Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaO nasArchiwum wydarzeń Instytutu
Szukaj:   
 

 
Krótka historia
Nasza misja
Dyrekcja Instytutu
Archiwum wydarzeń Instytutu

 

Archiwum wydarzeń Instytutu

W dn. 16-17 marca 2017 r. na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku odbyło się spotkanie uczestników międzynarodowego projektu badawczego Emerging Market Global Players poświęcone rozwojowi projektu i wytyczeniu kierunków współpracy na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyła dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która kieruje projektem po stronie polskiej.
Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur od 2010 r. uczestniczy w projekcie Emerging Market Global Players koordynowanym przez Columbia Centre on Sustainable Investment (CCSI), czołowy ośrodek badań nad zagadnieniami przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), działający na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uczestnikami projektu są ośrodki naukowo-badawcze w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Celem projektu jest zidentyfikowanie pochodzących z tych krajów przedsiębiorstw spoza sektora finansowego, realizujących projekty inwestycyjne za granicą, a także stworzenie ich rankingu ze względu na stopień umiędzynarodowienia. (Więcej)


16 marca 2017 r. w Instytutcie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się seminarium pt. Ekonomiści o sobie i naukach ekonomicznych. Wokół książki „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami”. Seminarium otworzył dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK. Następnie dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK, kierownik Zakładu Badań Ekonomiczno-Społecznych, zaprezentował książkę będącą rezultatem badań przeprowadzonych w ramach realizacji w latach 2014-2016 projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS4/02706 pt. „Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej".
Książka zawiera zapis 20 wywiadów przeprowadzonych z wybitnymi polskimi ekonomistami oraz prezentuje wyniki badań ankietowych. Reprezentanci szkół liberalnych wskazywali na keynesizm jako dominujący w Polsce i vice wersa. Przejawiał się podział na liberalne kierunki myśli ekonomicznej wywodzące się z keynesizmu, przy tym połowa osób odwoływała się do keynesizmu i postkeynesizmu, ale duża grupa do instytucjonalizmu, a znaczna część uznała się za eklektyków.
Mgr Grzegorz Konat przedstawił uzyskane rezultaty badań modelowych wyników przeprowadzonej ankiety. Największa grupa respondentów (30,4%) zadeklarowała się jako przedstawiciele nowej ekonomii instytucjonalnej, a wybór tej szkoły był dodatnio skorelowany z przedziałem wieku 46-55 lat i wyższym wykształceniem matki.
W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja panelowa, którą prowadził dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH, a wzięli w niej udział prof. zw. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor z INE PAN i prof. zw. dr hab. Mieczysław Kabaj z IPiSS. Paneliści wskazali na szereg barier rozwoju polskich nauk ekonomicznych, w tym na barierę finansową, ale też na wadliwy system kształcenia, w ramach którego nie uczy się współpracy, samodzielnego myślenia i kreatywności.


W dniu 31.01.2017 r. w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbył się „Sejmik dronowy” – ogólnopolska konferencja, której organizatorami byli Instytut Mikromakro, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz CNBOP-PIB. Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy?, dokąd idziemy?, jakie są wyzwania dla rynku dronów w Polsce? w kontekście Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
W ocenie organizatorów „Rozproszenie branży powoduje brak wystarczającej siły przebicia by zaistnieć szerzej na rynku. Tylko wspólnymi działaniami: firm prywatnych, instytucji badawczych, uczelni wyższych, think-tanków, potencjalnych użytkowników stworzymy z dronów naszą narodową specjalizację jako część przemysłu 4.0”.
Konferencję prowadzili dr Anna Partyka-Opiela, radca prawny w Kancelarii DZP i Sławomir Kisieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro. W panelu wprowadzającym do dyskusji głos zabrali: Pani Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup, z-ca dyrektora ds. technicznych CNBOP-PIB.

W debacie nt.: „ Wyzwania rynku dronów w Polsce jako część przemysłu 4.0.” udział wzięli: dr Aleksandra Auleytner, partner w Kancelarii DZP, Tomasz Badowski, dyrektor marketingu i promocji WB Electronics, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup, z-ca dyrektora ds. technicznych CNBOP-PIB, dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK, Mirosław Poppe, partner w dziale usług doradczych KPMG w Polsce i Michał Wojas, prezes zarządu FlyTech UAV sp. z o.o.
Podczas konferencji wiele miejsca poświecono prawnym aspektom funkcjonowania rynku dronowego oraz praktycznym zastosowaniom bezzałogowców. W końcowej części konferencji odbyła sesja: „Burza mózgów” dotycząca wyzwań technologicznych, społecznych i prawnych wybranych zastosowań dronów i kierunków rozwoju branży. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele branży i zainteresowane problematyką osoby.


