Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 2 (cz. 6)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt





 

6A/2013 tom 2 (cz. 6)

Dariusz Kiełczewski
Uniwersytet w Białymstoku

KAPITAŁ KULTUROWY JAKO PRZEDMIOT I WYZWANIE TEORII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Celem rozważań jest wskazanie potencjalnego kierunku ewolucji teorii zrównoważonego rozwoju w kontekście współczesnych zmian gospodarczych i cywilizacyjnych. Jest on oparty na analizie źródeł literaturowych oraz faktów empirycznych. Dotyczy kwestii rosnącego zagrożenia dla dóbr kultury we współczesnej dobie, co można interpretować jako sytuację analogiczną do zjawisk dotyczących zasobów środowiska przyrodniczego prowadzących do kryzysu ekologicznego. Oznacza to, że koncepcja rozwoju zrównoważonego powinna obejmować nie tylko kwestię trwałości kapitału naturalnego, lecz również kapitału kulturowego w rozumieniu zaproponowanym przez Davida Throsby. Autor zgadza się z poglądem, że kapitał kulturowy jest analogonem kapitału naturalnego, co oznacza, że dotyczą go kwestie stawiane wobec kapitału naturalnego, w szczególności sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, kapitał kulturowy, kapitał naturalny.
Kody JEL: O10, O11, Q56

Cultural Capital as a Matter and Challenge of the Sustainable Development Theory
An objective of this article is to indicate the potential direction of the evolution of the theory of sustainable development in the context of today's economic and civilisation changes. It is based on an analysis of literature sources and empirical facts. Concerns of the growing threat to cultural goods in the modern era, which can be interpreted as a situation similar to the phenomena relating to environmental resources leading to an ecological crisis. This means that the concept of sustainable development should include not only the issue of sustainability of the natural capital, but also the cultural capital within the meaning proposed by David Throsby. The author agrees with the view of that author that the cultural capital is an analogon of the natural capital, which means that there refer to it the issues posed to the natural capital, in particular intra- and intergenerational equity. The article has the conceptual nature.
Key words: sustainable development, cultural capital, natural capital.
JEL codes: O10, O11, Q56

Культурный капитал как предмет и вызов теории устойчивого развития
Цель статьи - указать потенциальное направление эволюции теории устойчивого развития в контексте современных экономических и цивилизационных изменений. Она основана на анализе литературных источников и эмпирических фактов. Она касается вопроса возрастающей в настоящее время угрозы для благ культуры, что можно толковать как аналогичную ситуацию с явлениями, касающимися ресурсов природной среды, приводящих к экологическому кризису. Это обозначает, что концепция устойчивого развития должна охватывать не только вопрос постоянства природного капитала, но и культурного капитала в толковании, предложенном Дэвидом Тросби (David Throsby). Автор статьи разделяет мнение этого автора, что культурный капитал - аналогон природного капитала, что обозначает, что его касаются вопросы, которые ставят природному капиталу, в особенности, внутри- и межпоколенческой справедливости. Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: устойчивое развитие, культурный капитал, природный капитал.
Коды JEL: O10, O11, Q56


Stanisław Hońko
Uniwersytet Szczeciński

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA UCZELNI W ŚWIETLE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Cel artykułu
Przedstawienie zasad finansowania uczelni w kontekście rozwoju regionalnego.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej
Podstawową metodą badawczą jest analiza aktów prawnych związanych z finansowaniem uczelni.
Główne wyniki badań/analiz
Głównym wnioskiem wynikającym z analizy źródeł jest stwierdzenie, że kluczowym czynnikiem decydującym o przyznaniu uczelniom dotacji na kształcenie jest liczba studentów. W okresie niżu demograficznego może to prowadzić do zwiększenia dysproporcji między regionami.
Implikacje praktyczne/społeczne
Postrzeganie finansowania uczelni jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: finansowanie uczelni, rozwój regionalny.
Kody JEL: R58, K20

