Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty4/2014 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

4/2014 (cz. 1)

Katarzyna Bachnik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wykorzystanie funduszy strukturalnych a stymulowanie innowacyjności w ujęciu regionalnym

Celem rozważań jest zbadanie, jak alokacja środków z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 wpływa na realizację celów związanych z podnoszeniem stopnia innowacyjności w ujęciu regionalnym, tj. w poszczególnych województwach. Analiza obejmuje wybrane wskaźniki i dane odnoszące się do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jak z niej wynika, choć poziom wykorzystania alokacji środków na lata 2007-2013 jest bardzo wysoki, to jednak stan innowacyjności regionów może ulegać stopniowej poprawie w dość przewidywalnym zakresie, tj. w największym dotyczy regionów najlepiej rozwiniętych, z silnymi ośrodkami miejskimi i aktywnymi przedsiębiorcami. Regiony najsłabiej rozwinięte i najmniej innowacyjne w zdecydowanie mniejszym stopniu wykorzystają alokację na PO IG.
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, analiza regionalna, innowacyjność.
Kody JEL: O3, O5

Use of the Structural Funds and Stimulating Innovativeness in the Regional Approach

An aim of considerations is to survey how allocation of means from the EU funds in the 2007-2013 financial perspective affects fulfilment of the objectives related to raising the degree of innovativeness in the regional approach, i.e. in individual provinces. The analysis covers the selected indices and data related to implementation of the Innovative Economy Operational Programme (IE OP). As it shows, albeit the level of use of allocation of means for the years 2007-2013 is very high, nevertheless the state of innovativeness of regions may be gradually improved in quite a foreseeable extent, i.e. in the highest degree it concerns the best developed regions, with strong urban centres and active entrepreneurs. The least developed and the least innovative regions make use of allocation on IE OP in the definitely least degree.
Key words: structural funds, regional analysis, innovativeness.
JEL codes: O3, O5

Использование структурных фондов и стимулирование инновационности в региональном подходе

Цель рассуждений - изучить, как распределение средств из фондов Евросоюза в финансовой перспективе 2007-2013 гг. влияет на осуществление целей, связанных с повышением уровня инновационности в региональном подходе, т.е. в отдельных воеводствах. Анализ охватывает избранные показатели и данные, касающиеся выполнения Оперативной программы «Инновационная экономика» (ОП ИЭ). Как показывает анализ, хотя уровень использования распределяемых средств на период 2007-2013 гг. весьма высокий, то все же состояние инновационности регионов может постепенно улучшаться в довольно предвидимом диапазоне, т.е. в самой высокой степени это касается лучше всего развитых регионов, с сильными городскими центрами и активными предпринимателями. Регионы, слабее всего развитые и наименее инновационные, в решительно меньшей степени используют средства на ОП ИЭ.
Ключевые слова: структурные фонды, региональный анализ, инновационность.
Коды JEL: O3, O5


Barbara Bojewska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Employees Training and Raising Enterprises' Competitiveness, or Challenges of the Knowledge-Based Economy

An aim of this article is to introduce into the subject matters of enterprise's competitiveness, with a particular consideration of the importance of employees training under the knowledge-based economy's conditions. The author undertook an attempt to determine the relationships between the aims and effects of employees training from the point of view of success of an economic entity in the market where innovativeness is of a greater and greater importance. She indicated the determinants of competitiveness, the importance of human resource management in raising enterprises' competitiveness in the context of aims of employee training. An important determinant of employee training is selection of sources of financing. An analysis of the subject literature in the field of enterprise management and human resource management as well as the findings of secondary research surveys concerning the subject matters in question indicate the existence of the relationship between employee training and raising those enterprises' competitiveness. Organisation operating in the knowledge-based economy, basing in their activities on competences and competing in the open market, should take care of raising the quality of work of all employees. The changing conditions of carrying out an economic activity require not only an adjustment of technologies of organisational processes to new needs but, first of all, the ongoing process of extending knowledge and skills of human resources of a given organisation. This is possible owing to taking into account the employee training and the selection of sources of financing thereof in the process of human resource management. An effect of the carried put training, the most important from the point of view of most organisations, is growth of their profits and strengthening their market position, possible owing to improvement of the quality of products and services offered to customers.
Key words: knowledge-based economy, competitiveness, human resource management, employees training.
JEL codes: D2, D21, D22, M12, M51, M53, O15

