Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)

Agata Lulewicz-Sas

Politechnika Białostocka

BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA ORGANIZACJI W OBSZARZE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
Proces doskonalenia organizacji odbywa się z wykorzystaniem różnych narzędzi zarządzania. Jednym z nich jest benchmarking oznaczający porównywanie się do najlepszych i wskazywanie sposobów osiągnięcia lepszych rezultatów. Benchmarking można też zastosować jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) rozumianego jako jedna z form wdrażania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.
Celem rozważań jest przedstawienie wytycznych w zakresie benchmarkingu przeprowadzanego w obszarze CSR.
CSR jest realizowana w celu osiągnięcia ładu zintegrowanego, łączącego następujące łady składowe: ład ekonomiczny, ład ekologiczny, ład społeczny, ład korporacyjny (zarządczy). Ład zintegrowany traktować należy jako benchmark, czyli wzorzec, stan docelowy. Benchmarking CSR zaś to proces wdrażania różnych działań w celu osiągnięcia ładu zintegrowanego.
W artykule zaproponowany został proces benchmarkingu CSR, a także wskaźniki służące do oceny organizacji w zakresie CSR. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić można, że w obszarze CSR przedmiotem porównywania mogą być wyniki/efekty realizowanych działań CSR (benchmarking wyników) oraz procesy osiągania wyników/efektów (benchmarking procesów).
Słowa kluczowe: benchmarking, społeczna odpowiedzialność biznesu, doskonalenie.
Kody JEL: M14

Benchmarking as a Tool to Improve Organisation in the Area of Corporate Social Responsibility
The process of improvement of the organisation involves the use of a variety of management tools. One of them is the benchmarking which indicates the comparison to the best and identifies the ways of achieving better results. Benchmarking can also be used as a tool to improve organisation in the area of CSR (corporate social responsibility), defined as one of the forms of implementation of sustainable development in companies.
The purpose of author's consideration is to provide guidelines for benchmarking in the area of CSR. CSR is implemented in order to achieve integrated governance, linking together the following elements: economic governance, ecological governance, social governance, corporate governance (management). Integrated governance should be treated as the benchmark, that is, the final model. Benchmarking is the process of implementation of various activities in order to achieve the integrated governance.
The CSR benchmarking process, as well as indicators to assess the organisation in the scope of the CSR have been proposed in this article. On the basis of the analysis it can be concluded that in the area of CSR the subject of comparison may be the results/outcomes of implemented CSR activities (result benchmarking), and processes to achieve results/effects (process benchmarking).
Key words: benchmarking, corporate social responsibility, improvement.
JEL codes: M14

Бенчмаркинг - инструмент совершенствования организации в области корпоративной социальной ответственности
Процесс совершенствования организаций проходит с использованием разных инструментов управления. Один из них - бенчмаркинг, обозначающий сравнение с передовиками и указание способов достижения лучших результатов. Бенчмаркинг можно тоже применить в качестве инструмента совершенствования организации в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО), понимаемого как одна из форм внедрения устойчивого развития на предприятиях.
Цель рассуждений автора статьи - представить директивы в области бенчмаркинга, проводимого в области КСО. КСО осуществляется для достижения интегрированного порядка, объединяющего следующие составные порядки: экономический порядок, экологический порядок, общественный порядок, корпоративный (управленческий) порядок. Интегрированный порядок следует считать бенчмарком, т.е. образцом, целевым состоянием. Бенчмаркинг КСО же - процесс внедрения разных действий для достижения интегрированного порядка.
В статье предложили процесс бенчмаркинга КСО, а также показатели, которые служат для оценки реализации в области КСО. На основе проведенного анализа можно констатировать, что в сфере КСО предметов сравнения могут быть результаты/эффекты осуществляемых действий КСО (бенчмаркинг результатов) и процессы достижения результатов/эффектов (бенчмаркинг процессов).
Ключевые слова: бенчмаркинг, корпоративная социальная ответственность, совершенствование.
Коды JEL: M14