University Funding Sources in the Light of the Concept of Sustainable Development
Purpose of the article
Presentation of high school funding rules in the context of regional development.
Methods of research
An analysis of legislation relating to the funding sources for universities.
Main conclusions:
The main conclusion from the analysis of sources is that the key factor in distribution of funds to universities is the number of students. This solution during the period of baby bust may cause disparities between regions.
Practical/social implications
Perception of high school funding as an essential element of sustainable development
Key words: high school funding, regional development.
JEL codes: M42, Q01

Источники финансирования вузов в свете концепции устойчивого развития
Цель статьи
Представить принципы финансирования вузов в контексте регионального развития.
Вид использованной исследовательской методологии
Основной исследовательский метод - аеализ правовых актов, связанных с финансированием вузов.
Основные результаты исследований/анализов
Основным выводом, вытекающим из анализа источников, является констатация, что основным фактором, решающим вопрос о признании вузам дотаций, является численность студентов. В период демографического спада это может вести к увеличению диспропорций между регионами.
Практические/общественные импликации
Восприятие финансирования вузов как существенного элемента устойчивого развития.
Ключевые слова: финансирование вузов, региональное развитие.
Коды JEL: R58, K20.


Anna Katoła
Uniwersytet Szczeciński

EKONOMIA SPOŁECZNA A OGRANICZENIE BEZROBOCIA W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Podstawowym celem rozważań jest przeprowadzenie analizy perspektyw ograniczenia bezrobocia i wykluczenia społecznego poprzez wspieranie rozwoju ekonomii społecznej. Niniejszy cel zostanie zrealizowany w oparciu o dane charakteryzujące rynek pracy w wybranym województwie. Dla tak zdefiniowanego celu pracy uznano za przydatne zaprezentowanie związku ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, omówienie zjawiska bezrobocia w województwie zachodniopomorskim oraz przedstawienie możliwych korzyści wynikających ze wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
W artykule sektor ekonomii społecznej przedstawiony jest jako cenne narzędzie mogące odgrywać znaczącą rolę w przeciwdziałaniu bezrobociu, oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a także umożliwiające praktyczną realizację zrównoważonego rozwoju, szczególnie w aspekcie społecznym.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, zrównoważony rozwój, bezrobocie.
Kody JEL: Q01

The Social Economy and Reduction of Unemployment in the Context of Sustainable Development
The purpose of this article is to present the problem of unemployment and social division in the region as well as to draw attention to the possibility of reducing this problem by widely comprehended social economy, and thus to provide a better implementation of sustainable development.
The article presents the assumptions of the concept of sustainable development, and the relationship between this concept and the social economy. In the article, the social economy is presented as complementary to the concept of sustainable development. Their common ground is the quality of life and social well-being, as well as some of the principles on which they are based.
In addition, the article discusses the problem of unemployment and presents the level of unemployment in Zachodniopomorskie (West Pomeranian) Voivodeship on the basis of the latest data. The social economy is presented as a tool for an effective reduction of unemployment and social exclusion and thus a tool for the practical implementation of the concept of sustainable development, particularly in the social aspect.
Key words: social economy, sustainable development, unemployment.
JEL codes: Q01

Социальная экономия и ограничение безработицы в контексте устойчивого развития
Основная цель статьи - провести анализ перспектив ограничения безработицы и социального исключения путем оказания поддержки развитию социальной экономии. Эта цель будет осуществлена на основе данных, характеризующих рынок труда в избранном воеводстве. Для так определенной цели работы целесообразным сочли представление связи социальной экономии с концепцией устойчивого развития, рассмотрение явления безработицы
в Западнопоморском воеводстве и представление возможных выгод, вытекающих из оказания поддержки развитию субъектов социальной экономии.
В статье сектор социальной экономии представили в качестве ценного инструмента, который может сыграть значимую роль в противодействии явлению безработицы и в социальной и профессиональной реинтеграции лиц, находящихся в особом положении на рынке труда, а также может позволить практическое осуществление устойчивого развития, особенно в социальном аспекте.
Ключевые слова: социальная экономия, устойчивое развитие, безработица.
Коды JEL: Q01


