Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6/2014 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6/2014 (cz. 1)

Małgorzata Baran
Collegium Civitas
Monika Kłos
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Innowacyjny model kształcenia ustawicznego na przykładzie uczelni wyższych

Celem rozważań jest zaprezentowanie innowacyjnego, partycypacyjnego modelu kształcenia ustawicznego jako odpowiedzi na postęp cywilizacyjny, dynamikę rynku pracy, a także postępujący proces starzenia się społeczeństwa, które wymuszają podjęcie działań zapewniających maksymalne dostosowanie do pojawiających się wyzwań. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty należy zwrócić uwagę na istotę procesu uczenia się przez całe życie, konieczność nieustającego rozwoju, poszerzania wiedzy, ciągłego zdobywania nowych umiejętności i co za tym idzie kwalifikacji, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku.
Rozwiązaniem najczęściej obecnie stosowanym w obszarze kształcenia ustawicznego jest zwiększanie współpracy z pracodawcami (konsultacje, rady programowe, ewaluacje programów kształcenia) w celu dostosowania usług edukacyjnych do potrzeb rynku pracy. Często oznacza to jednak sztywną, odgórnie przygotowaną ofertę edukacyjną. Rozwiązanie to nie bierze pod uwagę punktu widzenia i potrzeb uczestnika procesu kształcenia, dopasowania oferty do jego potrzeb i pożądanych kompetencji. Działaniem koniecznym dla zwiększenia możliwości rozwijania własnego potencjału zawodowego i rozwojowego klientów programów edukacji przez całe życie jest zmiana modelu kształcenia ustawicznego na bardziej elastyczny, bardziej partycypacyjny i lepiej zorganizowany niż dotychczas ma to miejsce, rozpoczynający się już na etapie wchodzenia we współpracę między uczelnią i odbiorcą jej usług edukacyjnych.
Artykuł ma wymiar praktyczny. Wykorzystano w nim studium przypadku, na podstawie którego opracowany został zestaw rekomendacji do wdrożenia innowacyjnych modeli kształcenia ustawicznego dla instytucji sektora usług edukacyjnych.
Słowa kluczowe: innowacyjny model, kształcenie ustawiczne, uczelnie wyższe.
Kody JEL: D02

The Innovative Model of Life-Long Education on the Example of Universities

An aim of considerations is to present the innovative, participatory model of life-long education as a response to the civilisation progress, labour market dynamics as well as the ongoing process of ageing of the population, which force to undertake measures ensuring the maximum adjustment to the emerging challenges. Taking into account the aforementioned aspects one should pay attention to the essence of the process of long-life learning, the necessity to develop continuously, to extend one's knowledge, to continuously acquire new skills and, consequently, qualifications for which there is demand in the market.
The most often at present applied solution in the area of continuing education is enlarging cooperation with employers (consultation, programme councils, curricula evaluations) in order to adjust educational services to the labour market needs. However, it often means a rigid, centrally prepared educational offer. This solution does not take into account the point of view and needs of the education process participant, adjustment of the offer to their needs and desired competences. The measure necessary for enlarging the possibilities to develop one's own professional and developmental potential of clients of the long-life education programmes is a change of the model of continuing education to a more flexible, more participative and better organised than it takes place so far, starting already at the stage of entering into cooperation between the university and the recipient of its educational services.
The article is of the practical dimension. There was used in it the case study on which basis there was developed a set of recommendations for implementation of innovative models of life-long education for institutions of the education services sector.
Key words: innovative model, life-long education, universities.
JEL codes: D02

