Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)

Krzysztof Malik, Karina Bedrunka
Politechnika Opolska

Specjalizacje inteligentne w równoważeniu rozwoju regionu
Celem rozważań jest ukazanie roli, którą we wdrażaniu polityki opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju (sustainable development) odegrają specjalizacje inteligentne, stanowiące potencjały wynikające ze swoistych cech i aktywów regionu. Identyfikacja specjalizacji inteligentnych przez poszczególne regiony jest jednym z elementów warunkowości ex ante uzyskania w przyszłej perspektywie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu określenia specjalizacji w województwie opolskim opracowano model identyfikacji specjalizacji rozwoju regionu, w tym specjalizacji inteligentnych. W wyniku zastosowania tej metodologii przyjęto, że za specjalizacje inteligentne występujące w regionie uznaje się takie zmiany technologii i/lub ich produktów, które spełniają jednocześnie trzy warunki, w ramach których są one i/lub stają się: obiektem badań w regionalnym sektorze B+R (zlokalizowane w regionie instytuty, laboratoria, uczelnie); przedmiotem pilotażowych projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w regionie; przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży na rynku regionalnym i/lub ponadregionalnym. Na podstawie tych przesłanek zdefiniowano specjalizacje inteligentne oraz potencjalne specjalizacje inteligentne występujące w regionie.
Słowa kluczowe: polityka regionalna, nowy okres programowania 2014-2020, fundusze europejskie, specjalizacje regionalne w tym specjalizacje inteligentne, łady i kapitały rozwoju.
Kody JEL: R58

The Role of Smart Specialisations in Regional Sustainable Development
The article aims to show the role of smart specialisations, the potentials arising from the intrinsic qualities and assets of the region, in the implementation of a policy based on the sustainable development paradigm. Identifying smart specialisations by every region is one of the ex-ante conditionalities for receiving support from the European Regional Development Fund in the future perspective. In order to determine these specialisations in the Opolskie Voivodeship a model for identification of region's development specialisations, including smart specialisations, was developed. According to this methodology, smart specialisations occurring in the region are such changes in technologies and/or their products, which meet simultaneously three conditions, under which they are or become: the object of research in the regional R&D sector (institutes, laboratories, higher education entities located in a region); the subject of pilot implementation projects in the enterprises located in a region; the subject of sale and purchase transactions in the regional and/or supraregional market. On the basis of these premises both the existing and the potential smart specialisations in the region have been defined.
Key words: regional policy, new programming period 2014-2020, European funds, regional specialisations including smart specialisations, dimensions of sustainable development.
JEL codes: R58

Интеллигентные специализации в балансировании развития региона
Цель рассуждений - показать роль, какую во внедрении политики, основанной на парадигме устойчивого развития, сыграют интеллигентные специализации (англ. smart specialisations), представляющие собой потенциалы, вытекающие из своеобразных свойств и активов региона. Выявление интеллигентных специализаций отдельными регионами - один из элементов условия ex ante получить в будущей перспективе помощь из средств Европейского фонда регионального развития. Для определения специализации в Опольском воеводстве разработали модель выявления специализации развития региона, в том числе интеллигентных специализаций. В результате применения этой методологии приняли, что в качестве интеллигентных специализаций, выступающих в регионе, считают такие изменения технологии и/или их продуктов, которые одновременно выполняют три условия, в рамках которых они являются и/или становятся объектом исследований в региональном секторе НИОКР (находящиеся в регионе институты, лаборатории, вузы); предметом пилотажных проектов по внедрении на предприятии, расположенном в регионе; предметом сделки купли-продажи на региональном и/или сверхрегиональном рынке. На основе этих предпосылок определили интеллигентные специализации, а также потенциальные интеллигентные специализации, выступающие в регионе.
Ключевые слова: региональная политика, новый период программирования на 2014-2020 гг., европейские фонды, региональные специализации, а том числе интеллигентные специализации, меры устойчивого развития.
Коды JEL: R58


Joanna Godlewska
Politechnika Białostocka

Strategia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym
Celem rozważań jest wskazanie wpływu zmian klimatu na rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, percepcji tych zmian przez społeczności lokalne oraz stopnia ich zainteresowania przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Zastosowana metoda badawcza to analiza dokumentów oraz literatury. Wnioski z przeprowadzonych analiz pozwalają na stwierdzenie, że niezbędne jest uwzględnianie zmian klimatu w programowaniu rozwoju lokalnego. W praktyce oznacza to konieczność opracowania przez powiaty i gminy programów rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Przyniesie to korzyści nie tylko środowiskowe, ale również społeczne i gospodarcze. Artykuł należy do kategorii „przegląd literatury".
Słowa kluczowe: strategia, rozwój lokalny, gospodarka niskoemisyjna, samorząd terytorialny.
Kody JEL: Q01, Q54, Q58

