Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 1 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 1 (cz. 3)

Katarzyna Kokoszka
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wyzwania rozwojowe dla terenów wiejskich w świetle dokumentu „Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu"
Rozwój terenów wiejskich w Unii Europejskiej jest kształtowany przez szereg czynników. Jedne wynikają z ewolucji podejścia i wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE - jak proces „zazieleniania" czy też regionalizacja tej polityki. Inne są wynikiem zmiany otoczenia zewnętrznego (światowego), jak choćby negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) czy też zmiany wynikające z kryzysu światowego. W końcu, mogą być efektem realizacji dokumentów strategicznych, choć bezpośrednio nieodnoszących się sektorowo do rolnictwa czy terenów wiejskich to mających kapitalne dla nich znaczenie, takich jak dokument Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
W artykule o charakterze przeglądowym podjęto próbę analizy dokumentu strategicznego Europa 2020 pod kątem operacjonalizacji jego wytycznych realizowanych na terenach wiejskich.
Słowa kluczowe: Europa 2020, rozwój terenów wiejskich.
Kody JEL: Q00

Development Challenges for Rural Areas in the Light of the Document "Europe 2020 Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth"
The rural areas development in the European Union is being shaped by many different issues. One result from the evolution of the approach and support within the framework of Common Agricultural Policy of the European Union - as the process of "greening" or the regionalisation of this policy. Others are a result of the change in the external (global) environment as, for instance, negotiations within the World Trade Organisation (WTO) or the changes issuing from the global conditions or from the global crisis. Finally, they could be an effect of the implementation of the strategic document such as "Europe 2020 - strategy for smart, sustainable and inclusive growth". The article enumerates the most important directions or challenges for rural areas in the light of the document "Europe 2020" realisation, which is correlated with the new EU financial perspective 2014-2020.
Key words: Europe 2020, rural areas development.
JEL codes: Q00

Связанные с развитием вызовы для сельских территорий в свете документа «Европа 2020 - стратегия для интеллигентного и устойчивого развития, способствующего общественному включению»
Развитие сельских территорий в Европейском Союзе формируется рядом факторов. Одни вытекают из эволюции подхода и поддержки в рамках Единой сельскохозяйственной политики Европейского Союза, как процесс «озеленения» или же регионализация этой политики. Другие являются результатом изменения во внешней (мировой) среде, как хотя бы переговоры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) или же изменения, вытекающие из мирового кризиса. Наконец, они могут быть эффектом реализации стратегических документов, хотя непосредственно не относящихся в секторном отношении к сельскому хозяйству или сельских территорий, то имеющих для них капитальное значение, таких как документ Европа 2020 - стратегия для интеллигентного и устойчивого развития, способствующего общественному включению. В статье обзорного характера предприняли попытку анализа стратегического документа Европа 2020 с точки зрения операционализации его установок, выполняемых на сельских территориях.
Ключевые слова: Европа 2020, развитие сельских районов.
Коды JEL: Q00

 


Beata Skubiak
Uniwersytet Szczeciński

 

Rola partnerstwa i współpracy w realizacji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich
Celem rozważań jest przedstawienie roli partnerstwa i współpracy na obszarach wiejskich w kontekście rozwoju zrównoważonego.
Dla realizacji celu artykułu zostały wykorzystane różne metody badawcze, obejmujące dane wtórne, w tym: studia literaturowe dotyczące opracowań zwartych, a także czasopism i innych publikacji, analizy statystyczne, wnioskowanie i synteza dla całościowego opracowania.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzić można, że realizacja idei rozwoju zrównoważonego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, jest silnie uzależniona od lokalnych podmiotów i ich zdolności do współpracy. Międzynarodowe doświadczenia zdobyte w ciągu ostatnich dwóch dekad dowodzą, że lokalne inicjatywy mogą zapewnić bardziej skuteczne, zintegrowane i efektywne działania w zakresie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. W tym kontekście wyzwaniem pozostaje wciąż zdolność podmiotów lokalnych, w szczególności samorządów i społeczeństwa obywatelskiego, do wdrażania tych inicjatyw. Współpraca między gminami i zdolność do tworzenia partnerstwa poprawiają efektywność kosztów lokalnych usług publicznych, przyczyniają się do poprawy spójności oraz wpływają na realizację projektów rozwojowych.
Słowa kluczowe: partnerstwo, rozwój zrównoważony, obszary wiejskie.
Kody JEL: Q01, Q56

