Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty3/2014 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

3/2014 (cz. 1)

Sławomir Tajer
IBRKK - Warszawa

Procesy konsolidacji w handlu hurtowym w okresie spowolnienia gospodarki

W artykule zaprezentowano i oceniono przebieg procesów konsolidacji w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce po 2008 r. Skoncentrowano się w nim na trzech kwestiach. Po pierwsze, pokazano, że w okresie spowolnienia gospodarki i spadających wydatków konsumentów rośnie liczba upadłości przedsiębiorstw (w tym zwłaszcza hurtowych). Z rynku „znikają" głównie dystrybutorzy działający w segmentach, w których marże są bardzo niskie w stosunku do ponoszonych kosztów. Po drugie, wśród rodzimych pośredników hurtowych obserwuje się rosnące zainteresowanie łączeniem sił lub poszukiwaniem prężnych partnerów. Ma to na celu zwiększenie siły zakupowej wobec dostawców oraz rozszerzanie zasięgu działania. Po trzecie, równolegle z procesami konsolidacji wśród pośredników hurtowych postępuje zacieśnianie współpracy z segmentem detalicznym. Odbywa się to najczęściej przez rozwijanie sieci sklepów w sposób organiczny (na zasadach franczyzy lub w drodze uruchamiania własnych placówek detalicznych). Działania te - zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego - sprzyjają bowiem utrzymaniu się rodzimych dystrybutorów na rynku. Artykuł przygotowano głównie na podstawie analizy danych desk research. Podyktowane to zostało brakiem sprawozdawczości statystycznej z tego zakresu.
Słowa kluczowe: pośrednik hurtowy, upadłość firmy, konsolidacja, sklep własny, sklep franczyzowy.
Kody JEL: L81

Processes of Consolidation in Wholesale Trade in the Period of Economic Slowdown

The contents of the article are presentation and assessment of the course of processes of consolidation in wholesale trade in consumer goods in Poland after the year 2008. The author focused in it on the three issues. First, he showed that in the period of economic slowdown and declining expenditures of consumers there grows the number of bankruptcies of enterprises (and particularly wholesaling). There ‘disappear' from the market mainly distributors operating in the segments where profit margins are very low compared to the costs incurred. Second, there can be observed a growing interest among domestic wholesale agents in merging their strengths or in seek of robust partners. This is aimed at increasing of purchasing strength towards suppliers and at expanding their scope of activities. Third, parallel to the processes of consolidation among wholesale agents, there goes on tightening of cooperation with the retail segment. This mostly takes place by way of developing the network of shops in the organic manner (on the principles of franchise or by way of launching own retail outlets). These actions - particularly in the period of economic slowdown - facilitate retention of domestic distributors in the market. The article was prepared mainly on the grounds of analysis of the desk research data. This was dictated by lack of statistical reporting in this area.
Key words: wholesale agent, firm going bankrupt, consolidation, private-label shop, franchise shop.
JEL codes: L81

Процессы консолидации в оптовой торговле в период экономического спада

Содержание статьи - представление и оценка хода процессов консолидации в оптовой торговле потребительскими товарами в Польше после 2008 г. В ней сосредоточили внимание на трех вопросах. Во-первых, указали, что в период экономического спада и снижающихся расходов потребителей растет количество банкротств предприятий (в том числе особенно оптовых). С рынка «исчезают» прежде всего дистрибьюторы, действующие в сегментах, в которых маржи весьма низки по сравнению с расходами, которые несут предприятия. Во-вторых, наблюдается растущий интерес среди отечественных оптовых посредников в объединении сил или в поиске динамичных партнеров. Это преследует собой цель повысить закупочную мощь по отношению к поставщикам и расширить диапазон действий. В-третьих, параллельно с процессами консолидации среди оптовых посредников имеет место укрепление сотрудничества с розничным сегментом. Это происходит чаще всего путем развития сети магазинов органическим образом (по принципу франшизы или путем открытия собственных розничных заведений). Эти действия, в особенности в период экономического спада, способствуют удержанию на рынке отечественных дистрибьюторов. Статья подготовлена, главным образом, на основе анализа данных кабинетных исследований. Это было продиктовано отсутствием статистической отчетности в этой области.
Ключевые слова: оптовый посредник, банкротство фирмы, консолидация, фирменный магазин, франшизный магазин.
Коды JEL: L81


