Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)

Przemysław Łagodzki
Uniwersytet Szczeciński
Wojciech Zbaraszewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Finansowanie ochrony środowiska stanowi integralną część rynku finansowego i jednocześnie jest podstawowym elementem polityki ekologicznej państwa. Nakłady na ochronę z wyłączeniem wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 2009-2010 wynosiły 1,7-1,8% PKB. Z przeprowadzonej analizy wynika, że województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się dużymi obszarami leśnymi, a także dużym udziałem gruntów pod wodami. Największe nakłady w analizowanym okresie w województwie zachodniopomorskim poniesiono, podobnie jak w przypadku całego kraju, na gospodarkę ściekową i ochronę wód. W strukturze finansowania nakładów na środki trwałe na ochronę środowiska w analizowanym okresie w województwie zachodniopomorskim malejący udział miały środki własne.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania.
Kody JEL: O13, R11, O44

Financing of the Environmental Protection in West Pomeranian Voivodeship
Financing of the environmental protection is an integral part of the financial market and, at the same time, is an essential element of the national environmental policy. Expenditures on the environmental protection, excluding households, in Poland in the years 2009-2010 amounted to 1.7-1.8% of GDP. The analysis shows that West Pomeranian Voivodeship is covered by large forest areas and it has also a high proportion of underwater lands. The largest expenditures in the analysed period in Western Pomerania were incurred, as for the whole country, on wastewater management and water conservation. The own funds had a diminishing part in the financing structure of fixed assets for the environmental protection in Western Pomerania within the analysed period.
Key words: environment, capital expenditures, financing.
JEL codes: O13, R11, O44

Финансирование защиты среды в Западнопоморском воеводстве
Финансирование защиты окружающей среды представляет собой интегральную часть финансового рынка и одновременно является основным элементом экологической политики государства. Затраты на защиту, не считая расходов домохозяйств, в Польше в период 2009-2010 гг. составили 1,7-1,8% ВВП. Проведенный анализ показывает, что Западнопоморскому воеводству стойственны большие лесные территории, а также большая доля угодий под водой. Самые большие затраты в анализируемый период в Западнопоморском воеводстве выпали на долю, так же как в случае страны в целом, очистки сточных вод и охраны вод. В структуре финансирования затрат на основные средства для защиты окружающей среды в рассматриваемом периоде в Западнопоморском воеводстве снижающуюся долю имели собственные средства.
Ключевые слова: защита окружающей среды, капвложения, источники финансирования.
Коды JEL: O13, R11, O44


Eleonora Gonda-Soroczyńska, Katarzyna Przybyła
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

PRZEKSZTAŁCENIA FUNKCJONALNE OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH
W pracy zwrócono uwagę na przekształcenia funkcjonalne dokonujące się na terenach poprzemysłowych. W zróżnicowany sposób zagospodarowano je, wykorzystując ich potencjał, zwłaszcza architektoniczny. W miejscu przemysłu pojawiła się na nich nowa funkcja tj. handlowa, usługowa, biurowa, rozrywkowa, kulturalna, rekreacyjna, mieszkaniowa. Przedstawiono ciekawsze zrealizowane rewitalizacje terenów poprzemysłowych w Polsce oraz wskazano kierunek rewitalizacji na wybranym obszarze pofabrycznym niewielkiego miasta dolnośląskiego tj. Lubania. Nadanie miejscu nowej funkcji, odpowiedniej do oczekiwań społeczności lokalnej, stanowi często zapis o ich tożsamości, oraz tworzy nowe perspektywy funkcjonowania i rozwoju.
Słowa kluczowe: tereny poprzemysłowe, przekształcenia funkcjonalne, rewitalizacja, rewaloryzacja, rekultywacja.
Kody JEL: R10, R12, R58

Functional Transformations of Post-Industrial Areas
The paper deals with functional transformations in post-industrial areas which have been developed in a variety of ways, taking into account their potential, especially architectural potential. Industry in these areas has been replaced with new functions related to trade, services, office space, entertainment, culture, recreation and housing. The paper includes the more interesting examples of revitalisations performed in post-industrial areas in Poland along with directions for revitalisation of the selected post-factory area in the small Lower Silesian town of Lubań. Providing an area with a new function according to the expectations of the local community often serves as a key feature of its identity, and creates new perspectives for its functioning and development.
Key words: post-industrial areas, functional transformations, revitalisation, revalorisation, land rehabilitation.
JEL codes: R10, R12, R58

