Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 1 (cz. 4)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 1 (cz. 4)

Bartosz Fortuński
Uniwersytet Opolski

Wyzwania i problemy zrównoważonego rozwoju w energetyce światowej w kontekście polityki energetycznej UE
Opracowanie stanowi próbę analizy energetyki światowej z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jego celem jest próba wskazania, jakie wyzwania i problemy stoją przed energetyką w związku z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w energetyce. UE, przez odpowiednie wytyczne i założenia, cele stawiane w swojej polityce energetycznej, stara się wprowadzać w życie zasady zrównoważonego rozwoju. Odosobnione działania UE w tym zakresie będą miały regionalny charakter. Aby temu zaradzić należałoby wpłynąć na inne kraje, aby ich działania w energetyce były zbieżne z zasadami zrównoważonego rozwoju, jak i tymi zaproponowanymi przez UE. W tym celu konieczna jest weryfikacja aktualnego stanu energetyki światowej w odniesieniu wytycznych zaproponowanych przez UE, jak również zasad zrównoważonego rozwoju. Analiza została przeprowadzona w głównej mierze na podstawie danych zawartych w raportach BP, IEA oraz Eurostatu, jak również analizę dokumentów tworzących politykę energetyczną UE. Wyniki badań wskazują, z jakimi wyzwaniami i problemami musi się uporać energetyka, by jak najlepiej wdrażać koncepcję zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, energetyka światowa, polityka energetyczna UE.
Kody JEL: P28, P48, Q13, Q40, Q50 

Challenges and problems of sustainable development in the energy sector in the context of UE energy policy
This paper is an attempt to analyse the global energy sector from the point of view of sustainable development in the light of the EU energy policy. Its aim is to try to identify the challenges and problems faced by the energy sector in the implementation of sustainable development in the energy sector. The EU through appropriate guidelines and objectives, as well as targets in its energy policy, is trying to implement the principles of sustainable development. Isolated actions of the EU in this area will have a regional character. To achieve this effect on a global scale other actions of other countries in the energy sector should be in line with the principles of sustainable development, as well as those proposed by the EU. To do this, it is necessary to review the current state of global energy for the guidelines proposed by the EU, as well as the principles of sustainable development. The analysis has been carried out mainly on the basis of information contained in reports of BP, IEA and Eurostat, as well as an analysis of the documents of the EU energy policy. The results indicate the challenges and problems, which must be dealt by the energy sector, to do best to implement the concept of sustainable development.
Key words: sustainable development, global energy industry, EU energy policy.
JEL codes: P28, P48, Q13, Q40, Q50

Вызовы и проблемы устойчивого развития в мировой энергетике в контексте энергетической политики ЕС
Разработка представляет собой попытку анализа мировой энергетики с точки зрения принципов устойчивого развития в свете энергетической политики Европейского Союза. Ее цель - попытка показать, какие вызовы и проблемы стоят перед энергетикой в связи с реализацией концепции устойчивого развития в энергетике. ЕС, путем соответствующих директив и предпосылок, целей, которые ставятся в ее энергетической политике, старается ввести в действие принципы устойчивого развития. Обособленные действия ЕС в этом отношении будут иметь региональный характер. Чтобы совладеть с этим, следовало бы повлиять на другие страны, чтобы их действия в энергетике были сходны с принципами устойчивого развития, равно как и с теми, которые представил ЕС. Для этого необходима верификация нынешнего состояния мировой энергетики по отношению к директивам, предложенным Евросоюзом, а также к принципам устойчивого развития. Анализ провели, в основном, на основе данных, содержащихся в отчетах BP, IEA и Евростата, а также анализа документов, создающих энергетическую политику ЕС. Результаты исследований показывают, с какими вызовами и проблемами должна совладеть энергетика, чтобы как можно лучше внедрять концепцию устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, мировая энергетика, энергетическая политика ЕС.
Коды JEL: P28, P48, Q13, Q40, Q50


