Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)

Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński

ZRÓWNOWAŻONA JAKOŚĆ ŻYCIA A ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I ZACHOWANIA EKOLOGICZNE POLSKICH KONSUMENTÓW
Zrównoważona jakość życia jest ściśle powiązana m.in. z modelem konsumpcji zrównoważonej Realizacja założeń tego modelu wymaga określonych zachowań ekologicznych ze strony konsumentów. Stąd celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiany w zachowaniach ekologicznych polskich konsumentów obrazują konsumpcję zrównoważoną, czy też nie? Aby zrealizować cel pracy przedstawiono: 1) związek między zrównoważoną jakością życia a zrównoważoną konsumpcją, wyjaśniając syntetycznie istotę obu kategorii, 2) zmiany w zachowaniach ekologicznych polskich konsumentów dla zobrazowania postępu w równoważeniu konsumpcji w latach 2011-2012. W części empirycznej wykorzystano dostępne raporty na temat świadomości i zachowań ekologicznych konsumentów oraz efektywności energetycznej.
Słowa kluczowe: zrównoważona jakość życia, zrównoważona konsumpcja, zachowania ekologiczne, konsument.
Kody JEL: D12, Q01

Sustainable Quality of Life vs Sustainable Consumption and Environmental Consumer Behaviour
Sustainable quality of life is closely related to the model of sustainable consumption patterns. Implementation of the assumptions of this model requires certain environmental behaviour of consumers. Hence, the purpose of this article is to answer the question whether the changes in the behaviour of Polish consumers illustrate sustainable consumption or not? In order to achieve the objective of the study the author presents: (1) the relation between sustainable quality of life and sustainable consumption explaining synthetically the essence of the two categories, (2) changes in the ecological behaviour of Polish consumers to illustrate progress in getting sustainability of consumption in 2011-2012. In the empirical part, the author uses the available reports on environmental awareness and behaviour of consumers and on energy efficiency.
Key words: sustainable quality of life, sustainable consumption, ecological behaviour, consumer.
JEL codes: D12, Q01

Устойчивое качество жизни vs устойчивое потребление и экологическое поведение потребителей
Устойчивое качество жизни тесно связано, в частности, с моделью устойчивого потребления. Осуществление предпосылок этой модели требует определенного экологического поведения со стороны потребителей. И потому цель статьи - попытка ответить на вопрос, представляют ли изменения в экологическом поведении польских потребителей устойчивое потребление или нет? Чтобы достичь цели работы, представили: (1) связь между устойчивым качеством жизни и устойчивым потреблением, синтетически объясняя суть обеих категорий; (2) изменения в экологическом поведении польских потребителей для представления прогресса в стремлении к устойчивому потреблению в 2011-2012 гг. В эмпирической части использовали доступные отчеты об экологической осведомленности и экологическом поведении потребителей и об энергетической эффективности.
Ключевые слова: устойчивое качество жизни, устойчивое потребление, экологическое потребление, потребитель.
Коды JEL: D12, Q01


Małgorzata Gotowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

POWIĄZANIA POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W UJĘCIU TEORETYCZNYM I BADAWCZYM
Celem rozważań jest próba przedstawienia teoretycznej koncepcji powiązań poziomu i jakości życia ludzi ze zrównoważonym rozwojem, co wpływa na społeczne zachowania konsumentów dóbr i usług. W opracowaniu przedstawiono również fragment wyników badań poziomu życia ludzi w poszczególnych województwach oraz badanie jakości życia w wybranych regionach Polski. W wyniku badań stwierdzono, że występuje regionalne zróżnicowanie poziomu życia, które nie wpływa ostatecznie na odczuwalną jakość życia, ale ma wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: poziom życia, jakość życia, zrównoważony rozwój.
Kody JEL: I31

Conceptual Links of the Standard of Living and Quality of Life with Sustainable Development
This article attempts to present the theoretical concept of links between the standard of living and quality of life of people with sustainable development, what affects the social behaviour of consumers of goods and services. The paper presents the results of a passage in the standard of living of people in different regions and examining the quality of life in selected Polish regions. The project concluded that there is a regional differentiation of the standard of living which does not ultimately affect the perceived quality of life, but it has an impact on decisions concerning compliance with the principles of sustainable development.
Key words: standard of living, quality of life, sustainable development.
JEL codes: I31

