Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty5/2014 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

5/2014 (cz. 1)

Monika Kłos
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Małgorzata Baran
Collegium Civitas - Warszawa

Projekty innowacyjne w uczelniach wyższych - rekomendacje dotyczące finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego

W Strategii Rozwoju Kraju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawiono pogląd, że rozwój idei uczenia się przez całe życie należy do podstawowych zadań sektora edukacji, a jednym z kluczowych wyzwań dla środowiska akademickiego jest otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne. W związku z tym przed uczelniami stanął wręcz obowiązek wskazywania rozwiązań w tym obszarze. Projekty innowacyjne realizowane z priorytetu IV odpowiadają na potrzebę udoskonalenia oferty kształcenia ustawicznego w polskich uczelniach w kontekście społecznym (zainteresowanie kształceniem przez całe życie) i praktycznym (dopasowanie kwalifikacji dorosłych do oczekiwań pracodawców). Celem artykułu jest wskazanie rekomendacji, w zakresie finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego, powstałych podczas badań fokusowych projektu innowacyjnego w uczelni wyższej. Rekomendacje te mają służyć znalezieniu i wypracowaniu nowych rozwiązań kształcenia przez całe życie, dedykowanych klientom (studentom, słuchaczom, absolwentom i wszystkim zainteresowanym)
Słowa klucze: kształcenie przez całe życie, projekt innowacyjny, modele kształcenia.
Kody JEL: D02

Innovative Projects at Universities - Recommendations Concerning Lifelong Education Financing and Organising

In the Country Development Strategy of the Ministry of Regional Development, there is presented the opinion that development of the idea of lifelong learning belongs to the essential tasks of the education sector and one of the key challenges for the academic circles is openness of universities to continuous education. Due to this, universities simply faced the duty to indicate solutions in this area. The priority IV innovative projects respond to the need to improve the offer of long-life education at Polish universities in the social (interest in lifelong learning) and practical context (adjustment of adults' qualifications to employers' expectations). An aim of the article is to indicate recommendations, as regards continuous education financing and organising, emerged in the course of focus group interviews with an innovative project at a university. Those recommendations are to serve finding and developing new solutions for lifelong education , dedicated to clients (students, learners, graduates and to all concerned).
Key words: lifelong learning/education, innovative project, education models.
JEL codes: D02

Инновационные проекты в вузах - рекомендации, касающиеся финансирования и организации непрерывного обучения

В «Стратегии развития страны» Министерства регионального развития представили мнение, что развитие идеи обучения в течение всей жизни относится к основным задачам сектора образования, а одним из основных вызовов для академической среды является открытие вузов на непрерывное обучение. В этой связи перед вузами поставлено прямо обязательство указывать решения в этой области. Инновационные проекты, осуществляемые в рамках приоритета IV, отвечают потребности совершенствования предложения непрерывного обучения в польских вузах в общественном (интерес к обучению в течение всей жизни) и практическом контексте (приспособление квалификации взрослых людей к ожиданиям работодателей). Цель статьи - указать рекомендации в области финансирования и организации непрерывного обучения, возникшие по ходу фокус-групп по инновационному проекту в вузе. Эти рекомендации призваны служить поиску и выработке новых решений по обучению в течение всей жизни , направляемых клиентам (студентам, курсантам, выпускникам и всем заинтересованным).
Ключевые слова: обучение в течение всей жизни, инновационный проект, модели обучения.
Коды JEL: D02


Mykola Dubovikov
NWSB Wyższa Szkoła Biznesu, Instytut Ekonomiki i Zarządzania w Alczewsku

Mathematical Model of Modern Economy

There is conducted an analysis of statistical results of economic activity of the largest companies of the world in 2013 based on the data of the Forbes magazine. The innovative market model (ІММ) of open market is applied for this analysis. This IMM was developed before. The innovative market model (ІММ) of open market is confirmed by statistical material of the world economy. This model allows forecasting and affecting objective factors, influencing profitability and prospects of growth of efficiency of the company, and is applied for increase of its capitalisation.
Key words: modern economy, technological progress index, information adaptation coefficient, information application coefficient, information accumulation law, innovative economy.
JEL codes: C63, C67, D57

