Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)

Małgorzata Gajda-Kantorowska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

KLIN PODATKOWY JAKO BARIERA ZATRUDNIENIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Analizie poddano poziom klina podatkowego w poszczególnych krajach UE oraz w ramach wybranych grup społecznych i dochodowych w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu różnice w poziomie tego wskaźnika wyjaśniają zróżnicowanie wyników funkcjonowania rynków pracy w poszczególnych krajach członkowskich oraz czy zostały podjęte działania osłabiające wpływ tej bariery w celu dostarczenia bodźców do stworzenia nowych miejsc pracy oraz motywacji do podjęcia pracy, szczególnie w okresie po wybuchu kryzysu finansowego i ekonomicznego. Wykazano, że różnice w poziomie klina podatkowego wyjaśniają niewielką część zróżnicowania wyników funkcjonowania rynków pracy w krajach członkowskich UE, bardziej istotny jest kształt innych instytucji rynków pracy, stąd sformułowano warunki, w jakich obniżanie klina podatkowego przyczynia się do poprawy efektywności funkcjonowania rynków pracy.
Słowa kluczowe: klin podatkowy, stopa bezrobocia, stopa zatrudnienia.
Kody JEL: H2, J2

Tax Wedge as an Employment Barrier in the European Union Countries
The paper examines the differences in tax wedge between different EU countries and in the selected social and income groups to answer the question to what extent the differences in tax wedge explain varied labour market performance of the individual Member States and what action was taken to weaken the impact of this barrier in order to provide incentives for new jobs creation and incentives to work, particularly in the period after the economic and financial crisis. The main finding from the analysis is that the differences in the level of tax wedge explain only a small part of the differences in the labour markets performance in the EU Member States and more important is the shape of other labour market institutions. Thus the conditions, under which reducing of the tax wedge contributes to the labour market effectiveness improvement, were formulated.
Key words: tax wedge, unemployment rate, employment rate.
JEL codes: H2, J2

Налоговый клин как барьер для трудоустройства в странах Европейского Союза
Анализу подвергли уровень налогового клина в отдельных странах-членах ЕС, а также в рамках избранных социальных и подоходных групп, чтобы получить ответ на вопрос, в какой степени отличия в уровне этого показателя объясняют дифференциацию результатов функционирования рынков труда в отдельных странах-членах ЕС, и были ли предприняты действия, ослабляющие влияние этого барьера, для предоставления стимулов для создания новых рабочих мест и мотивации для трудоустройства, особенно в период после взрыва финансового и экономического кризиса. Доказано, что отличия в уровне налогового клина объясняют небольшую часть дифференциации результатов функционирования рынков труда в странах-членах ЕС; более существенна форма других учреждений рынков труда, потому были определены условия, в каких уменьшение налогового клина способствует повышению эффективности функционирования рынков труда.
Ключевые слова: налоговый клин, уровень безработицы, уровень занятости.
Коды JEL: H2, J2


Katarzyna Tarnawska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WYKORZYSTANIE INNOWACJI WE WDRAŻANIU AKTYWNYCH FORM POLITYKI RYNKU PRACY
Celem rozważań jest ukazanie roli, którą mogą odegrać innowacje zastosowane do wdrażania aktywnych form polityki rynku pracy.
Opracowanie składa się części teoretycznej prezentującej formy aktywnej polityki rynku pracy oraz części empirycznej, która bazuje na analizie polskich publicznych służb zatrudnienia jako podmiotów odpowiedzialnych za praktyczne wdrażanie polityki rynku pracy. Zastosowana metodologia bazuje na krytycznej analizie literatury oraz metodzie studiów przypadków.
Wydaje się, że obecnie publiczne służby zatrudnienia to najważniejsze podmioty realizujące aktywne formy polityki rynku pracy. Innowacje, które wprowadzają w zakresie aktywnych form polityki rynku pracy przynoszą korzystne rezultaty jeżeli są dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności. Jednakże zrealizowane w Polsce innowacyjne projekty miały charakter punktowy, służyły raczej wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych UE, a nie miały charakteru zmiany systemowej. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: innowacje, rynek pracy, aktywne formy polityki rynku pracy.
Kody JEL: O31, J68, O11

Use of Innovation in Implementation of Active Forms of the Labour Market Policy
This article aims to show the role of innovations applied to the implementation of active forms of the labour market policy. The paper consists of a theoretical part presenting the forms of active labour market policy and an empirical part, which is based on an analysis of the Polish public employment services being entities responsible for the practical implementation of the labour market policy. The methodology is based on a critical analysis of the literature and case study method.
It seems that currently the public employment services are crucial in implementing active forms of the labour market policy. Innovations related to the active forms of labour market policy yield positive results if they are tailored to the needs of local communities. However, innovative projects completed in Poland were only episodic and served rather using funds from the EU structural funds, not being a vehicle of a systemic change.
Key words: innovations, labour market, active labour market policies.
JEL codes: O31, J68, O11

Использование инноваций во внедрении активных форм политики рынка труда
Цель статьи - указать роль, какую могут сыграть инновации, примененные для внедрения активных форм политики рынка труда.
Разработка состоит из теоретической части, представляющей формы активной политики рынка труда, и эмпирической части, основанной на анализе польских публичных служб трудоустройства как субъектов, отвечающихся за практическое внедрение политики рынка труда. Примененная методология основана на критическом анализе литературы и на методе изучения конкретного случая.
Представляется, что в настоящее время слубжы трудоустройства - самые важные субъекты, осуществляющие активные формы политики рынка труда. Инновации, которые вводят в области активных форм политики рынка труда, приносят благоприятные результаты, если они приспособлены к нуждам местных сообществ. Однако осуществленные в Польше инновационные проекты имели точечный характер, они скорее всего служили использованию средств из структурных фондов ЕС, а не имели характера системного изменения.
Ключевые слова: инновации, рынок труда, активные формы политики рынка труда.
Коды JEL: O31, J68, O11