Связи уровня и качества жизни с устойчивым развитием в теоретическом и исследовательском выражении
Цель статьи - попытка представить теоретическую концепцию увязки уровня и качества жизни людей с устойчивым развитием, что влияет на социальное поведение потребителей благ и услуг. В разработке представили также фрагмент изучения уровня жизни людей в отдельных воеводствах и изучение качества жизни в избранных регионах Польши. В результате изучения выявили, что выступает региональная дифференциация уровня жизни, которая в конечном счете не влияет на воспринимаемое качество жизни, но оказывает влияние на принятие решений, касающихся соблюдения принципов устойчивого развития.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, устойчивое развитие.
Коды JEL: I31


Anna Jakubczak, Małgorzata Gotowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

DETERMINANTY RÓŻNICUJĄCE WIEDZĘ I POSTAWY W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A JAKOŚĆ I POZIOM ŻYCIA
Celem rozważań jest identyfikacja i ustalenie ważności czynników wpływających na subiektywnie oceniany poziom wiedzy i postawy w zakresie wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców wybranych województw Polski. W pracy do pozyskania i analizy danych wykorzystano metody analizy ilościowej i jakościowej, między innymi syntetyczny miernik poziomu życia i metodę drzew klasyfikacyjnych. Przeprowadzono analizę zmiennych wpływających na wiedzę i postawy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Samoocena poziomu wiedzy i postaw odpowiedzialnych społecznie jest jednym z elementów świadczących o jakości życia. Jako zmienne niezależne wybrano między innymi poziom życia i miejsce zamieszkania. Na podstawie wyników można stwierdzić, że postawy prospołeczne, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, łączą się ze sobą. Ludność na obszarach wiejskich w porównaniu z mieszkańcami miast różnej wielkości nie różni się istotnie pod względem wiedzy oraz prezentowanych postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Poziom życia również okazał się zmienną nie istotną. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: poziom życia, jakość życia, obszary wiejskie, zrównoważony rozwój, drzewa klasyfikacyjne.
Kody JEL: Q01

Determinants of Quality of Life in the Aspect of Sustainable Development
The purpose of the article was to identify and determine the validity of the factors affecting the subjectively assessed level of knowledge and attitudes of selected aspects of sustainable development among residents of selected Polish regions. Quantitative and qualitative analysis methods have been used to acquire data and analysis thereof in the paper; among others, the synthetic measure of standard of living and a method of classification trees. An analysis of variables that affect the knowledge and approaches to sustainable development has been conducted. Self-assessment of knowledge and attitudes of social responsibility is one of the elements that provide the quality of life. As independent variables there have been selected, among others, the standard of living and place of residence. Based on the results it can be concluded that pro-social attitudes, which are fostering sustainable development, too, are linked together. Population in rural areas compared with residents of towns of different sizes do not differ significantly in terms of knowledge and attitudes presented in the aspect of sustainable development. The standard of living also proved to be not a significant variable.
Key words: standard of living, quality of life, rural areas, sustainable development, classification tree method.
JEL codes: K20

Детерминанты, дифференцирующие знания и позиции в отношении устойчивого развития, и качество и уровень жизни
Целью статьи было выявление и определение значения факторов, влияющих на субъективно оцениваемый уровень знаний и на позиции в отношении избранных аспектов устойчивого развития среди жителей избранных воеводств Польши. В работе для поиска и анализа данных использовали методы количественного и качественного анализа, в частности, синтетический измеритель уровня жизни и метод классификационных деревьев. Провели анализ переменных, влияющих на знания и позиции в отношении устойчивого развития. Самооценка уровня знаний и социально ответственных позиций - один из элементов, свидетельствующих о качестве жизни. В качестве независимых переменных выбрали, в частности, уровень жизни и местожительство. На основе результатов можно констатировать, что социально ответственные позиции, способствующие устойчивому развитию, объединяются друг с другом. Население в сельской местности по сравнению с жителями городов разной величины не отличается существенно с точки зрения знаний и представляемых позиций в аспекте устойчивого развития. Уровень жизни тоже оказался несущественной переменной.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, сельские территории, устойчивое развитие, деревья классификации.
Коды JEL: Q01