Szkolenie pracowników a podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw czyli wyzwania gospodarki opartej na wiedzy

Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie w problematykę konkurencyjności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia szkolenia pracowników w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Podjęto próbę określenia związku celów i skutków szkolenia pracowników z punktu widzenia powodzenia podmiotu gospodarczego na rynku, na którym coraz większego znaczenia nabiera innowacyjność. Wskazano na uwarunkowania konkurencyjności, znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w podwyższaniu konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście celów szkolenia pracowników. Istotnym uwarunkowaniem szkolenia pracowników jest dobór źródeł finansowania. Analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także wyników badań wtórnych dotyczących poruszanej problematyki, wskazują na istnienie związku między szkoleniem pracowników a podwyższaniem konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Organizacje działające w gospodarce opartej na wiedzy, bazujące w swej działalności na kompetencjach i konkurujące na otwartym rynku powinny dbać o podnoszenie jakości pracy wszystkich zatrudnionych. Zmieniające się warunki gospodarowania wymagają bowiem nie tylko dostosowywania technologii czy procesów organizacyjnych do nowych potrzeb, ale przede wszystkim ciągłego procesu poszerzania wiedzy i umiejętności zasobów ludzkich danej organizacji. Jest to możliwe dzięki uwzględnieniu szkolenia pracowników i doboru źródeł ich finansowania w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Efektem prowadzonych szkoleń, najważniejszym z punktu widzenia większości organizacji, jest wzrost ich zysków oraz umocnienie pozycji rynkowej, możliwe dzięki poprawie jakości produktów i usług oferowanych klientom.
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy, konkurencyjność, zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenie pracowników.
Kody JEL: M12, M51, M53, O15

Обучение работников и повышение конкурентоспособности предприятий, или вызовы для экономики, основанной на знаниях

Цель настоящей статьи - ввести в проблематику конкурентоспособности предприятий, с особым учетом значения обучения работников в условиях экономики, основанной на знаниях. Автор предприняла попытку определить связь целей и последствий обучения работников с точки зрения успеха экономического субъекта на рынке, на котором все большее значение приобретает инновационность. Она указала обусловленности конкурентоспособности, значение управления людскими ресурсами в повышении конкурентоспособности предприятий в контексте целей обучения работников. Существенной обусловленностью обучения работников является подбор источников финансирования. Анализ литературы предмета из области управления предприятием и управления людскими ресурсами, а также результатов вторичных исследований, касающихся затрагиваемой проблематики, указывают существование связи между обучением работников и повышением конкурентоспособности этих предприятий. Организации, действующие в экономике, основанной на знаниях, базирующиеся в своей деятельности на компетенциях и конкурирующие на открытом рынке, должны заботиться о повышении качества труда всех занятых на предприятии, ибо изменяющиеся условия осуществления экономической деятельности требуют не только приспособления технологии или организационных процессов к новым нуждам, но прежде всего постоянного процесса расширения знаний и умений трудовых ресурсов данной организации. Это возможно благодаря учету обучения работников и подбора источников его финансирования в процессе управления людскими ресурсами. Эффектом проводимого обучения, самым важным с точки зрения большинства организаций, является рост их прибыли и укрепление рыночной позиции, возможное благодаря улучшению качества продуктов и услуг, предлагаемых клиентам.
Ключевые слова: экономика, основанная на знаниях; конкурентоспособность, управление людскими ресурсами, обучение работников.
Коды JEL: M12, M51, M53, O15