Функциональные преобразования постиндустриальных территорий
В работе обратили внимание на функциональные преобразования, происходящие на постиндустриальных территориях. Их развивали по-разному, используя их потенциал, в особенности архитектурный. На месте промышленности на них появились новые функции, т.е. торговая, услуги, административная, связанная с развлечениями, культурная, связанная с отдыхом, жилищная. Представили более интересные осуществленные ревитализации постиндустриальных территорий в Польше и указали направление ревитализации на избранной постфабричной территории небольшого города в Нижней Силезии, т. е. Любани. Присвоение месту новой функции, соответствующей для ожиданий местных жителей, часто является записью о его тождестве и создает новые перспективы функционирования и развития.
Ключевые слова: постиндустриальные территории, функциональные преобразования, ревитализация, ревалоризация, рекультивация.
Коды JEL: R10, R12, R58


Jan Kazak, Szymon Szewrański, Józef Sasik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SYSTEMY WSPARCIA DECYZYJNEGO W PLANOWANIU PARTYCYPACYJNYM
Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w praktyce ściśle wiąże się ze wzrostem aktywności społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących dobra wspólnego. Jest to podstawowy warunek dobrych praktyk w zakresie idei „współrządzenia". Jedną z płaszczyzn podejmowania decyzji z udziałem obywateli są decyzje z zakresu planowania przestrzennego. Wzrostowi partycypacji mieszkańców na tej płaszczyźnie towarzyszyć muszą odpowiednie techniki i narzędzia wspierające podejmowanie decyzji. Celem pracy jest sprawdzenie możliwości wykorzystania takich rozwiązań przy danych dostępnych w polskim systemie planistycznym. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania CommunityViz poprzez kalkulację przykładowych wskaźników obrazujących skutki proponowanych decyzji planistycznych. Badania obejmują nie tylko skutki ekonomiczne, ale także demograficzne i środowiskowe proponowanych rozwiązań.
Słowa kluczowe: systemy wsparcia decyzyjnego, planowanie partycypacyjne, konsultacje społeczne, CommunityViz.
Kody JEL: Q01

Systems of Support for Decision-Making in the Participatory Planning
Implementation of the sustainable development idea into practice is strongly associated with an increase of citizens' activity in the decision-making process about common good. It is a basic requirement in good practices for the governance idea. One of the decision-making process topics is spatial planning. The increase of social participation in spatial planning must be accompanied by appropriate techniques and tools to support decision-making. An aim of this research is to check the possibility of using such solutions supported by data available in the Polish spatial planning system. The paper presents the possibilities of using CommunityViz software to calculate sample indicators which show the impact of spatial planning decisions. The study includes not only economic but also demographic and environmental impact of the proposed solutions.
Key words: decision-making support systems, participatory planning, public consultations, CommunityViz.
JEL codes: Q01

Системы поддержки принятия решений в планировании на основе участия
Внедрение идеи устойчивого развития на практике тесно связано с ростом активности местного общества в принятии решений, касающихся общего блага. Это основное условие хороших практик в области идеи «соуправления». Одной из сфер принятия решений с участием граждан являются решения из области пространственного планирования. Росту участия жителей в этой сфере должны сопутствовать соответствующие техники и инструменты, поддерживающие принятие решений. Цель работы - проверить возможности использования таких решений при данных, доступных в польской системе планирования. В статье представили возможности использования программного обеспечения CommunityViz путем рассчета примерных показателей, представляющих последствия предлагаемых решений в области планирования. Исследования охватыват собой не только экономические, но и демографические и экологические последствия предлагаемых решений.
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, планирование на основе участия, общественные консультации, программное обеспечение CommuntyViz.
Коды JEL: Q01


Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński

DEFINICJE TYPU IDEALNEGO W UJĘCIU WEBERA W BADANIACH DOTYCZĄCYCH KONSTRUKTÓW
Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania definicji typu idealnego w ujęciu Webera w badaniach dotyczących konstruktów na przykładzie organizacji wirtualnej. Artykuł ma charakter metodologiczny.
Praca zawiera przegląd literaturowy oraz rozważania teoretyczne.
Proponowane podejście wydaje się właściwe i może mieć zastosowanie w badaniach dotyczących konstruktów, które nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio obserwowane.
Często jedynie zastosowanie typów idealnych pozwala na ostre i jednoznaczne określenie wykorzystywanych pojęć. Obraz idealny pozwala na ustalenie, jak dalece rzeczywistość zbliża się bądź odbiega od niego. Jednocześnie obraz idealny, stanowiący aspirację i wyznaczający kierunki rozwoju, nie musi być pożądany.
Prezentowana procedura otwiera drogę do konceptualizacji i operacjonalizacji badań dotyczących pojęć abstrakcyjnych. Tworzy ramy do dyskusji ograniczające nadmierną złożoność.
Wykorzystanie definicji typu idealnego zajmuje szczególne miejsce w obszarze relacji społecznych. Powszechnie występują tu konstrukty teoretyczne, a jednocześnie istotną rolę przypisuje się znaczeniom praktycznym.
Słowa kluczowe: definicje typu idealnego Webera, organizacja wirtualna.
Kody JEL: O20, O30