W dniu 16 stycznia 2017 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa nt. Handel w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r., której organizatorem byli Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Celem spotkania była ocena stanu rozwoju handlu oraz wymiana myśli i poglądów przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat kierunków rozwoju handlu w perspektywie 2020 r. oraz możliwych scenariuszy działań różnych grup przedsiębiorstw handlowych w warunkach narastającej konkurencji, postępującego usieciowienia firm, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zmieniających się preferencji zakupowych konsumentów. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z kilkunastu krajowych ośrodków naukowych (uczelni i jednostek badawczych), przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji handlowych (m. in. Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”) oraz dostawców (Polskiej Federacji Producentów Żywności), a także niezależni eksperci rynku FMCG i dziennikarze specjalizujący się w problematyce handlu i usług.

W pierwszej części konferencji wygłoszono pięć referatów:
- Handel wewnętrzny w Polsce w latach 2011-2016; dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK; wystąpienie zawierało wybrane treści przedstawione w raporcie rocznym o handlu pt. Raporty. Handel wewnętrzny 2011-2016, wydanym przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
- Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce i UE w latach 2011-2015; dr hab. Krystyna Świetlik, prof. Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB,
- Znajomość zachowań klientów jako podstawa budowy strategii rozwoju przedsiębiorstw handlowych; dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Obszary ryzyka w działalności krajowych producentów marek własnych detalistów;
dr Zbigniew Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Supermarkety społeczne jako nowy wymiar CSR i ich wkład w zrównoważony rozwój; dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Blaženka Knežević, PhD Associate Professor and Ivana Marić, PhD Assistant Professor University of Zagreb.
W drugiej części konferencji przeprowadzono dyskusję panelową nt. Jak nowe uwarunkowania, w tym prawne mogą wpłynąć na rozwój handlu?, której moderatorem była dr hab. Barbara Borusiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przedmiotem dyskusji panelowej były następujące zagadnienia:
- Zmiana uwarunkowań, w tym prawnych rozwoju handlu - jakie mogą być skutki dla przedsiębiorstw handlowych, dostawców, rynku pracy i rynków lokalnych?
- Możliwe scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r.
W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: Uniwersytetu w Rzeszowie, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Federacji Producentów Żywności, ekspert rynku FMCG, IBRKK. 


Uczestników konferencji „Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?", która odbyła się 28 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju oraz wszystkich zainteresowanych problematyką tej konferencji, zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną pt. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych? W publikacji Czytelnik znajdzie materiały dotyczące przebiegu konferencji oraz jej podsumowanie.28 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?, pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego oraz Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Organizatorami konferencji byli: Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju, a partnerem merytorycznym – Belter Social Design Company.
Tegoroczna konferencja, czwarta z cyklu "Innowacje społeczne w Polsce", koncentrowała się na problematyce mierzenia tych innowacji. Konferencję otworzył dyrektor Instytutu dr Bogusław Bławat. Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w MR Paweł Chorąży.
Główną część konferencji, poświęconą dyskusji nad problematyką mierzenia efektów innowacji społecznych poprzedziło wystąpienie gościa specjalnego prof. zw. dr hab. inż. Michała Kleibera z PAN.
W trakcie konferencji, którą prowadziła prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta odbyły się trzy panele problemowe. Pierwszy, prowadzony przez Agatę Stafiej-Bartosik z ASHOKA Polska, poświęcony był ocenie innowacji społecznych przez beneficjentów. W dyskusji poruszono m. in. takie zagadnienia jak wpływ innowacji społecznych na poprawę jakości życia osób zdrowych i osób z różnymi dysfunkcjami oraz na jakość życia społeczeństwa i społeczności lokalnej.
W drugim panelu, w którym moderatorem był prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, zajęto sie problematyką mierzenia efektów innowacji społecznych w administracji państwowej, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych i pozabiznesowych. Dyskutowano m. in. o rozwoju i kreowaniu innowacji społecznych przez organizacje pozarządowe i pozabiznesowe, a także o kosztach i efektach innowacji społecznych w organizacjach pozarządowych i pozabiznesowych.
Trzeci panel, prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula, odbył się pod hasłem „Biznes o rozwoju i mierzeniu efektów innowacji społecznych" i skupił się na problematyce kreowania i rozwoju innowacji społecznych w organizacjach biznesowych oraz monitorowania i mierzenia efektów innowacji społecznych realizowanych w tych organizacjach.
Specjalnie na konferencję organizatorzy przygotowali monografię pt. „Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?". W przygotowaniu jest również publikacja pokonferencyjna, która ukaże się na stronach internetowych organizatorów konferencji. 