Urszula Markowska-Przybyła
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A KAPITAŁ SPOŁECZNY I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY - UJĘCIE TEORETYCZNE
Współcześnie coraz rzadziej kwestionowana jest potrzeba podejścia zrównoważonego do rozwoju, uwzględniającego pozaekonomiczne wymiary rozwoju. Redukowanie dysproporcji rozwojowych jest niewątpliwie celem takiego rozwoju, jego przejawem, ale nie stoi w sprzeczności z efektywnością gospodarowania sensu stricto, zwłaszcza w dłuższej perspektywie - wręcz przeciwnie może być jej istotnym czynnikiem. W artykule zaprezentowano rozważania teoretyczne na temat związków nierówności dochodowych i majątkowych w społeczeństwie z rozwojem zrównoważonym oraz kapitałem społecznym, który wydaje się być także ogniwem pośredniczącym.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, rozwój zrównoważony, nierówności dochodowe.
Kody JEL: Q01
Social Inequalities and Social Capital and Sustainable Development - Theoretical Approach

Currently the need of sustainable development, taking into account non-economic dimensions of development, hardly ever is brought into question. Reduction of developmental disparities is undoubtedly the aim of such development, its symptom, but isn't at variance with efficiency in economy in the strict sense - on the contrary - it may be its essential factor. The article presents theoretical consideration on the relationships between income inequality in the society with sustainable development and social capital, which seems to be an intermediate link.
Key words: social capital, sustainable development, income inequality.
JEL codes: Q01

Социальное неравенство и социальный капитал и устойчивое развитие - теоретическая трактовка
В настоящее время все реже оспаривается необходимость устойчивого подхода к развитию, учитывающему неэкономические измерения развития. Уменьшение диспропорций в развитии - несомненно цель такого развития, его проявление, но это не противоречит эффективности хозяйствования sensu stricte, особенно в более длительной перспективе - наоборот, оно может быть ее существенным фактором. В статье представили теоретические рассуждения насчет связей неравенства доходов и имущественного неравенства в общесте с устойчивым развитием и социальным капиталом, который, как представляется, является тоже промежуточным звеном.
Ключевые слова: социальный капитал, устойчивое развитие, неравенство доходов.
Коды JEL: Q01


Małgorzata Borkowska-Niszczota
Politechnika Białostocka

EDUKACJA EKOLOGICZNA W OBSZARACH RECEPCJI TURYSTYCZNEJ NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ODPOWIEDZIALNYCH ZACHOWAŃ TURYSTYCZNYCH
W artykule poruszono problem edukacji ekologicznej turystów realizowanej w obszarach recepcji turystycznej, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych. Wskazano na rolę różnych podmiotów sektora publicznego i prywatnego, odpowiedzialnych za kształtowanie pożądanych zachowań turystycznych (głównie w aspekcie ekologicznym), niezbędnych do rozwoju zrównoważonej turystyki. Szczególną rolę w tym zakresie przypisuje się podmiotom działającym w sferze usług turystycznych. Ostatni element opracowania, oparty na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa podlaskiego, prezentuje aktywność podmiotów świadczących usługi hotelarskie w zakresie udostępniania informacji na temat zachowań proekologicznych w turystyce i zrównoważonej turystyki, oraz ocenę przez turystów dostępu do tych informacji w miejscach wypoczynku.
Badania dowodzą słabego dostępu do edukacji ekologicznej i treści poświęconych koncepcji turystyki zrównoważonej w obszarach recepcji, w tym sporadycznych działań edukacyjnych obiektów hotelarskich. Z badań wynika także niskie zainteresowanie wiedzą w zakresie proekologicznych zachowań samych konsumentów produktów turystycznych.
Słowa kluczowe: zrównoważona turystyka, edukacja ekologiczna, obszar recepcji turystycznej, obszar przyrodniczo cenny, zachowania turysty odpowiedzialnego.
Kody JEL: O15, Q01, L83, I21