Definitions of the Ideal Type by Weber in Surveys on Constructs
An aim of the elaboration is to point out to the possibilities to use definitions of the ideal type according to Weber in surveys related to constructs on the example of virtual organisation. The article is of the methodological nature.
The study contains a literature review and theoretical considerations.
The proposed approach seems to be proper and it may be applied in surveys related to constructs which cannot be observed directly or indirectly.
Often only the use of ideal types allows a sharp and unanimous determination of the notions being used. The ideal picture allows statement how much the reality approaches or strays from it. At the same time, the ideal picture, being an aspiration and determining the direction of development, needs not to be the desired one.
The presented procedure opens the way to conceptualisation and operationalization of research of abstract notions. It forms the framework for discussion limiting an excessive complicity.
The use of definitions of the ideal type occupies a special place in the area of social relations. There commonly take place theoretical constructs and, at the same time, an important role is assigned to practical meanings.
Key words: definitions of the ideal type by Weber, virtual organisation.
JEL codes: O20, O30

Определения идеального типа по Веберу в исследованиях, касающихся конструктов
Цель разработки - указать возможности использования определений идеального типа по Веберу в исследованиях, касающихся конструктов, на примере виртуальной организации. Статья имеет методологический характер.
Работа содержит обзор литературы и теоретические рассуждения.
Предлагаемый подход кажется правильным и может найти применение в исследованиях, касающихся конструктов, которых нет возможности наблюдать непосредственно или косвенным образом.
Часто лишь применение идеальных типов позволяет острое и однозначное определение используемых понятий. Идеальная картина позволяет определить, насколько действительность приближается или удаляется от нее. Одновременно идеальная картина, представляющая собой аспирацию и обозначающая направления развития, не должна быть желательной.
Предлагаемая процедура открывает путь к концептуализации и операционализации исследований, касающихся абстрактных понятий. Она создает рамки для дискуссии, ограничивающие чрезмерную сложность.
Использование определений идеального типа занимает особое место в сфере общественных отношений. Всеобще здесь выступают теоретические конструкты и, одновременно, существенную роль отводят практическим значениям.
Ключевые слова: определения идеального типа по Веберу, виртуальная организация.
Коды JEL: O20, O30


Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska, Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński

ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem była identyfikacja czynników mających kluczowe znaczenie w procesie osiągania gotowości sieciowej (network readiness). Wykorzystano metodę zbiorów przybliżonych, należącą do obszaru sztucznej inteligencji. Otrzymane wyniki w postaci reguł decyzyjnych pokazały, iż metoda ta może być skutecznie stosowana w zarządzaniu w procesie podejmowania decyzji. Stanowi ciekawe podejście w zarządzaniu opartym o dane benchmarkingowe.
Słowa kluczowe: technologia komunikacyjna i informacyjna, gotowość sieciowa, konkurencyjność, zrównoważony rozwój, teoria zbiorów przybliżonych, odkrywanie wiedzy.
Kody JEL: O10, O21, O33

Application of Rough Set Theory in Modelling of Sustainable Development
In the article, the results of research, which was aimed to identify the factors having the key importance in process of achieving the network readiness, were presented. The method of rough sets belonging to the field of artificial science was used. The obtained results in the form of decision-making rules showed that the method can be efficiently used in managing decision-making support process. This represents an interesting approach to data management based on benchmarking.
Key words: information and communication technology (ICT), network readiness, competitiveness, sustainable development, rough set theory, knowledge discovery.
JEL codes: O10, O 21, O33