Grażyna Koniorczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów

Celem rozważań jest przybliżenie pojęcia smart shopping, w tym scharakteryzowanie komponentów i czynników wpływających na upowszechnienie się tego typu zachowań zakupowych, szerzej odnosząc się do zachowań konsumentów w Polsce. Autorka posłużyła się krytyczną analizą literatury w zakresie badanej kategorii, a dla praktycznej ilustracji opisywanego zjawiska wykorzystała dane pochodzące z raportów krajowych i zagranicznych agencji badań rynku (m.in. GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia. PRM Research) zrealizowanych w latach 2012-2013. Wyniki badań ujawniły, że w warunkach utrzymującej się niepewności gospodarczej polscy konsumenci, podejmując decyzje zakupowe, coraz częściej kierują się zasadami smart shopping, angażując się w aktywne poszukiwanie oszczędnych zakupów, w tym zdobywanie informacji o atrakcyjnych promocjach sprzedaży, a także porównywanie cen różnych produktów w celu optymalizacji decyzji zakupowych.
Słowa kluczowe: smart shopping, sprytne zakupy, zachowania zakupowe, zachowania konsumentów.
Kody JEL: M3

Smart Shopping and Purchasing Behaviour of Polish Consumers

An aim of the article is to bring closer the term smart shopping and to characterise the components and factors affecting popularisation of this type of purchasing behaviour, more broadly referring to consumers' behaviour in Poland. The author used a critical review of the literature in the area of the category in question and for a practical illustration of the described phenomenon she used the data originating from national and foreign reports of surveys carried out in 2012-2013 by market research agencies (inter alia, GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia, PMR Research). The research findings revealed that under the conditions of persisting economic uncertainty, Polish consumers, making purchasing decisions, more and more often are guided by the principles of smart shopping, being involved in an active search of economical shopping, inclusive of obtaining information on attractive sales promotions as well as comparing prices of different products in order to optimise purchasing decisions.
Key words: smart shopping, purchasing behaviour, consumers' behaviour.
JEL codes: M3

Smart shopping и закупочное поведение польских потребителей

Цель статьи - приблизить понятие smart shopping, в том числе охарактеризовать компоненты и факторы, влияющие на распространение этого вида закупочного поведения, шире касаясь поведения потребителей в Польше. Автор использовала классический анализ литературы в области исследуемой категории, а для практической иллюстрации описываемого явления использовала данные из отчетов обследований, проведенных в 2012-2013 гг. национальными и зарубежными агентствами по изучению рынка (в частности, GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia, PMR Research). Результаты обследований выявили, что в условиях сохраняющейся экономической неуверенности польские потребители, принимая решения о покупке, чаще руководствуются принципами smart shopping, включаясь в активный поиск экономных закупок, в том числе в приобретение информации о привлекательных мероприятиях по поощрению продажи, а также в сопоставление цен разных продуктов для оптимизации решений о покупке.
Ключевые слова: smart shopping, умелые покупки, закупочное поведение, поведение потребителей.
Коды JEL: M3


Jacek Bazarnik, Iryna Manczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania

W opracowaniu podjęto próbę zdiagnozowania struktury kosztów ponoszonych przez krajowe przedsiębiorstwa w związku z udziałem w targach. W części wprowadzającej zarysowano stan rynku targowego w Polsce w latach 2008-2012. Następnie na podstawie literatury przedmiotu omówiono koszty targowe (bezpośrednie i pośrednie). Główna część opracowania opiera się na wynikach badań własnych zrealizowanych wśród wystawców w 2013 r. na imprezach targowych zorganizowanych w Krakowie przez przedsiębiorstwo Targi w Krakowie. Ustalono, iż w opinii małych przedsiębiorstw koszty targowe stanowią ważną determinantę przy podejmowaniu decyzji uczestnictwa w imprezie.
Słowa kluczowe: targi, przemysł targowy, koszty udziału w targach, erozja imprezy targowej.
Kody JEL: M31

Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis

In their elaboration, the authors undertook an attempt to diagnose the structure of costs incurred by national enterprises related to their participation in fairs. In the introductory part, they outlined the state of fair market in Poland in the years 2008-2012. Sequentially, based on the literature of the subject, they discussed fair-related costs (direct and indirect). The main part of the article is based on own surveys carried out among exhibitors in 2013 in fairs events organised in Krakow by the enterprise called Targi w Krakowie (Fair in Krakow). They ascertained that in the opinion of small enterprises fair-related costs are an important determinant while making a decision on participation in the event.
Key words: fair, fair industry, costs of participation in fairs, erosion of the fair event.
JEL codes: M31