Felicjan Bylok
Politechnika Częstochowska

Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków w świetle badań

Głównym celem opracowania jest opis wybranych społecznych kompetencji konsumenckich i ich zakres występowania wśród polskich konsumentów. Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych dotyczących kompetencji konsumpcyjnych i metod badań ilościowych. W wyniku teoretycznych badań wskazano na wagę społecznych kompetencji konsumenckich w pełnieniu roli konsumenta we współczesnym społeczeństwie. Z kolei empiryczne badania skupiły się na posiadaniu społecznych kompetencji konsumenckich przez polskich konsumentów. Dotyczyło to kompetencji związanych z wykorzystywaniem dóbr konsumpcyjnych w procesie budowy wizerunku, wykorzystywania ich jako atrybutu danej pozycji społecznej, dopasowania wzorów konsumpcji do dóbr konsumpcyjnych znajdujących się w ofercie rynkowej. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest uwypuklenie konieczności uwzględnienia kształtowania społecznych kompetencji konsumenckich w edukacji konsumenckiej. Natomiast implikacją społeczną opracowania jest uwypuklenie znaczenia społecznych kompetencji konsumenckich we właściwym pełnieniu roli konsumenta. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsumpcja, zachowania konsumpcyjne, kompetencje konsumenckie, kompetencje społeczne.
Kody JEL: E21

The Selected Consumer Social Competencies of Poles in the Light of Research

The main objective of the study is description of the selected consumer social competencies and their range of occurrence among Polish consumers. Implementation of the assumed objective was possible owing to application of the method of critical analysis of national and foreign literature sources concerning consumer competencies and methods of quantitative research. In result of theoretical research, the author indicated the importance of consumer social competencies in fulfilling the role of consumer in the contemporary society. In turn, the empirical research focused on possession of consumer social competencies by Polish consumers. This concerned the competencies related to the use of consumer goods in the process of image building, the use thereof as an attribute of a given social position, adjustment of the consumption patterns to the consumer goods in the market offer. The practical implication of the carried out research is emphasising the necessity to shape consumer social competencies in consumer education. On the other hand, the social implication of the study is emphasising the importance of consumer social competencies in a proper fulfilment of the consumer's role. The article is of the research nature.
Key words: consumption, consumer behaviour, consumer competencies, social competencies.
JEL codes: E21

Избранные социальные потребительские компетенции поляков в свете исследований

Основная цель разработки - описать избранные социальные потребительские компетенции и диапазон их выступления среди польских потребителей. Осуществление поставленной цели было возможно благодаря применению метода критического анализа источников национальной и зарубежной литературы, касающейся потребительских компетенций и методов количественных исследований. В результате теоретических исследований указали значение социальных потребительских компетенций в выполнении роли потребителя в современном обществе. В свою очередь, эмпирические исследования сосредоточили на обладании польскими потребителями социальных потребительских компетенций. Это касалось компетенций, связанных с использованием потребительских благ в процессе формирования имиджа, использования их в качестве атрибута данного социального положения, приспособления образцов потребления к потребительским благам, находящимся в рыночном предложении. Практической импликацией проведенных исследований является выделение необходимости учета формирования социальных потребительских компетенций в обучении потребителей, тогда как социальной импликацией разработки является выделение значения социальных потребительских компетенций в правильном выполнении роли потребителя. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребление, потребительское поведение, потребительские компетенции, социальные компетенции.
Коды JEL: E21


Michał Cebula, Aleksandra Perchla-Włosik
Uniwersytet Wrocławski

Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych

W artykule zbadano rolę konsumpcji (szczególnie mody) w życiu młodych ludzi, zwracając szczególną uwagę na proces formowania i podtrzymywania jaźni. Rozważano podwójny model konsumpcji: jako ekspresji Ja (konsumpcja indywidualistyczna) i jako system znaczeń umożliwiający podtrzymywanie więzi ze społecznymi plemionami (konsumpcja plemienna). Zaprezentowano wyniki badań mieszkańców Wrocławia dotyczące postaw i orientacji zakupowych. Materiał badawczy stanowiły 363 wywiady kwestionariuszowe. Odkryto, iż młodzi ludzie (w wieku 18-25 lat) byli bardziej skłonni do „wyróżniania się" przez konsumpcję niż starsi konsumenci, a jednocześnie angażowali się w konsumpcję naśladowczą. Akceptowali także ekspresywne i „zabawowe" funkcje ubrań i mody. Praktyczne implikacje badania nawiązują do dwóch typów strategii marketingowych: marketingu relacji i marketingu plemiennego. Co więcej, wskazuje się na konieczność przemyślenia społecznych konsekwencji utowarowionej kultury wobec młodzieży.
Słowa kluczowe: konsumpcja symboliczna, młodzi konsumenci, moda, tożsamość, plemienność.
Kody JEL: D11, D12, M31