The Strategy of Low-Emission Economy Development at the Local Level
The article aims to indicate the impact of climate change on socio-economic development of local government units, the perception of these changes by local communities and to indicate their level of interest in combating climate change. The applied research method is an analysis of documents and literature. The conclusions of these studies lead to the statement that it is necessary to take into consideration the climate change in programming local development. In practice this means that the local communities need programmes of low-emission economy development. This will bring not only environmental benefits, but also social and economic ones. The article belongs to the category of review article.
Key words: strategy, local development, low-emission economy, local government.
JEL codes: Q01, Q54, Q58

Стратегия развития низкоэмиссионного хозяйства на местном уровне
Цель рассуждений - показать влияние изменений климата на общественно-экономическое развитие единиц местного самоуправления, восприятие этих изменений местной общественностью, а также степень ее заинтересованности в противодействии изменениям климата. Примененный метод - анализ документов и литературы. Выводы из проведенных анализов позволяют констатировать, что необходимо учитывать климатические изменения в программировании местного развития. На практиве это обозначает необходимость разработки повятами (районами) и гминами (волостями) программ развития низкоэмиссионного хозяйства. Это принесет выгоды не только окружающей среде, но и обществу и экономике. Статья относится к категории «обзор литературы».
Ключевые слова: стратегия, местное развитие, низкоэмиссионное хозяйство, местное самоуправление.
Коды JEL: Q01, Q54, Q58


Hanna Kruk
Akademia Morska w Gdyni

Wsparcie ekoinnowacyjności w polskich regionach jako element zrównoważonego rozwoju
Podstawowym celem zrównoważonego rozwoju jest trwała poprawa jakości życia (wliczając w to warunki życia), między innymi przez poprawę stanu środowiska. Ten cel może być osiągnięty przez różnorodne działania, w tym wdrażania innowacji ekologicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wsparcia ekoinnowacji na poziomie regionalnym (województw) w Polsce.
Słowa kluczowe: ekoinnowacje, polityka regionalna, rozwój zrównoważony,
Kody JEL: Q01, Q56, R58, Q55 

Eco-Innovation Support in Polish Regions as an Element of Sustainable Development
The main aim of sustainable development is a permanent improvement of the life quality (including living conditions), possible to reach owing to bettering of the environmental state. The aim can be achieved by various actions, for example, implementation of ecological innovations. The article attempts to present results of the research into eco-innovations support at the regional (provinces) level in Poland.
Key words: eco-innovations, regional policy, sustainable development.
JEL codes: Q01, Q56, R58, Q55

Поддержка экоинновационности в польских регионах как элемент устойчивого развития
Основная цель устойчивого развития - постоянное повышение качества жизни (включая в это жизненные условия), в частности, путем улучшения состояния среды. Этой цели можно достичь посредством разновидных действий, в том числе внедрения экологических инноваций. В статье представили результаты исследований, касающихся поддержки экоинноваций на региональном уровне (воеводств) в Польше.
Ключевые слова: экоинновации, региональная политика, устойчивое развитие.
Коды JEL: Q01, Q56, R58, Q55


Jan Cetner, Kazimierz Dyguś, Jerzy Wojtatowicz
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Środowiskowe uwarunkowania zarządzania rozwojem turystyki zrównoważonej w wybranych gminach w latach 1996-2011
Celem opracowania jest ukazanie zmian potencjału ekoturystycznego dla 17 wybranych gmin w latach 1996-2011. W celu oceny środowiskowych uwarunkowań rozwoju turystyki w poszczególnych powiatach wzięto pod uwagę 7 podstawowych cech badanego obszaru:

 1. ogólne obciążenie środowiska wsi przez stałych mieszkańców,
 2. lesistość,
 3. zróżnicowanie form użytkowania gruntów,
 4. powierzchnię i charakter obszarów chronionych,
 5. obciążenie terenu nieoczyszczonymi ściekami komunalnymi,
 6. obciążenie środowiska niezagospodarowanymi odpadami,
 7. stan atmosfery na danym obszarze.