Ярмарочные издержки по мнению предприятий-поставщиков - попытка провести диагноз

В разработке предприняли попытку диагнозировать структуру издержек, которые несут национальные предприятия в связи с участием в ярмарках. Во вводной части авторы представили в общих чертах состояние ярмарочного рынка в Польше в 2008-2012 гг. В дальнейшем, на основе литературы предмета, они обсудили издержки организации ярмарок (прямые и косвенные). Основная часть разработки основывается на результатах собственных исследований, проведенных среди экспонентов в 2013 г. на ярмарках, организованных в Кракове предприятием «Ярмарки в Кракове». Выявили, что по мнению малых предприятий ярмарочные издержи представляют собой важный детерминант при принятии решений об участии в мероприятии.
Ключевые слова: ярмарка, ярмарочная индустрия, издержки участия в ярмарке, эрозия ярмарочного мероприятия.
Коды JEL: M31


Anna Dąbrowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Działania innowacyjne w strukturach klastrowych w świetle wyników badania

Celem rozważań jest przybliżenie postrzegania klastrów przez przedsiębiorstwa, będące ich uczestnikami oraz działań innowacyjnych wprowadzanych w latach 2007-2012. W artykule, który ma charakter badawczy przedstawiono wybrane wyniki badania zrealizowane na potrzeby projektu Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy finansowane w latach 2011-2013 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wyniki badania wskazują, że dostrzegane są zalety klastrów, ale i wskazuje się na możliwe zagrożenia. W artykule szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające i ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw i klastrów, rodzaj wdrażanych innowacji i ich źródła.
Słowa kluczowe: klastry, innowacje, zalety, zagrożenia.
Kody JEL: O32

Innovative Activities in the Cluster Structures in the Light of Research Findings

An aim of the article is to bring closer the perception of clusters by enterprises being their participants and innovative measures being introduced in 2007-2012. In the article, which has the research nature, the author presented some findings of the research carried out for the purposes of the project Innovativeness of network organisations in the knowledge-based economy financed in the years 2011-2013 by means of the National Science Centre. The research findings show that there are perceived advantages of the clusters, but there are also indicated possible threats. In her article, the author paid a particular attention to the factors facilitating and constraining innovative activity of enterprises and clusters, the type of implemented innovations and sources thereof.
Key words: clusters, innovation, benefis, treats.
JEL codes: O32

Инновационные действия в кластерных структурах в свете результатов исследования

Цель статьи - приблизить восприятие кластеров предприятиями, которые являются их участниками, а также инновационных действий, вводимых в 2007-2012 гг. В статье, которая имеет исследовательский характер, представили избранные исследования, осуществленные для нужд проекта «Инновационность сетевых организаций в экономике, основанной на знаниях», финансированного в 2011-2013 гг. за счет средств Национального центра науки. Результаты исследования показывают, что замечаются достоинства кластеров, но и указываются возможные угрозы. В статье особое внимание обратили на факторы, способствующие и ограничивающие инновационную активность предприятий и кластеров, вид внедряемых инноваций и их источники.
Ключевые слова: кластеры, инновацие, достоинства, угрозы.
Коды JEL: O32


Jaroslav Kita, Marta Grossmanová, Pavol Kita
University of Economics in Bratislava

Present Retail Network of Bratislava and Some Tendencies in Consumers' Purchasing Behaviour

The article deals with the present retail network of the capital city of Slovakia, Bratislava, the localisation of which influences purchasing, which is a part of everyday life of consumers. Getting and making the geographical data on the retail network on the basis of new information technologies in the sphere of cartography more precise is made possible by making use of geomarketing in the sphere of retail trade, which offers new opportunities in its research. The structure of the article includes the characteristics of retail network of Bratislava and its influence on behaviour of consumers, methodology and results of research organised on the territory of Bratislava. At the end, the importance of the carried out research results for praxis is given.
Key words: retailing, retail network of Bratislava, consumer behaviour.
JEL codes: M31, R12

Obecna sieć detaliczna Bratysławy i niektóre tendencje w zachowaniach nabywczych konsumentów