Matematyczny model nowoczesnej gospodarki

Przeprowadzono analizę wyników statystycznych działalności gospodarczej największych firm na świecie w roku 2013 na podstawie danych czasopisma Forbes. Do analizy zastosowano model rynku innowacyjnego (МRI) na otwartym rynku. MRI został opracowany wcześniej. Model rynku innowacyjnego (MRI) na otwartym rynku znajduje potwierdzenie w materiałach statystycznych gospodarki światowej. Model ten pozwala na prognozowanie i oddziaływanie na obiektywne czynniki, wpływając na rentowność i perspektywy wzrostu skuteczności firmy i jest stosowany do zwiększenia jej kapitalizacji.
Słowa kluczowe: nowoczesna gospodarka, wskaźnik postępu technologicznego, współczynnik adaptacji informacji, współczynnik zastosowania informacji, prawo akumulacji informacji, innowacyjna gospodarka.
Kody JEL: C63, C67, D57

Математическая модель современной экономики

Провели анализ статистических результатов экономической деятельности крупнейших компаний в мире в 2013 г. на основе данных журнала «Форбс». Для этого анализа применили модель инновационного рынка (МИР) на открытом рынке. Модель МИР была разработана рыньше. Модель инновационного рынка (МИР) на открытом рынке подтверждается статистическим материалом мировой экономики. Эта модель позволяет прогнозировать и она оказывает воздействие на объективные факторы, влияя на рентабельность и перспективы роста эффективности компании; она применяется для повышения капитализации активов фирмы.
Ключевые слова: современная экономика, показатель технологического прогресса, коэффициент приспособляемости информации, коэффициент применимости информации, закон накопления информации, инновационная экономика.
Коды JEL: C63, C67, D57.


Paweł Eider
Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Uniwersytet Szczeciński
Krzysztof Krupecki
Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Innowacyjność w promocji miasta Poznania szansą jego rozwoju

Celem rozważań jest ukazanie innowacyjnych rozwiązań promocyjnych miasta Poznania jako szansy jego rozwoju.
Artykuł ma charakter teoretyczny. Dokonano w nim przeglądu literatury. Wykorzystano także metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu nieskategoryzowanego.
Przedstawiono również innowacyjne metody promocji miasta Poznania w celu pozyskania jak największej liczby turystów i odwiedzających, a tym samym rozwoju regionu. Opracowano przykładowy model tych rozwiązań, pokazujący przysłowiowe „domino" zachowań turystycznych, przyczyniających się do rozwoju miasta. Wszelkie działania promocyjne Poznania oparto na potrzebach turystów uwzględniając wiek i zainteresowania, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Ze względu na ograniczoną aktywność fizyczną społeczeństwa polskiego, zaleca się opracowanie wycieczek wzorem słynnych „przechadzek", ale z wykorzystaniem jazdy na rowerze. Uatrakcyjniłoby to pobyt turystów w Poznaniu, jak i pokazałoby możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.
Słowa kluczowe: innowacyjność, turysta, przechadzki, audio przewodnik, jazda na rowerze.
Kody JEL: R1

Innovativeness in Promotion of the City of Poznan - a Chance for Its Development

An aim of considerations is to present the innovative promotional solutions for the city of Poznan as a chance of its development.
The article is of the theoretical nature. The authors carried out a review of literature. They also made use of the method of diagnostic survey with the use of non-categorised interview technique.
There were also presented innovative methods of promotion of the city of Poznan in order to obtain as high figures as possible related to tourists and guests and, thus, the region development. The authors worked out an exemplary model of those solutions showing the proverbial "domino" of tourist behaviours contributing do city development. All the promotional measures aimed at Poznan were based on the needs of tourists taking into account the age and interests that everybody could find something for oneself.
Having in mind the limited physical activity of the Polish society, it is recommended to develop excursions on the model of famous perambulations, though with the use of cycling. It would make the tourists' stay in Poznan more attractive as well as it would have shown the possibility of an active leisure spending.
Key words: innovativeness, tourist, perambulations, audioguide, cycling.
JEL codes: R1