Do obliczenia wartości potencjału konieczne było wprowadzenie do modelu 21 zmiennych, których wartości zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS i z oszacowań udostępnionych przez EMEP.
W wyniku analizy uzyskano ocenę środowiskowych uwarunkowań rozwoju turystyki zrównoważonej w skali od 0 do 10 oraz informacje na temat zmian tej oceny w badanym okresie, co umożliwiło sformułowanie jakościowej prognozy na najbliższe lata dla każdej gminy.
Uzyskane dane powinny być wykorzystane przez organa samorządu na szczeblu gminnym i powiatowym do planowania działań w zakresie ochrony środowiska i pobudzania przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki. Są także cenną wskazówką dla potencjalnych inwestorów branży turystycznej. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, środowisko, gmina.
Kody JEL: C21, C22, Q56, R12

Environmental Determinants of Sustainable Tourism Development Management in the Selected Municipalities in the Years 1996-2011
The aim of the present study is to show changes of the potential of ecotourism for 17 selected municipalities in the past 15 years, i.e. in the years 1996-2011. In order to assess the environmental conditions for the development of tourism in various districts there were taken into account seven basic characteristics of each area:
 1. the overall environmental burden by rural residents,
 2. forest cover,
 3. diversity of the forms of land use,
 4. type and area of the protected areas,
 5. aerial load area of raw sewage,
 6. environmental burden of undeveloped waste,
 7. the state of the atmosphere in the area.
To calculate the potential value 21 variables must be entered into the model whose values are taken from the Local Data Bank of Polish CSO and estimates provided by EMEP. The analysis allows achieving environmental assessment conditions for sustainable tourism development on a scale of 0 to 10, and information on changes in the ratings during the period, which allowed the formulation of qualitative predictions for the coming year for every municipality.
The data should be used by local authorities at municipal and county planning activities to protect the environment and promote entrepreneurship in the field of tourism. They are also a valuable clue for potential investors of the tourism industry.
Key words: sustainable tourism, environment, municipality.
JEL codes: C21, C22, Q56, R12

Связанные со средой обусловленности управления развитием устойчивого туризма в избранных гминах в 1996-2011 гг.
Цель разработки - представить изменения экотуристического потенциала для 17 избранных гмин (волостей) в период 1996-2011 гг. Для оценки связанных со средой обусловленностей развития туризма в отдельных повятах (районах) приняли во внимание 7 основных черт данной территории:

 1. общую нагрузку на сельскую среду постоянно проживающими жителями,
 2. лесистость,
 3. дифференциацию форм землепользования,
 4. площадь и характер защищаемых территорий,
 5. нагрузку на территорию неочищенными коммунальными стоками,
 6. нагрузку на среду неиспользованными отбросами,
 7. состояние атмосферы на данной территории.

Для рассчета стоимости потенциала следовало было ввести в модель 21 переменную, значения которой почерпнули из Банка местных данных ЦСУ и из расценок, предоставленных организацией EMEP.
В результате анализа получили оценку связанных со средой обусловленностей развития устойчивого туризма на шкале от 0 до 10, а также информацию об изменениях этой оценки в обследуемом периоде, что позволило формулировать качественный прогноз на ближайшие годы для каждой гмины.
Полученные данные должны использоваться органами самоуправления на уровне гмины и повята для планирования действий в области защиты окружающей среды и стимулирования предпринимательства в области туризма. Они являются тоже ценным указанием для потенциальных инвесторов туристической отрасли. Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: устойчивый туризм, среда, гмина.
Коды JEL: C21, C22, Q56, R12


Anna Gust
Uniwersytet Łódzki

Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej - strategia rozwoju kraju 2020 a strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020
Celem opracowania jest określenie stanu relacji między strategicznymi planami rozwoju w Polsce a koncepcją zrównoważonego rozwoju. W praktyce ocena stopnia jej absorbcji w polityce regionalnej w szczególności na szczeblu wojewódzkim. Podstawą badania jest matryca relacyjna Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 pod kątem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Analiza dokumentów pokazuje, że zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim stopień absorbcji tej koncepcji do treści strategii pozostaje na wysokim poziomie. Zasadne wydaje się traktowanie właśnie tej koncepcji jako uniwersalnej strategii rozwoju kraju, a także województwa, powiatu oraz gminy. Przemawia za tym głównie interes społeczny. Główną przesłanką koncepcji zrównoważonego rozwoju jest bowiem trwała poprawa jakości życia nie tylko współczesnych, ale i przyszłych pokoleń przez zrównoważenie proporcji między kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, polityka rozwoju, polityka regionalna, strategia rozwoju.
Kody JEL: Q01, O20, P48