Artykuł dotyczy obecnej sieci detalicznej miasta stołecznego Słowacji, Bratysławy, której lokalizacja wpływa na dokonywanie zakupów, stanowiących część codziennego życia konsumentów. To, że możliwe jest bardziej precyzyjne uzyskiwanie i tworzenie danych geograficznych na temat sieci handlu detalicznego na podstawie nowych technologii informacyjnych w sferze kartografii, uzyskuje się przez wykorzystanie geomarketingu w sferze handlu detalicznego, który oferuje nowe możliwości w jego badaniach. Struktura artykułu obejmuje charakterystykę sieci detalicznej Bratysławy i jej wpływu na zachowanie konsumentów, metodologię i wyniki badań przeprowadzonych na terenie Bratysławy. Pod koniec opracowania podano znaczenie wyników przeprowadzonych badań dla praktyki.
Słowa kluczowe: handel detaliczny, sieć detaliczna Bratysławy, zachowania konsumentów.
Kody JEL: M31, R12

Нынешняя розничная сеть Братиславы и некоторые тенденции в покупательском поведении потребителей

Статья касается нынешней сети розничной торговли столицы Словакии, Братиславы, размещение которой влияет на покупки, представляющие собой часть повседневной жизни потребителей. То, что возможно более точное получение и формирование географических данных насчет розничной сети на основе новых информационных технологий в сфере картографии, достигается путем использования геомаркетинга в сфере розничной торговли, который предоставляет новые возможности в ее изучении. Структура статьи содержит характеристику розничной сети Братиславы и ее влияния на поведение потребителей, методологию и результаты исследования, организованного на территории Братиславы. В конце указывают значение результатов проведенного изучения для практики.
Ключевые слова: розничная торговля, розничная сеть Братиславы, поведение потребителей.
Коды JEL: M31, R12


Oleh Karyy, Oksana Trach
Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska"

Stosunek mieszkańców miast do działań energooszczędnych w zależności od rodzaju mieszkania

Cel artykułu: analiza cech charakterystycznych konsumentów energii, które wpływają na ich stosunek do działań energooszczędnych w zależności od rodzaju posiadanego mieszkania.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: badanie sondażowe, w którym wzięło udział 560 osób.
Główne wyniki badań/analiz: na podstawie badań określono poziom zainteresowania oszczędzaniem konsumentów energii, właściwości postępowania z pieniędzmi konsumentów energii, ich stosunek do jakości towarów, do realizacji procesu zakupu energii i społeczną aktywność.
Implikacje praktyczne: dzięki uzyskanym wynikom określono cechy zestawu instrumentów służących aktywizacji zachowań energooszczędnychstosowanych wobec różnych grup konsumentów energii.
Implikacje społeczne: na tej podstawie uzasadniono skuteczność stosowania tych instrumentów w zależności od typu posiadanego mieszkania.
Kategoria artykułu: badawczy.
Słowa kluczowe: energooszczędność, konsumenci energii, cechy charakterystyczne konsumentów energii, kompleks instrumentów aktywizacji energooszczędności.
Kody JEL: C38, M31

Attitude of West Ukrainian Towns Inhabitants towards the Energy-Efficiency Measures Depending on the Type of Accommodation

Purpose of the article: An analysis of the characteristics of energy consumers influencing their attitudes to energy-efficiency measures depending on the type of accommodation.
Research of methodology/research approach: To determine the characteristics a survey among 560 people was carried out.
Key findings/analysis: there were determined some peculiarities of energy consumers, such as a level of interest to save energy, money management, the ratio to the quality of products, approaches to do shopping, social activity.
Practical implications: special features of the complex of energy-efficiency activation tools for different groups of energy consumers were defined.
Social implications: the instruments of energy-efficiency activation tools for cities inhabitants are proved.
Article category: research article.
Key words: energy efficiency, energy consumers, energy consumers' characteristics, complex of energy-efficiency activation instruments.
JEL codes: C38, M31

Отношение жителей городов западной Украины к мероприятиям по экономии энергии в зависимости от вида жилья

