Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 1 (cz.1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 1 (cz.1)

Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Normatywny charakter koncepcji trwałego rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych
Artykuł rozpoczęto od krótkiego wyjaśnienia, na czym polega makroekonomiczny i normatywny czy aksjologiczno-teleologiczny charakter koncepcji trwałego rozwoju jako koncepcji wyrastającej z krytyki neoklasycznej ekonomii środowiska. Niezależnie od tego podkreślono potrzebę poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych czy behawioralnych, odnosząc tę antynomię do trwającego od ponad dwustu lat sporu między nurtem pozytywnym i nurtem normatywnym w ekonomii jako nauce. Ukazano następnie istotę mikroekonomicznego ujęcia trwałego rozwoju na tle krytyki neoklasycznego ujęcia racjonalności mikroekonomicznej jako sprzecznej z zasadami trwałości i międzypokoleniowej sprawiedliwości. Przeciwstawiono neoklasyczną hipotezę maksymalizacji użyteczności związanej z koncepcją homo oeconomicus hipotezie trwałości człowieka jako gatunku biologicznego, leżącej u podstaw modelu homo sustienes.
Słowa kluczowe: trwały rozwój, neoklasyczna ekonomia środowiska, międzypokoleniowa sprawiedliwość, nurt pozytywny i normatywny w ekonomii, homo oeconomicus, homo sustinens, hipoteza maksymalizacji użyteczności, hipoteza trwałości gatunku ludzkiego.
Kody JEL: A13, B41, D01, Q01, Q56, Q57

Normative Character of the Concept of Sustainable Development versus the Need for Looking for Its Microeconomic Foundations
The author starts the paper with a brief explanation of macroeconomic and normative, or axiological-teleological, character of the concept of sustainable development as arising from the critique of neo-classical environmental economics. Irrespectively of this, he emphasises the need of looking for microeconomic, or behavioural in a broader approach, microeconomic foundations of the concept concerned, referring this antinomy to the two hundred years old controversies between the positive and normative streams in economics as a science. Subsequently, he shows the nature of microeconomic approach to the sustainability of development as opposed to the neoclassical notion of microeconomic rationality. According to him, the latter contradicts the principles of sustainability and intergenerational equity. Finally, the author contrasts the utility maximisation hypothesis related to the concept of homo oeconomicus with the hypothesis of sustainability of the homo sapiens as a biological species, which, in turn, underlies, according to him, the homo sustinens concept.
Key words: sustainable development, neo-classical environmental economics, intergenerational equity, positive and normative stream in economics, homo oeconomicus, homo sustinens, utility maximisation hypothesis, sustainability of the homo sapiens hypothesis.
JEL codes: A13, B41, D01, Q01, Q56, Q57

Нормативный характер концепции устойчивого развития и потребность поиска ее микроэкономических основ
Статья начинается с краткого разъяснения, в чем заключается макроэкономический
и нормативный, или же аксиологическо-телеологический, характер концепции устойчивого развития как концепции, вырастающей из критики неоклассической экономии среды. Независимо от этого подчеркивается необходимость поиска ее микроэкономических или бихевиоральных основ, относя эту антиномию к продолжающемуся более двухсот лет спору между позитивным и нормативным течением в экономии как науке. Затем указывается суть микроэкономического подхода к устойчивому развитию на фоне критики неоклассического подхода к микроэкономической рациональности как противоречащей принципам устойчивости и межпоколенческой справедливости. Неоклассическая гипотеза противопоставляется максимизации полезности, связанной с концепцией homo oeconomicus, гипотезе об устойчивости человека как биологического вида, лежащей у основ модели homo sustinens.
Ключевые слова: устойчивое развитие, неоклассическая экономия среды, межпоколенческая справедливость, позитивное и нормативное течение в экономии, homo oeconomicus, homo sustinens, гипотеза максимизации полезности, гипотеза устойчивости человеческого вида.
Коды JEL: A13, B41, D01, Q01, Q56, Q57


Kazimierz Górka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wyzwania cywilizacyjne a możliwości realizacji trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego
W artykule przedstawiono najpierw przyczyny oraz wyzwania kryzysu finansowego i gospodarczego, jak również związane z tym patologie w zróżnicowaniu nakładów. Następnie dokonano analizy sposobów wychodzenia z kryzysu finansowego w USA, Unii Europejskiej i Polsce, wyliczono i scharakteryzowano wyzwania XXI wieku w Polsce i na świecie, w tym poszukiwanie tzw. trzeciej drogi oraz kontrowersje wokół rozwoju trwałego, zwłaszcza w kontekście trwałości kapitału przyrodniczego. Kwestie te podkreślono również w podsumowaniu.
Słowa kluczowe: wyzwania cywilizacyjne, kryzys finansowy, rozwój trwały, społeczna gospodarka rynkowa, granice wzrostu, ład ekologiczny.
Kody JEL: O11 