Young Consumers in the Face of Challenges of Contemporary Consumption in the Perspective of the Market for Fashion and Sociocultural Theories

In their article, the authors examined the role of consumption (particularly that of fashion) in the life of young people, paying a particular attention to the process of personality formation and self-sustaining. They considered the dual model of consumption: as self-expression (individualistic consumption) and as a system of meanings enabling sustaining ties with social tribes (tribal consumption). There were presented results of surveys carried out among Wroclaw inhabitants concerning their shopping attitudes and orientations. The research material was constituted by 363 questionnaire-based surveys. The authors revealed that young people (aged 18-25 years) were more likely to "be distinguished" by consumption than elder consumers and, at the same time, they were involved in imitative consumption. They also accepted the expressive and "playful" functions of apparels and fashion. The practical implications of the research refer to the two types of marketing strategies: marketing of relationships and tribal marketing. What's more, the authors indicate the necessity to consider the social consequences of "merchandised" culture towards the youth.
Key words: symbolic consumption, young consumers, fashion, identity, tribalism.
JEL codes: D11, D12, M31

Молодые потребители перед вызовами современного потребления в перспективе рынка моды и социально-культурных теорий

В статье исследовали роль потребления (в особенности моды) в жизни молодых людей, обращая особое внимание на процесс формирования и поддержания личности. Обсуждали двойную модель потребления: как самовыражение (индивидуалистическое потребление) и как систему значений, предоставляющую возможность поддерживать связи с общественными племенами (племенное потребление). Представлены результаты обследования жителей Вроцлава, касающиеся закупочных отношений и ориентировок. Исследовательский материал составили 363 анкетных интервью. Выявили, что молодые люди (в возрасте 18-25 лет) были более склонны «выражать себя» посредством потребления, нежели потребители старшего возраста, а заодно они вовлекались в подражательное потребление. Они тоже одобряли экспрессивные и «развлекательные» функции одежды и моды. Практические импликации исследования обращаются к двум типам маркетинговых стратегий: маркетингу отношений и племенному маркетингу. Более того, указывают необходимость осмыслить социальные последствия «отоваренной» культуры по отношению к молодежи.
Ключевые слова: символическое потребление, молодые потребители, мода, тождество, племенность.
Коды JEL: D11, D12, M31


Anna Dąbrowska
IBRKK ‒ Warszawa
Irena Ozimek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce - wybrane aspekty

Celem rozważań jest omówienie wybranych aspektów bezpieczeństwa żywnościowego w polskich gospodarstwach domowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań wtórnych i pierwotnych (ankietowych). Mimo wciąż istotnych wydatków na żywność w polskich gospodarstwach domowych w wydatkach ogółem, z jednej strony w niektórych gospodarstwach domowych nadal występuje brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych, z drugiej ‒ nieracjonalne zachowania konsumentów podczas dokonywania zakupów produktów żywnościowych i gospodarowania nimi. Wskazuje to na konieczność prowadzenia kampanii społecznych wśród polskich konsumentów dotyczących edukacji w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością, żeby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: żywność, bezpieczeństwo żywnościowe, konsument, potrzeby żywnościowe.
Kody JEL: D12, D18

Food Security of Consumers in Poland - the Selected Aspects

An aim of considerations is to discuss the selected aspects of food safety in Polish households. In their article, the authors presented secondary and primary (surveys) research findings. Despite the still considerable spending on food in Polish households in total spending, on the one hand, in some households there still takes place lack of the opportunity to meet needs in foods, while, on the other hand, unreasonable behaviours of consumers when shopping for food products and managing them. This indicates the necessity to carry out social campaigns among Polish consumers concerning education in the area of rational food management in order to improve food security. The article is of the research nature.
Key words: food, food security, consumer, food needs.
JEL codes: D12, D18