Инновационная модель постоянного обучения на примере вузов

Цель рассуждений - представить инновационную, партисипационную модель постоянного обучения как ответ на цивилизационный прогресс, динамику рынка труда, а также углубляющийся процесс старения населения, которые заставляют принять действия, обеспечивающие максимальное приспособление к появляющимся вызовам. Учитывая вышеуказанные аспекты, следует обратить внимание на суть процесса учебы на протяжении всей жизни, необходимость в пепрерывном развитии, накоплении знаний, постоянном обретении новых умений и, следовательно, квалификаций, на которые существует спрос на рынке.
Чаще всего в настоящее время применяемым решением в области постоянного обучения является расширение сотрудничества с работодателями (консультация, программные советы, оценки программ обучения) для приспособления образовательных услуг к нуждам рынка труда. Это, однако, часто обозначает жесткую, навязываемую разработку образовательного предложения. Это решение не учитывает точки зрения и нужд участника процесса обучения, приспособления предложения к его потребностям и желательным компетенциям. Действием, необходимым для повышения возможностей развивать собственный профессиональный потенциал и потенциал развития клиентов программ обучения в течение всей жизни, является изменение модели постоянного обучения на более гибкую, более партисипационную и лучше организованную, нежели это имеет место до сих пор, начинающуюся уже на этапе включения в сотрудничество вуза с получателем его образовательных услуг.
У статьи практическое измерение. В ней использовали изучение конкретного случая, на основе которого разработали набор рекомендаций по внедрению инновационных моделей постоянного обучения для заведений сектора образовательных услуг.
Ключевые слова: инновационная модель, постоянное обучение, вузы.
Коды JEL: D02


Dorota Chmielewska-Muciek
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej ‒ Lublin

Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje

W artykule zaprezentowano diagnozę kultury organizacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. Dla zobrazowania tła analizowanych wzorów kulturowych przedstawiono także różne aspekty działalności innowacyjnej MSP.
Celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie analizowanych wzorów kulturowych oraz wybranych aspektów innowacyjności MSP. Do przyjętego celu i uzyskania możliwie obiektywnych wyników badań wykorzystano badania ilościowe oparte na badaniach ankietowych.
Wyniki badań w zakresie oceny kultury organizacyjnej innowacyjnych MSP wskazują na dominację następujących wzorów kulturowych: nastawienia na ludzi, indywidualizmu, dużego dystansu władzy, orientacji na otoczenie, niskiej tolerancji niepewności, proinnowacyjności, statusu osiągnięć oraz niskiego kontekstu komunikacyjnego. Opisująca MSP kultura organizacyjna niewątpliwie kształtowana jest przez politykę innowacyjną. Systemu wzorów kulturowych nie można jednak traktować jako zmienną zależną. Kierownictwo badanych przedsiębiorstw nie podejmuje działań kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna przedsiębiorstw, innowacyjność przedsiębiorstw, sektor MSP.
Kody JEL: M14, O31

Organisational Culture of Small and Medium Enterprises Introducing Innovations

In her article, the author presented a diagnosis of the organisational culture of small and medium-sized enterprises introducing innovations. To illustrate the background of the analysed cultural patterns the author also presented various aspects of SME innovative activities.
An aim of the conducted surveys was to identify the analysed cultural patterns and the selected aspects of SME innovativeness. In order to achieve the adopted aim and to receive as objective research findings as possible the author used quantitative questionnaire-based surveys.
The research findings, as regards assessment of organisational culture of innovative SMEs, indicate the dominance of the following cultural patterns: approach towards people, individualism, a large distance of the authority, orientation on the environment, low tolerance of uncertainty, proinnovativeness, status of achievements, and low communication context. The organisational culture describing SMEs is undoubtedly shaped by the innovative policy. However, the system of cultural patterns cannot be treated as a dependent variable. The management of enterprises surveyed does not undertake measures for shaping the proinnovative organisational culture. The article is of the research nature.
Key words: enterprise organisational culture, enterprise innovativeness, SME sector.
JEL codes: M14, O31

Организационная культура малых и средних предприятий, вводящих инновации

В статье представили диагноз организационной культуры малых и средних предприятий, вводящих инновации. Для иллюстрации фона анализируемых культурных эталонов представили также разные аспекты инновационной деятельности МСП.
Цель проведенных исследований - выявить анализируемые культурные эталоны и избранные аспекты инновационности МСП. Для принятой цели и получения по возможности объективных результатов исследований использовали количественные исследования, основанные на опросах.
Результаты исследований в области оценки организационной культуры МСП указывают преобладание следующих культурных образцов: установки на людей, индивидуализма, большой дистанции органов власти, ориентировки на окружающую среду, низкой толерантности неуверенности, проинновационности, статуса достижений и низкого коммуникационного контекста. Описывающая МСП организационная культура, несомненно, формируется инновационной политикой. Однако систему культурных эталонов нельзя считать зависимой переменной. Руководители обследуемых предприятий не предпринимают действий по формированию проинновационной организационной культуры. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: организационная культура предприятий, инновационность предприятий, сектор МСП.
Коды JEL: M14, O31