Marta Kusterka-Jefmańska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

SUBIEKTYWNA JAKOŚĆ ŻYCIA W OCENIE MIESZKAŃCÓW SAKSOŃSKO-POLSKIEGO OBSZARU PRZYGRANICZNEGO
Głównym celem rozważań jest identyfikacja najważniejszych, w opinii mieszkańców saksońsko-polskiego obszaru przygranicznego, dziedzin i aspektów jakości życia oraz wskazanie tych spośród nich, których stan/realizację mieszkańcy oceniają najniżej. Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy. W opracowaniu przedstawiono konstrukcję narzędzia pomiarowego wraz z oceną jego rzetelności. W analizie wyników zastosowano metodę IPA (Importance-Performance Analysis). Zaprezentowane wyniki badań mogą stanowić punkt wyjścia dla określenia celów rozwoju w skali lokalnej oraz regionu, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia jego mieszkańców. Mogą również stanowić inspirację prowadzenia tego typu badań w innych jednostkach lokalnych (gminach, powiatach) położonych na obszarach przygranicznych.
Słowa kluczowe: subiektywna jakość życia, zrównoważony rozwój.
Kody JEL: Q01

Subjective Quality of Life in the Opinion of Saxon-Polish Border Residents
The main objective of the article is to identify the most important, in the opinion of Saxon-Polish border area residents, domains and aspects of the quality of life and to identify those among them whose condition/execution the residents rate lowest. The article is conceptual and research. The paper presents the structure of measurement tool with an assessment of its reliability. To analyse the results the IPA method has been used. The results shown in the paper may provide a starting point for defining the objectives of development at the local and region levels, thus contributing to improvement of the quality of life of their inhabitants. They can also be an inspiration for conducting this type of research in other local divisions (municipalities, districts) located in the border areas.
Key words: subjective quality of life, sustainable development.
JEL codes: Q01

Субъективное качество жизни в оценке жителей саксонско-польской приграничной территории
Основная цель статьи - выявить самые важные по мнению жителей саксонско-польской приграничной территории области и аспекты качества жизни, а также указать те из них, состояние/осуществление которых жители оценивают хуже всего. Статья имеет концептуально-исследовательский характер. В разработке представили конструкцию измерительного инструмента вместе с оценкой его достоверности. В анализе результатов применили метод IPA (англ. importance-performance analysis). Представленные результаты исследований могут быть исходной точкой для определения целей развития в местном масштабе, а также в масштабе региона, способствуя тем самым повышению качества жизни его жителей. Они могут тоже представлять собой инспирацию для осуществления такого рода исследований в других местных единицах (гминах, повятах), расположенных на приграничных территориях.
Ключевые слова: субъективное качество жизни, устойчивое развитие.
Коды JEL: Q01


Julia Wojciechowska-Solis
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI A JAKOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA
W pracy przedstawiono teoretyczne koncepcje jakości życia z punktu widzenia ekonomii i psychologii. Jakość życia jest podstawowym celem większości współczesnych koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego, ściśle związanych z ideą rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono znaczenie ochrony środowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki. Poruszono kwestie dotyczące wpływu turystyki na społeczeństwo. Turystyka to spotkanie człowieka z przyrodą, z innymi ludźmi, inną kulturą czy religią. Jakość życia każdej zbiorowości jest uzależniona nie tylko od uwarunkowań materialnych, ale również wiedzy i szeroko rozumianego zaufania będącego fundamentem kapitału społecznego.
Celem opracowania jest wskazanie na zależność jakości życia człowieka od jego wiedzy i zachowań związanych z realizacją potrzeb turystycznych oraz stosunku do środowiska, w którym przypadło mu egzystować.
Słowa kluczowe: turystyka, jakość życia, społeczeństwo, turystyka zrównoważona.
Kody JEL: I29