Пищевая безопасность потребителей в Польше - избранные аспекты

Цель рассуждений - обсудить избранные аспекты пищевой безопасности в польских домохозяйствах. В статье представили результаты вторичных и первичных (анкетных) исследований. Несмотря на по-прежнему существенные расходы на продукты питания в польских домохозяйствах в общих расходах, с одной стороны, в некоторых домохозяйствах по-прежнему нет возможности удовлетворять пищевые потребности, с другой же - выступает нерациональное поведение потребителей во время осуществления покупок продуктов питания и их использования. Это указывает необходимость проводить общественные кампании среди польских потребителей, касающиеся обучения рациональному использованию пищи, чтобы повысить пищевую безопасность. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: пища, пищевая безопасность, потребитель, пищевые потребности.
Коды JEL: D12, D18


Lechosław Garbarski
Akademia Leona Koźmińskiego

Zachowania konsumentów a powodzenie strategii rozciągania marki

Wśród różnych opcji rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek, coraz większą uwagę skupia strategia rozciągania marki. Ma ona wiele zalet i przynosi przedsiębiorstwu korzyści; jest jednak także obarczona pewnymi wadami. W artykule dokonano przeglądu literatury na temat szans powodzenia rozciągania marki. Zaprezentowano także wyniki własnych badań związanych z przygotowaniem narzędzia menadżerskiego - kwestionariusza, ułatwiającego ocenę szans sukcesu w tym zakresie. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: linia produktowa, rozciąganie marki, zachowania konsumentów, czynniki sukcesu.
Kody JEL: M16, M31

Consumers' Behaviours and Success of the Brand Stretching Strategy

Among various options of development and introduction of a new product to the market, the ever growing attention is paid to the strategy of brand stretching. It has many advantages and yields benefits to an enterprise; however, it is also encumbered with some defaults. In his article, the author carried out a review of the literature on chances for brand stretching. There are also presented findings of his own surveys connected with preparation of the managerial tool - a questionnaire facilitating evaluation of the chances for success in this respect. The article is of the research nature.
Key words: product line, brand stretching, consumer behaviours, success factors.
JEL codes: M16, M31

Поведение потребителей и успех стратегии расширения границ марки

В числе разных опционов развития и ввода нового продукта на рынок все большее внимание обращает на себя стратегия расширения границ марки. У нее много достоинств и она приносит предприятию выгоды; однако она тоже обременена некоторыми недостатками. В статье провели обзор литературы по вопросу о шансах на успех расширения границ марки. Представили также результаты собственных исследований, связанных с подготовкой менеджерского инструмента - вопросника, облегчающего оценку шансов на успех в этом отношении. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: продуктовая линия, расщирение границ марки, поведение потребителей, факторы успеха.
Коды JEL: M16, M31


Krystyna Gutkowska, Iwona Kowalczuk, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Anna Kozłowska, Anna Olewnik-Mikołajewska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności

Innowacyjność, jako cecha osobowości człowieka, wykazuje zróżnicowane nasilenie, odzwierciedlając się w odmiennych zachowaniach jednostki wobec nowych zjawisk. Ta ogólna konstatacja ma swoje odzwierciedlenie również w odniesieniu do innowacyjności konsumentów i ich zachowań wobec nowych zjawisk rynkowych. Ze względu na odmienne uwarunkowania zachowań konsumentów wobec produktów żywnościowych i nieżywnościowych, podjęto badania mające na celu rozpoznanie istoty postaw konsumentów wobec innowacji na rynku żywności. W wyniku przeprowadzonych badań, zarówno jakościowych, jak ilościowych w ramach projektu pt. BIOŻYWNOŚĆ - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, stwierdzono, że konsumenci przez „innowacyjne produkty żywnościowe" najczęściej rozumieją żywność w nowych wariantach smakowych, jak też żywność o podwyższonej jakości i walorach zdrowotnych. Natomiast najczęściej postrzeganą zmianą na rynku żywności jest zwiększenie oferty produktów, charakteryzujących się zmniejszeniem działania uczulającego oraz produktów o zmniejszonej zawartości sztucznych składników, a zwłaszcza konserwantów. Dostrzegane przez konsumentów zmiany cechuje różny stopień akceptacji, przy czym zdecydowana większość badanych negatywnie odnosi się do „polepszania" żywności przez jej wzbogacanie różnymi składnikami. Generalnie odnotowano znikomy odsetek konsumentów deklarujących zainteresowanie nabywaniem nowych produktów żywnościowych.
Słowa kluczowe: innowacyjne postawy konsumentów, zmiany na rynku żywności, nowe produkty żywnościowe, profil konsumenta innowatora.
Kody JEL: O30