Цель статьи: анализ характеристики потребителей энергии, которая влияет на их отношение к мероприятиям по экономии энергии в зависимости от вида жилья.
Вид использованной исследовательской методологии/исследовательского подхода: Для определения характеристики провели зондажное обследование, в котором приняли участие 560 человек.
Основные результаты исследований/анализов: определили уровень заинтересованности потребителей энергии в ее экономии, свойства поведения с деньгами потребителей энергии, отношение потребителей энергии к качеству товаров, подход к осуществлению покупки потребителями энергии и общественную активность потребителей энергии.
Практические импликации: определили свойства комплекса инструментов активизации экономии энергии для разных групп потребителей энергии.
Социальные импликации: обосновали инструменты активизации жителей городов к экономии энергии.
Категория статьи: исследовательская статья.
Ключевые слова: экономия энергии, потребители энергии, характеристика потребителей энергии, комплекс инструментов активизации экономии энергии.
Коды JEL: C38, M31


Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski

Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim
Część III
Ocena personelu sprzedażowego podmiotów detalicznych

W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu obsługi w podmiotach realizujących sprzedaż na wsi w odniesieniu do ich miejskich konkurentów i po raz kolejny nawiązano do dysproporcji w poziomie usług handlowych dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Wyniki analiz dotyczą głównie preferencji klientów co do form obsługi (tradycyjnej i samoobsługi) oraz oceny poziomu profesjonalizmu kadry handlowej. Weryfikacji poddano przy tym wstępną hipotezę badawczą o niższym poziomie obsługi w sklepach wiejskich. Założono również występowanie istotnych różnic w poziomie satysfakcji klientów związanej z obsługą w sklepach detalicznych wśród mieszkańców miast i wsi wyróżnionych również ze względu na inne cechy społeczno-demograficzne. Podstawą wnioskowania zawartego w artykule są wyniki badań własnych zrealizowanych na przełomie 2012 i 2013 roku z uczestnictwem 331 klientów handlu detalicznego zamieszkujących woj. podkarpackie.
Słowa kluczowe: handel detaliczny, dysproporcje regionalne, forma obsługi, personel, fachowość obsługi, opinie klientów.
Kody JEL: M31, L81, D12

Disparities in a Level of Retail Offer in the Subcarpathian Voivodeship
Assessment of Sale Staff in Retail Entities (Part III)

The paper presents results of research concerning the level of service in entities retailing in countryside in comparison to their city competitors and constitutes a next study dealing with disparities in the level of retail services for citizens of Podkarpacie. Results of the analysis concern mainly clients' preferences about the form of service (traditional and self-service) and assessment of professionalism of retail staff. There was verified an initial thesis about lower level of service in rural shops. It was also assumed that there are present some essential differences in a level of clients' satisfaction connected with service in retail shops between citizens of cities and countryside distinguished also by some other socio-demographic features. The basis to conclusions presented in the paper is constituted by results of own research which was realised in 2012 and 2013 with participation of 331 retail clients living in Podkarpacie.
Key words: retail trade, regional disparities, form of service, staff, professionalism of service, clients' opinions.
JEL codes: M31, L81, D12

Расхождения в уровне торгового предложения в Подкарпатском воеводстве
Оценка торгового персонала розничных субъектов (Часть III)

Статья представляет результаты изучения уровня обслуживания в субъектах, осуществляющих продажу на селе, по отношению к их городским конкурентам, и является очередной разработкой, ссылающейся на расхождения в уровне торговых услуг для жителей Подкарпатского воеводства. Результаты анализов касаются в основном предпочтений клиентов в отношении форм обслуживания (традиционного и по методу самообслуживания), а также оценки уровня профессионализма торговых кадров. Верификации подвергли при этом предварительный исследовательский гипотез о более низком уровне обслуживания в сельских магазинах. Предположили тоже выступление существенных отличий в уровне удовлетворенности клиентов, связанной с обслуживанием в розничных магазинах среди жителей городов и деревень, выделенных также с точки зрения других социально-демографических признаков. Основой умозаключения, содержащегося в статье, являются результаты собственных исследований, проведенных на рубеже 2012 и 2013 гг. с участием 331 клента розничной торговли, проживающего в Подкарпатском воеводстве.
Ключевые слова: розничная торговля, региональные расхождения, форма обслуживания, персонал, профессионализм обслуживания, мнения клиентов.
Коды JEL: M31, L81, D12