The Role of Cooperation and Partnership in Achieving Sustainable Development in Rural Areas
The purpose of this paper is to mark the role of cooperation and partnership in rural areas in the context of sustainable development. For achieving the goal of the paper there have been used different research methods, including secondary data: literature studies related to books as well as magazines and other publications, statistical analyses, drawing conclusions and making syntheses for the overall study. The statement based on the analyses is that implementation of the concept of sustainable development, especially in rural areas, is largely dependent on local operators and their ability to cooperate. International experience that has been gained over the past two decades shows that local initiatives can provide more efficient, integrated and effective measures for the implementation of sustainable development at local, national and global levels. In this context, the challenge is still the capacity of local operators, in particular the local authorities and society, to implement those initiatives. Cooperation between municipalities and the ability to create partnerships enhance the cost-effectiveness of local public services, contribute to improving the coherence and also have an impact on the implementation of development projects.
Key words: partnership, sustainable development, rural areas.
JEL codes: Q01, Q56

Роль партнерства и сотрудничества в осуществлении устойчивого развития на сельских территориях
Цель рассуждений - представить роль партнерства и сотрудничества на сельских территориях в контексте устойчивого развития. Для осуществления цели статьи использовали разные исследовательские методы, охватывающие вторичные данные, в том числе изучение литературы, касающееся книг, журналов и других публикаций, статистические анализы, умозаключение и синтез, для совокупной разработки. На основе проведенных анализов можно констатировать, что осуществление идеи устойчивого развития, особенно на сельских территориях, во многом зависит от местных субъектов и их способности сотрудничать. Международный опыт, накопленный в течение последних двух десятилетий, показывает, что местные инициативы могут обеспечить более результативные, интегрированные и эффективные действия в области реализации устойчивого развития на местном, национальном и глобальном уровнях. В этом контексте вызовом по-прежнему остается способность местных субъектов, в особенности самоуправлений и гражданского общества, внедрять эти инициативы. Сотрудничество между гминами (волостями) и способность формировать партнерство повышают эффективность издержек местных публичных услуг, способствуют улучшению когезионности и влияют на реализацию проектов по развитию.
Ключевые слова: партнерство, устойчивое развитие, сельские территории.
Коды JEL: Q01, Q56

 


Józef Hozer, Magdalena Lazarek-Janowska, Marian Malicki
Uniwersytet Szczeciński

 

Tworzenie i działanie grup producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego w kontekście zrównoważonego rozwoju
Celem rozważań jest zaprezentowanie procesu tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie zachodniopomorskim na płaszczyźnie koncepcji rozwoju zrównoważonego. Praca sporządzona została na podstawie przeprowadzonej konfrontacji grupy celów ustawowych, na mocy których powstają grup producentów rolnych (GPR) z trzema wymiarami koncepcji rozwoju zrównoważonego (gospodarka, społeczeństwo, środowisko). Do sporządzenia artykułu posiłkowano się badaniami pilotażowymi przeprowadzonymi przez M. Lazarek-Janowską, w ramach realizowanej rozprawy doktorskiej nt. Efektywność działania grup producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych województwa zachodniopomorskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. J. Zieziuli.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, grupy producentów rolnych, województwo zachodniopomorskie.
Kody JEL: Q01