W dniu 7 września 2016r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja nt: Dylematy zrównoważonego rozwoju, na której prezentowane były raporty: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016" i „Gospodarka i handel zagraniczny w Polski 2015 roku". Konferencję otworzył dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Michalski. Cykl prezentacji poprzedziło wystąpienie prof. dr hab. Juliusza Kotyńskiego, redaktora raportu nt. polityki gospodarczej. W dalszej części konferencji referaty wygłosili:
- Gospodarka i handel zagraniczny Polski. Prognoza na lata 2016-2017. Koniunktura i (czy) polityka? - dr Jan Przystupa, prof. IBRKK;
- Stabilność finansów zagranicznych w Unii Europejskiej - dr Janusz Sawicki;
- Wartości jednostkowe (unit values) w polskim eksporcie - Wojciech Mroczek;
- Kierunki zmian w polityce ekonomiczno-społecznej Polski w latach 2015-2016 i ich możliwe skutki - dr Jan Piotrowski;
- Zmiany w produkcji i handlu rolno-żywnościowym Polski w latach 2014-2016 - dr Konrad Prandecki (IERiGŻ).
Konferencja zakończyła się dyskusją.  


W dniu 7 lipca 2016 r. odbyła się konferencja naukowa nt. Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami, na której zaprezentowane zostały dwa raporty Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2014-2017" oraz „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2013-2015”. Podczas konferencji wygłoszono 6 referatów:
Prof. dr hab. Juliusz Kotyński – Koniunktura i handel światowy. Podstawowe tendencje.
Dr Jan Przystupa, prof. IBRKK – Koniunktura świata i Polski. Polska – koniunktura 2015 r. Prognoza na 2016-2017.
Dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK – Czy stagnacja sekularna w krajach rozwiniętych?
Dr Karolina Konopczak – Wielka Brytania po kryzysie finansowym.
Mgr Janusz Chojna – Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015.
Dr Łukasz Ambroziak – Wsparcie ze środków publicznych rynku pojazdów elektrycznych. Wnioski dla Polski.
Dyskusja z uczestnikami z sali zakończyła konferencję. (Prezentacje)


W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyła się XII Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich pod Honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministerstwa Rozwoju i Marszałków Województw. Tematem Konferencji było: Działania w zakresie wspierania ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg. W drugiej części konferencji miały miejsce dwa panele dyskusyjne:
Panel I: Działania na rzecz rozwoju eksportu na priorytetowych rynkach zagranicznych
Panel II: Działania na rzecz proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki.
W drugim panelu, który poprowadził Przewodniczący Rady Głównej SEP, Prezes FM BRAVO Stefan Tkaczyk wśród uczestników był Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dr hab. Ryszard Michalski. Dyskusja z uczestnikami z sali oraz wręczenie Listów Gratulacyjnych i Pucharów dla Liderów Polskiego Eksportu zakończyły konferencję.


W dniu 26 stycznia 2016 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa nt. „Szkoły myśli ekonomicznej w polskiej ekonomii akademickiej". Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach realizacji w latach 2014-2016 projektu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS4/02706 pt. „Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej". Konferencję prowadził dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor IBRKK.
Wygłoszono 4 referaty. Dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK, przedstawił założenia projektu badawczego. Następnie dr hab. Kazimierz Kloc, prof. Szkoły Głównej Handlowej, wygłosił referat pt. „Współczesne szkoły myśli ekonomicznej. Zagadnienia teoretyczne". Kolejne wystąpienia poświęcone były prezentacji wyników przeprowadzonych badań. Dokonali jej mgr Grzegorz Konat (IBRKK) w referacie „Polska ekonomia akademicka. Wyniki badań empirycznych" oraz mgr Wanda Karpińska-Mizielińska (IBRKK) w wystąpieniu zatytułowanym „Polska ekonomia akademicka w ocenie jej wybitnych przedstawicieli". Konferencję zakończyła ożywiona dyskusja i podsumowanie prowadzącego.


