Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty2/2014 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

2/2014 (cz. 1)

 Anna Gawrońska, Chantal Caperna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Działania konsolidacyjne w sektorze spożywczym - studium przypadku

Celem pracy jest ocena wybranych działań konsolidacyjnych w sektorze spożywczym, z uwzględnieniem głównych czynników mających wpływ na ich powodzenie lub porażkę. Jako studium przypadku analizie poddano: fuzję Atlanty Poland S.A. i Bakalland S.A., wrogie przejęcie Cadbury Plc. przez Kraft Foods Group Inc. oraz alians strategiczny Tesco Polska Sp. z o.o. i Meritum Banku ICB S.A. Głównym czynnikiem wpływającym na nieudaną fuzję Atlanty Poland S.A. i Bakalland S.A było znalezienie odpowiedniego kandydata i jego wnikliwa ocena. W przypadku wrogiego przejęcia Cadbury Plc. przez Kraft Foods Group Inc. czynnikiem, który doprowadził do zrealizowania transakcji, była efektywność kierownictwa i jego nieustanne motywowanie. Natomiast alians strategiczny Tesco Polska Sp. z o.o. i Meritum Bank ICB S.A. pokazał z kolei, że czynnikiem, który determinował w dużej mierze powodzenie działania, była komplementarność wiedzy i umiejętności partnerów.
Słowa kluczowe: alians strategiczny, fuzja, wrogie przejęcie, sektor spożywczy.
Kody JEL: L10, L66

Consolidation Measures in the Food Sector - a Case Study

The aim of this work is to evaluate efficiency of the selected merger, hostile takeover and strategic alliance measures, which were realised in food sector, including determinants, which had an influence on their result. As case studies were used: Atlanta Poland S.A. and Bakalland S.A. merger, Cadbury Plc. hostile takeover by Kraft Foods Group Inc. and strategic alliance of Tesco Polska Sp. z o. o. and Meritum Bank ICB S.A. The factor, which mostly determined failure of the first transaction, was finding an appropriate candidate to this operation and its careful estimation. In case of the second transaction, the main factor, which led to realise this operation, was management efficiency and its constant motivating. The third transaction showed that the most important factor, which determined success of this operation, was complementarity of partners' knowledge and skills.
Key words: strategic alliance, merger, hostile takeover, food sector.
JEL codes: L10, L66

Консолидационные действия в пищевом секторе - анализ проблемы

Цель работы - оценить избранные консолидационные действия в пищевом секторе с учетом основных факторов, влияющих на их успех или неудачу.
В качестве предмета анализа проблемы избрали: слияние фирм Atlanta Poland S.A. и Bakalland S.A., враждебное поглощение Cadbury Plc. компанией Kraft Foods Group Inc. и стратегический альянс Tesco Polska Sp. z o. o. и Meritum Bank ICB S.A. Основным фактором, влияющим на неудачное слияние Atlanta Poland S.A. и Bakalland S.A., были поиск соответствующего кандидата и его подробная оценка. В случае враждебного поглощения фирмы Cadbury Plc. компанией Kraft Foods Group Inc. фактором, который привел к осуществлению сделки, была эффективность руководства и его непрерывная мотивировка. Стратегичесий альянс же Tesco Polska Sp. z o. o. и Meritum Bank ICB S.A. показал, в свою очередь, что фактором, который предопределял в большой мере успех действия, была комплементарность знаний и умений партнеров.
Ключевые слова: стратегический альянс, слияние, враждебное поглощение, пищевой сектор.
Коды JEL: L10, L66


