Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekt INDEUNIS
Szukaj:   
 

 
Projekty finansowane przez MNiSW i NCN
Projekty finansowane z EFS
Projekt INDEUNIS
Klastry
Projekt Emerging Market Global Players
Projekty na zamówienie Ministerstwa Gospodarki

 

Projekt INDEUNIS

 

Od 1 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. Instytut uczestniczył w projekcie badawczym INDEUNIS (Industrial Restructuring in the NIS: experience of and lessons from the new EU Member States).

INDEUNIS był międzynarodowym projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach 6. Programu Ramowego. Koordynatorem projektu był Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche – WIIW), a uczestniczyły w nim następujące instytuty badawcze:

 • The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Austria – koordynator,

 • Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKCHZ), Polska,

 • Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences (IE HAS), Węgry,

 • Institute of Baltic Studies (IBS), Estonia,

 • Pan-European Institute, Turku School of Economics and Business Administration (TSEBA), Finlandia,

 • Institute for International Economic and Political Studies, Russian Academy of Sciences (IIEPS), Rosja,

 • Development Center (DC), Rosja,

 • The Center of World Economy and International Economic Relations, Institute of Economy, Belarus Academy of Sciences (CIES), Białoruś,

 • International Centre for Policy Studies (ICPS), Ukraina,

 • Olga Pindyuk (OP UA) – badacz niezależny , Ukraina.

   

  W ramach projektu prowadzone były wspólne badania najnowszych doświadczeń w zakresie transformacji gospodarczej, restrukturyzacji przemysłu oraz procesów integracyjnych w nowych państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej (NPC) oraz w wybranych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (Rosji, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie i Mołdowie).

  Podstawowym celem projektu INDEUNIS było pogłębienie i uaktualnienie wiedzy na temat pozytywnych i negatywnych skutków transformacji gospodarczej, restrukturyzacji przemysłu i procesów integracji w nowych państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej oraz w wybranych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). W analizie uwzględniona została rola, jaką w tych procesach odegrała liberalizacja handlu zagranicznego, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i proces integracji z UE.

  Projekt miał również na celu porównanie doświadczeń poszczególnych krajów transformujących swoje gospodarki i poznania specyficznych problemów związanych z przemianami gospodarczymi w innych krajach regionu.

  Przeprowadzona pogłębiona analiza umożliwi wyciągnięcie wniosków i rekomendacji dla polityki gospodarczej krajów WNP w zakresie restrukturyzacji i wyzwań związanych z członkostwem w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Dokonano również oceny perspektyw zacieśnienia współpracy między rozszerzoną UE i sąsiadującymi z nią krajami WNP oraz możliwości regionalnej integracji gospodarczej krajów WNP.

  Ważne znaczenie miała możliwość przekazania uczestnikom z krajów WNP wiedzy dotyczącej powiązań między wymianą handlową, bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, integracją i restrukturyzacją, opartej na najnowszych doświadczeń nowych państw członkowskich UE. Projekt miał wpłynąć na tworzenie stosownej polityki gospodarczej w krajach WNP i umożliwić uczenie się na doświadczeniach innych krajów (w tym przypadku głównie z doświadczeń bardziej zaawansowanych nowych państw członkowskich UE).

  Rozpowszechnienie wyników badań, zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród polityków oraz szerszego grona odbiorców (ze szczególnym uwzględnieniem firm sektora MSP) miało na celu zwrócić uwagę na znaczenie wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla procesu restrukturyzacji i integracji w krajach WNP, pobudzać i pogłębiać dyskusje eksperckie oraz pomóc w uniknięciu ewentualnych pułapek, złego przygotowania lub wdrażania polityki w określonych obszarach.

  Projekt miał bezpośredni związek z unijną polityką wobec krajów trzecich, w szczególności z: Wymiarem Północnym UE (ang. Northern Dimension), inicjatywą Szersza Europa (ang. Wider Europe), programem Nowego Sąsiedztwa (ang. New Neighbourhood Programme) i Dialogiem Energetycznym (ang. Energy Dialogue), ale również stanowił wkład do ewentualnego projektu Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Ekonomicznej (ang. Common European Economic Space) między poszerzoną UE i krajami WNP. Polityka unijna wobec krajów WNP powinna być bowiem oparta na dokładnych analizach sytuacji w tych krajach.

  Rozwój współpracy, transferu know-how i ściślejsza współpraca na zewnętrznych granicach UE ma istotne znaczenie dla stabilizacji politycznej i rozwoju gospodarczego krajów regionu.

  Ponadto, celem projektu była intensyfikacja współpracy międzynarodowej i stworzenia sieci badawczej między uczestnikami projektu, bowiem kontakty między naukowcami z poszczególnych starych i nowych państw członkowskich UE oraz krajów WNP były w ostatnim okresie nieliczne.

  Realizacja projektu wzmocniła istniejące sieci badawcze i dostarczyła nowych impulsów dla ściślejszej współpracy międzynarodowej i transferu know-how w obszarze badań ekonomicznych w Europie.

  Strona projektu: http://indeunis.wiiw.ac.at/

  Dostęp do wyników badań: Publications