Инновационность в продвижении города Познани - шанс его развития

Цель рассуждений - указать инновационные решения по продвижении города Познани как шанс его развития.
Статья имеет теоретический характер. В ней провели обзор литературы. Использовали также метод диагностического зондажа с применением техники некатегоризированного интервью.
Представили также инновационные методы продвижения города Познани для привлечения как можно большего количества туристов и гостей и, тем самым, развития региона. Разработали образцовую модель таких решений, указывающую своеобразное «домино» туристского поведения, способствующего развитию города. Все действия по продвижению Познани основали на нуждах туристов, учитывая их возраст и заинтересованность, чтобы каждый мог найти что-нибудь для себя.
Из-за ограниченной физической активности польского общества рекомендуется разработка экскурсий по образу знаменитых в прошлом прогулок, но с использованием велосипедного катания. Это повысило бы привлекательность пребывания туристов в Познани, а также показало бы возможность активного проведения досуга.
Ключевые слова: инновационность, турист, прогулки, аудиогид, велосипедное катание.
Коды JEL: R1


Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński

Uwarunkowania zastosowania modelu „open innovation" w tworzeniu krajowego systemu innowacji w Polsce

Cel artykułu: przeanalizowanie wybranych wskaźników innowacyjności Polski na tle wybranych krajów, przedstawienie koncepcji „open innovation" i uwarunkowań zastosowania takiego podejścia w ramach krajowego systemu innowacji w Polsce.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: analiza porównawcza wybranych danych statystycznych.
Główne wyniki badań: analiza danych potwierdza niski poziom innowacyjności w Polsce na tle wybranych krajów, przy czym sytuacja ta nie uległa znacznej poprawie w badanym okresie.
Implikacje praktyczne: na przykładzie przypadków opisanych w literaturze przedmiotu oraz dotychczasowych doświadczeń krajów postindustrialnych można przypuszczać, że upowszechnienie modelu otwartej innowacyjności powinno - po spełnieniu przedstawionych warunków - pozytywnie wpłynąć na innowacyjność polskiej gospodarki.
Implikacje społeczne: rozwój otwartych środowisk wymiany wiedzy nie jest możliwy bez odpowiednio rozwiniętego kapitału społecznego, jednak działania zmierzające do upowszechnienia w naszym kraju modelu „open innovation" będą skutkowały pozytywnymi zmianami społecznymi w długim okresie, między innymi ograniczeniem wykluczenia cyfrowego.
Słowa kluczowe: otwarta innowacyjność, sieciowa wymiana wiedzy.
Kody JEL: D83, F23, L20, O31

Determinants of the Application of the Open Innovation Model in Creation of the National System of Innovations in Poland

Article's objective: to analyse the selected indices of innovativeness of Poland against the background of the selected countries, to present the concept of open innovation and determinants of the application of such an approach within the framework of the national system of innovations in Poland.
Type of the research methodology used: a comparative analysis of the selected statistical data.
Main research findings: the data analysis confirms the low level of innovativeness in Poland against the background of the selected countries; however, the situation has not undergone any considerable change in the period investigated.
Practical implications: on the example of cases described in the subject literature as well as the hitherto experience of the post-industrial countries, one may suppose that dissemination of the model of open innovativeness should - having met the presented conditions - positively influence Polish economy's innovativeness.
Social implications: the development of open environments of knowledge exchange is not possible without an adequately developed social capital; however, the measures aimed at popularisation in this country of the open innovation model will result in positive social changes in a long run, inter alia, in reduction of digital divide.
Key words: open innovativeness, network knowledge exchange.
JEL codes: D83, F23, L20, O31