The Ecological Education in Tourist Destinations for the Formation of Responsible Tourist Behaviours
The article undertakes the problem of tourists ecological education realised at tourist destinations, particularly in environmentally valuable areas. It indicates the role of different public and private sector subjects, responsible for the formation of preferable tourists' behaviours (mainly in the ecological aspect), indispensable to the development of the sustainable tourism. A special role in this area is attributed to operators in the field of tourist services. A complement of the theoretical part is the last element of the elaboration, based on empirical findings of research carried out on the ecologically valuable areas of Podlaskie Voivodeship, presenting the activity of subjects serving of hotel management within the range makings available of the information on the subject ecological preservations in the tourism and the sustainable tourism, and the estimation by tourists of the access to that information in places of the rest.
The research proves a poor access to ecological education and the contents devoted to the concept of sustainable tourism in the tourist destination areas, inclusive of rare educational actions of the hotel industry. The research findings also show a low interest in the environmental knowledge as regards ecological behaviours of the very consumers of tourist products.
Key words: sustainable tourism, ecological education, tourist destination, environmentally valuable area, responsible tourist's behaviour.
JEL codes: O15, Q01, L83, I21


Экологическое образование в районах туристического приема для формирования ответственного туристического поведения
Статья затрагивает проблему экологического образования туристов, осуществляемого
в районах туристического приема, в особенности на территориях, ценных с природной точки зрения. Она указывает роль разных субъектов публичного и частного секторов, ответственных за формирование желательного туристического поведения (в основном в экологическом аспекте), необходимых для развития устойчивого туризма. Особая роль в этом отношении отводится субъектам, действующим в сфере туристических услуг. Последний элемент разработки, основанный на результатах эмпирических исследований, проведенных на территориях Подляского воеводства, ценных с природной точки зрения, представляет активность субъектов, оказывающих гостиничные услуги в области предоставления информации о проэкологическом поведении в туризме, и устойчивого туризма, а также оценку туристами доступа к этой информации в местах отдыха.
Исследования доказывают слабый доступ к экологическому образованию и к содержанию, касающемуся концепции устойчивого туризма в районах приема, в том числе единичных действий по образованию в гостиничных объектах. Из исследований вытекает также низкая заинтересованность знаниями в области проэкологического поведения самих потребителей туристических продуктов.
Ключевые слова: устойчивый туризм, экологическое образование, район туристического приема; территория, ценная с природной точки зрения; поведение ответственного туриста.
Коды JEL: O15, Q01, L83, I21


Agnieszka Becla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DYLEMATY EKOLOGICZNE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W artykule wprowadzono pojęcie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz ich profil. Omówiono w nim etapy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Autorka zidentyfikowała ekologiczne wymiary funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Dotyczą one:

 • tworzenia, gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji;
 • wykorzystania informacji do budowania świadomości ekologicznej i realizacji edukacji ekologicznej;
 • rozpowszechniania w społeczeństwie informacyjnym pro-ekologicznych idei, postaw i działalności gospodarczej;
 • klimatu informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym, związanego z dostępem do informacji na temat ekologii;
 • człowiek w społeczeństwie informacyjnym a ekologia środowiska informacyjnego oraz
 • bezpośredni wpływ społeczeństwa informacyjnego na środowisko naturalne.

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy, ekologia.
Kody JEL: Q44, Q01

Ecological Dilemmas in Development of the Information Society
In her article, the author introduced the notion of information society and knowledge-based economy and their profile. She talked over the stages of development of the information society. The author identified the ecological dimensions of functioning of the information society. They concern:

 • creation, accumulating, storage, and utilisation of information;
 • utilisation of information to build ecological consciousness and realisation of the ecological education;
 • disseminating in the information society pro-ecological ideas, attitudes and businesses;
 • information climate in the information society, connected with the access to ecological information;
 • ecology of the information environment and a man in the information society, and
 • the direct influence of the information society on the natural environment.

Key words: information society, knowledge-based economy, ecology.
JEL codes: Q44, Q01

Экологические дилеммы в развитии информационного общества
В статье ввели понятие информационного общества и основанной на знаниях экономики, а также их профиль. В ней обсудили этапы развития информационного общества. Автор выявила экологические аспекты функционирования информационного общества. Они касаются:

 • создания, сбора, хранения и использования информации;
 • использования информации для формирования экологической сознательности и осуществления экологического обучения;
 • популяризации в информационном обществе проэкологических идей, позиций и хозяйственной деятельности;
 • информационного климата в информационном обществе, связанного с доступом к информации об экологии;
 • человека в информационном обществе и экологии информационной среды, а также
 • непосредственного влияния информационного общества на окружающую среду.