Creation and Operation of Groups of Agricultural Producers of Western Pomerania in the Context of Sustainable Development
The purpose of this article is to show that the establishment and operation of groups of agricultural producers in Western Pomerania is a manifestation of the implementation of the concept of sustainable development. Work has been done on the basis of the carried out confrontation of the group of statutory objectives, under which agricultural producer groups are formed from the three dimensions of the concept of sustainable development (economic, social, environmental). For the preparation of the article there was used an individual pilot study conducted by M. Lazarek-Janowska, in pursuit of her doctoral dissertation on "The effectiveness of producer groups for grains and oilseeds of Western Pomerania", under the guidance of assoc. prof. J. Zieziula.
Key words: sustainable development, agricultural producer groups, West Pomerania Region.
JEL codes: Q01

Создание и действие групп сельскохозяйственных производителей из Западнопоморского воеводства в контексте устойчивого развития
Цель рассуждений - представить процесс формирования и функционирования групп сельскохозяйственных производителей в Западнопоморском воеводстве на основе концепции устойчивого развития. Работа была выполнена на основе проведенной конфронтации группы предусмотренных законом целей, на основании которых формируют группы сельскохозяйственных производителей (ГСХП), с тремя измерениями концепции устойчивого развития (экономика, общество, среда). Для написания статьи авторы использовали пилотажные исследования, проведенные М. Лязарек-Яновской в рамках выполняемой докторской диссертации Эффективность действия групп производителей зерна хлебов и семян масличных растений Западнопоморского воеводства под руководством проф. д-р И. Зезюли.
Ключевые слова: устойчивое развитие, группы сельскохозяйственных производителей, Западнопоморское воеводство.
Коды JEL: Q01

 

 


Łukasz Popławski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Wsparcie instytucjonalne rozwoju gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego
Do podstawowych problemów dzisiejszego świata należą m.in. procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym nie tylko z powodu naturalnych zjawisk, ale też działalności człowieka. Problemy ochrony środowiska na obszarach chronionych podlegają ciągłej dyskusji, zwłaszcza w kontekście rozwoju tych terenów z zachowaniem środowiska naturalnego. Ważne dla zachowania środowiska naturalnego oraz rozwoju na obszarach chronionych jest wsparcie instytucjonalne dla rozwoju lokalnego na tych terenach. Istnieje konieczność zachowania odpowiedniej relacji człowiek - gospodarka a środowisko przyrodnicze tak, aby pogodzić rozwój z ochroną. W niniejszej pracy przedstawiono opinie respondentów i autora dotyczące wsparcia przez instytucje rozwoju na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. We wszystkich gminach mieszkańcy bardzo pozytywnie wyrażali się o swoich władzach gminnych, natomiast ankietowani we wszystkich gminach (oprócz gminy Kije) bardzo negatywnie wypowiadają się o partiach politycznych i władzach centralnych (wyjątek gmina Złota) w kontekście ich wpływu na rozwój gminy.
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, obszary wiejskie, obszary chronione.
Kody JEL: Q01

Institutional Support of Rural Municipalities Development in the Opinion of Inhabitants of the Protected Areas of Świętokrzyskie Voivodeship
The crucial problems of the today's world include, inter alia, the processes taking place in the natural environment not only because of the natural phenomena but also man's activities. Problems of environmental protection in the protected areas are permanently discussed, especially in the context of development of these areas with preservation of the natural environment. Important for preservation of the natural environment and development in the protected areas is the institutional support for the local development in these areas. There is the necessity to retain a relevant relationship between the man and economy, on the one hand, and the natural environment, on the other hand, in order to reconcile development with protection. In his article, the author presented the opinions of respondents and author concerning support by institution of development in the protected areas of the Świętokrzyskie Province. In all the municipalities, residents highly positively assessed their municipal authorities; on the other hand, the respondents in all the municipalities (except for Kije Municipality) highly negatively speak of political parties and the central administration (an exception is Złota Municipality) in the context of their impact on development of the municipality.
Key words: local development, rural areas, protected areas.
JEL codes: Q01