Sustainable Development in the Regional Policy - National Development Strategy 2020 and Regional Development Strategy of Lodz Province 2020
The aim of the study is to determine the status of the relationship between strategic development plans in Poland and the concept of sustainable development. In practice, to assess the degree of absorption of the sustainable development concept in the regional policy, in particular, at the provincial level. The basis of the study is a relational matrix of the National Development Strategy 2020 and the Regional Development Strategy of Lodz in 2020 in terms of sustainable development. The analysis of documents shows that both the national and provincial level of absorption of the concept of sustainable development into the content of strategy remains high. It is reasonable to consider sustainable development as the universal development strategy. Especially since its main premise is permanent improvement of the quality of life of not only today's but also future generations by balancing the ratio between the economic, human and natural capital.
Key words: sustainable development, development policy, regional policy, development strategy.
JEL codes: Q01, O20, P48

Устойчивое развитие в региональной политике - стратегия развития страны 2020 и стратегия развития Лодзинского воеводства 2020
Цель разработки - определить состояние отношений между стратегическими планами развития в Польше и концепцией устойчивого развития, на практике же - оценка степени ее абсорбции в региональной политике, в особенности на уровне воеводства. Основу изучения представляет реляционная матрица Стратегии развития страны 2020, а также Стратегии развития Лодзинского соеводства 2020 с точки зрения концепции устойчивого развития. Анализ документов показывает, что как на уровне страны, так и воеводства степень абсорбции этой концепции по отношению к содержанию стратегии остается на высоком уровне. Обоснованным представляется считать именно эту концепцию в качестве универсальной стратегии развития страны, а также воеводства, повята или гмины. В пользу этого говорит, в основном, общественный интерес, ибо основной предпосылкой концепции устойчивого развития является постоянное повышение качества жизни не только современных, но и будущих поколений путем сбалансирования пропорций между экономическим, человеческим и природным капиталом.
Ключевые слова: устойчивое развитие, политика развития, региональная политика, стратегия развития.
Коды JEL: Q01, O20, P48 


Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Suburbanizacja a zrównoważony rozwój na przykładzie wybranego rynku lokalnego
Niekontrolowane rozprzestrzenianie się miast stanowi zagrożenie dla rozwoju i ciągłości miast, ale również dla zachowania ładu przestrzennego. Jest również zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju regionu w czterech aspektach: gospodarka, społeczeństwo, środowisko oraz ład przestrzenny. Należy zauważyć, że jest to proces złożony i wywołuje nieodwracalne zmiany w środowisku, zwłaszcza na terenach podmiejskich. W artykule podjęto temat suburbanizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt demograficzny suburbanizacji i jego skutki dla środowiska.
Słowa kluczowe: suburbanizacja, demografia, zrównoważony rozwój.
Kody JEL: R52 

Suburbanisation and Sustainable Development on the Example of Selected Local Market
The uncontrolled spread of cities is a threat to the development and continuity of cities and also for spatial behaviour. It is also a threat to the sustainable development of the region in four aspects: economy, society, environment, and spatial order. It should be noted that the process is complex and causes irreversible changes in the environment. Especially in suburban areas. The article is about suburbanisation in the context of sustainable development. The author pays a special attention to the demographic aspect of urbanisation and to its impact on the environment.
Key words: suburbanisation, demography, sustainable development.
JEL codes: R52

Субурбанизация и устойчивое развитие на примере избранного местного рынка
Неконтролируемое разрастание городов представляет собой угрозу для развития и постоянства городов, но и для сохранения пространственного порядка. Оно тоже представляет собой угрозу для устойчивого развития региона в четырех аспектах: экономики, общества, среды и пространственного порядка. Следует отметить, что это сложный процесс и вызывает необратимые изменения в среде, в особенности на пригородной территории. В статье занялись темой субурбанизации в контексте устойчивого развития. Особое внимание обратили на демографический аспект субурбанизации и его последствия для среды.
Ключевые слова: субурбанизация, демография, устойчивое развитие.
Коды JEL: R52 

 


Agnieszka Kałaska, Piotr Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni

 

Analiza wybranych wskaźników ładu środowiskowego w powiatach kartuskim i starogardzkim w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój powiatów to wdrażanie i monitorowanie procesów opracowanych zgodnie z założeniami strategii i programów rozwojowych. Pomiar tych procesów możliwy jest poprzez analizę wskaźników zrównoważonego rozwoju.
W niniejszym artykule zawarto analizę wskaźników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do powiatów kartuskiego i starogardzkiego. Szczególna uwagę zwrócono na ład środowiskowy, gdyż degradacja środowiska naturalnego jest problemem, który należy rozwiązywać na szczeblu lokalnym.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, strategie rozwojowe, ład środowiskowy.
Kody JEL: Q01