Применение теории приближенных совокупностей в моделировании устойчивого развития
В статье представили результаты исследований, целью которых было выявление факторов, имеющих основное значение в процессе достижения сетевой готовности (англ. network readiness). Использовали метод приближенных совокупностей, относящийся к сфере искусственной интеллигенции. Полученные результаты в виде правил принятия решений показали, что этот метод может результативно применяться в управлении в процессе принятия решений. Он представляет собой интересный подход в управлении, основанном на данных бенчмаркинга.
Ключевые слова: информационно-коммуникационная технология, сетевая готовность, конкурентоспособность, устойчивое развитие, теория приближенных совокупностей, выявление знаний.
Коды JEL: O10, O21, O33


Katarzyna Czech
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZNACZENIE WYBRANYCH UREGULOWAŃ I STANDARDÓW DLA ROZWOJU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE FRANCJI - WNIOSKI DLA POLSKI
W warunkach gospodarki globalnej coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność podejmowania ekologicznych i społecznych wyzwań na poziomie przedsiębiorstw, czego wyrazem jest rozwój społecznej odpowiedzialności jako elementu idei zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw.
Celem opracowania jest próba oceny wybranych uregulowań i standardów wpływających na zaangażowanie przedsiębiorstw dla społecznej odpowiedzialności na przykładzie Francji.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wydaje się, że działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przez Francję, stanowią cenne doświadczenia dla takich krajów, jak Polska, w której praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności znane są od niedawna. Ze względu na nowatorskie podejście i znaczenie uregulowań ustawowych doświadczenia francuskie wydają się interesującymi i co istotne sprawdzonymi wzorcami dla przyspieszenia i zaktywizowania procesu społecznej odpowiedzialności w praktyce działania polskich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu.
Kody JEL: M 14, Q 01

Importance of Certain Regulations and Standards for Development of Corporate Social Responsibility on the Example of France - Conclusions for Poland
In the conditions of global economy, more and more frequently there is paid attention to the necessity to face the ecological and social challenges at the level of enterprises, an expression of which is development of social responsibility as an element of the idea of sustainable development in enterprises' activities.
An aim of the study is an attempt to assess certain regulations and standards affecting enterprises' commitment for social responsibility on the example of France.
Having in mind the carried out analysis, it seems that the actions being undertaken in the area of corporate social responsibility by France are a valuable experience for such countries as Poland where practices in the area of social responsibility have been known since recently. For its innovative approach and importance of legal regulations, the French experience seems interesting and, what's important, proven patterns for acceleration and activation of the process of social responsibility in the practical activities carried out by Polish enterprises.
Key words: sustainable development, corporate social responsibility.
JEL codes: M14, Q01

Значение избранных регулировок и стандартов для развития корпоративной социальной ответственности на примере Франции - выводы для Польши
В условиях глобальной экономики все чаще обращают внимание на необходимость справляться с экологическими и социальными вызовами на уровне предприятий, выражением чего является развитие социальной ответственности как элемент идеи устойчивого развития в деятельности предприятий.
Цель разработки - попытка оценить избранные регулировки и стандарты, влияющие на вовлеченность предприятий в дело социальной ответственности на примере Франции.
Принимая во внимание проведенный анализ, представляется, что действия, предпринимаемые Францией в области корпоративной социальной ответственности, представляют собой ценный опыт для таких стран, как Польша, в которой практики в сфере социальной ответственности известны лишь с недавних пор. Ввиду новаторского подхода и значения предусмотренных законом регулировок французский опыт кажется интересным и, что существенно, уже проверенными образцами для ускорения и активизации процесса социальной ответственности в практике действия польских предприятий.
Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность.
Коды JEL: M14, Q01


Maria Urbaniec
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WYBRANE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w coraz większym stopniu determinują prowadzenie działalności gospodarczej. Dominującym trendem w większości państw uprzemysłowionych jest promowanie systemów i koncepcji wspomagających wdrażanie rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach, a szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przykładowymi rozwiązaniami są m.in. systemy zarządzania środowiskowego wg EMAS lub ISO 14001 oraz Corporate Social Responsibility, mające odzwierciedlenie nie tylko w strategiach rozwoju zrównoważonego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej (UE), lecz także Polski.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, systemy zarządzania środowiskowego, społeczna odpowiedzialność biznesu.
Kody JEL: Q01, Q56, M14, M16, L21