Институциональная поддержка развития сельских гмин по мнению жителей природоохранных зон Свентокшиского воеводства
К числу основных проблем современного мира относят, в частности, процессы, происходящие в природной среде не только из-за естественных явлений, но и деятельности человека. Проблемы защиты окружающей среды в природоохранных зонах подвергаются постоянным спорам, особенно в контексте развития этих зон с сохранением естественной среды. Для сохранения естественной среды и развития в природоохранных зонах важна институциональная поддержка для местного развития в этих зонах. Существует необходимость сохранить соответствующее соотношение между человеком и экономикой, с одной стороны, и природной средой, с другой, таким образом, чтобы совместить развитие с защитой. В статье представили мнения респондентов и автора насчет поддержки учреждениями развития в природоохранных зонах Свентокшиского воеводства. Во всех гминах жители весьма положительно высказывались о своих гминных властях, тогда как опрашиваемые во всех гминах (кроме гмины Кие) весьма отрицательно высказываются о политических партиях
и центральных властях (исключение составляет гмина Злота) в контексте их влияния на развитие гмины.
Ключевые слова: местное развитие, сельские территории, природоохранные зоны.
Коды JEL: Q01

 


Arkadiusz Halama
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w województwie śląskim
Ważnym zagadnieniem związanym ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi jest ich efektywne wykorzystanie, które powinno łączyć cele środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Korzystanie z tych zasobów nie powinno przyczyniać się do degradacji środowiska oraz powinno być poprzedzone rzetelną analizą ekonomiczną. Przykładem takich działań, służących racjonalnej gospodarce wodnej jest budowa małych zbiorników retencyjnych. W artykule podjęto próbę oceny gospodarowania zasobami wodnymi w województwie śląskim na przykładzie budowy i eksploatacji wybranych, małych zbiorników retencyjnych. Przedstawiono podstawowe zasady i uwarunkowania prawne zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej a także planowane oraz obecne wykorzystanie omawianych zbiorników retencyjnych. Celem pracy jest ocena efektywności wykorzystania małych zbiorników retencyjnych od oddania do użytkowania do chwili obecnej. Uwzględnienie przedstawionych wniosków może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania omawianych zbiorników oraz maksymalizacji korzyści, wynikających z ich funkcjonowania.
Słowa kluczowe: zrównoważone zarządzanie, zasoby wodne, małe zbiorniki retencyjne.
Kody JEL: Q51, Q56

Sustainable Management of Water Resources in the Silesian Voivodeship
The efficient use of waters resources, which should combine environmental, social and economic objectives, is an important issue related to the sustainable management. Using these resources should not contribute to environmental degradation and should be preceded by a reliable economic analysis. An example of such activities for sustainable water management is building small retention reservoirs that do not generate such a significant negative impact on the environment and social protests as big reservoirs. The main issue of the article is assessment of the management of water resources in the Silesian Voivodeship and the evaluation of effectiveness of the use of small reservoirs.
Key words: sustainable management, water resources, small retention reservoirs.
JEL codes: Q51, Q56

Устойчивое хозяйствование водными ресурсами в Силезском воеводстве
Важным вопросом, связанным с устойчивым хозяйствованием водными ресурсами, является их эффективное использование, которое должно объединять цели защиты окружающей среды, социальные и экономические цели. Пользование этими ресурсами не должно вести
к деградации среды и ему должен предшествовать аккуратный экономический анализ. Примером таких действий, служащих рациональному водному хозяйству, является строительство небольших ретенционных резервуаров. В статье предприняли попытку оценить хозяйствование водными ресурсами в Силезском воеводстве на примере строительства и эксплуатации избранных небольших ретенционных резервуаров. Представили основные принципы
и юридические обусловленности устойчивого развития в водном хозяйстве, а также планируемое и нынешнее использование рассматриваемых ретенционных резервуаров. Цель работы - оценка эффективности использования небольших ретенционных резервуаров от сдачи их в пользование до настоящего времени. Учет представленных выводов может способствовать более эффектвиному использованию рассматриваемых реервуаров, а также максимизации выгод, вытекающих из их функционирования.
Ключевые слова: устойчивое управление, водные ресурсы, небольшие ретенционные резервуары.
Коды JEL: Q51, Q56