Sustainable Development of Tourism and Quality of Life of the Society
The paper presents theoretical concepts of the life quality from the point of view of economy and psychology. Life quality is a principal goal of most modern socio-economic theories closely associated with the sustainable development idea. The importance of natural environment protection for tourism development was also presented and issues related to the influence of tourism on a community. Tourism is a man's meeting with the nature, other people, other culture or other religion. The life quality of every community depends not only on material conditions, but also on knowledge and trust which is a fundamental social capital.
The aim of the study is to identify the dependence of the quality of life of the human being on their knowledge and behaviours associated with travel needs and on their relationship with the environment in which it happened to them to exist.
Key words: tourism, life quality, society, environmental protection.
JEL codes: I29

Устойчивое развитие туризма и качество жизни общества
В работе представили теоретические концепции качества жизни с точки зрения экономии и психологии. Качество жизни - основная цель большинства современных концепций общественно-экономического развития, тесно связанных с идеей устойчивого развития. Представили значение охраны естественной среды для развития туризма. Затронули вопросы, касающиеся влияния туризма на общество. Туризм - это встреча человека с природой, с другими людьми, другой культурой или религией. Качество жизни каждого коллектива зависит не только от материальных обусловленностей, но и от знаний и широко понимаемого доверия, являющегося основой общественного капитала.
Цель разработки - указать зависимость качества жизни человека от его знаний и поведения, связанных с реализацией туристических потребностей, а также от его отношения к окружающей среде, в которой ему пришлось жить.
Ключевые слова: туризм, качество жизни, общество, устойчивый туризм.
Коды JEL: I29


Agnieszka Borowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

TENDENCJE WE WSPÓŁCZESNEJ KONSUMPCJI W DOBIE GLOBALIZACJI I WOBEC WYZWAŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Celem rozważań jest przedstawienie trendów występujących we współczesnej konsumpcji, ukazanie znaczenia globalizacji tych zmian oraz odniesienie się do aspektu konsumpcji w koncepcji zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu wykorzystano podstawową literaturę w zakresie obranego problemu badawczego. Korzystano głównie z wtórnych źródeł informacji, ponadto odwołano się do pierwotnych danych uzyskanych w ramach badań empirycznych realizowanych w projekcie badawczym - grant Nr 3745/B/H03/2011/40 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. W analizie problemu badawczego wykorzystano metodę opisową. Artykuł jest przede wszystkim przeglądem literatury.
Słowa kluczowe: konsumpcja, globalizacja, zrównoważony rozwój consumption, globalisation, sustainable development.
Kody JEL: E21

Trends in Contemporary Consumption in the Time of Globalisation and in the Face of the Challenges of Sustainable Development
The article aims to present trends in contemporary consumption, to show the importance of the globalised changes and to discuss the consumption issue within the concept of sustainable development. The author made use of core references concerning the issue, chiefly including secondary information sources. Moreover, primary data were quoted which were obtained during the empirical research implemented in the research project No. 3745/B/H03/2011/40 funded by the National Science Centre. Descriptive and statistical methods were used for the problem analysis.
Key words: consumption, globalisation, sustainable development.
JEL codes: E21

Тенденции в современном потреблении в эпоху глобализации и перед лицом вызовов устойчивого развития
Цель статьи - представить тренды, выступающие в современном потреблении, показать значение глобализации изменений, а также отнестись к аспекту потребления в концепции устойчивого развития. В разработке использовали основную литературу в области избранной исследовательской проблемы. Пользовались прежде всего вторичными источниками информации, кроме того ссылались на первичные данные, полученные в рамках эмпирических исследований, реализуемых в исследовательском проекте - грант № 3745/B/H03/2011/40, финансируемом за счет средств Национального центра науки. В анализе исследовательской проблемы использовали описательный метод. Статья представляет собой прежде всего обзор литературы.
Ключевые слова: потребление, глобализация, устойчивое развитие.
Коды JEL: E21