Agnieszka Kaczorowska-Budek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

U źródeł marketingu terytorialnego

Zarządzanie w samorządach terytorialnych jest dziś uzależnione od dwóch zjawisk: globalizacji i „lokalności". Z jednej strony, coraz więcej osób poszukuje tych samych dóbr, usług i wartości. Z drugiej zaś obserwuje się eksponowanie tego co specyficzne, oryginalne, lokalne. Wg „lokalizmu" większą władzę przypisuje się miastom i gminom, w myśl zasady stanowienia społeczności lokalnych o sobie. Na przecięciu tych dwóch płaszczyzn - globalnej i lokalnej - pojawił się nawet nowy termin „glokalizacja", podkreślający komplementarność procesu globalizacji i rosnącego znaczenia rozwoju lokalnego. Globalizacja nasiliła konkurencyjność miast i regionów. Lokalne władze muszą więc dziś wykazywać bardziej rynkowe podejście, rozumiejąc i zaspokajając potrzeby różnych grup interesów.
W artykule przypomina się genezę teorii marketingu terytorialnego i wskazuje się na nią jako na teorię zarządczą do wykorzystania w praktyce przez władze lokalne.
Słowa kluczowe: globalizacja, lokalizm, samorząd, marketing terytorialny, zarządzanie gminą.
Kody JEL: F60, H70, H72, M31, M39, R1, R3

At the Sources of Territorial Marketing

Management in territorial self-governments is today under influence of the two phenomena: globalisation and "localness". On the one hand, more and more people are looking for the same goods, services and values, while, on the other hand, there can be observed exposure of what is specific, original, local. According to "localness", a greater power is assigned to towns and municipalities, according to the principle of local communities' self-determination. At the intersection of these two planes - global and local - there has even appeared a new term, glocalisation, emphasising complementarity of the process of globalisation and an ever growing importance of the local development. Globalisation has strengthened competitiveness of towns/cities and regions. Therefore, local authorities have today to exhibit more market approach, understanding and meeting needs of various groups of interests.
In her article, the author reminds the origin of the theory of territorial marketing and points out to it as the managerial theory to be used in practice by local authorities.
Key words: globalisation, localism, self-government, territorial marketing, municipal management.
JEL codes: F60, H70, H72, M31, M39, R1, R3

У источников территориального маркетинга

Управление в органах местного самоуправления в настоящее время находится под влиятнием двух явлений: глобализации и «локальности». С одной стороны, все больше людей ищут одних и тех же благ, услуг и ценностей, с другой же - наблюдается выдвижение на первый план того, что специфичное, оригинальное, локальное. В соответствии с «локализмом» больше власти относят на счет городов и гмин, согласно принципу самоопределения местных обществ. На перекрестке этих двух плоскостей - глобальной и локальной - появился даже новый термин «глокализация», подчеркивающий комплементарность процесса глобализации и возрастающего значения локального развития. Глобализация усилила конкурентоспособность городов и регионов. Местные власти должны, таким образом, сегодня демонстрировать намного больше рыночного подхода, понимая и удовлетворяя потребности разных групп интересов.
В своей статье автор напоминает о начале теории территориального маркетинга и указывает его в качестве теории управления для использования на практике местными властями.
Ключевые слова: глобализация, локализм, самоуправление, территориальный маркетинг, управление гминой.
Коды JEL: F60, H70, H72, M31, M39, R1, R3


Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Warszawa

Investment Outlays and Employment in the Sector of Services in Poland in 2009-2011

An aim of the article is to determine the relationships taking place between investment outlays and the number of employees in Poland in the service sector. The article is of the research nature. The issues of analysis are volume, structure and dynamics of investment outlays and the number of employees in the service sector. Considerations covered all sections of the service sector. The article is prepared on the basis of desk research findings with the use of up-to-date, accessible and comparable data of GUS [the Central Statistical Office, CSO] (by sections of the Polish Classification of Activities, PKD 2007, equivalent of NACE Rev. 2) on investment outlays and on the total number of employees in individual sections of the service sector, and for entities with foreign capital share functioning in these sections. The analysis covered the years 2009-2011. While carrying out the research, there was also used the literature in the area of investment outlays and the labour market accessible in the form of books, articles, reports as well as materials on the Internet. The comparative analysis of the structure and dynamics of investment outlays with the structure and dynamics of the number of employees revealed that the growth of investment outlays in a given section of the service sector not always resulted in the period in question with growth of the number of employees (the section
Accommodation and food service activities), and the decline in investment outlays was sometimes corresponded with the growth of the number of employees in the section (Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; Real estate activities). There attracts attention a minor investment commitment of the entities with foreign capital share in the sphere of public services (Human health and social work activities, Arts, entertainment and recreation).
Key words: investment outlays, employees, labour market, service sector.
JEL codes: J4, L8