Agnieszka Sałek-Imińska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

Morskie farmy wiatrowe w kontekście zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce energetycznej
Morskie farmy wiatrowe stanowią wielki potencjał dla wzmocnienia nie tylko europejskiej gospodarki i tworzenia miejsc pracy, ale także stanowią istotną determinantę rozwoju gospodarczego w regionach. Chcąc wykorzystać potencjał morskich farm wiatrowych, Polska będzie musiała stworzyć konkurencyjne warunki ekonomiczne i regulacyjne w celu zapewnienia odpowiedniej opłacalności inwestycji oraz stabilności i przewidywalności ich otoczenia regulacyjnego. Efektem tych działań będzie odpowiednie wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wiatrowej prowadzącej do rozwoju polskich regionów nadmorskich. Morskie farmy wiatrowe mogą oddziaływać na środowisko w różny sposób. Stąd celem rozważań jest próba oceny oddziaływania morskich farm wiatrowych na środowisko oraz wskazanie potrzeby określenia wskaźników opisujących zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju w tym zakresie.
Słowa kluczowe: morskie farmy wiatrowe, energetyka energetyczna, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, oddziaływanie na środowisko morskich farm wiatrowych.
Kody JEL: Q48, Q42, Q56

Offshore Wind Farms in the View of Sustainable Development of Polish Energy Policies
Offshore wind farms have a great potential to improve not only the European economy and create new workplaces but also they constitute a crucial determinant of economic development in the regions. The EU uses advanced knowledge and competence regarding marine technologies as well as experience as a market leader. If Poland wants to take advantage of offshore wind farms it is necessary to create competitive economic and legal conditions to provide appropriate profitability of the investment as well as stability and predictability of regulations. The result is an effective use of the potential of offshore wind energy which leads to development of coastal regions. Offshore wind farms may affect the environment in a different way. Hence, an aim of considerations is an attempt to assess the impact of offshore wind farms on the environment and to indicate the need to define the indices describing changes for the benefit of sustainable development in this respect.
Key words: offshore wind farms, energy policy, sustainable development indicators, environmental impact of offshore wind farms.
JEL codes: Q48, Q42, Q56

Оффшорные ветряные фермы в контексте устойчивого развития в польской энергетической политике
Оффшорные ветряные фермы представляют собой большой потенциал для укрепления не только европейской экономики и создания рабочих мест, но они тоже представляют собой существенный детерминант экономического развития в регионах. Желая использовать потенциал оффшорных ветряных ферм, Польша должна будет создать конкурентные экономические и регуляционные условия для обеспечения соответствующей рентабельности инвестиций, а также стабильности и способности предвидеть их регуляционную среду. Эффектом этих действий будет соответствующее использование потенциала оффшорной ветряной энергетики, способствующей развитию польских приморских регионов. Оффшорные ветряные фермы могут оказывать воздействие на среду по-разному. И потому цель рассуждений - попытка оценить воздействие оффшорных ветряных ферм на среду, а также указать потребность определить показатели, описывающие изменения в пользу устойчивого развития в этом отношении.
Ключевые слова: оффшорные ветряные фермы, энергетическая политика, показатели устойчивого развития, воздействие оффшорных ветряных ферм на среду.
Коды JEL: Q48, Q42, Q56


Adam Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni

Wybrane aspekty metodologiczne wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu na poziomie regionalnym
System zrównoważonego transportu powinien uwzględniać kryterium dostępności do usług transportowych w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego, zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, efektywności ekonomicznej, optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Zjawisko zrównoważenia w transporcie jest oceniane przy użyciu różnych wskaźników. Wśród nich są jednak wskaźniki stosowane przy każdym dokonywaniu pomiaru. Kompleksowy, systematyczny i sprawny system monitoringu może przyczyniać się do zobiektywizowania wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w sferze realnej na poziomie regionalnym. Istnieje pilna potrzeba upublicznienia tego typu danych i dostępu do nich, by można było prowadzić monitoring oraz rzetelne badania naukowe w tym obszarze. Celem publikacji jest przedstawienie wybranych aspektów metodologicznych związanych z tą problematyką oraz propozycji wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu na poziomie regionalnym w oparciu o cztery kapitały: środowiskowy (naturalny), ludzki, ekonomiczny (gospodarczy) i społeczny.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój transportu, wskaźniki na poziomie regionalnym.
Kod JEL: O43