Konrad Prandecki
Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Warszawa

DŁUGOOKRESOWE ZMIANY KONSUMPCJI A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Celem rozważań jest zbadanie i ocena trendów konsumpcji i określenie, czy przyszłe tendencje umożliwiają zmiany pozwalające na uznanie jej za zrównoważoną. Badaniu poddano: liczbę ludności, stopień urbanizacji, bogactwo, handel międzynarodowy, globalizację oraz wykorzystanie internetu. Dodatkowo w wielu sytuacjach powyższe czynniki były uzupełnione komentarzami nt. społecznych konsekwencji ich wystąpienia.
Należy stwierdzić, że globalne zmiany zmierzają w kierunku wzrostu konsumpcji wynikającej z dynamicznego rozwoju azjatyckich krajów rozwijających się. Powoduje to, że z jednej strony następuje poprawa warunków życia w strefie „biednego Południa", lecz z drugiej oznacza stale rosnącą konsumpcję, która nadal będzie oparta, w głównej mierze, na wykorzystaniu dóbr materialnych.
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą analizy krytycznej dostępnej literatury, w szczególności raportów organizacji międzynarodowych.
Słowa kluczowe: konsumpcja, zrównoważony rozwój, długookresowe trendy.
Kody JEL: Q01, E22, O44, F01

Long-Term Changes in Consumption and Sustainable Development
The purpose of this article is to examine and evaluate long-term trends of the factors affecting consumption and to identify future trends and changes which allow it to be classified as sustainable. The study involved: the population, degree of urbanisation, wealth, international trade, globalisation, and the use of the internet. Additionally, in many cases, these factors were supplemented by comments on the social consequences of their occurrence.
As a result, it is clear that global changes are moving towards increased consumption resulting from the dynamic growth of Asian developing countries. This means that, on the one hand, living conditions of "poor South" are being improved, but, on the other hand, consumption based mostly on the use of material goods continues to increase.
The study was conducted using a critical analysis of the available literature, in particular reports of international organisations.
Key words: consumption, sustainable development, long-term trends, the world in 2030.
JEL codes: Q01, E22, O44, F01

Долгосрочные изменения в потреблении и устойчивое развитие
Цель статьи - изучить и оценить тренды в потреблении и определить, способствуют ли будущие тенденции изменениям, позволяющим признать его в качестве устойчивого. Исследование касалось численности населения, степени урбанизации, богатства, международной торговли, глобализации и использования Интернета. Кроме того во многих ситуациях вышеуказанные факторы дополнялись комментариями относительно общественных последствий их выступления.
В результате следует констатировать, что глобальные изменения идут в направлении роста потребления, вытекающего из динамичного развития азиатских развивающихся стран. Это приводит к тому, что, с одной стороны, имеет место улучшение условий жизни в зоне «бедного Юга», но, с другой стороны, обозначает постоянно возрастающее потребление, которое и впредь будет основано, главным образом, на использовании материальных благ.
Исследование провели с помощью критического анализа доступной литературы, в особенности отчетов международных организаций.
Ключевые слова: потребление, устойчивое развитие, долгосрочные тренды, мир в 2030 г.
Коды JEL: Q01, E22, O44, F01


Anetta Waśniewska
Akademia Morska w Gdyni

ZASOBY KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE W LATACH 2007-2010
Kapitał ludzki odnosi się najczęściej w literaturze do wiedzy, umiejętności, zdrowia oraz aktywności społeczno-ekonomicznej jednostki lub grupy osób. Nie ma jednak jednoznacznego odniesienia kapitału ludzkiego do rozwoju gospodarczego regionów.
Celem rozważań jest zaprezentowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce w latach 2007-2010 z podziałem na województwa. Dane wykorzystane do obliczeń zostały udostępnione przez GUS. Zasoby kapitału ludzkiego obliczono na podstawie wskaźnika rozwoju społecznego z wykorzystaniem współczynników: aktywności zawodowej, zatrudnienia, przedsiębiorczości i wykształcenia.
Na podstawie uzyskanych wyliczeń stwierdzono, że największe zasoby kapitału ludzkiego w analizowanym okresie zgromadzono w województwie mazowieckim. Na tę sytuację wpływ miało przede wszystkim miasto stołeczne Warszawa (rozwój przedsiębiorstw, niska stopa bezrobocia, wykształcenie ludności). Natomiast najniższy poziom zasobów kapitału ludzkiego odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, na co wpłynęła przede wszystkim niska aktywność zawodowa, wysoki współczynnik bezrobocia oraz niskie wartości wskaźnika przedsiębiorczości.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego.
Kody JEL: E24, J13, J24