Nakłady inwestycyjne a liczba pracujących w sektorze usług w Polsce w latach 2009-2011

Celem artykułu jest określenie relacji zachodzących pomiędzy nakładami inwestycyjnymi a liczbą pracujących w Polsce w sektorze usług. Artykuł ma charakter badawczy. Przedmiotem analizy są wielkość, struktura i dynamika nakładów inwestycyjnych oraz liczby pracujących w sektorze usług. Rozważaniami objęto wszystkie sekcje sektora usług. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań typu desk research wykorzystując aktualne, dostępne i porównywalne dane GUS (według sekcji PKD 2007) dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz liczby pracujących ogółem w poszczególnych sekcjach sektora usług i dla podmiotów z kapitałem zagranicznym funkcjonujących w tych sekcjach. Analizą objęto lata 2009-2011. W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury z zakresu nakładów inwestycyjnych oraz rynku pracy dostępnej w postaci książek, artykułów, raportów, a także materiałów zamieszczonych w Internecie. Analiza porównawcza struktury i dynamiki nakładów inwestycyjnych ze strukturą i dynamiką liczby pracujących wykazała, że wzrost nakładów inwestycyjnych w danej sekcji sektora usług nie zawsze w analizowanym okresie skutkował wzrostem liczby pracujących (sekcja Zakwaterowanie i gastronomia), a zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych niekiedy odpowiadał wzrost liczby pracujących w sekcji (Handel; naprawa pojazdów samochodowych; Obsługa rynku nieruchomości). Zwraca uwagę niewielkie zaangażowanie inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sferę usług publicznych (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją).
Słowa kluczowe: nakłady inwestycyjne, pracujący, rynek pracy, sektor usług.
Kody JEL: J4, L8

Капиталовложения и число занятых в секторе услуг в Польше в 2009-2011 гг.

Цель статьи - определить взаимоотношения, выступающие между капиталовложениями и числом занятых в секторе услуг в Польше. Статья имеет исследовательский характер. Предмет анализа - объем, структура и динамика капиталовложений, а также числа занятых в секторе услуг. Статья была подготовлена на основе результатов изучения типа кабинетных исследований, используя актуальные, доступные и сопоставимые дынные ЦСУ (по секциям Польской классификации видов экономической деятельности, PKD 2007), касающиеся капитальных вложений и числа занятых в целом в отдельных секциях сектора услуг и для субъектов с иностранным капиталом, функционирующих в этих секциях. Анализ охватил период 2009-2011 гг. В исследовании использовалась также литература по капиталовложениям и рынку труда, доступная в форме книг, статей, отчетов, а также материалов, помещаемых в Интернете. Сопоставительный анализ структуры и динамики капиталовложений со структурой и динамикой числа занятых выявил, что рост капитальных вложений в данной секции сектора услуг не всегда в обследуемом периоде приводил к росту числа занятых (секция Размещение и общественное питание), а снижению капиталовложений иногда отвечал рост числа занятых в секции (Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и молоциклов, Операции с недвижимым имуществом). Обращает внимание небольшая инвестиционная вовлеченность субъектов с иностранным капиталом в сфере государственных услуг (Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг, Искусство, сфера развлечений и отдыха).
Ключевые слова: капиталовложения, занятые, рынок труда, сектор услуг.
Коды JEL: J4, L8


Ewa Pecold
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czynniki otoczenia kształtujące system dystrybucji przedsiębiorstwa