Analysis of Some Indicators of the Environmental Governance in Kartuzy and Starogard Counties in the Aspect of Sustainable Development
Sustainable development of counties is realised by implementation and monitoring of the targets described in their Development Strategies and Programmes. Measurement of these processes is conducted by sustainable development indicators. In this paper, a theoretical analysis of such indicators with reference to the Kartuzy and Starogard Counties is enclosed. Particular attention is paid to the environmental governance, because degradation of the natural environment is a problem which should be solved at the local level.
Key words: sustainable development, developmental strategies, environmental governance.
JEL codes: Q01

Анализ избранных показателей экологического порядка в Картузском и Старогардском повятах в аспекте устойчивого развития
Устойчивое развитие повятов (районов) - это внедрение и мониторинг процессов, разработанных в соответствии с предпосылками стратегий и программ развития. Измерение этих процессов возможно посредством анализа показателей устойчивого развития. В статье содержится анализ показателей устойчивого развития по отношению к Картузскому и Старогардскому повятам. Особое внимание обратили на экологический порядок, ибо деградация окружающей природной среды представляет собой проблему, которую следует решать на местном уровне.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегии развития, экологический порядок.
Коды JEL: Q01


Halina Kiryluk
Politechnika Białostocka

Ocena ekologicznych aspektów rozwoju turystyki w opinii mieszkańców województwa podlaskiego
Między turystyką a środowiskiem przyrodniczym zachodzą wzajemne oddziaływania. Środowisko stanowi podstawową bazę rozwoju turystyki, turystyka korzysta z jego walorów, ale również sama wywiera na niego duży wpływ, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Dlatego też ważnym wyzwaniem współczesnego rozwoju, zwłaszcza na obszarach przyrodniczo najcenniejszych, jest poszukiwanie takich form rozwoju turystycznego, które pozwolą minimalizować negatywny wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze. Takim wyzwaniem jest zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej. Celem rozważań jest analiza wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze (w tym określenie głównych przyczyn i skutków degradacji środowiska) przeprowadzona na podstawie badań wtórnych oraz ocena postrzegania tych skutków przez mieszkańców obszarów recepcji turystycznej, oparta na badaniach pierwotnych. Badania ankietowe przeprowadzono w latach 2010-2011 metodą bezpośredniego wywiadu standaryzowanego wśród mieszkańców województwa podlaskiego.
Słowa kluczowe: turystyka, środowisko przyrodnicze, mieszkańcy województwa podlaskiego.
Kody JEL: O15, O44, Q01, Q26 

Assessment of Ecological Aspects of Tourism Development in the Opinion of Podlaskie Province Residents
Between tourism and the natural environment interactions occur. The environment is an essential basis for the tourism development, tourism benefits from its advantages, but also it has a significant influence, both positive and negative. Therefore, a major challenge of modern development, especially in the areas most valuable in terms of natural environment, is the search for such forms of tourism development that will minimise the negative impact of tourism on the natural environment. One such challenge is the sustainable development of tourist reception. This article aims to analyse the impact of tourism on the natural environment (their causes and effects) carried out on the basis of desk research and the perception evaluation of these effects by the inhabitants of the tourist destination areas, is based on a primary research. A survey was conducted in 2010-11 by direct standardised interview among Podlaskie Province inhabitants.
Key words: tourism, natural environment, Podlaskie Province residents.
JEL codes: O15, O44, Q01, Q26.

Оценка экологических аспектов развития туризма по мнению жителей Подляского воеводства
Между туризмом и природной средой происходят взаимодействия. Среда представляет собой основную базу развития туризма, туризм пользуется ее достоинствами, но и он сам оказывает на нее большое влияние, как положительное, так и отрицательное. Потому важным вызовом современного развития, особенно на самых ценных в природном отношении территориях, является поиск таких форм туристического развития, которые позволят минимизировать отрицательное воздействие туризма на природную среду. Таким вызовом является устойчивое развитие территорий приема туристов. Цель статьи - анализ влияния туризма на природную среду (в том числе определение основных причин и последствий деградации окружающей среды), проведенный на основе вторичных исследований, а также оценка восприятия этих последствий жителями территорий приема туристов, основанная на первичных исследованиях. Опросы провели в 2010-2011 гг. по методу прямого стандартизированного интервью среди жителей Подляского воеводства.
Ключевые слова: туризм, природная среда, жители Подляского воеводства.
Коды JEL: O15, O44, Q01, Q26