Krzysztof P.Wojdacki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa

Głównym celem rozważań jest określenie przestrzennego zróżnicowania rozwoju bazy hotelowej w układzie regionalnym (wojewódzkim). Wychodząc z założenia, że o poziomie rozwoju bazy hotelowej w danym obszarze decyduje wiele czynników, w artykule zastosowano wielowymiarową analizę porównawczą w jej dynamicznym wariancie (DWAP). Na podstawie wtórnych źródeł informacji (dane BDL GUS) zidentyfikowano potencjalny zbiór zmiennych diagnostycznych. Następnie, wykorzystując analizę czynnikową, dokonano jego redukcji do finalnego zbioru quasi-zmiennych (czterech czynników głównych). Czynniki te posłużyły do konstrukcji syntetycznej miary rozwoju bazy hotelowej poszczególnych województw. Na bazie wartości czynników głównych i miary syntetycznej określono hierarchiczną strukturę województw wg każdego z czynników i miary syntetycznej oraz jej zmiany w latach 2002-2012. W pracy dokonano również delimitacji województw na homogeniczne grupy wg kryterium wartości syntetycznej miary rozwoju, a także wg kierunku i natężenia jej zmian w czasie.
Słowa kluczowe: przestrzenne badania rynku, baza hotelowa, hotele.
Kody JEL: L 83

Spatial Differentiation of Development of the Hotel base in Poland - a Multidimensional Analysis

The main aim of the article was to determine the spatial differentiation of development of the hotel base by region (voivodeship). Assuming that the level of development of the hotel base in a given area is decided by many factors; in the article, the author applied the multidimensional comparative analysis in its dynamic version. Based on secondary sources of information (data of CSO local data bank), he identified a potential set of diagnostic variables. Next, making use of the factorial analysis, he reduced it to the final set of quasi-variables (four main factors). Those factors served construction of the synthetic measure of development of the hotel base of individual voivodeships. Based on the value of main factors and the synthetic measure, the author determined the hierarchical structure of voivodeships by every of the factors and the synthetic measure as well as its changes in 2002-2012. In his work, the author also carried out delimitation of voivodeships into homogenous groups by the criterion of the value of synthetic measure of development as well as by the direction and intensity of its changes over time.
Key words: spatial market research, hotel base, hotels.
JEL codes: L83

Пространственная дифференциация развития ночлежной базы в Польше - многомерный анализ

Основной целью статьи было определение пространственной дифференциации развития гостиничной базы в региональном (воеводском) разрезе. Выходя из предпосылки, что уровень развития гостиничной базы на данной территории решается многими факторами, в статье применили многомерный сравнительный анализ в его динамичном варианте. На основе вторичных источников информации (данные банка местных данных ЦСУ) выявили потенциальный набор диагностических переменных. Затем, используя факторный анализ, провели его сокращение до конечного набора квазипеременных (четырех основных факторов). Эти факторы послужили для построения синтетической меры развития гостиничной базы отдельных воеводств. На основе значений основных факторов и синтетической меры определили иерархическую структуру воеводств по каждому из факторов и синтетической мере, а также ее изменения в 2002-2012 гг. В работе провели также делимитацию воеводств на гомогенные группы по критерию значения синтетической меры развития, а также по направлению и интенсивности ее изменений во времени.
Ключевые слова: пространственное изучение рынка, гостиничная база, гостиницы.
Коды JEL: L83


Jolanta Rab-Przybyłowicz
Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej w Gdańsku

Adrian P. Lubowiecki-Vikuk
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komunikacja marketingowa na polskim rynku turystyki medycznej