Celem rozważań jest wskazanie możliwości i potencjału, który tkwi w dystrybucji oraz czynników wpływających na jego kształtowanie. Współcześnie dystrybucja nabiera coraz większego znaczenia. Podejście systemowe natomiast stanowi jeden z ważniejszych aspektów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem i jest szczególnie istotne w kształtowaniu szeroko rozumianej polityki dystrybucji tj. orientacji marketingowo-logistycznej przedsiębiorstwa. W Polsce na wybór, rozwój i kształtowanie systemu dystrybucji duży wpływ wywiera zespół czynników otoczenia przedsiębiorstwa. Mając lub mogąc mieć wpływ na jego działalność, tworzą dla niego określone możliwości rynkowe, jak również stanowią pewne zagrożenia, warunkując przez to jego funkcjonowanie.
W pracy zastosowano następujące metody badawcze:
- krytyczno-poznawczą analizę dorobku teoretycznego zawartego w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu,
- dokonano analizy wybranych czynników mających wpływ na kształtowanie systemu dystrybucji, która pozwoli rozpoznać i zdiagnozować badane zjawisko.
Czynniki zidentyfikowano i ujęto w dwóch kategoriach, tj. endogeniczne związane z możliwościami przedsiębiorstwa, spośród których opisano m.in. zasoby finansowe, ludzkie i rzeczowe, zdolności do budowania relacji, związków lojalnościowych i partnerskich stosunków z klientami i zaangażowanie ich w proces tworzenia wartości dostarczanej na rynek, a także wpływ wybranych cech oferowanego nabywcom produktu. a ponadto potencjał ofertowy, tj. strategię wobec klientów (rynki docelowe, jak i podmioty uczestniczące w procesie dystrybucji - pośrednicy) oraz konkurentów przedsiębiorstwa. Drugą kategorią czynników są czynniki egzogeniczne wpływające na system dystrybucji przez oczekiwania i możliwości segmentu nabywców, przedsiębiorstwa konkurencyjne oraz konkurencyjne łańcuchy podaży, czy ukształtowane struktury dystrybucji na rynku. W ich obrębie zwrócono uwagę m.in. na uwarunkowania: geograficzne, ekonomiczne, techniczne, społeczne, tj. związane z otoczeniem rynkowym przedsiębiorstwa.
Autorka, prezentując wpływ uwarunkowań na system dystrybucji zakłada, że określenie wzajemnych relacji i zależności między poszczególnymi elementami, stanowi podstawę do wyodrębnienia kluczowej zmiennej endogenicznej i egzogenicznej.
W badaniach nad czynnikami analiza wykazała brak pojedynczej zmiennej endogenicznej czy egzogenicznej, ponieważ są one ze sobą ściśle powiązane i wpływają na rozwój systemu dystrybucji w sposób synergiczny. Z tego wynika, że najbardziej pożądany system dystrybucji jest wypadkową zespołu czynników, rezultatem ich wspólnego działania.
Słowa kluczowe: dystrybucja, czynniki wpływające i kształtujące system dystrybucji przedsiębiorstwa.
Kody JEL: M31

Factors of the Environment Shaping the Enterprise's Distribution System

An aim of considerations is to indicate the opportunities and potential sticking in distribution as well as the factors affecting formation thereof. Contemporarily distribution becomes more and more important. On the other hand, the system approach is one of more important aspects of the up-to-date management of an enterprise and is particularly important in formation of the distribution policy in a broad sense, i.e. enterprise's marketing and logistic orientation. In Poland, the choice, development and formation of the system of distribution are affected to a high degree by a set of factors of the enterprise's environment. Having or potentially having an influence on its activities, they form for it definite market opportunities as well as are certain threats, thus determining its functioning.
In her work, the author applied the following research methods:
- a critical cognitive analysis of the theoretical achievements contained in the national and foreign literature of the subject;
- carried out an analysis of the selected factors affecting formation of the system of distribution, which will allow recognition and diagnosis of the phenomenon in question.
The factors are identified and discussed in the two categories, i.e. endogenous connected with enterprise's opportunities, among which there are described, inter alia, financial, human and material resources, abilities to build relations, loyalty ties and partner relationships with customers and involvement thereof in the process of creation of the value delivered to the market as well as influence of the selected features of the product being offered to purchasers, and, moreover, the offer potential, i.e. the strategy towards customers (the target markets as well as the subjects participating in the distribution process, agents) and enterprise's competitors. The second category of factors are the exogenous factors affecting the system of distribution through expectations and possibilities of the segment of buyers, competitive enterprises and competitive supply chains or the shaped structures of distribution in the market. Within them, the author paid attention, inter alia, to the geographical, economic, technical and social determinants, i.e. those connected with the enterprise's market environment.
The author presenting the impact of the determinants on the system of distribution assumes that determination of mutual relations and dependences between individual elements is a basis for singling out the key endogenous and exogenous variable.
In the surveys carried out on the factors, the analysis showed lack of any single endogenous or exogenous variable as they are closely connected with one another and affect development of the system of distribution in a synergic way. This means that the most desirable system of distribution is a resultant of a set of factors, a result of their joint action.
Key words: distribution, factors affecting and shaping the enterprise's system of distribution.
JEL codes: M31

