Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)

Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Optymalizacja celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie rybactwa śródlądowego w Dolinie Baryczy
Niniejszy artykuł porusza problematykę rybactwa śródlądowego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Głównym jego celem jest próba wykazania, że realizacja optymalnych celów zrównoważonego rozwoju wymaga systemowego podejścia, co nakłada konieczność uwzględnienia w analizie także wymiaru kulturowego, instytucjonalnego, technologicznego i politycznego. Autorka stawia tezę, że głównym problemem związanym z implementacją zasad zrównoważonego rozwoju jest brak holistycznej wizji, co zaburza proces optymalizacji jego celów i przyczynia się do powstawania konfliktów na linii ekologia - ekonomia - społeczeństwo. Na przykładzie rybactwa śródlądowego w Dolinie Baryczy stara się także wykazać, że aby zoptymalizować cele zrównoważonego rozwoju, należy wprowadzić skuteczny mechanizm rekompensaty za straty, które ponoszą hodowcy ryb z tytułu ochrony ptactwa.
Badania zostały przeprowadzone na podstawie krytycznej analizy piśmiennictwa krajowego i zagranicznego z zakresu zrównoważonego rozwoju, analizy dokumentów Stowarzyszenia Doliny Baryczy, własnych obserwacji oraz pogłębionych wywiadów z przedstawicielami gospodarstw rybackich i mieszkańcami Doliny Baryczy.
Prezentowane podejście może w przyszłości zmniejszyć ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji w obszarze społeczno-ekonomiczo-ekologicznym, sprzecznymi z zasadą optymalizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, rybactwo śródlądowe, optymalizacja, Dolina Baryczy.
Kody JEL: Q01, Q22, Q56

Optimisation of the Objectives of Sustainable Development on the Example of Inland Fishery in the Barycz Valley
This article presents the issue of inland fisheries in terms of sustainable development. Its main aim is an attempt to prove that the realisation of optimal objectives of sustainable development requires a systematic approach which imposes a need to include the cultural, institutional, technological and political dimension. The author argues that the main problem associated with implementation of the principles of sustainable development is the lack of holistic vision, which interferes the process of optimising its objectives and contributes to the emergence of conflicts in the line of ecology - economics - society. On the example of inland fisheries in the Barycz Valley, the author also tries to demonstrate that in order to optimise the objectives of sustainable development, it should be implemented an effective mechanism for compensation of losses for inland fishermen caused by protection of fish-eating birds.
The study was based on a critical analysis of domestic and foreign literature in the field of sustainable development as well as analysis of documents of the Barycz Valley Association, observations and interviews with representatives of fish farms and residents of the Barycz Valley.
This approach can reduce in future the risk of making wrong decisions in the social-environmental-economic area, which are against the principle of optimisation of the goals of sustainable development.
Key words: sustainability development, inland fishery, optimisation, Barycz Valley.
JEL codes: Q01, Q22, Q56

Оптимизация целей устойчивого развития на примере рыбного промысла во внутренних водах Долины Барычи
Статья затрагивает проблематику рыбного промысла во внутренних водах в условиях устойчивого развития. Основная цель - попытка доказать, что достижение оптимальных целей устойчивого развития требует системного подхода, что вызывает необходимость учета в анализе также культурного, институционального, технологического и политического масштабов. Автор ставит тезис, что основной проблемой, связанной с внедрением принципов устойчивого развития, является нехватка холистической картины, что нарушает процесс оптимизации его целей и приводит к возникновению конфликтов на линии «экология - экономика - общество». На примере рыбного промысла во внутренних водах в Долине Барычи она старается тоже доказать, что для того, чтобы оптимизировать цели устойчивого развития, следует ввести действенный механизм компенсации за потери, которые несут рыбоводные хозяйства по причине охраны питающихся рыбой пернатых.
Исследования провели на основе критического анализа национальной и зарубежной литературы в области устойчивого развития, анализа документов Общества Долины Барычи, собственных наблюдений, а также углубленных интервью с представителями рыбацких хозяйств и жителями Долины Барычи. Представляемый подход может в будущем снизить риск принятия неправильных решений в общественной, экономической и экологической областях, противоречащих принципу оптимизации целей устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, рыбный промысел во внутренних водах, оптимизация, Долина Барычи.
Коды JEL: Q01, Q22, Q56