Challenges for Civilisation Posed by Sustainable Development
The paper outlined the causes, process, and repercussions of the global financial and economic crisis, focusing also on the pathologies and disproportions in incomes. Further it presented an analysis of the scenarios to overcome the financial crisis that were created in the USA and the European Union. The next part of the paper discussed social and economic situation of Poland against the background of global tendencies. In its final part, the paper presented an analysis of challenges of the 21st century in Poland, and in the global dimension, sharing some conclusions in this area.
Key words: challenges for civilisation, financial crisis, sustainable development, social market economy, limits to growth, environmental deal.
JEL codes: O11

Цивилизационные вызовы и возможности реализации устойчивого общественно-экономического развития
В статье представили сначала причины и вызовы финансового и экономического кризиса, а также связанные с этим патологии в дифференциации доходов. Затем провели анализ способов выхода из финансового кризиса в США, Европейском Союзе и Польше, перечислили и дали характеристику вызовов XXI века в Польше и в мире, в том числе поиска так называемого третьего пути, а также разногласий вокруг устойчивого развития, в особенности в контексте устойчивости природного капитала. Эти вопросы подчеркнули также в заключении.
Ключевые слова: цивилизационные вызовы, финансовый кризис, устойчивое развитие, социальная рыночная экономика, пределы роста, экологический порядок.
Коды JEL: O11


Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju a niestabilność fiskalna w Polsce
Celem opracowania jest przedstawienie niestabilności fiskalnej jako wyniku braku odpowiedzialności decydentów za realizację rozwoju zgodnego z ideą jego zrównoważenia oraz wskazanie, z jakimi zagrożeniami wiąże się brak stabilności fiskalnej w Polsce, spowodowany przedkładaniem bieżących korzyści nad zapewnienie sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej.
W pracy wykorzystano materiał pierwotny opisujący stan finansów publicznych i sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce w latach 2000-2012 oraz prognozy średnio- i długookresowe na następne lata. Wnioski dotyczące współzależności między niestabilnością fiskalną a możliwością realizacji idei rozwoju społecznego opartego na wyrównywaniu szans oraz odpowiedzialności za przyszłość przedstawiono w formie podsumowania. Artykuł ma charakter badawczo-koncepcyjny.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, deficyt, dług publiczny.
Kody JEL: Q01, H62, H63 

Threats to the Implementation of the Idea of Sustainable Development Resulting from Fiscal Unsustainability - the Case of Poland
The aim of this paper is, firstly, to present the fiscal unsustainability as a result of decision-makers' failure to implement the sustainable development concept in a responsible way, and, secondly, to indicate what risks are posed by fiscal unsustainability in Poland caused by focusing on current benefits at the expense of intra- or intergenerational solidarity.
The study is based on primary data describing the condition of public finance and the socio-economic situation in Poland in the years 2000-2012, as well as on medium- and long-term forecasts for the following years. Conclusions on the relationship between the fiscal unsustainability and the capability to implement the idea of social development based on equal opportunities and responsibility for the future are presented in the form of summary. The paper is conceptual in nature.
Key words: sustainable development, deficit, public debt.
JEL codes: Q01, H62, H63

Осуществление идеи устойчивого развития и фискальная нестабильность в Польше
Цель разработки - представить фискальную нестабильность как результат отсутствия ответственности принимающих решения за осуществление развития, согласного с идеей его устойчивости, а также указание, с какими угрозами связано отсутствие фискальной стабильности в Польше, вызванное тем, что отдается предпочтение текущим выгодам в урон обеспечению внутри- и межпоколенческой справедливости.
В работе использовали материал первоисточников, описывающий состояние публичных финансов и общественно-экономическое положение в Польше в период 2000-2012 гг., а также средне- и долгосрочные прогнозы на следующие годы. Выводы, касающиеся взаимозависимости между фискальной нестабильностью и возможностью осуществлять идею социального развития, основанного на выравнивании шансов, а также ответственности за будущее, представили в форме подведения итогов. Статья имеет исследовательско-концептуальный характер.
Ключевые слова: устойчивое развитие, дефицит, государственный долг.
Коды JEL: Q01, H62, H63