Факторы окружающей среды, формирующие систему распределения на предприятии

Цель рассуждений - указать возможности и потенциал, которым располагает система распределения, а также факторов, влияющих на его формирование. В настоящее время распределение приобретает все большее значение. Системный же подход - один из более важных аспектов современного управления предприятием, и он особенно существен в формировании политики распределения в широком смысле, т.е. маркетингово-логистической ориентировки предприятия. В Польше на выбор, развитие и формирование системы распределения большое влияние оказывает группа факторов окружающей среды предприятия. Влияя в действительности или по возможности на его деятельность, они создают для него определенные рыночные возможности, а также представляют собой некоторые угрозы, обусловливая таким образом его функционирование.
В работе применили следующие исследовательские методы:
- критически-познавательный анализ теоретических достижений, содержащихся в национальной и зарубежной литературе предмета;
- провели анализ избранных факторов, оказывающих влияние на формирование системы распределения, который позволит раскрыть и провести диагноз исследуемого явления.
Факторы выявили и выразили в двух категориях, т.е. эндогенные факторы, связанные с возможностями предприятия, в числе которых описали, в частности, финансовые, человеческие и материальные ресурсы, способности строить отношения, связи лояльности и партнерские связи с клиентами и их вовлечение в процесс создания ценности, поставляемой на рынок, а также влияние избранных свойств предлагаемого покупателям продукта, и, кроме того, потенциал предложения, т.е. стратегию по отношению к клиентам (целевые рынки, равно как и субъекты, принимающие участие в процессе распределения, т.е. посредники), а также конкурентов предприятия. Вторая категория факторов - экзогенные факторы, влияющие на систему распределения посредством ожиданий и возможностей сегмента покупателей, предприятий-конкурентов и конкурентных цепей предложения или же сформировавшихся структур распределения на рынке. Среди них внимание обратили, в частности, на обусловленности: географические, экономические, технические, общественные, т.е. связанные с рыночной средой предприятия.
Автор, представляя влияние обусловленностей на систему распределения, предполагает, что определение взаимоотношений и зависимостей между отдельными элементами представляет собой основу для выделения основной эндогенной и экзогенной переменной.
В исследованиях факторов анализ указал на отсутствие единичной эндогенной или экзогенной переменной, поскольку они тесно связаны друг с другом и влияют на развитие системы распределения синергическим образом. Их этого вытекает, что наиболее желательной системой распределения является результирующая величина набора факторов, результат их совместного действия.
Ключевые слова: распределение; факторы, влияющие и формирующие систему распределения на предприятии.
Коды JEL: M31


Adam Rudzewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zaufanie w sprzedaży

Celem rozważań jest zbadanie wpływu zaufania na wyniki sprzedażowe firmy. W tym celu przeprowadzono pomiar zaufania klientów do sprzedawców przedsiębiorstwa handlowego, które zestawiono z raportem sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Pomiar zaufania przeprowadzony został za pomocą pocztowego wywiadu kwestionariuszowego. Ankiety były wysyłane do klientów (podmiotów gospodarczych) wraz z fakturami zakupu.
Najwyższą sprzedaż odnotowano w grupie klientów o najwyższym poziomie zaufania. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku powtarzalności zakupów klientów. Klienci z grupy o najwyższym poziomie zaufania kupowali najczęściej i najwięcej. Najrzadziej zakupów dokonywali klienci charakteryzujący się najniższym poziomem zaufania.
Zaufanie to jeden z ważniejszych czynników kształtujących decyzje konsumentów. Przedsiębiorstwa winny budować swoje relacje z klientami opierając je na zaufaniu. Badania potwierdzają, że jest to działanie niezwykle zasadne. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: zaufanie, sprzedaż, klient.
Kody JEL: A13, C67, L14, M14, M39, Z13