Обусловленности применения модели «open innovation» в создании национальной системы инноваций в Польше

Цель статьи: провести анализ избранных показателей инновационности Польши на фоне избранных стран, представить концепцию «открытой инновации» (англ. open innovation) и обусловленностей применения такого подхода в рамках национальной системы инноваций в Польше.
Вид использованного метода изучения: сопоставительный анализ избранных статистических данных.
Основные результаты исследований: анализ данных подтверждает низкий уровень инновационности в Польше на фоне избранных стран, причем эта ситуация в обследуемый период не претерпела сколько-нибудь значительного улучшения.
Практические импликации: на примере случаев, описанных в литературе по предмету, а также прежнего опыта постиндустриальных стран можно предполагать, что распространение модели открытой инновационности должно - после выполнения представленных условий - положительно повлиять на инновационность польского народного хозяйства.
Социальные импликации: развитие открытых сред по обмену знаниями невозможно без развитого общественного капитала; однако действия, направленные на распространение в нашей стране модели open innovation, принесут положительные общественные изменения в более длительный период, в частности, в форме ограничения цифрового барьера.
Ключевые слова: открытая инновационность, сетевой обмен знаниями.
Коды JEL: D83, F23, L20, O31


Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska

Regres demograficzny i starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla regionalnych procesów innowacyjnych

Celem rozważań jest ukazanie procesu przemian demograficznych zachodzących na poziomie regionalnym i lokalnym jako istotnego czynnika determinującego możliwość osiągania wzrostu gospodarczego regionu, jak również kreowania jego zdolności innowacyjnej. W celu oceny stopnia przestrzennego zróżnicowania procesów demograficznych w Polsce analizie poddano zmiany zachodzące w strukturze wiekowej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób w wieku poprodukcyjnym w kształtowaniu poziomu obciążeń demograficznych. Jako płaszczyznę analityczną przyjęto badanie różnic w poziomach mierników opisujących tendencje demograficzne na poziomie poszczególnych województw w Polsce. W ocenie stopnia zróżnicowania procesów demograficznych wykorzystano dodatkowo prognozy GUS dotyczące zarówno oczekiwanej długości życia, jak też zmian ilościowych i strukturalnych zachodzących w badanych populacjach. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: regres demograficzny, starzejące się społeczeństwo, gospodarka regionalna, potencjał innowacyjny regionu, „srebrna gospodarka".
Kody JEL: J11, R11

Demographic Regress and Society's Ageing as a Challenge for Regional Innovative Processes

An aim of considerations is to show the process of the demographic transformations occurring at the regional and local level as an important factor determining the possibility to achieve an economic growth of the region as well as creating its innovative ability. For the purpose of assessment of the degree of spatial differentiation of the demographic processes in Poland, the author analysed the changes occurring in the age structure of the population, with a particular consideration of the share of people of the post-production age, in formation of the level of demographic burdens. As the analytical ground there was adopted the investigation of differences in level of the measures describing the demographic tendencies at the level of particular provinces in Poland. In the assessment of the degree of differentiation of the demographic processes, there were additionally used CSO forecasts concerning both the life expectancy and the quantitative and structural changes occurring in the populations investigated.
Key words: demographic regress, ageing society, regional economy, innovative potential of the region, silver economy.
JEL codes: J11, R11

Демографический регресс и старение населения - вызов для региональных инновационных процессов