Cel artykułu: W dobie fenomenu XXI wieku - jakim niewątpliwie jest turystyka medyczna, cel postawiony przez autorów, to zaprezentowanie teoretycznego ujęcia rozwoju rynku turystyki medycznej, opartej na działaniach marketingowych oraz kompleksowa analiza tych działań na przykładzie wybranych podmiotów medycznych.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: W badaniu posłużono się metodą indukcji, przy czym sformułowane wnioski oparto na wynikach sondażu diagnostycznego, ściślej - wywiadu telefonicznego.
Główne wyniki badań/analiz: W toku badań własnych ustalono, że podmioty medyczne z różnym zaangażowaniem komunikują się z rynkiem usług turystyki medycznej: (1) znaczna większość nie współpracuje z pośrednikami turystyki medycznej, lub nie posiada wiedzy o ich funkcjonowaniu, (2) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego nie podejmują działań marketingowych uwzględniających współpracę nad kreowaniem rynku turystyki medycznej, (3) przedsiębiorstwa samodzielnie pozyskują pacjentów, (4) komunikacja marketingowa jest niewystarczająca.
Implikacje praktyczne: Internet jest powszechnym, prostym, niedrogim i wręcz niezbędnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa do skutecznej konkurencji nie tylko na rynku turystyki medycznej. Autorzy wskazali, że oprócz portali społecznościowych, oficjalnych fanpage, for i blogów istotne jest, aby przedsiębiorstwo posiadało oficjalną stronę internetową, zaprojektowaną według zaproponowanych wytycznych.
Implikacje społeczne: Autorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na kreowanie idei współczesnego marketingu niezbędnego dla ekspansji rynku turystyki medycznej w Polsce i poza granicami kraju, uwzględniając zindywidualizowane pragnienia turystów medycznych.
Słowa kluczowe: turystyka medyczna, marketing, promocja, rynek turystyki medycznej, usługi turystyczne, usługi medyczne.
Kody JEL: L83, I00, M31

Marketing Communications in the Polish Market of Medical Tourism

Purpose of the article: In the age of twenty-first century phenomenon - which undoubtedly is medical tourism - the target set by the authors is to present development of the medical tourism market, based on marketing activities, and a comprehensive analysis of these activities on the example of selected medical entities.
Research methodology/research approach: The inductive method was used in this study, while the formulated conclusions were based on the results of diagnostic survey, more precisely - a telephone interview.
Key findings/analysis: In the course of this study, it was found that medical subjects with varying degrees of involvement are communicating with services of medical tourism market: (1) the significant majority did not cooperate with medical tourism intermediaries, or does not have knowledge about their functioning, (2) representatives of local government units do not undertake marketing activities, which are taking into account the work on creating the market of medical tourism, (3) companies obtain patients by themselves, (4) marketing communication is insufficient.
Practical implications: The Internet is universal, simple, inexpensive and even indispensable tool used by companies to compete effectively not only in medical tourism. The authors pointed out that for the commercial enterprise (except social networking sites, the official fan pages, forums and blogs), it is essential to have an official website, designed accordingly to the proposed guidelines.
Social implications: The authors brings particular attention to the creation of modern marketing ideas, which are necessary for the expansion of medical tourism market in Poland and abroad, taking into account individual desires of medical tourists.
Key words: medical tourism, marketing, promotion, medical tourism market, tourism services, medical services.
JEL codes: L83, I00, M31

Маркетинговая коммуникация на польском рынке медицинского туризма

Цель статьи: В эпоху феномена XXI века, каким несомненно является медицинский туризм, цель, поставленная авторами - представить теоретический подход к развитию рынка медицинского туризма, основанного на маркетинговых действиях, а также комплексный анализ этих действий на примере избранных медицинских субъектов.
Вид использованной методологии изучения/исследовательского подхода: В исследовании использовали индуктивный метод, причем сформулированные выводы основали на результатах зондажного диагностического исследования, а точнее - интервью по телефону.
Основные результаты исследований/анализов: По ходу собственных исследований определили, что медицинские субъекты с неодинаковым вовлечением устанавливают связи с рынком услуг медтуризма: (1) значительное большинство из них не сотрудничает с посредниками медтуризма или у них нет знаний об их функционировании, (2) представители единиц территориального самоуправления не предпринимают маркетинговых действий, учитывающих сотрудничество по формированию рынка медицинского туризма, (3) предприятия самостоятельно находят пациентов, (4) маркетинговая коммуникация недостаточна.
Практические импликации: Интернет - всеобщий, простой, недорогой и просто необходимый инструмент, используемый предприятиями для эффективного конкурирования не только на рынке медтуризма. Авторы указали, что наряду с общественными порталами, официальными страницами фанов (fanpage), форумов и блогов существенно, чтобы у предприятия был официальный вебсайт, спроектированнй по предложенным указаниям.
Социальные импликации: Авторы хотят обратить особое внимание на формирование идей современного маркетинга, необходимого для экспансии рынка медтуризма в Польше и за ее пределами, учитывая индивидуализированные пожелания медтуристов.
Ключевые слова: медицинский туризм, маркетинг, поощрение, рынок медицинского туризма, туристические услуги, медицинские услуги.
Коды JEL: L83, I00, M31