Trust in Sales

The purpose of this article is to examine the impact of trust on company's performance, particularly the increase of sales and customer's loyalty. For this purpose, there was carried out measurement of customer confidence with sellers, what was compared with the sales report of the company. The measurement of trust was realised by a postal questionnaire interview. Survey questionnaires were sent to customers (traders) together with the purchase invoices.
The highest sale was recorded in the group of customers with the highest level of confidence. A similar situation occurred in the case of customer loyalty. Clients with the highest level of confidence were the most loyal and bought the most. The smallest purchases do customers from the group with the lowest level of confidence.
Trust is one of the most important factors shaping consumers' decisions. Enterprises should build their relationships with the customer based on trust. Research confirms that this action is extremely effective. The article is of the research nature.
Key words: trust, sales, customer.
JEL codes: A13, C67, L14, M14, M39, Z13

Доверие в процессе продажи

Цель рассуждений - изучить влияние доверия на результаты продаж в фирме. Для этого провели измерение доверия клиентов к продавцам торгового предприятия, а затем сопоставили его с отчетом о продажах данного предприятия. Измерение доверия провели с помощью опроса по почте. Анкеты посылали клиентам (экономическим субъектам) вместе со счетами- фактурами покупки.
Самый большой объем продаж отметили в группе клиентов с самым высоким уровнем доверия. Сходная ситуация имела место в случае повторных покупок. Клиенты из группы с самым высоким уровнем доверия покупали чаще всего и больше всего. Реже всего покупки совершали клиенты, которым свойствен самый низкий уровень доверия.
Доверие - один из самых важных факторов, формирующих решения потребителей. Предприятия должны строить свои отношения с клиентами, основывая их на доверии. Исследования подтверждают, что это действие весьма обоснованно. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: доверие, продажа, клиент.
Коды JEL: A13, C67, L14, M14, M39, Z13


Janusz Ząbek
J. Sowa Lider Sp. z o.o.

Cena jako determinanta wybranych (projakościowych) relacji organizacji usługowej z klientem

W pracy dokonano oceny wpływu postrzeganych cen stosowanych w organizacji na jej wybór oraz wpływu ceny dostarczonego wyrobu na jego jakość mierzoną poziomem zadowolenia nabywców (satysfakcją). W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych metodą ankiety audytoryjnej wśród klientów autoryzowanego serwisu samochodowego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 10% wszystkich klientów korzystających z danej organizacji kieruje się podczas jej wyboru konkurencyjnymi cenami. Okazuje się, że prawie 90% klientów wybierających organizację z powodu konkurencyjnych cen to klienci całkowicie lub umiarkowanie usatysfakcjonowani z poziomu jakości otrzymanej usługi, czyli, innymi słowy, potwierdzający otrzymanie wyrobu zgodnego z ich wymaganiami.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w zmieniających się warunkach funkcjonowania organizacji cena jest istotnym źródłem jakości wyrobu. Większa liczba klientów zadowolonych z cen stosowanych w organizacji oznacza wyższą ocenę jakości otrzymanego wyrobu. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że cena, jako składnik dowodu dostarczenia wyrobu zgodnego z wymaganiami, powinna być na bieżąco dostosowywana do zmieniających się wymagań i oczekiwań klientów.
Słowa kluczowe: jakość, satysfakcja, lojalność, cena.
Kody JEL: C12, D04, M31

Price as a Determinant of the Selected (Pro-Quality) Relationships of the Service Organisation with the Customer

In his work, the author assessed the impact of the perceived prices applied in an organisation on the choice thereof and the impact of the price of the delivered product on its quality measured with the level of customers' satisfaction. In the article, there are presented findings of the research carried out by the method of auditorium survey among clients of an authorised car service.
The carried out surveys show that 10% of all clients using services of a given organisation are guided when choosing it with competitive prices. It appears that almost 90% of clients choosing the organisation because of competitive prices are the clients completely or moderately satisfied with the level of quality of the received service, i.e., in other words, confirming reception of the product in compliance with their requirements.
The carried out surveys show that under the changing conditions of organisation's functioning price is an important source of the product's quality. A bigger number of clients satisfied with the prices applied in the organisation means a higher quality of the product received. The carried out considerations show that the price as a component of the proof of delivery of the product compliant with the requirements should be up to date adjusted to the changing clients' requirements and expectations.
Key words: quality, satisfaction, loyalty, price.
JEL codes: C12, D04, M31