Some Systems Supporting Sustainable Development Management in Small and Medium-Sized Enterprises
The issues of sustainable development and environmental protection increasingly determine conducting and establishing business activities. The dominant trend in most industrialised countries is to promote systems and concepts that foster the implementation of sustainable development in enterprises, especially in small and medium-sized ones. Examples of solutions include environmental management systems according to EMAS or ISO 14001 and Corporate Social Responsibility, which are reflected not only in strategies for sustainable development of the United Nations and the European Union, but also in Poland.
Key words: sustainable development, environmental management systems, corporate social responsibility.
JEL codes: Q01, Q56, M14, M16, L21

Избранные системы, поддерживающие управление утойчивым развитием на малых и средних предприятиях
Вопросы устойчивого развития и защиты окружающей среды во все большей степени предопределяют осуществление хозяйственной деятельности. Превалирующим трендом в большинстве индустриально развитых государств является поощрение систем и концепций, поддерживающих внедрение устойчивого развития на предприятиях, в особенности малых и средних. Примерными решениями являются, в частности, системы управления окружающей средой в соответствии с EMAS или ISO 14001, а также идея корпоративной социальной ответственности, отражающиеся не только в стратегиях устойчивого развития Организации объединенных наций и Эвропейского Союза, но и Польши.
Ключевые слова: устойчивое развитие, системы управления окружающей средой, корпоративная социальная ответственность.
Коды JEL: Q01, Q56, M14, M16, L21


Rafał Baum, Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jarosław Wańkowicz
Farm Frites Poland Dwa sp. z o.o.

IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH OBSZARÓW STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE KONCEPCJI CSR - CASE STUDY
Celem rozważań jest identyfikacja kluczowych obszarów budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa rolniczego na podstawie koncepcji CSR. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano technikę mapowania procesów w głównych obszarach działania przedsiębiorstwa. W rezultacie zanalizowano główne obszary strategii i wskazano dotychczasowe działania realizowane w zakresie tworzenia strategii przedsiębiorstwa. W praktyce istnieje możliwość wykorzystania opracowanego, dedykowanego schematu zidentyfikowanych obszarów do budowania strategii zrównoważonego rozwoju firm różnych branż w oparciu o koncepcję CSR. W ujęciu społecznym przedstawiona koncepcja CSR i budowana na jej bazie strategia rozwoju firmy może mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne, bezpieczeństwo produktów żywnościowych i konsumentów oraz politykę firmy w zakresie zasobów kadrowych. Artykuł ma charakter studium przypadku bazującego na danych firmy Farm Frites Poland Dwa.
Słowa kluczowe: strategia rozwoju, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój.
Kody JEL: Q1, Q56

Identification of the Key Areas of Strategy for Enterprise Development Based on the CSR Concept - a Case Study
An aim of considerations in the article is to identify the key areas of strategy development of an agricultural enterprise based on the concept of CSR. In the carried out studies there was used the method of process mapping in the major areas of business activities. As a result, there were analysed the main areas and identified strategies and actions implemented to date in the development strategy of the enterprise. In practice, it is possible to use the prepared, dedicated scheme identified areas to build the sustainable development of enterprises of different industries based on the concept of CSR. In social terms, the concept of CSR and the strategy built on the base of development of the company can have a positive impact on the environment, food and consumer safety, and company policy regarding human resources. The article is a case study based on the data of Farm Frites Poland Dwa Ltd.
Key words: development strategy, corporate social responsibility, sustainable development.
JEL codes: Q01, Q56

Выявление основных областей стратегии развития предприятий на основе концепции КСО - изучение конкретного случая
Цель рассуждений автора статьи - выявить основные сферы формирования стратегии развития сельскохозяйственного предприятия на основе концепции КСО. В проведенных исследованиях использовали технику отображения процессов в основных областях действия предприятия. В результате провели анализ основных областей стратегии и указали проведенные до сих пор действия в области формирования стратегии предприятия. На практике возможно использование разработанной и предлагаемой схемы выявленных областей для формирования стратегии устойчивого развития фирм разных отраслей на основе концепции КСО. В социальном выражении представленная концепция КСО и формирующаяся на ее основе стратегия развития фирмы могут иметь положительное влияние на природную среду, безопасность пищевых продуктов и потребителей, а также на политику фирмы в области кадровых ресурсов. Статья имеет характер изучения конкретного случая на основе данных фирмы «Farm Frites Poland Dwa».
Ключевые слова: стратегия развития, корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие.
Коды JEL: Q01, Q56