Цель рассуждений - указать процесс демографических преобразований, происходящих на региональном и местном уровнях в качестве существенного фактора, предопределяющего возможность достижения экономического роста региона, а также формирования его инновационной способности. Для оценки степени пространственной дифференциации демографических процессов в Польше анализу подвергли изменения, происходящие в возрастной структуре населения, с особым учетом доли лиц в постпроизводственном возрасте, в формировании уровня демографической нагрузки. В качестве аналитической основы приняли изучение отличий в уровнях измерителей, описывающих демографические тенденции на уровне отдельных воеводств в Польше. В оценке степени дифференциации демографических процессов дополнительно использовали прогнозы ЦСУ, касающиеся как ожидаемой продолжительности жизни, так и количественных и структурных изменений, происходящих в обследуемых популяциях.
Ключевые слова: демографический регресс, стареющее население, региональная экономика, инновационный потенциал региона, «серебряная экономика».
Коды JEL: J11, R11


Maria Klonowska-Matynia
Politechnika Koszalińska

Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce

Niniejszy artykuł ma charakter badawczy, a jego zasadniczym celem jest oszacowanie oraz analiza i ocena zróżnicowania przestrzennego zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce. Zastosowano syntetyczny wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego (WZKL), na podstawie którego dokonano hierarchii województw, określając także stopień zróżnicowania badanych obszarów pod względem zasobów kapitału ludzkiego. Wyniki badań wskazują na silne zróżnicowanie przestrzenne zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich. Ponadto zaobserwowano większy dystans dzielący jednostki badanych województw dla obszarów miejskich niż wiejskich. Analizę zasobów kapitału ludzkiego przeprowadzono w ujęciu przestrzennym wykorzystując dane Banku Danych Lokalnych GUS, Narodowego Spisu Powszechnego oraz studia literaturowe.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, zasoby, zróżnicowanie przestrzenne, obszary wiejskie, obszary miejskie, wskaźnik zasobów.
Kody JEL: O1, O15, O18, C31, C38

Spatial Differentiation of Human Capital Resources in Poland

This article is of the research nature and its basic objective is to estimate and to analyse and assess the spatial differentiation of human capital in the rural and urban areas in Poland. There was applied the synthetic index of resources of human capital on which basis there was made the hierarchy of provinces (voivodeships), also determining the degree of differentiation of areas in terms of human capital resources. The research findings indicate the strong spatial differentiation both of rural areas and urban ones. Moreover, there was observed a bigger distance between the units of the provinces in question for urban areas than for rural ones. The analysis of human capital resources was carried out in terms of spatial profile making use of the data from the CSO's Local Data Bank, the Polish census as well as literature studies.
Key words: human capital, resources, spatial differentiation, rural areas, urban areas, resource index.
JEL codes: O1, O15, O18, C31, C38

Пространственная дифференциация ресурсов человеческого капитала в Польше

Статья имеет исследовательский характер, а ее основная цель - расценка, а также анализ и оценка пространственной дифференциации ресурсов человеческого капитала в сельских и городских районах в Польше. Применили синтетический показатель ресурсов человеческого капитала, на основе которого провели иерархию воеводств, определяя также степень дифференциации исследуемых районов по ресурсам человеческого капитала. Результаты исследований указывают сильную пространственную дифференциацию как сельских, так и городских районов. Кроме того, заметили большее расстояние, разделяющее единицы обследуемых воеводств, для городских районов, нежели сельских. Анализ ресурсов человеческого капитала провели в пространственном разрезе, используя данные Банка местных данных ЦСУ. Национального банка Польши, Национальной переписи населения, а также результаты изучения литературы.
Ключевые слова: человеческий капитал, ресурсы, пространственная дифференцация, сельские районы, городские районы, показатель ресурсов.
Коды JEL: O1, O15, O18, C31, C38


Krzysztof Krukowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ocena jakości usług społecznych, zlecanych przez administrację samorządową organizacjom pozarządowym