Sebastian Dudziak
Uniwersytet Szczeciński

Marketing automation - nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw

W artykule teoretyczno-koncepcyjnym poruszono problematykę zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie. W obecnej sytuacji rynkowej strona podażowa staje przed coraz trudniejszymi wyzwaniami stawianymi z jednej strony przez konsumentów, a z drugiej przez konkurencję. Działy marketingu muszą zatem prowadzić wielokanałowy przekaz informacji, budować sprawny system komunikacji, a także poszukiwać nowoczesnych metod gromadzenia i analizy danych na temat potrzeb i zachowań nabywczych konsumentów. Na przykładzie dostępnych pozycji literaturowych oraz własnej praktyki w działalności gospodarczej scharakteryzowano nowoczesną koncepcję automatyzacji procesów marketingowych - marketing automation wskazując jej najważniejsze zadania oraz korzyści jakie generuje na przykładzie funkcjonujących już wdrożeń w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: marketing automation, innowacje marketingowe, zarządzanie przedsiębiorstwem.
Kody JEL: M31

Marketing Automation - a New Line in Enterprise Marketing

In his theoretical and conceptual article, the author discussed the problems of marketing management at an enterprise. In the present market situation, the supply side faces the ever growing challenges posed, on the one hand, by consumers and, on the other hand, by competitors. Marketing departments must, therefore, carry out a multichannel transfer of information, build an efficient communication system as well as look for up-to-date methods of data collection and analysis on the consumers' needs and purchasing behaviour. On the example of the available literature items and own practice in economic activity, the author described the modern concept of marketing processes automation, pointing out to its most important tasks and benefits it generates on the example of the already functioning implementations at Polish and foreign enterprises.
Key words: marketing automation, marketing innovations, enterprise management.
JEL codes: M31

Автоматизация маркетинговых процессов - новое направление в маркетинге предприятий

В теоретико-концептуальной статье затронули проблематику управления маркетингом на предприятии. В настоящей рыночной ситуации сторона предложения сталкивается со все более трудными вызовами, которые ей ставятся, с одной стороны, потребителями, а, с другой, конкуренцией. Следовательно, отделы маркетинга должны вести многоканальную передачу информации, строить эффективную систему общения, а также вести поиск современных методов накопления и анализа данных по потребностям и покупательному поведению потребителей. На примере доступной литературы и собственной практики в экономической деятельности дали характеристику современной концепции автоматизации маркетинговых прцессов - автоматизации маркетинга (англ. marketing automation), указывая ее основные задачи, а также выгоды, какие она приносит, на примере уже функционирующих внедрений на польских и зарубежных предприятиях.
Ключевые слова: автоматизация маркетинга, маркетинговые инновации, управление предприятием.
Коды JEL: M31


Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Metody badań nowych produktów w pierwszych etapach cyklu innowacyjnego

Innowacje produktowe stanowią jedną z głównych grup działań w ramach jednego z podstawowych elementów marketingu jakim jest kształtowanie produktu (zarządzanie produktem). Innowacje te nie są jednak dostatecznie prowadzone w polskich przedsiębiorstwach, co stawia je w końcówce rankingów w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej i jednocześnie znacznie obniża ich konkurencyjność. Celem artykułu jest uporządkowanie metod badań nowego produktu w pierwszych dwu etapach cyklu innowacyjnego. Temat zawarty w tytule mieści się w zakresie zastosowań badań marketingowych. Koncepcyjny charakter opracowania ma wpływ na wykorzystane podejście metodyczne, w ramach którego zastosowane zostaną metody klasyfikacji, systematyzacji oraz ujęcie systemowe.
Słowa kluczowe: badania marketingowe, cykl innowacyjny, faza planistyczno-koncepcyjna, metody badań nowego produktu.
Kody JEL: M31, O12, O30