Consumers' Attitudes towards Innovations in the Food Market

Innovativeness as the man's personality trait displays diversified intensity, being reflected in different behaviours of the individual towards new phenomena. This general statement is also reflected in consumers' innovativeness and their behaviours towards new market phenomena. Due to different determinants of consumers' behaviours towards food and non-food products, there is undertaken research aimed at identification of the essence of consumers' attitudes towards innovations in the food market. In result of carried out surveys, both qualitative and quantitative, within the framework of the project BIOFOOD - innovative, functional products of animal origin, the author states that consumers, speaking of "innovative food products", most often understand foods in new flavour versions as well as foods of higher quality and healthy values. However, the most often perceived change in the market for food is an increase of the offer of the products, for which specific is reduced allergising action, as well as the products with a reduced content of artificial components, especially preservatives. The perceived by consumers changes are characterised by a different degree of acceptance, and the overwhelming majority of respondents have negative attitudes to food ‘improvement' by way of enrichments thereof with various ingredients. In general, there is noted a negligible per cent of consumers declaring their interest in purchasing new food products.
Key words: consumer innovative attitudes, changes in the food market, new food products, innovative consumer's profile.
JEL codes: O30

Отношение потребителей к инновациям на рынке продуктов питания

Инновационность как черта личности человека указывает на неодинаковую интенсивность, отражаясь в отличном поведении индивида по отношению к новым явлениям. Эта общая констатация отражается также в отношении потребителей к инновационности и в их поведении по отношению к новым рыночным явлениям. Из-за отличных обусловленностей поведения потребителей по отношению к продуктам питания и непищевым продуктам предприняли исследования, направленные на выявление сути отношения потребителей к новшествам на рынке продуктов питания. В результате проведенных исследований, как качественных, так и количественных, в рамках проекта «Биопища - инновационные, функциональные продукты животного происхождения» выявили, что потребители под «инновационными продуктами питания» чаще всего подразумевают пищу в новых вкусовых вариантах, а также пищу повышенного качества и с ценностями с точки зрения здоровья. Чаще же всего воспринимаемым изменением на рынке пищевых продуктов является увеличение предложения продуктов, для которых свойственно пониженное аллергизирующее действие, а также продуктов со сниженным содержанием искусственных компонентов, в особенности консервантов. Замечаемые потребителями изменения характеризуются разной степенью одобрения, причем подавляющее большинство обследуемых негативно относятся к «улучшению» пищевых продуктов путем их обогащения разными компонентами. В основном отметили ничтожную долю потребителей, которые заявляют о заинтересованности в приобретении новых продуктов питания.
Ключевые слова: инновационное отношение потребителей, изменения на рынке продуктов питания, новые пищевые продукты, профиль потребителя-инноватора.
Коды JEL: O30


Ihor Hrabynskyi
Львовский национальный университет имени Ивана Франко (Украина)

Теоретико-методологические основы исследования эколого-экономических преимуществ в международной торговле