Małgorzata Kociszewska-Panaszek
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO EMAS JAKO PRZYKŁAD BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
Bezpieczeństwo ekologiczne jest priorytetem w realizacji założeń polityki ekologicznej państwa, jak również strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Może przyczyniać się to do unowocześnienia infrastruktury ochrony środowiska naturalnego. Jednym z kierunków niezbędnych do realizacji tych wymogów stało się wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego EMAS, które ma miejsce na poziomie przedsiębiorstw. Podstawowym wymaganiem systemu zarządzania środowiskowego jest osiąganie systematycznego zmniejszania oddziaływania na środowisko przez zintegrowanie procesu podejmowania decyzji związanych z ochroną środowiska, z ogólnym systemem zarządzania w danej organizacji. System pomaga zarządzać zagrożeniami dla środowiska, zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko, co ma wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, redukować koszty, poprawić konkurencyjność. Wdrażając i stosując system zarządzania środowiskowego buduje się pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów, instytucji państwowych i innych uczestników rynku. Firmy myślące o przyszłości, powinny już dziś sięgać po nowoczesne metody zarządzania, opierając się na kryteriach jakościowych i środowiskowych. W świetle zachodzących zmian przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, posiadanie sprawnie działającego systemu zarządzania środowiskowego opartego o wymogi normy ISO 14001, staje się podstawą do rejestracji w systemie EMAS. Wprowadzenie i udoskonalanie systemu zarządzania środowiskowego może mieć istotny wpływ na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym, a tym samym przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego.
Słowa kluczowe: system EMAS, trwały i zrównoważony rozwój, zarządzanie środowiskowe, audyty środowiskowe, normy ISO 14001, polityka jakości i środowiska, bezpieczeństwo ekologiczne.
Kody JEL: Q56

Environmental Management System (EMAS) as an Example of Ecological Safety
Ecological safety is a priority in an attempt to fulfil both the requirements of country's ecological policy and the strategy of sustainable economic development. It may contribute to the modernisation of environmental protection. One of the ways necessary to meet these demands is implementation of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), which takes place at the level of enterprise. The basic requirement of Environmental Management System is to systematically reduce negative impact on environment. It could be achieved by integrating the process of decision-making concerning environmental protection and the general management system in a company. The system helps to manage the dangers environment is exposed to, minimise its harmful effect, reduce costs, and enhance its competitiveness. Through implementing and adhering to the environmental management system, the positive public image of the company is built in the eyes of customers, national institutions and other market players. Today, future-oriented companies should opt for modern management methods based on quality and environmental criteria. In the light of all the changes in legal regulations concerning environmental protection such an efficiently working environmental management system based on the ISO 14001 standards provides a solid basis to be registered in the Eco-Management and Audits Schemes, EMAS. The implementation as well as the improvement of the environmental management system may help to prevent ecological dangers and thus contribute to an increase of ecological safety.
Key words: Eco-Management and Audit Scheme, sustainable development, environmental management system, ecological audit, ISO 14001, ecological policy, ecological safety.
JEL codes: Q56

Система управления окружающей средой EMAS - пример экологической безопасности
Экологическая безопасность - приоритет в осуществлении предпосылок экологической политики государства, а также стратегии устойчивого экономического развития. Она может способствовать модернизации инфраструктуры защиты природной среды. Одним из направлений, необходимых для выполнения этих требований, стало внедрение системы управления окружающей средой EMAS на уровне предприятий. Основным требованием системы управления окружающей средой является достижение систематического уменьшения воздействия на среду посредством интегрирования процесса принятия решений, связанных с охраной окружающей среды, с общей системой управления в данной организации. Система помогает управлять угрозами для окружающей среды, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, что влияет на экологическую безопасность, снижать затраты, повысить конкурентоспособность. Внедряя и применяя систему управления окружающей средой, формируют положительный имидж фирмы в глазах клиентов, государственных учреждений и других участников рынка. Фирмы, думающие о будущем, должны уже сегодня добиваться современных методов управления, основываясь на качественных и экологических критериях. В свете происходящих изменений в законодательных актах, касающихся защиты окружающей среды, наличие четко действующей системы управления окружающей средой, основанной на требованиях стандарта ISO 14001, становится основой для регистрации в системе EMAS. Ввод и усовершенствование системы управления окружающей средой могут существенно повлиять на эффективное противодействие экологическим угрозам и, тем самым, способствовать росту экологической безопасности.
Ключевые слова: система EMAS, устойчивое развитие, управление окружающей средой; аудиты, касающиеся окружающей среды; стандарты ISO 14001, политика качества и окружающей среды, экологическая безопасность.
Коды JEL: Q56