Цена как детерминант избранных (прокачественных) отношений организации сферы услуг с клиентом

В работе провели оценку влияния воспринимаемых цен, применяемых в организации, на ее выбор, а также влияния цены поставленного изделия на его качество, измеряемое уровнем удовольствия покупателей (удовлетворением). В статье представили результаты исследований, проведенных по методу аудиторной анкеты среди клиентов авторизованного автосервиса.
Проведенные исследования показывают, что 10% всех клиентов, пользующихся услугами данной организации, руководствуются при ее выборе конкурентными ценами. Оказывается, что почти 90% клиентов, выбирающих организацию по поводу конкурентных цен - это клиенты, полностью или умеренно удовлетворенные уровнем качества полученной услуги, т. е., иначе говоря, подтверждающие получение изделия в соответствии с требованиями.
Проведенные исследования показывают, что в изменяющихся условиях функционирования организации цена, как компонент доказательства поставки изделия в соответствии с требованиями, должна в текущем порядке приспосабливаться к изменяющимся требованиям и ожиданиям клиентов.
Ключевые слова: качество, удовлетворение, лояльность, цена.
Коды JEL: C12, D04, M31


Marta Joanna Ziółkowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market

This article is an attempt to determine the possibilities and opportunities for implementation of the developmental strategy with the use of the model of franchise cooperation in the pharmaceutical market. In her research, the author used the desk research method and, in particular, the analysis of industry's data. She presented the degree of development of franchise ties in the pharmacy market in Poland. There are also indicated the determinants of the use of franchise in the pharmacy market in Poland. Next, the author carried out conclusion-drawing relating to the perspectives of development of the market in question in Poland with a particular consideration of franchise ties taking place in it. The article is characterised with practical and social implications as regards extending the knowledge of the possibilities to use franchise in the pharmaceutical industry.
Key words: franchise, pharmaceutical market, cooperation development, pharmacies, franchise ties.
JEL code: M30

Franczyzowy model prowadzenia działalności na rynku farmaceutycznym

Niniejszy artykuł jest próbą określenia możliwości i szans realizacji strategii rozwoju z wykorzystaniem modelu współpracy franczyzowej na rynku farmaceutycznym. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwoju powiązań franczyzowych oraz określenie uwarunkowań i perspektyw rozwoju franczyzy na rynku farmaceutycznym. W badaniu wykorzystano metodę desk research, a w szczególności analizę danych branżowych. Przedstawiono stopień rozwoju powiązań franczyzowych na rynku aptecznym w Polsce. Wskazano także uwarunkowania wykorzystania franczyzy na rynku aptecznym w Polsce. Następnie przeprowadzono wnioskowanie odnoszące się do perspektyw rozwoju opisywanego rynku w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem powiazań franczyzowych na nim funkcjonujących. Artykuł charakteryzuje się implikacjami praktycznymi i społecznymi w zakresie zwiększania wiedzy o możliwościach wykorzystania franczyzy w the pharmaceutical business.
Słowa kluczowe: franczyza, rynek farmaceutyczny, rozwój współpracy, apteki, powiązania franczyzowe.
Kod JEL: M30


Франчайзинговая модель осуществления деятельности на фармацевтическом рынке

Статья представляет собой попытку определить возможности и шансы осуществления стратегии развития с использованием модели франчайзингового сотрудничества на фармацевтическом рынке. Цель статьи - провести анализ и оценить развитие франчайзинговых связей, а также определить обусловленности и перспективы развития франшизы на фармацевтическом рынке.
В изучении использовали метод кабинетных исследований, в особенности же анализ отраслевых данных. Представили степень развития франчайзинговых связей на аптечном рынке в Польше. Указали тоже обусловленности использования франшизы на этом рынке. Затем провели умозаключение, касающееся перспектив развития рассматриваемого рынка в Польше с особым учетом франчайзинговых связей, выступающих на нем. Статья характеризуется практическими и социальными импликациями в области повышения знаний о возможностях использования франчайзинга в фармацевтической отрасли.
Ключевые слова: франшиза, фармацевтический рынок, развитие сотрудничества, аптеки, франчайзинговые связи.
Код JEL: M30