Jolanta Korkosz-Gębska
Politechnika Warszawska

Wybrane działania wspomagające realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwie lubelskim
Województwo lubelskie, z niewykorzystanym potencjałem możliwości, wciąż pozostaje najbiedniejszym regionem kraju. Do roku 2007 nosiło również niechlubne miano najbiedniejszego regionu Unii Europejskiej. Lubelszczyzna jest jednym z najdalej wysuniętych na wschód obszarów, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, i może szczycić się m.in. malowniczym krajobrazem, czystym powietrzem, dobrymi glebami, czy też bogatą historią, udokumentowaną średniowiecznymi zabytkami. Jednak nawet te walory, jak i znane lubelskie marki, nie są w stanie zmienić wizerunku Lubelszczyzny jako regionu biedy i zacofania. Sytuację może zmienić wdrażanie w regionie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak również angażowanie się lubelskich firm w odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przedsiębiorstwa rozwijające swoją działalność przez zastosowanie innowacji społecznych i środowiskowych tworzą bowiem nowe szanse dla własnego biznesu i całego otoczenia. Katalizatorem rozwoju regionalnego mogą być również lubelskie klastry, doskonale wpisujące się w europejskie i krajowe strategie zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy wybranych działań realizowanych na terenie Lubelszczyzny w kontekście jej zrównoważonego rozwoju oraz ocena inicjatyw związanych z wykorzystaniem potencjału regionu, w celu poprawy jego konkurencyjności i nadrobienia dystansu dzielącego go od innych województw.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, klastry, CSR.
Kody JEL: Q01, R11

Selected Aspects Supporting the Implementation of the Concept of Sustainable Development in the Lubelskie Voivodeship
The Lubelskie Voivodeship with its untapped potential opportunities still is the poorest region in Poland. By 2007 it was also the poorest region in the European Union. It is famous for its picturesque landscape, clean air, good soil and a rich history, documented by many medieval monuments. Unfortunately, even these virtues, as well as well-known local brands, are not able to change the image of the Lubelskie Voivodeship as a region of poverty and backwardness. The situation could change by implementing in this region the concept of sustainable development, as well as engaging companies located in the area to do "social responsible business". Companies developing their activities by taking into account the social and environmental innovation create new opportunities both for their business and the surroundings. The clusters located in the Lubelskie Voivodeship can also play a very important role in the regional development, perfectly suited to the European and national strategies of the sustainable development. The aim of this paper is to analyse the selected activities carried out in the poorest Polish region, especially in the context of implementation on its territory the concept of sustainable development that could be a great opportunity for using its huge potential in a way of catching up other European provinces.
Key words: sustainable development, clusters, CSR.
JEL codes: Q01, R11

Избранные действия по поддержке реализации концепции устойчивого развития в Люблинском воеводстве
Люблинское воеводство, с неиспользованным потенциалом возможностей, все остается самым бедным регионом страны. До 2007 г. за этим воеводством оставалось незавидное звание самого бедного региона Европейского Союза. Люблинское воеводство - одна из наиболее продвинутых на восток территорий, не только в Польше, но и в Евросоюзе, и может похвастаться, в частности, живописным ландшафтом, чистым воздухом, хорошими почвами или же богатой историей, документированной средневековыми памятниками. Однако даже эти достоинства, равно как и известные люблинские марки, не в состоянии изменить имиджа Люблинского воеводства как региона беды и отсталости. Ситуацию может изменить внедрение в регионе концепции устойчивого развития, а также включение люблинских фирм
в ответственное осуществление хозяйственной деятельности, ибо предприятия, развивающие свою деятельность путем применения социальных инноваций и инноваций, связанных со средой, предоставляют новые шансы для их собственного бизнеса и для всей окружающей среды. Катализатором регионального развития могут быть также люблинские кластеры, великолепно вписывающиеся в европейские и национальные стратегии устойчивого развития. Цель разработки - провести анализ избранных действий, осуществляемых на территории Люблинского воеводства в контексте его устойчивого развития, а также оценить инициативы, связанные с использованием потенциала региона, для повышения его конкурентоспособности и сокращения листанции, разделяющей его от других воеводств.
Ключевые слова: устойчивое развитие, кластеры, КСО.
Коды JEL: Q01, R11