Methods of Surveying New Products at Early Stages of the Innovative Cycle

Product innovations are one of the main groups of measures within the framework of one of basic elements of marketing, which is product formation (product management). However, those innovations are not sufficiently implemented at Polish enterprises, what puts them in the end of rankings in this area in the European Union countries and, at the same time, significantly decreases their competitiveness. An aim of the article is to arrange the methods of surveying a new product at the first two stages of the innovative cycle. The theme contained in the title is a part of the scope of marketing research. The conceptual nature of the article affects the used methodological approach within which there will be applied the methods of classification, systematisation as well as the systems approach.
Key words: marketing research, innovative cycle, planning and conceptual phase, new product survey methods.
JEL codes: M31, O12, O30

Методы изучения новых продуктов на первых этапах инновационного цикла

Продуктовые инновации представляют собой одну из основных групп действий в рамках одного из основных элементов маркетинга, каким является формирование продукта (управление продуктом). Однако эти инновации не осуществляются надлежащим образом на польских предприятиях, что ставит их на последних местах рейтингов в этом отношении в странах Европейского Союза и заодно значительно снижает их конкурентоспособность. Цель статьи - упорядочить методы изучения нового продукта на первых двух этапах инновационного цикла. Тема, вытекающая из заглавия, входит в круг применения маркетинговых исследований. Концептуальный характер разработки влияет на использованный методический подход, в рамках которого будут применены методы классификации, систематизации и системный подход.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, инновационный цикл, планировочно-концептуальная фаза, методы изучения нового продукта.
Коды JEL: M31, O12, O30


Ewa Kasperska
Politechnika Koszalińska

Nowoczesne metody docierania do odbiorcy na przykładzie oferty muzeów skansenowskich

Celem opracowania jest analiza muzeów jako instytucji kultury - specyficznych podmiotów rynku atrakcji turystycznych, pod kątem wykorzystywanych przez nie sposobów prezentacji oferty i docierania do odbiorcy, a także przegląd nowych, innowacyjnych pomysłów jej uatrakcyjniania. W artykule, na przykładzie muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu, przedstawiono tradycyjne formy ekspozycji muzealnych, wykształcone na bazie podstawowych funkcji muzeów, czyli ich roli jako placówek gromadzących i przechowujących zbiory oraz spełniających funkcje edukacyjne i umożliwiających korzystanie ze zbiorów. Zaprezentowano też zmiany w podejściu do funkcji muzeów i form udostępniania zbiorów, zdeterminowane wyzwaniami współczesnego rynku. Wskazano również na wykorzystanie multimediów i możliwości, jakie daje Internet oraz zaprezentowano, jak dotychczas unikatowe w ofercie polskich muzeów skansenowskich, formy prezentacji: kompleksową ofertę Wirtualnych Muzeów Podkarpacia oraz wykorzystanie questingu w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Słowa kluczowe: muzeum, produkt turystyczny, kultura, promocja, questing.
Kody JEL: Z11

Up-to-Date Methods of Reaching the Recipient on the Example of Offer of Open-Air Museums

An aim of the article is to analyse museums as institutions of culture - specific subjects of the market for tourist attractions, from the point of view of the used by them ways of offer presentation and reaching the recipient, as well as a review of new, innovative ideas to make it more attractive. In her article, the author, on the example of open-air ethnographic museums, presented traditional forms of museum expositions, formed on the grounds of the basic functions of museums, i.e. their role as the institutions gathering and storing collections as well as fulfilling the educational functions and enabling using the collections. She also presented the changes in the approach to the museum functions and forms of making the collections available, determined by the contemporary market's challenges. She also indicated the use of multimedia and the possibilities provided by the Internet as well as she presented the so far unique in the offer of Polish open-air museums forms of presentation: the complex offer of the Virtual Museums of Subcarpathia (Podkarpacie) and use of questing in the Ethnographic Park in Tokarnia.
Key words: museum, tourist product, culture, promotion, questing.
JEL codes: Z11