Целью этой статьи является обоснование теоретических и методологических основ исследования эколого-экономических проблем в международной торговле. Обосновано, что такие исследования должны базироваться на двух главных теоретических основах: (1) на теории общего экономического равновесия и (2) на рассмотрении мирового хозяйства как замкнутой эколого-экономической системы, а национальной экономики - как открытой эколого-экономической системы.
В рассматриваемой модели национальной эколого-экономической системы учтен внешнеэкономический фактор, что позволило анализировать национальную эколого-экономическую систему как открытую систему. В статье предложена методика выявления абсолютного и относительного преимущества страны во внешней торговле.
Модель мировой эколого-экономической системы иллюстрирует замкнутость системы планетарной экономики. В планетарном масштабе все, что создается человеком, со временем становится отходами или производства (быстрее), или потребления (позже). Относительно природных ресурсов и ресурсов окружающей среды производство является процессом их перемещения в отходы производства и потребления (за исключением той части природных ресурсов, которая используется в качестве вторичного сырья).
Рассмотреные методологические подходы и выводы могут быть полезными для обоснования программ устойчивого эколого-экономического развития.
Ключевые слова: закрытая эколого-экономическая система, открытая эколого-экономическая система, абсолютные эколого-экономические преимущества, сравнительные эколого-экономические преимущества.
Коды JEL: F18, Q56, Q57

Teoretyczno-metodologiczne podstawy badania ekologiczno-ekonomicznych zalet w handlu międzynarodowym

Celem artykułu jest uzasadnienie teoretycznych i metodologicznych podstaw badania problemów ekologiczno-ekonomicznych w handlu międzynarodowym. Jest uzasadnione, że badania takie powinny się opierać na dwóch głównych podstawach teoretycznych: (1) na teorii ogólnej równowagi ekonomicznej i (2) na rozpatrywaniu gospodarki światowej jako zamkniętego systemu ekologiczno-ekonomicznego, natomiast gospodarki narodowej - jako otwartego systemu ekologiczno-ekonomicznego.
W rozpatrywanym modelu krajowego systemu ekologiczno-ekonomicznego uwzględniono zewnętrzny czynnik ekonomiczny, co pozwoliło na dokonanie analizy krajowego systemu ekologiczno-ekonomicznego jako układu otwartego. W artykule zaproponowano metodykę ustalania bezwzględnej i względnej przewagi kraju w handlu zagranicznym.
Model światowego systemu ekologiczno-ekonomicznego ilustruje zamknięty charakter systemu gospodarki globalnej. W skali globalnej wszystko, co tworzy człowiek, z czasem staje się odpadami albo produkcji (szybciej), albo konsumpcji (później). Względem zasobów naturalnych i zasobów środowiska naturalnego produkcja jest procesem ich przekształcenia w odpady produkcji i konsumpcji (z wyjątkiem tej części zasobów naturalnych, która jest wykorzystywana w charakterze surowców wtórnych).
Rozpatrzone podejścia metodologiczne i wnioski mogą się okazać przydatne przy uzasadnianiu programów zrównoważonego rozwoju ekologiczno-ekonomicznego.
Słowa kluczowe: zamknięty system ekologiczno-ekonomiczny, otwarty system ekologiczno-ekonomiczny, bezwzględne zalety ekologiczno-ekonomiczne, porównawcze zalety ekologiczno-ekonomiczne.
Kody JEL: F18, Q56, Q57

Theoretical and Methodological Bases of Detection of Ecological and Economic Advantages in International Trade

The purpose of this paper is to substantiate the theoretical and methodological foundations of researching ecological and economic problems in international trade. Proved that such studies should be based on two main theoretical points: (1) on the general economic equilibrium theory and (2) a researcher shall consider the world economy as a closed ecological-economic system and the national economy - as an open ecological-economic system.
In our model of the national ecological-economic system, we take into account the external economic factor which helped to analyse the national eco-economic system as an open system. In the article, the methodology of detection of absolute and comparative advantage of the country's foreign trade is offered.
The model of global ecological-economic system illustrates the isolation of the planetary economic system. On a global scale, all that is created by human being eventually becomes waste of either production (faster) or consumption (later).
The methodological approaches and findings may be useful for the substantiation of sustainable ecological and economic development programmes.
Key words: closed ecological-economic system, open ecological-economic system, absolute ecological-economic advantage, comparative ecological-economic advantage.
JEL codes: F18, Q56, Q57