 


Lidia Kłos
Uniwersytet Szczeciński

 

Rzeczowo-finansowy wymiar gospodarki wodnej w polsce w latach 2000-2011
Celem rozważań jest przedstawienie rzeczowo-finansowego wymiaru działań w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej w latach 2000-2011. Podstawą analizy były dane Głównego Urzędu Statystycznego i Banku Danych Lokalnych oraz materiały źródłowe Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW).
W pracy wykorzystano statystyczne metody badawcze, z zakresu gromadzenia danych natomiast z metod przetwarzania wykorzystano metodę analiz i porównań.
Artykuł ma charakter badawczy. Z przedstawionej w pracy analizy wynika, że w latach 2000-2011 nastąpił wzrost środków finansowych zarówno na ochronę środowiska, jak i na gospodarkę wodną. Pozwoliło to na zbliżenie polskiej infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodno-melioracyjnej do wymogów unijnych zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Obecnie szczególnie pilne wydaje się zwiększenie zarówno środków finansowych, jak i prac w zakresie gospodarki przeciwpowodziowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenach zagrożonych.
Słowa kluczowe: gospodarka wodna, ochrona wód, infrastruktura wodociągowo-ściekowa, melioracje wodne.
Kody JEL: Q25 

Material and Financial Dimension of Water Management in the Years 2000-2011 in Poland
The aim of the paper is to present both material and financial aspects of water protection and management between 2000 and 2011. The analysis is based on the data collected from the Local Data Bank provided by the Central Statistical Office as well as on certain source material courtesy of the Regional Water Management, Regional Drainage Management and Water Facilities. The analysis presented above confirms that from 2000 to 2011 funds for environmental protection and for water management have both increased. This allowed infrastructure in the areas of water and wastewater management or water drainage to get closer to meeting the EU requirements according to the Water Framework Directive. In author's opinion, it is particularly urgent to further increase funds and provide works in flood management to avoid risks and to improve security in areas at risk of flooding.
Key words: water management, water protection, water supply and wastewater infrastructure, water drainage.
JEL codes: Q25

Материально-финансовое измерение водного хозяйства в Польше в 2000-2011 гг.
Цель рассуждений - представить материально-финансовое измерение действий в области защиты вод и водного хозяйства в 2000-2011 гг. Основой анализа были данные Центрального статистического управления и Банка местных данных, а также материалы-первоисточники Регионального управления водного хозяйства (РУВХ) и Воеводского управления мелиорации и водных сооружений (ВУМиВС). В работе использовали статистические исследовательские методы в области сбора данных, а из методов обработки данных использовали метод анализов и сопоставлений. Статья имеет исследовательский характер. Из представленного в работе анализа вытекает, что в период 2000-2011 гг. имел место рост объема финансовых средств как на защиту окружающей среды, так и на водное хозяйство. Это позволило приблизить польскую инфраструктуру в области водно-сточного и водно-мелиорационного хозяйства к требованиям ЕС, содержащихся в Общей водной директиве. В настоящее время особо неотложным представляется увеличение объема как финансовых средств, так и работ в области хозяйства, предохраняющего от паводков, для повышения уровня безопасности на территориях, подверженных опасности половодий.
Ключевые слова: водное хозяйство, защита вод, водопроводно-канализационная инфраструктура, водные мелиорации.
Коды JEL: Q25

 

 


Krystyna Rauba
Politechnika Białostocka

 