Regional Sustainable Transport Development Indicators
The system of sustainable transport should take into account the criterion of transport services accessibility in the aspect of health safety, the principle of intergenerational equity, economic effectiveness, optimum use of the space, and reducing the negative impact on the environment. The phenomenon of sustainability in transport is assessed with the use of various indicators. However, among them, there are the indicators used during every measurement being made. A complex, systematic and efficient system of monitoring may contribute to objectification of implementation of the sustainable development in the real sphere at the regional level. There is the urgent need to publicise such data and access to them in order to conduct monitoring and fair research in this area. An aim of the article is to present some methodological aspects related to these issues as well as proposals of indicators of the sustainable development of transport at the regional level based on the four capital-based approaches: natural, human, economic, and social.
Key words: sustainable transport development, regional indicators.
JEL codes: O43

Показатели регионального развития устойчивого транспорта
Система устойчивого транспорта должна учитывать критерий доступности транспортных услуг в аспекте безопасности здоровья, принципа межпоколенческой справедливости, экономической эффективности, оптимального использования пространства и ограничения отрицательного влияния на среду. Явление устойчивости в транспорте оценивается, применяя разные показатели. Однако, среди них есть показатели, применяемые при каждом проведение измерения. Комплексная, систематическая и четко налаженная система мониторинга может способствовать объективизации внедрения стратегии устойчивого развития в реальной сфере на региональном уровне. Существует неотложная необходимость обнародования такого вида данных и доступа к ним, чтобы можно было вести мониторинг и добросовестные научные исследования в этой области. Цель статьи - представить избранные методологические аспекты, связанные с этой проблематикой, а также предложения показателей устойчивого развития транспорта на региональном уровне на основе четырех капиталов: природного, человеческого, экономического и общественного.
Ключевые слова: устойчивое развитие транспорта, показатели на региональном уровне.
Коды JEL: O43


Karina Frączek, Jerzy Śleszyński
Uniwersytet Warszawski

Porównanie wpływu cyklu życia benzyny silnikowej i bioetanolu na środowisko
Celem rozważań jest przeprowadzenie porównawczej oceny potencjalnego wpływu na środowisko wywieranego podczas całego cyklu życia wybranych rodzajów paliw samochodowych. Analiza ma posłużyć do weryfikacji hipotezy o niższej uciążliwości dla środowiska odnawialnych biopaliw w porównaniu z nieodnawialnymi paliwami produkowanymi z ropy naftowej. Do oceny wpływu na środowisko wykorzystano metodę Oceny Cyklu Życia (Life Cycle Assessment), która bierze pod uwagę szerokie spektrum oddziaływań powstających od pozyskania do spalenia paliwa. Podstawowego porównania paliw dokonano na przykładzie benzyny silnikowej i bioetanolu wykorzystując literaturę przedmiotu i istniejące bazy danych. Ocenę szkodliwości badanych paliw w całym ich cyklu życia rozszerzono o własną ocenę ilościową z wykorzystaniem elementów metody „Eko-wskaźnik 99" zaadaptowanej na potrzeby tego opracowania.
Słowa kluczowe: Ocena Cyklu Życia, Eko-wskaźnik 99.
Kody JEL: Q56, Q57 

Environmental Life Cycle Assessment of Motor Petrol and Bioethanol
The paper is aimed at a comparative analysis of the impact on the environment exerted by the selected and different types of automotive fuels. They are analysed in their entire life cycle. It should help to verify one hypothesis that renewable biofuels are less harmful to the environment in comparison with non-renewable fuels produced from oil. Life Cycle method was applied to assess the wide spectrum of impacts generated from "the cradle to the grave" of two selected fuels: motor petrol and bioethanol. The initial comparison related to bioethanol with motor petrol and was done with the help of widely available studies and data base. This general evaluation was supplemented by our own quantitative assessment which adopted "Eco-indicator 99" for our comparison study.
Key words: life cycle assessment, Eco-indicator 99.
JEL codes: Q56, Q57

Сравнение влияния цикла жизни моторного бензина и биоэтанола на окружающую среду
Цель рассуждений - провести сравнительную оценку потенциального влияния на окружающую среду, оказываемого на протяжении всего цикла жизни избранных видов автотоплива. Анализ призван послужить верификации гипотезы о более низкой обременительности для среды со стороны возобновляемых биотоплив по сравнению с невозобновляемыми топливами, производимыми из нефти. Для оценки влияния на среду использовали метод оценки цикла жизни (англ. life cycle assessment), который учитывает широкий спектр воздействия, возникающего с момента добычи до сжигания топлива. Основное сопоставление топлив провели на примере моторного бензина и биоэтанола, используя литературу предмета
и существующие базы данных. Оценку вредности исследуемых топлив во всем их жизненном цикле расширили за счет собственной количественной оценки с использованием элементов метода «Экопоказатель 99», адаптированного для нужд данной разработки.
Ключевые слова: оценка цикла жизни, экопоказатель 99.
Коды JEL: Q56, Q57


Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki

LNG jako alternatywne paliwo dla transportu
Obecnie prawie cały sektor transportu bazuje na ropie naftowej, co stanowi duże zagrożenie środowiskowe oraz ekonomiczne. Implementacja paliw alternatywnych w transporcie stanowi gwarancję bezpieczeństwa dostaw energii. W artykule zostały przeanalizowane przyczyny wzrostu zainteresowania LNG w transporcie. Określono główne jego wady i zalety. Ponadto, przedstawiono potencjał i kierunki rozbudowy infrastruktury dla statków i pojazdów samochodowych napędzanych LNG.
Słowa kluczowe: transport, paliwa alternatywne, skroplony gaz ziemny.
Kody JEL: L99

LNG as an Alternative Fuel for Transport
Currently, almost the whole transport sector is based on oil, what poses a threat to the environment and economy. The implementation of alternative fuels for transport is a guarantee of security of energy supply. The article analysed the reasons for increased interest in LNG in transport. It identified its main advantages and disadvantages. In addition, it shows the potential and direction of development of the infrastructure for ships and LNG-fuelled vehicles.
Key words: transport, alternative fuels, liquefied natural gas.
JEL codes: L99

СПГ как альтернативное топливо для транспорта
В настоящее время почти весь сектор транспорта базируется на нефти, что представляет собой большую угрозу для окружающей среды и экономическую угрозу. Внедрение альтернативных видов топлива в транспорте - гарантия безопасности поставки энергии. В статье провели анализ причин роста интереса к СПГ в транспорте. Определили его основные недостатки и достоинства. Кроме того представили потенциал и направления развития инфраструктуры для судов и автомашин, работающих на СПГ.
Ключевые слова: транспорт, альтернативные виды топлива, сжиженный природный газ.
Коды JEL: L99


Anna Busłowska
Uniwersytet w Białymstoku

Infrastruktura kolejowa w województwie podlaskim - aspekty ekologiczne rozwoju linii kolejowej Rail Baltica
Działalność transportowa wywiera znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Szczególnie niekorzystne jego oddziaływanie dotyczy: zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nadmiernej emisja hałasu i wibracji, zajmowania terenu, wypadków komunikacyjnych. Dany artykuł porusza tematykę efektów zewnętrznych transportu na przykładzie trasy kolejowej Rail Baltica w regionie podlaskim. Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób rozwój sieci kolejowej na Podlasiu wpływa na środowisko przyrodnicze regionu.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, środowisko przyrodnicze, Rail Baltica, województwo podlaskie.
Kody JEL: O18, Q51, Q56, R42

Railway Infrastructure in the Podlaskie Voivodeship - Environmental Aspects of Development of the Rail Baltica Rail Line
The transport activity has a significant impact on the environment. Particularly this impact concerns air, water and soil pollution, excessive noise and vibration, and transport accidents. This article concerns transport external costs on the example of the railway Rail Baltica in the region of Podlasie. An aim of the article is to seek answers to the question of whether and how the development of the railway network in the Podlasie region affects the natural environment of that region.
Key words: railway transport, environment, Rail Baltica, Podlaskie Voivodeship.
JEL codes: O18, Q51, Q56, R42

Железнодорожная инфраструктура в Подляском воеводстве - экологические аспекты развития железнодорожной линии Rail Baltica
Транспортная деятельность оказывает значительное влияние на природную среду. Особенно неблагоприятное ее воздействие касается загрязнения воздуха, воды и почвы, чрезмерной эммиссии шума и вибраций, отнимания территории, дорожных происшествий. В статье затронули тематику внешних эффектов транспорта на примере железнодорожной линии Rail Baltica в подляском регионе. Цель работы - поиск ответа на вопрос, влияет ли и каким образом развитие железнодорожной сети на Подлясье на природную среду региона.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, природная среда, Rail Baltica, Подляское воеводство.
Коды JEL: O18, Q51, Q56, R42