Human Capital Resources in Poland in 2007-2010
In the literature, human capital frequently refers to knowledge, skills, health and socio-economic activities of individuals or groups of people. There is no, however, explicitly identified impact of human capital on regional economic development.
The purpose of this article is to present the human capital resources in Poland in 2007-2010 by province. The data used in the calculations have been made available by the CSO. Human capital resources are calculated based on the Human Development Index using the following factors: labour force participation, employment, entrepreneurship, and education.
Based on these calculations, the greatest resources of human capital in the reporting period were stored in the Mazowieckie Voivodeship. The capital city of Warsaw had primarily impact on this situation (development of enterprises, low unemployment rate, education level of the population). On the other hand, the lowest level of human capital resources was recorded in Warmia and Mazury Province, which had been affected principally by low economic activity, high unemployment rate and low values of entrepreneurship index.
Key words: human capital, human capital resource index.
JEL codes: E24, J13, J24

Ресурсы человеческого капитала в Польше в 2007-2010 гг.
Человеческий капитал чаще всего в литературе относится к знаниям, умениям, здоровью и общественно-экономической активности индивида или группы лиц. Нет однако ясного отнесения человеческого капитала к экономическому развитию регионов.
Цель статьи - представить человеческий капитал в Польше в 2007-2010 гг. с разделением на воеводства. Данные, использованные для расчетов, были предоставлены ЦСУ. Ресурсы человеческого капитала рассчитали на основе показателя общественного развития с использованием коэффициентов: профессиональной активности, трудоустройства, предпринимательства и образования.
Полученные расчеты показывают, что самые большие ресурсы человеческого капитала в анализируемом периоде были накоплены в Мазовецком воеводстве. На эту ситуацию повлиял прежде всего столичный город Варшава (развитие предприятий, низкий уровень безработицы, образование населения). Самый же низкий уровень ресурсов человеческого капитала отметили в Варминьско-Мазурском воеводстве, на что повлияла прежде всего низкая профессиональная активность, высокий показатель безработицы и низкие значения показателя предпринимательства.
Ключевые слова: человеческий капитал, показатель ресурсов человеческого капитала.
Коды JEL: E24, J13, J24


Zbigniew Przybyła
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katarzyna Przybyła
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

DYSPROPORCJE STRUKTURALNE LOKALNEGO RYNKU PRACY - STUDIUM ROZWOJU NIEZRÓWNOWAŻONEGO
Celem opracowania jest określenie relacji strukturalnych oraz dynamiki lokalnego rynku pracy w powiatach: jeleniogórskim - ziemskim i grodzkim - miasta Jelenia Góra. Jako narzędzia badawczego użyto kategorii proporcji ładu i tempa. Z badań wynika, że wyższym poziomem zrównoważenia rynku pracy cechują się proporcje tempa. Artykuł jest studium przypadku.
Słowa kluczowe: struktura gospodarki, proporcje tempa, proporcje ładu, rynek pracy.
Kody JEL: F16

Structural Disparities of the Local Labour Market - Study of the Unsustainable Development
The aim of the paper is to determine the structural relations and dynamics of the local labour market in the county and district of Jelenia Góra. The category of proportions of governance and rate are used as the research tool. The research shows that the proportions of rate are characterised by a relatively higher level of sustainability of the labour market.
Key words: structure of the economy, proportions of rate, proportions of governance, labour market.
JEL codes: F16