Celem rozważań jest przedstawienie propozycji zastosowania koncepcji oceny jakości usług społecznych, opartych na ocenie satysfakcji klienta, w procesie kontraktowania usług przez organizacje publiczne. Do realizacji celu zastosowano metodę analizy i krytyki literatury przedmiotu. W wyniku analizy przedstawiono możliwości zastosowania koncepcji oceny jakości usług społecznych opartych na satysfakcji klienta. Przedstawione metody oceny są na tyle uniwersalnym narzędziem pomiarowym, że można je wykorzystać do oceny jakości wszystkich usług społecznych. Drugim argumentem przemawiającym za możliwościami zastosowania tych metod jest fakt, że badania te pozwalają zidentyfikować czynniki, które decydują o zadowoleniu odbiorców ze świadczenia usług oraz, co wydaje się bardzo istotne, z punktu widzenia racjonalności wydawania środków publicznych. Pozwala na usprawnianie realizacji usług w przyszłości. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: usługi społeczne, organizacje publiczne, organizacje pozarządowe.
Kody JEL: H41, H44

Assessment of Quality of Social Services Commissioned by the Self-Governmental Administration to Non-governmental Organisations

An aim of considerations is to present proposals to apply the concept of assessment of quality of social services, based on assessment of customer's satisfaction, in the process of contracting services by public organisations. For the purpose of aim implementation, there was applied the method of analysis and critical review of the subject literature. In result of the analysis, there are presented the possibilities to apply the concept of assessment of quality of social services based on customer's satisfaction. The presented methods of assessment are such a universal measuring tool that it is possible to use them for assessment of quality of all social services. The second argument speaking in favour of possibilities to apply these methods is the fact that this research allows identification of the factors deciding customers' satisfaction with services provision, what seems to be very important from the point of view reasonability of spending public funds. It allows improvement of services rendering in the future. The article is of the conceptual nature.
Key words: social services, public organisations, non-governmental organisations.
JEL codes: H41, H44

Оценка качества социальных услуг, заказываемых администрацией самоуправлений у неправительственных организаций

Цель рассуждений - представить предложения о применении концепции оценки качества социальных услуг, основанных на оценке удовлетворения клиента, в процессе контрактации услуг публичными организациями. Для осуществления цели применили метод анализа и критики литературы по предмету. В результате анализа представили возможности применения концепции оценки качества социальных услуг, основанных на удовлетворении клиента. Представленные методы оценки - настолько универсальный измерительный инструмент, что их можно использовать для оценки качества всех социальных услуг. Вторым аргументом в пользу возможностей применить эти методы является факт, что эти исследования позволяют выявить факторы, которые решают удовлетворение покупателей оказываемыми услугами, а также, что представляется весьма существенным, с точки зрения рациональности расходования публичных средств. Он позволяет повысить эффективность осуществления услуг в будущем. Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: социальные услуги, публичные организации, неправительственные организации.
Коды JEL: H41, H44


Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend
Uniwersytet Szczeciński

Innowacje w kształceniu akademickim

Celem rozważań jest zaprezentowanie innowacyjnego narzędzia dydaktycznego w postaci internetowej aplikacji kreatora studiów przypadku, pozwalającej studentowi na dochodzenie do wiedzy przez samodzielną aktywność poznawczą, polegającą na zapoznawaniu się oraz rozwiązywaniu realnych i aktualnych problemów z otaczającej go rzeczywistości, głównie gospodarczej. Proponowana aplikacja może przyczynić się do wzrostu efektywności kształcenia akademickiego, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów i nauczycieli testujących aplikację. Ponadto, może mieć duże znaczenie praktyczne dla przedsiębiorców - potencjalnych pracodawców - gdyż umożliwia im uzyskanie rozwiązania problemów pojawiających się w ich działalności.
Słowa kluczowe: kształcenie akademickie, innowacje, metoda studium przypadku.
Kody JEL: O3, O31, I23

Innovations in Academic Education

An aim of considerations is to present the innovative didactic tool in the form of Internet application of the creator of case studies allowing the student achievement of knowledge by way of their independent cognitive activity consisting in getting acquainted and resolving the real and up-to-date problems from the reality surrounding them, mainly the economic one. The proposed application may contribute to growth of effectiveness of academic education, what is confirmed by the surveys carried out among students and teachers testing the application. Moreover, it may have a great practical importance for entrepreneurs - potential employers - as it enables them achievement of solution of problems occurring in their activity.
Key words: academic education, innovations, case study method.
JEL codes: O3, O31, I23