 


Marcin Brycz
Uniwersytet Gdański

 

Perspektywy zrównoważonego rozwoju w polityce monetarnej Banku Centralnego Szwecji w latach 2008-2011
Polityka monetarna do czasu kryzysu utożsamiana była przede wszystkim z kontrolą inflacji, a prowadzona głównie przez regulację krótkoterminowej stopy procentowej. W większości krajów świata od początku lat dziewięćdziesiątych nadrzędnym celem banków centralnych był cel inflacyjny ustalany na podstawie indeksu CPI.
Gdy nadszedł największy kryzys finansowy od przeszło siedemdziesięciu lat, banki centralne sięgnęły po nowe instrumenty polityki monetarnej oraz zwrócono uwagę na problem rozwoju zrównoważonego. Celem rozważań jest przedstawienie aspektów zrównoważonego rozwoju w poglądach Rady Polityki Pieniężnej Banku Centralnego Szwecji (Riksbank). Perspektywę zrównoważonego rozwoju można omawiać w aspektach: zrównoważonej długookresowej stopy bezrobocia, wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej czy zwrócenia uwagi na długookresowe skutki podejmowanych decyzji.
Słowa kluczowe: Szwecja, polityka monetarna, rozwój zrównoważony.
Kody JEL: Q01, E50

Perspectives for Sustainable Development in the Monetary Policy of the Central Bank of Sweden in 2008-2011
The monetary policy since the crisis times had been identified, first of all, with control over inflation and carried out mainly by regulation of the short-term interest rate. In most countries of the world, since the beginning of the 1990s, the overarching objective of central banks had been the inflation target being fixed on the basis of CPI.
When the most severe for more than seventy years financial crisis arrived, central banks reached for new instruments of the monetary policy as well as there was paid attention to the problem of sustainable development. An aim of the author's considerations is to present the aspects of sustainable development in the views of the Monetary Policy Council of the Central Bank of Sweden (Riksbank). The perspective of sustainable development can be discussed in the following aspects: long-term sustainable unemployment rate, introduction of the negative deposit rate, or paying attention to long-term consequences of the decisions being made.
Key words: Sweden, monetary policy, sustainable development.
JEL codes: Q01, E50

Перспективы устойчивого развития в денежно-кредитной политике центрального банка Швеции в 2008-2011 гг.
Денежно-кредитная политика ко временам кризиса отождествлялась прежде всего с контролем за инфляцией, а осуществляемая, в основном, путем регулирования краткосрочной процентной ставки. В большинстве стран мира с начала девяностых годов основной целью центральных банков была инфляционная цель, определяемая на основе индекса потребительских цен, ИПЦ (CPI).
Когда наступил самый серьезный в течение более семидесяти лет финансовый кризис, центральные банки обратились к новым инструментам денежно-кредитной политики, а также обратили внимание на проблему устойчивого развития. Цель рассуждений автора - представить аспекты устойчивого развития во взглядах Совета по денежно-кредитной политике центрального банка Швеции (Риксбанка). Перспективу устойчивого развития можно обсуждать в следующих аспектах: долгосрочного устойчивого уровня безработицы, ввода отрицательной депозитной ставки, или же обращения внимания на долгосрочные последствия принимаемых решений.
Ключевые слова: Швеция, денежно-кредитная политика, устойчивое развитие.
Коды JEL: Q01, E50

 


Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska

 

Doktryna ordoliberalna jako koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego
Trwający ponad pół wieku rozwój gospodarczy na świecie zahamował w ostatnich latach kryzys finansowy. Mimo podejmowanych starań rezultaty działań antykryzysowych nie są jeszcze zadowalające. Nie sprawdza się stosowana już wcześniej aktywna polityka fiskalna państwa, dużo zastrzeżeń budzi również globalizacja oparta na zasadach neoliberalizmu.
Zdaniem autora w tej sytuacji skuteczną alternatywą może być społeczna gospodarka rynkowa. Proponowany ustrój gospodarczy opiera się na konkurencji podmiotów rynkowych, stabilnej polityce pieniężnej państwa, wolności jednostki i uniwersalnych zasadach etyczno-moralnych. W myśl zasad ordoliberalizmu bezpieczeństwo socjalne i sprawiedliwość społeczna są kluczowymi zagadnieniami ludzkiej egzystencji. Ich właściwą realizację ma zapewnić obecność państwa w życiu społeczno-gospodarczym.
Słowa kluczowe: społeczna gospodarka rynkowa, ordoliberalizm, kryzys finansowy.
Kody JEL: A13, B20, E61