Структурные диспропорции местного рынка труда - стадия неустойчивого развития
Цель разработки - определить структурные отношения и динамику местного рынка труда в повятах: Еленегурском, земском и городском, и в самом городе Еленя-Гура. В качестве исследовательского инструмента использовали категорию пропорций управления и темпа. Исследования показывают, что более высокий уровень устойчивости рынка свойствен пропорциям темпа.
Ключевые слова: структура экономики, пропорции темпа, пропорции управления, рынок труда.
Коды JEL: F16


Janusz Rosiek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

FUNKCJONOWANIE RYNKÓW PRACY W KRAJACH UE W ASPEKCIE PARADYGMATU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
W artykule przedstawiono problemy związane z określaniem wpływu implementacji polityki klimatycznej na funkcjonowanie rynków pracy w krajach Unii Europejskiej. Skoncentrowano się przede wszystkim na zasadniczych determinantach zielonego zatrudnienia, których identyfikacja powinna pozwolić na prowadzenie bardziej efektywnej polityki rynku pracy. W opracowaniu uwzględniono także wpływ narzędzi polityki klimatycznej na możliwości kreacji zatrudnienia w zielonych sektorach gospodarki. Ponadto zaprezentowano wskaźniki, które mogą być wykorzystywane do oceny rozmiarów i jakości zatrudnienia, a także efektywności prowadzonej przez rząd polityki rynku pracy. Implementacja polityki klimatycznej może przyczynić się do zwiększenia stopnia zrównoważenia rozwoju nie tylko rynków pracy, ale także gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kształtowanie się określonych tendencji na rynku pracy będzie wpływało na możliwości zwiększania zatrudnienia w „zielonych sektorach gospodarki", a dzięki temu może przyczynić się do ograniczania bezrobocia, dzięki elastycznemu przystosowaniu się do sytuacji na rynku pracy. Artykuł jest przeglądem literatury.
Słowa kluczowe: zielone zatrudnienie, zielona gospodarka, energia odnawialna, polityka klimatyczna UE, rynek pracy.
Kody JEL: J21, J24.

Functioning of the EU Labour Markets in the Perspective of Sustainable Development Paradigm
The article presents the issues related to functioning of the labour market in the European Union, in the light of implementation of the climate policy, and especially the concept of the green economy and green jobs. The emphasis was put on principal determinants of green jobs, identification of which will let conduct more effective labour market policy. The impact of climate policy instruments on the labour market was also taken into consideration. The indicators presented in the paper may be used to assess the size and quality of employment, as well as the performance of government's labour market policy. Implementation of the presented concepts of sustainable development, mainly related to the labour market, may help to increase the level of sustainability of not only the labour market, but also the entire EU economies. Development of specific labour market trends will affect the ability to increase employment in green sectors of the economy, and thus may contribute to reduction of unemployment, through a flexible adaptation to the situation in the labour market in the EU countries.
Key words: green employment, green economy, renewable energy, EU climate policy, labour market.
JEL codes: J21, J24

Функционирование рынков труда в странах-членах ЕС в аспекте парадигмы устойчивого развития
В статье представили проблемы, связанные с определением влияния внедрения климатической политики на функционирование рынков труда в странах Европейского Союза. Внимание сосредоточили прежде всего на основных детерминантах «зеленого» трудоустройства, выявление которых должно позволить проводить более эффективную политику рынка труда. В разработке учли тоже влияние инструментов климатической политики на возможности формирования занятости в «зеленых» секторах экономики. Кроме того представили показатели, которые могут использоваться для оценки объемов и качества трудоустройства, а также эффективности проводимой правительством политики рынка труда. Осуществление климатической политики может способствовать повышению степени устойчивости развития не только рынков труда, но и экономик стран-членов Евросоюза. Формирование определенных тенденций на рынке труда будет влиять на возможности увеличения занятости в «зеленых» секторах экономики, а благодаря этому оно может способствовать ограничению безработицы, благодаря гибкому приспособлению к ситуации на рынке труда.
Ключевые слова: «зеленое» трудоустройство, «зеленая» экономика, возобновляемая энергия, климатическая политика ЕС, рынок труда.
Коды JEL: J21, J24