Современные методы проникновения к адресату на примере предложения музеев скансеновского типа

Цель разработки - анализ музеев как учреждений культуры, специфических субъектов рынка туристических аттракционов, с точки зрения используемых ими способов представления предложения и проникновения к адресату, а также обзор новых, инновационных идей повышения его привлекательности. В статье на примере этнографических музеев под открытым небом представили традиционные формы музейных выставок, сформированные на базе основных функций музеев, т.е. их роли в качестве заведений, накопляющих и хранящих коллекции экспонатов, а также выполняющих воспитательно-образовательные функции и предоставляющих возможность пользоваться коллекциями. Представили также изменения в подходе к функциям музеев и формам предоставления коллекций, предопределенные вызовами современного рынка. Указали использование мультимедиа и возможности, которые предоставляет интернет, а также представили, пока что уникальные в предложении польских музеев скансеновского типа, формы презентации: комплексное предложение виртуальных музеев Прикарпатья и использование квеста (англ. questing) в Этнографическом парке в Токарне.
Ключевые слова: музей, туристический продукт, культура, продвижение, квест.
Коды JEL: Z11


Anna Korzeniewska, Kinga Wierzchowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Innowacyjność przedsiębiorstw powiatu wałeckiego w latach 2009-2013

Celem przeprowadzonych badań było ukazanie działalności innowacyjnej w powiecie wałeckim w latach 2009-2013 oraz określenie wiedzy i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie dostępu do innowacji i źródeł jej finansowania, zdiagnozowanie stanu obecnego oraz barier wdrażania innowacji w tym powiecie. Realizacja celu artykułu pozwoliła na zweryfikowanie przyjętej hipotezy, iż co najmniej połowa firm w powiecie wałeckim wdrożyła w latach 2009-2013 innowacje i większość z nich sfinansowała je z własnych środków.
Badanie przeprowadzono w postaci ankiety internetowej obejmującej pytania zamknięte i otwarte.
Według wyników badania aż 60% przedsiębiorców powiatu wałeckiego deklaruje, że wdrożyło w swojej firmie innowacje, a 64% planuje je wdrożyć w najbliższych trzech latach. W głównej mierze są to przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Większość z nich prowadzi działalność wyłącznie w regionie. Dominują mikroprzedsiębiorstwa, a wśród badanych przedsiębiorców-innowatorów - mężczyźni. Innowacje wdrażają najczęściej firmy funkcjonujące na rynku dłużej niż 3 lata. Jednak niewielu przedsiębiorców skorzystało z dotacji unijnych w celu sfinansowania działalności innowacyjnej.
Artykuł ma charakter badawczy z praktycznym i społecznym zastosowaniem. Wskazano w nim między innymi na rodzaj i wartość finansową wdrożonych w badanym regionie innowacji w MSP, branże, w których je wdrożono oraz źródła finansowania zmian. Pokazano, jakie innowacje planują wdrożyć badane firmy w najbliższych trzech latach oraz potrzeby przedsiębiorców-innowatorów w zakresie pomocy naukowców w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji oraz w poszukiwaniu źródeł służących finansowaniu zmian. Badanie może stanowić kluczowe źródło informacji dla monitorowania innowacji w badanym regionie.
Słowa kluczowe: innowacje, MSP, zmiany, rozwój, badanie, ankieta.
Kody JEL: L26, R11, L21, O31, O32,O33, O38