Agnieszka Rzeńca
Uniwersytet Łódzki

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Przykład klastrów ekologicznych województwa łódzkiego
Nowe wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym, wzrastający zakres obowiązków oraz konkurencja układów lokalnych obligują władze lokalne do podejmowania wielu inicjatyw na rzecz sprawnego zarządzania terytorium i sterowania procesami jego rozwoju. Stopień złożoności powiązań prawno-administracyjnych i organizacyjnych oraz społeczno-gospodarczy samorządów z innymi jednostkami administracji publicznej i organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi wskazuje na role i znaczenie współpracy w wielu obszarach ich aktywności.
Głównym celem rozważań jest identyfikacja potencjalnych podmiotów współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę poświęcono klastrom ekologicznym jako nowej formie współpracy w zakresie ochrony środowiska, w której współuczestniczą samorządy lokalne, przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze czy organizacje pozarządowe.
W artykule będącym studium przypadku regionu łódzkiego podjęto istotne problemy badawcze, dotyczące poszukiwania instrumentów i metod podnoszących sprawności i skuteczności działania samorządów, często poruszane zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, współpraca, governance, klastry, klastry ekologiczne.
Kod JEL: H70, Q59 

Cooperation of the Local Government Units with Their Environment. The Example of Eco-Clusters from the Lodz Voivodeship
New challenges for the local government, the increasing responsibilities and the competition between local systems make local authorities undertake many initiatives for an effective management of the territory and the processes of its development. The complexity of the local governments' relations (legal and administrative, organisational and socioeconomic) with other public administration units and the organisational ones, as well as with natural persons and legal entities indicates the role and importance of cooperation in many areas of their activity.
The main objective of considerations in this article is to identify potential entities
cooperating with the local government units. The particular attention is paid to the eco-clusters as a new form of cooperation in the field of environmental protection in which there participate: local governments, enterprises, scientific-research units and NGOs.
In the article, being a case study of the Lodz Region, the author presents the significant research problems concerning the search for tools and methods of raising the efficiency and effectiveness of local governments, often appearing in both national and foreign literature.
Key words: local government, cooperation, clusters, eco-clusters.
JEL codes: H70, Q59

Сотрудничество единиц местного самоуправления с окружающей средой. Пример экологических кластеров Лодзинского воеводства
Новые вызовы, стоящие перед местным самоуправлением, увеличивающийся объем обязанностей и конкуренция местных структур обязывают местные власти выступать со многими инициативами для четкого управления территорией и процессами ее развития. Степень сложности юридических, административных и организационных, а также общественно-экономических связей органов самоуправления с другими единицами государственной администрации и организационными единицами, а также с физическими и юридическими лицами указыает на роль и значение сотрудничества во многих областях их активности.
Основная цель рассуждений автора в статье - выявить потенциальные субъекты, сотрудничающие с единицами местного самоуправления. Особое внимание обратили на экологические кластеры как новую форму сотрудничества в области защиты окружающей среды,
в котором принимают участие органы местного самоуправления, предприятия, научно-исследовательские единицы или неправительственные организации.
В статье, которая представляет собой изучение конкретной хозяйственной проблемы лодзинского региона, освещаются существенные исследовательские проблемы, касающиеся поиска инструментов и методов повышения действенности и эффективности действия органов самоуправления, часто зтрагиваемые как в национальной, так и зарубежной литературе.
Ключевые слова: местное самоуправление, сотрудничество, управление, кластеры, экологические кластеры.
Коды JEL: H70, Q59