The Ordoliberal Doctrine as a Concept of Socio-Economic Development
The economic development lasting over half of the century in the world was stopped by the financial crisis. In spite of efforts made, results of the anti-crisis action are still not satisfactory. An active fiscal policy of the state applied already earlier is not working, globalisation based on the principles of neoliberalism is also causing many stipulations.
According to the author, in this situation, the social market economy can be an effective alternative. The proposed economic system is based on the competition between market entities, the stable monetary policy of the state, the freedom of the individual and universal ethical-moral principles. In accordance with the principles of ordoliberalism, the social safety and the social equity are crucial issues of the human existence. Their real accomplishment should be assured by the presence of the state in the socio-economic life.
Key words: social market economy, ordoliberalism, economic crisis.
JEL codes: A13, B20, E61

Ордолиберальная доктрина как концепция общественно-экономического развития
Продолжающееся свыше полувека экономическое развитие в мире затормозил в последние годы финансовый кризис. Несмотря на предпринимаемые усилия, результаты антикризисных действий пока еще неудовлетворительны. Не оправдывает себя применявшаяся уже раньше активная фискальная политика государства, много возражений вызывает тоже глобализация, основанная на принципах неолиберализма.
По мнению автора, в этой ситуации действенной альтернативой может быть социальная раночная экономика. Предлагаемая экономическая система основывается на конкуренции рыночных субъектов, стабильной денежно-кредитной политике государства, свободе индивида и универсальных этико-моральных принципах. Согласно принципам ордолиберализма социальная безопасность и справедливость являются основными вопросами человеческой жизни. Их надлежащее осуществление призвано обеспечить присутствие государства в общественно-экономической жизни.
Ключевые слова: социальная рыночная экономика, ордолиберализм, финансовый кризис.
Коды JEL: A13, B20, E61 


Mariola E. Zalewska
Uniwersytet Warszawski

Paradygmat zrównoważonego rozwoju w strategiach nowych państw członkowskich UE
Celem rozważań jest przedstawienie zarysu ewolucji koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie i porównanie wybranych charakterystyk strategii zrównoważonego rozwoju nowych krajów UE. W artykule przedstawiono trendy i kierunki badań zrównoważonego rozwoju. Następnie dokonano jakościowej analizy Narodowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju (NSZR) lub równoważnych dokumentów nowych krajów Unii Europejskiej.
Z przeprowadzonej analizy dostępnych dokumentów wynika, że podejście poszczególnych krajów do zrównoważonego rozwoju jest bardzo zróżnicowane, a mówienie o spójnej ich polityce w zakresie zrównoważonego rozwoju, jest przedwczesne.
Słowa kluczowe: paradygmat, zrównoważony rozwój, strategia, Unia Europejska.
Kody JEL: Q01, O57

Paradigm of Sustainable Development in New EU Member Countries Strategies
This article aims to provide an overview of the evolution of the concept of sustainable development and a comparison of the selected characteristics of the sustainable development strategy of new EU countries. This paper presents trends and lines of research in the field of sustainable development. This is followed by a qualitative analysis of the National Sustainable Development Strategy (NSDS) or equivalent documents endorsed by every new EU country. These strategies could play a key role in coordinating policies and actions at different levels of cross-governance. The article draws attention to the year of creation or update of NSDS of a given country, shows the key areas of monitored indicators and identifies who is responsible for creating and implementing the strategy. The analysis of the available evidence shows that the national approach to sustainable development is very diverse and a statement of an existence of a coherent policy in the field of sustainable development is premature.
Key words: paradigm, sustainable development, strategy, European Union.
JEL codes: Q01, O57

Парадигма устойчивого развития в стратегиях новых государств-членов ЕС
Цель рассуждений - представить зарисовку эволюции концепции устойчивого развития в мире и сравнение избранных характеристик стратегии устойчивого развития новых стран-членов ЕС. В статье представили тенденции и направления исследований устойчивого развития. Затем провели качественный анализ Национальных стратегий устойчивого развития (НСУР) или эквивалентных документов новых стран-членов Европейского Союза. Из проведенного анализа доступных документов вытекает, что подход отдельных стран
к устойчивому развитию весьма разнообразен, и преждевременно говорить о когезионной их политике в области устойчивого развития.
Ключевые слова: парадигма, устойчивое развитие, стратегия, Европейский Союз.
Коды JEL: Q01, O57