Ochrona jakości wód powierzchniowych w świadomości lokalnych społeczności
Celem pracy jest przedstawienie stanu wiedzy ludności wiejskiej o problemach związanych z zanieczyszczeniem wód na terenie gminy, jak również ich zaangażowanie w pogłębianie wiedzy na temat poprawy jakości wód powierzchniowych.
Na konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój, która odbyła się w dniach 3-14 czerwca 1992 r. zdefiniowano 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju. Zgodnie z nimi, aby osiągnąć zrównoważony rozwój, ochrona środowiska powinna stanowić nierozłączną część procesu rozwoju i nie może być rozpatrywana oddzielnie od niego.
Zasada 10 podaje, że wszystkie zagadnienia środowiskowe są najlepiej rozwiązywane, z udziałem wszystkich zainteresowanych obywateli. Dlatego niezbędny jest dostęp społeczeństwa do informacji dotyczącej środowiska, aby można było podnieść świadomość ekologiczną obywateli.
Zatem zasada ta dotyczy również informowania społeczeństwa o realizowanych przez władze gminy inwestycjach publicznych. Zapoznanie społeczeństwa oraz uzyskanie jego akceptacji dla realizowanych przedsięwzięć ma istotne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji długookresowych, których okres eksploatacji wynosi kilkadziesiąt lat.
Społeczeństwo powinno mieć świadomość znaczenia podejmowanych przez władze samorządowe działań zmierzających do poprawy jakości lokalnych zasobów wodnych.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ochrona wód, świadomość ekologiczna, poprawa jakości zasobów lokalnych.
Kody JEL: Q01, Q5

Protection of Surface Water Quality in Local Communities Awareness
An aim of the article is to present the state of rural population's knowledge of the problems related to water pollution in the municipality's territory as well as their commitment to the advancement of knowledge on improving the quality of surface waters.
The United Nations Conference "Environment and Development", which was held on 3-14 June 1992, defined 27 Principles of Sustainable Development. According to them, in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.
The Principle 10 provides that all environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens. Therefore, there is necessary public access to environmental information to be able to raise the environmental awareness of citizens.
Therefore, this principle also applies to public information made by the local authority for public investment. Getting the public familiar with and gaining its acceptance of the implemented projects is of vital importance, especially in relation to long-term investment whose time-period of exploitation amounts to a few dozen years.
The public should be aware of the importance taken by the local government efforts to improve the quality of local water resources.
Key words: sustainable development, water conservation, environmental awareness, improvement of quality of local resources.
JEL codes: Q01, Q05

Защита качества поверхностных вод в сознании местных общностей
Цель работы - представить состояние осознания сельскими жителями проблем, связанных с загрязнением вод на территории гмины, а также их вовлечение в углубление знаний проблематики повышения качества поверхностных вод.
На конференции ООН Окружающая среда и развитие, которая состоялась с 3 по 14 июня 1992 г., определили 27 принципов устойчивого развития. В соответствии с ними, чтобы достичь устойчивого развития, защита окружающей среды должна представлять собой неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него.
Принцип 10 указывает, что все вопросы защиты окружающей среды решаются лучше всего тогда, когда в этом принимают участие все заинтересованные граждане. Потому необходим доступ общества к информации, касающейся окружающей среды, чтобы можно было повысить экологическую осведомленность граждан.
Следовательно, этот принцип касается также информирования общественности о реализуемых органами гминной власти публичных инвестициях. Информирование общественности и получение ее одобрения для осуществляемых мероприятий имеет существенное значение, особенно по отношению к долгосрочным инвестициям, срок реализации которых составляет несколько десятков лет.
Общественность должна отдавать себе отчет в значении предпринимаемых органами самоуправления действий, направленных на повышение качества местных водных ресурсов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, защита вод, экологическая сознательность, повышение качества местных ресурсов.
Коды JEL: Q01, Q05