Innovativeness of Enterprises of the Wałcz District in 2009-2013

An aim of the carried out surveys was to present innovative activities in the Wałcz District in 2009-2013 and to define the enterprises' knowledge and needs as regards their access to innovation and sources of its financing, to diagnose the current state and barriers in implementation of innovations in this district. Implementation of the aim of the article allowed verification of the adopted hypothesis that at least half of firms in the Wałcz District implemented in 2009-2013 innovations and most of them financed them by their resources.
The surveys were carried out in the form of Internet poll including closed-end and open questions.
According to the research findings, as much as 60% of enterprises of the Wałcz District declare that they have implemented in their firm innovations, and 64% plan to implement them in the next three years. They are mainly entrepreneurs carrying out their individual business. Most of them carry out activities exclusively in the region. There prevail microenterprises and, among the enterprises innovators surveyed, men. Innovations are most often implemented by firms functioning in the market longer than for 3 years. However, not many entrepreneurs made use of EU subventions for financing their innovative activities.
The article is of the research nature with practical and social application. The authors indicated in it, inter alia, the type and financial value of the innovations implemented in the region in question into SMEs, the branches where they were implemented, and sources of financing changes. They showed what innovations the firms surveyed plan to implement in the next three years as well as the needs of entrepreneurs innovators as regards assistance of researchers in initiating and implementing innovations and in searching for sources serving change financing. The survey may be the key source of information for the purpose of monitoring innovations in the region in question.
Key words: innovations, SME, changes, development, survey, poll.
JEL codes: L26, R11, L21, O31, O32, O33, O38

Инновационность предприятий Валецкого повята в 2009-2013 гг.

Цель проведенных исследований - указать инновационную деятельность в Валецком повяте в 2009-2013 гг. и определить знания и нужды предприятий в области доступа к инновации и источникам ее финансирования, поставить диагноз нынешнего состояния и барьеров во внедрении инноваций в этом повяте. Осуществление цели статьи позволило верифицировать принятую гипотезу, что по крайней мере половина фирм в Валецком повяте внедрила в 2009-2013 гг. инновации и большинство из них финансировала за счет собственных средств.
Обследование провели в форме интернет-опроса, содержащего закрытые и открытые вопросы.
По результатам обследования даже 60% предпринимателей Валецкого повята заявляют, что они внедрили в своей фирме инновации, а 64% планируют внедрить их в течение ближайших трех лет. В основном это предприниматели, осуществляющие индивидуальную экономическую деятельность. Большинство из них осуществляют деятельность исключительно в регионе. Преобладают микропредприятия, а среди обследуемых предпринимателей-инноваторов - мужчины. Инновации чаще всего внедряют фирмы, действующие на рынке больше 3 лет. Однако немногие предприниматели воспользовались дотациями Евросоюза для финансирования инновационной деятельности.
Статья имеет исследовательский характер с практическим и социальным применением. В ней указали, в частности, вид и финансовую стоимость внедренных в обследованном регионе инноваций в МСП, отрасли, в которых их внедрили, а также источники финансирования изменений. Показали, какие инновации планируют внедрить обследуемые фирмы в ближайшие три года, а также потребности предпринимателей-инноваторов в отношении помощи ученых в инициировании и внедрении инноваций, а равно в поиске источников финансирования изменений. Обследование может быть основным источником информации для наблюдения за инновациями в обследуемом регионе.
Ключевые слова: инновации, МСП, изменения, развитие, изучение, анкета.
Коды JEL: L26, R11, L21, O31, O32, O33, O38


Eugeniusz Michalski
Politechnika Koszalińska

Czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstwa

Innowacja polega na przekształcaniu pomysłów i inwencji twórczej w użyteczne dobra, usługi lub technologie. Zawiera działania o charakterze badawczym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym. Innowacja odgrywa inną rolę w każdym etapie cyklu życia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nastawione innowacyjnie ma zdolność do przekształcenia oryginalnej koncepcji w użyteczny wynik, umie pobudzić pracowników do kreatywności i sprostać konkurencji.
Słowa kluczowe: innowacja, przedsiębiorstwo, kreatywność, proces, rozwój, konkurencyjność.
Kody JEL: O31

The Factors Determining Enterprise's Innovativeness

Innovation consists in transformation of ideas and creative invention in useful goods, services or technologies. It contains activities of the research, organisational, financial and marketing nature. Innovation plays different roles at each stage of the enterprise's life cycle. The innovative-focused enterprise is able to transform an original concept in a useful outcome, it can stimulate employees to creativeness and cope with competition.
Key words: innovation, enterprise, creativeness, process, development, competitiveness.
JEL codes: O31