 


Małgorzata Burchard-Dziubińska
Uniwersytet Łódzki

 

Wpływ adaptacji do zmian klimatu na rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej
Celem rozważań jest prezentacja i ocena nowego podejścia do zmian klimatu. Wiele argumentów wskazuje na to, że zmiany klimatyczne wymykają się ludzkiej kontroli. Trudno także uznać za sukces dotychczasowe osiągnięcia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego za rozsądne należy uznać głosy za podjęciem działań adaptacyjnych. Efekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze zmian klimatycznych będą się znacznie różnić regionalnie. Problem pilnie wymaga szerszego i bardziej dokładnego zbadania. Dała temu także wyraz Komisja Europejska, która w dniu 16 kwietnia 2013 r. przyjęła strategię adaptacji do zmian klimatu. Zawarto w niej wytyczne dotyczące głównych kierunków działań, mających lepiej przygotować państwa Unii Europejskiej do spodziewanych zmian i pozwolić zminimalizować skutki negatywnych oddziaływań na społeczeństwo i gospodarkę. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Zawiera rekomendacje odnośnie do najbardziej pożądanych kierunków działań w przypadku Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: adaptacja do zmian klimatu, Unia Europejska.
Kody JEL: M14, O19

Impact of the Adaptation to Climate Change on the Socio-Economic Development of the European Union
The purpose of the considerations is to present and evaluate a new approach to climate change. Many arguments indicate that climate change escapes human control. It's hard to consider as a success what has already been achieved in terms of reducing greenhouse gas emissions. Therefore, adaptive actions shall be taken. The effects of environmental, social and economic climate change will vary considerably regionally. The problem urgently requires a wider and more thorough examination. The European Commission on 16th April 2013 adopted a strategy of adaptation to climate change. It contains instructions and guidance on the main lines of action, aimed to better prepare countries of the European Union to the expected changes and allow minimising the effects of negative impacts on the society and the economy. The paper is conceptual in nature. It contains recommendations on the most desirable courses of action for the European Union.
Key words: adaptation to climate change, European Union.
JEL codes: M14, O19

Влияние приспособления к изменениям климата на общественно-экономическое развитие Европейского Союза
Цель рассуждений - представить и оценить новый подход к изменениям климата. Многие аргументы указывают на то, что климатические изменения ускользают из-под контроля человека. Трудно также счесть успехом прежние достижения в области ограничения выбросов парниковых газов. Потому разумным следует счесть высказывания, чтобы приступить к адаптационным мерам. Эффекты для окружающей среды, а также общественные и экомические эффекты будут значительно отличаться друг от друга в региональном отношении. Проблема неотложно требует широкого и более подробного изучения. На это указала тоже Европейская комиссия, которая 16 апреля 2013 г. приняла стратегию по приспособлению к изменениям климата. В нее включили рекомендации, касающиеся основных направлений действий, задача которых состоит в том, чтобы лучше подготовить государства-члены Евросоюза к ожидаемым изменениям и позволить минимизировать последствия отрицательных воздействий на общество и экономику. Статья имеет концептуальный характер. Она содержит в себе рекомендации относительно наиболее желательных направлений действий в случае Европейского Союза.
Ключевые слова: приспособление к изменениям климата, Европейский Союз.
Коды JEL: M14, O19


Marian Kachniarz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dysfunkcje ładu instytucjonalnego w kontekście koncepcji dual state
Celem rozważań jest analiza wybranych zjawisk dysfunkcyjnych między dwoma poziomami polskiej administracji w sferze ochrony zdrowia.
W badaniu wykorzystano metodę analizy materiałów źródłowych, głównie informacji i sprawozdań resortowych z realizacji programów oraz danych Ministerstwa Finansów. W wielu przypadkach okazało się to niewystarczające, więc sięgano do danych z ankiet przeprowadzanych przez stowarzyszenia samorządowe, a także do badań podstawowych.
Wyniki prezentowanych prac wskazują na znaczące dysfunkcje występujące między dwoma elementami państwa podwójnego (dual state), które obniżają autorytet centrum względem administracji samorządowej.
Artykuł badawczy jest przyczynkiem do poważnej refleksji nad zmianą polityk publicznych. Dysfunkcje nie tylko bowiem uniemożliwiają budowę państwa optymalnego (optimum state), ale także przyczyniają się do znacznego braku zrównoważenia między ładem instytucjonalnym a sferą gospodarki i społeczeństwa.
Słowa kluczowe: dual state, ład instytucjonalny, administracja publiczna, samorząd terytorialny, system ochrony zdrowia.
Kody JEL: H75, O21