Инновации в обучении в вузах

Цель рассуждений - представить инновационный дидактический инструмент в виде интернет-аппликации для изучения конкретного случая, позволяющей студенту получать знания путем самостоятельной познавательной активности, заключающейся в изучении и решении реальных и актуальных проблем из окружающей его действительности, в основном экономической. Предлагаемая аппликация может способствовать повышению эффектвности обучения в вузах, что подтверждают опросы, проведенные среди студентов и учителей, тестирующих аппликацию. Кроме того, она может иметь большое практическое значение для предпринимателей, потенциальных работодателей, ибо предоставляет им возможность получить решение проблем, появляющихся в их деятельности.
Ключевые слова: обучение в вузах, инновации, метод изучения конкретного случая.
Коды JEL: O3, O31, I23


Małgorzata Łatuszyńska
Uniwersytet Szczeciński
Roma Strulak-Wójcikiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko

Celem rozważań jest zaprezentowanie koncepcji innowacyjnego narzędzia, służącego do generowania informacji na potrzeby oceny oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne. Narzędziem tym jest system symulacyjny oparty na modelu zbudowanym w konwencji metody dynamiki systemowej. System ten pozwala na łączenie różnych metod i modeli używanych w ocenie oddziaływania na środowisko(OOŚ) oraz korzystanie z osiągnięć różnych dyscyplin naukowych. Umożliwia ponadto szybkie i łatwe modyfikowanie struktury modeli docelowych, dzięki udostępnieniu wcześniej definiowanych modułów. Cechy omawianego narzędzia mogą powodować, że generowanie informacji na potrzeby OOŚ będzie łatwiejsze i szybsze, a tym samym przyspieszona zostanie procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy administracji publicznej.
Słowa kluczowe: ocena oddziaływania na środowisko, symulacja komputerowa, transport.
Kody JEL: Q5, O31

An Innovative Approach to Assessment of Impact of Investments in the Transport Infrastructure on the Environment

An aim of considerations is to present the concept of an innovative tool serving generating information for the purposes of assessment of the impact of infrastructural investments in the natural environment. The tool is the simulation system based on the model built in the convention of systems dynamics. The system allows combination of various methods and models used in assessment of the impact on the environment as well as use of achievement of various scientific disciplines. Moreover, it enables a quick and easy modification of the structure of target models owing to provision of the earlier defined modules. The features of the tool in question may cause that generating information for the purpose of assessment of the impact on environment will be easier and faster, thus there will be accelerated the procedure of making decisions on environmental conditions by the public administration bodies.
Key words: assessment of the impact on the environment, computer simulation, transport.
JEL codes: Q5, O31

Инновационный подход к оценке воздействия инвестиций в инфраструктуру транспорта на среду

Цель рассуждений - представить концепцию инновационного инструмента, который служит генерированию информации для нужд оценки воздействия инфраструктурных инвестиций на природную среду. Этим инструментом является симуляционная система, основанная на модели, построенной в конвенции метода системной динамики. Эта система позволяет объединять разные методы и модели, используемые в оценке воздействия на среду, а также пользование достижениями разных научных дисциплин. Кроме того, она дает возможность быстро и просто видоизменять структуру целевых моделей, благодаря предоставлению заранее определяемых модулей. Свойства рассматриваемого инструмента могут приводить к тому, что генерирование информации для нужд оценки воздействия на среду будет проще и быстрее, тем самым будет ускорена процедура выдачи органами публичной администрации решений об обусловленностях среды.
Ключевые слова: оценка воздействия на среду, компьютерная симуляция, транспорт.
Коды JEL: Q5, O31