Факторы, предопределяющие инновационность предприятия

Инновация заключается в преобразовании идей и творческой находчивости в полезные блага, услуги или технологии. Она содержит действия исследовательского, организационного, финансового и маркетингового характера. Инновация играет иную роль на каждом этапе жизненного цикла предприятия. Предприятие с инновационным уклоном способно преобразовать оригинальную концепцию в полезный результат, умеет стимулировать сотрудников к креативности и совладеть с конкуренцией.
Ключевые слова: инновация, предприятие, креативность, процесс, развитие, конкурентоспособность.
Коды JEL: O31


Paweł Mikołajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kształtowanie innowacyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej - próba oceny

Celem rozważań jest zaprezentowanie oddziaływania funduszy UE na innowacyjność MSP. Analiza empiryczna została oparta na wynikach badania ankietowego obejmującego 110 firm z sektora MSP funkcjonujących w Wielkopolsce. Artykuł ma charakter badawczy. Wyniki badania wskazują, iż małe firmy, w większym stopniu niż średnie, dostrzegają potrzebę wzmacniania ich pozycji rynkowej przez wprowadzanie nowych produktów. Natomiast średnie firmy częściej skupiają się na unowocześnianiu organizacji jednostki. Ponadto, istnieje pozytywny związek między korzystaniem z funduszy UE na realizację innowacyjnych inwestycji a zwiększeniem działalności eksportowej. Skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa może okazać się bardzo trudne bez podjęcia jakichkolwiek działań o charakterze innowacyjnym. Jednak, jeśli małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażają innowacje w firmie, to są to imitacje rozwiązań technologicznych, które już istniały jakiś czas w kraju lub/i za granicą. Takie technologie stwarzają przewagę konkurencyjną, nie jest ona jednak tak silna i trwała, jak w przypadku innowacji pierwotnych.
Słowa kluczowe: innowacyjność, przedsiębiorstwo, fundusze europejskie, inwestycje.
Kody JEL: O31, O32, O33, L25, M21

Shaping Innovativeness of Great Poland Small and Medium Enterprises through European Union's Structural Funds - an Attempt of Assessment

An aim of considerations is to present the impact of EU funds on SME innovativeness. An empirical analysis is based on findings of the survey comprising 110 firms from the sector of SMEs operating in Great Poland. The article is of the research nature. The survey findings show that small firms, to a greater extent than medium ones, see the need to strengthen their market position through introduction of new products. On the other hand, medium-sized companies more often are focused on modernisation of organisation of the unit. Moreover, there is a positive relation between the usage of EU funds for implementation of innovative investment projects and the increase of export activities. An efficient competition in foreign markets by small and medium-sized enterprises may become very difficult without undertaking whatever measures of the innovative nature. However, if small and medium enterprises implement innovations in their companies, those are imitations of technological solutions which have existed for some time in the country and/or abroad. Such technologies provide for competitive advantage, though it is not as strong and stable as in the case of primary innovations.
Key words: innovativeness, enterprise, EU funds, investments.
JEL codes: O31, O32, O33, L25, M21

Формирование инновационности великопольских малых и средних предприятий посредством структурных фондов Европейского Союза - попытка оценки

Цель рассуждений - представить воздействие фондов ЕС на инновационность МСП. Эмпирический анализ основан на результатах опроса, охватывающего 110 фирм из сектора МСП, действующих в Великой Польше. Статья имеет исследовательский характер. Результаты исследования показывают, что малые фирмы, в большей степени нежели средние, замечают необходимость укреплять свою позицию на рынке посредством введения новых продуктов. Средние же фирмы чаще сосредоточиваются на модернизации организации единицы. Кроме того существует положительная связь между пользованием фондами ЕС на реализацию инновационных инвестиций и повышением экспортной деятельности. Эффективное конкурирование на зарубежных рынках малыми и средними предприятиями может оказаться весьма трудным без принятия каких бы то ни было мер инновационного характера. Если уж малые и средние предприятия внедряют в фирме инновации, то это имитации технологических решений, которые уже определенное время существовали в стране и/или за рубежом. Такие технологии создают конкурентное преимущество, но оно не настолько сильно и прочно, как в случае первичных инноваций.
Ключевые слова: инновационность, предприятие, фонды ЕС, инвестиции.
Коды JEL: O31, O32, O33, L25, M21