Ключевые слова: информационное общество; экономика, основанная на знаниях; экология.
Коды JEL: Q44, Q01


Stanisław Czaja
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

SZANSE I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE CYWILIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA EKONOMII ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU
W artykule wprowadzono elementy nowego paradygmatu ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju. Autor omówił potencjalne ścieżki rozwoju cywilizacji ludzkiej. Przedstawił środowiskowe szanse i zagrożenia cywilizcji z punktu widzenia ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju.
Słowa kluczowe: ekonomia zrównoważonego i trwałego rozwoju, środowisko, ekologia.
Kody JEL: Q44, Q01

Chances and Environmental Threats of Civilisation from the Sustainable Development Economics Point of View
In his article, the author introduced the elements of the new paradigm of the sustainable development economics. Author talked over the potential paths of the development of the human civilisation. He introduced the environmental chances and threats of civilisation from the sustainable development economics point of view.
Key words: economics of sustainable development, environment, ecology.
JEL codes: Q44, Q01

Шансы и угрозы для окружающей среды со стороны цивилизации с точки зрения экономии устойчивого развития
В статье введены элементы новой парадигмы экономии устойчивого развития. Автор обсудил потенциальные пути развития человеческой цивилизации. Он представил шансы и угрозы для окружающей среды со стороны цивилизации с точки зрения экономии устойчивого развития.
Ключевые слова: экономия устойчивого развития, окружающая среда, экология.
Коды JEL: Q44, Q01


Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - WYZWANIA W RAMACH WYMIARU ŚRODOWISKOWEGO
Koncepcja zrównoważonego rozwoju rozwija się już ponad pięćdziesiąt lat. Nadal mimo upływu czasu, istnieje wiele wyzwań, którym należy sprostać chcąc zapewniać sprawiedliwość międzypokoleniową (nie umniejszać możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb), jakość życia obecnych i przyszłych generacji.
W artykule podjęto próbę przybliżenia podstawowych wyzwań w ramach wymiaru środowiskowego zrównoważonego rozwoju, jakie stoją współcześnie przed społeczeństwem, gospodarką w kontekście środowiskowych uwarunkowań tej koncepcji. Stanowi to jednocześnie cel pracy. Układ pracy pozwolił na realizację przyjętego w niej celu. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, dokumenty rządowe oraz dane statystyczne.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, wymiar środowiskowy, ochrona środowiska.
Kody JEL: Q01, Q56

Sustainable Development - Challenges within the Environmental Dimension
The concept of sustainable development has been evolving for more than fifty years. Still, despite of passage of time, we can find a number of challenges, and we have to cope with them to ensure intergenerational equity (not to decrease opportunities of the future generations to meet their needs), life quality of the present and future generations.
This article describes the attempt of approximating basic challenges within the environmental dimension of sustainable development, which are nowadays faced by the society, economy in the context of environmental determinants of that concept. This is, at the same time, the study's aim. The structure of this work has allowed realisation of the adopted aim therein. In this work, there was used the literature of the subject, governmental documents and statistical data.
Key words: sustainable development, environmental dimension, environmental protection.
JEL codes: Ø44, Q01, Q56

Устойчивое развитие - вызовы в рамках экологического измерения
Концепция устойчивого развития эволюирует уже свыше пятидесяти лет. По-прежнему, несмотря на истечение времени, существует ряд вызовов, с которыми следует совладеть, желая обеспечить межпоколенческую справедливость (не уменьшать возможности удовлетворять будущими поколениями своих потребностей), качество жизни нынешних и будущих поколений.
В статье предприняли попытку приблизить основные вызовы в рамках экологического измерения устойчивого развития, какие в настоящее время стоят перед обществом и экономикой в контексте экологических обусловленностей этой концепции. Это одновременно и цель работы. Структура разработки позволила реализацию принятой в ней цели. В работе использовали литературу предмета, правительственные документы и статистические данные.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое измерение, защита окружающей среды.
Коды JEL: Ø44, Q01, Q56