Dysfunction of the Institutional Order in the Context of Dual State Concept
This article aims at an analysis of the selected dysfunctional phenomena between the two levels of the Polish administration in the area of ​​health care. The study used the method of analysis of source materials, especially information and departmental reports on the programmes implementation and the data of the Ministry of Finance. In many cases, this proved insufficient, so there were references to the data from the surveys carried out by local government associations as well as basic research. The results of this work show significant dysfunctions occurring between the two parts of the dual state, which reduce the authority of the central administration to the local government.
This research paper is a valuable contribution to a serious reflection on the changing public policy. These dysfunctions not only make impossible the constitution of the optimal state, but also contribute to a significant imbalance between the institutional order and the sphere of economy and society.
Key words: dual state, institutional order, public administration, local government, healthcare system.
JEL codes: H75, O21

Дисфункции институционального порядка в контексте концепции дуального государства (англ. dual state)
Цель рассуждений - анализ избранных дисфункциональных явлений между двумя уровнями польской администрации в сфере здравоохранения.
В исследовании использовали метод анализа материалов-первоисточников, в основном информации и ведомственных отчетов о выполнении программ, а также данных Министерства финансов. Во многих случаях это оказалось недостаточным, следовательно, обращались к данным из анкет, проведенных самоуправленческими обществами, а также к фундаментальным исследованиям.
Результаты представляемых работ указывают на значительные дисфункции, выступающие между двумя элементами дуального государства (англ. dual state), которые снижают авторитет центра по отношению к самоуправленческой администрации.
Исследовательская статья представляет собой дополнительный материал для серьезной задумки об изменении государственных политик, ибо дисфункции не только сводят на нет построение оптимального государства (англ. optimum state), но и приводят к значительному дефициту равновесия между институциональным порядком и сферой экономики и общества.
Ключевые слова: дуальное государство (англ. dual state), институциональный порядок, публичная администрация, система здравоохранения.
Коды JEL: H75, O21


Elżbieta Broniewicz
Politechnika Białostocka

Efektywność kosztowa polityki ekologicznej - identyfikacja kosztów
Celem rozważań jest identyfikacja kosztów polityki ekologicznej niezbędnych do przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej tej polityki. Dokonano przeglądu literatury w tym zakresie, a także zaprezentowano wyniki własnych badań. Stwierdzono, iż w literaturze przedmiotu dominują dwa podejścia: tradycyjne - w którym koszty polityki ekologicznej są rozumiane jako suma nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych oraz rozszerzone - uwzględniające koszty zewnętrzne. Dostrzeżono również występowanie tzw. kosztów transakcyjnych, związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem instrumentów polityki ekologicznej.
Słowa kluczowe: efektywność kosztowa, polityka ekologiczna, koszty polityki ekologicznej.
Kody JEL: Q58  

Cost-Effectiveness of the Environmental Policy - Costs Identification
The purpose of this article is to identify the costs of environmental policy needed to the cost-effectiveness analysis. A review of the literature in this area, and results of their own research were presented. It was found that in the literature there are two approaches: traditional - where the costs of environmental policies are defined as the sum of capital expenditures and operating costs, and extended - taking into account the external costs. There is also recognised the existence of the transaction costs related to the implementation and operation of environmental policy instruments.
Key words: cost-effectiveness, environmental policy, environmental policy costs.
JEL codes: Q58

Эффективность затрат на экологическую политику - выявление затрат
Цель рассуждений - выявить издержки экологической политики, необходимые для проведения анализа эффективности затрат на эту политику. Провели обзор литературы в этой области, а также представили результаты собственных исследований. Указали, что в литературе предмета преобладают два подхода: традиционный, в котором издержки экологической политики понимают как сумму инвестиционных вложений и эксплуатационных расходов, а также более широкий, учитывающий внешние затраты. Заметили также выступление так называемых трансакционных издержек, связанных с внедрением и функционированием инструментов экологической политики.
Ключевые слова: эффективность затрат, экологическая политика, издержки экологической политики.
Коды JEL: Q58