W dniu 18 stycznia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa nt. Przedsiębiorstwo handlowe - strategie, innowacje, relacje biznesowe, której organizatorami był Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Konferencja była poświęcona ocenie stanu i kierunków rozwoju handlu oraz wymianie myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat kierunków działań różnych grup przedsiębiorstw handlowych w warunkach narastającej konkurencji, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zmieniających się preferencji zakupowych konsumentów. Podczas konferencji wygłoszono 5 referatów:
Prezentacja raportu o handlu - stare i nowe dylematy rozwoju handlu w Polsce - dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK
Innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych - dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wielokanałowość w handlu - perspektywa przedsiębiorstwa i konsumenta - dr Barbara Kucharska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Marki własne w Polsce - ocena stanu i kierunki rozwoju - dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Relacyjne uwarunkowania rozwoju marek własnych detalistów - dr Zbigniew Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
W drugiej części konferencji miał miejsce panel dyskusyjny nt. Konkurencyjność krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw handlowych, którego moderatorem była dr hab. Barbara Borusiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia:
- Przewaga konkurencyjna zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw handlowych w świetle proponowanego przez rząd opodatkowania handlu
- Zmiany preferencji zakupowych konsumentów, a strategie rozwoju przedsiębiorstw handlowych
- Relacje biznesowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych
- Personalizacja oferty jako strategia konkurowania.
W panelu uczestniczyli: dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; dr Piotr Cyrek - Uniwersytet Rzeszowski; Andrzej M. Faliński - Dyrektor Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; prof. dr hab. Henryk Mruk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Maciej Ptaszyński - Dyrektor Polskiej Izby Handlu; dr hab. Magdalena Stefańska - Uniwersytet w Poznaniu; Andrzej Wojciechowicz - niezależny ekspert. Dyskusja z uczestnikami z sali zakończyła konferencję.


W dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Instytutu odbyła się międzynarodowa konferencja pod patronatem Ministra Gospodarki nt. Bułgaria i Rumunia - Rynki współpracy dla polskiego biznesu. Organizatorami konferencji byli Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Gości powitała p. prof. dr hab. Anna Dąbrowska, z-ca dyrektora IBRKK. Następnie wystąpili p. Wojciech Pobóg-Pagowski, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej MG, p. Tomasz Salomon, z-ca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia MG i p. Joanna Pietrusewicz z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MriRW.

W dalszej części konferencji, którą prowadziła p. Hanna Kępka (Zakład Koniunktury Światowej IBRKK), rynki Bułgarii i Rumunii przedstawili p. Angel Angelov, Radca Handlowy, Ambasady Republiki Bułgarskiej w Polsce, p. dr Grażyna Chorążykiewicz, Radca, Kierownik WPHI Ambasady RP w Sofii, p. Botond Kovessi, I Sekretarz, Biuro Promocji Gospodarczej i Handlowej Ambasady Rumunii w Polsce, p. Włodzimierz Sadzik, Radca, Kierownik WPHI Ambasady RP w Bukareszcie. Na konferencji swoje prezentacje wygłosili również p. Marek Kłoczko, Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Krajowej Izby Gospodarczej, p. Anna Kacprzyk, Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych PARP, p. Jordan Draganchev - Prezes Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej w Warszawie oraz sponsorzy konferencji p. Wiesław Kołodziejski, Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i p. Jan Rekiel, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Adresowana ona była głównie do polskich przedsiębiorców z małych i średnich firm, zainteresowanych podjęciem bądź rozszerzeniem współpracy gospodarczej z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynkach Bułgarii i Rumunii oraz do przedstawicieli instytucji współpracujących z biznesem.


W dniu 7 grudnia 2015 r. w Warszawie w sali konferencyjnej UOKiK odbyła się międzynarodowa konferencja nt. Edukacja na rzecz innowacyjnych MSP - szwajcarskie doświadczenie a polskie wyzwania, zorganizowana pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorem spotkania byli: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Polska Sekcja Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), i-intelligence GMBH oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Celem konferencji było omówienie wyzwań związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością oraz rozwojem MSP w Polsce w kontekście doświadczeń szwajcarskich w zakresie edukacji promującej kluczowe umiejętności w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygłoszono następujące referaty:
- Program CTI Entrepreneurship. Szwajcarska inicjatywa w zakresie wspomagania przedsiębiorczości i innowacji MSP. Prezentacja doświadczeń i korzyści
Jacques Hefti - przedstawiciel CTI, wykładowca na ZHAW School of Management and Law w Zurichu, zaangażowany w zarządzanie programem CTI w kantonie Zurich
- Wywiad biznesowy i jego znaczenie dla rozwoju MSP
Chris Pallaris - wykładowca w ramach CTI. Konsultant i dyrektor firmy i-intelligence GMBH, wykładający na ZHAW School of Management and Law w Zurichu, ETH Zurich, Mercyhurst College w Stanach Zjednoczonych oraz Vesalius College w Belgii
- Programy wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji wśród MSP w perspektywie 2020 roku -Grzegorz Rzeźnik, PARP
- „Innowacyjne rozwiązania finansowe dla MSP" -Adam Lipka-Bebeniec
Przedmiotem dyskusji w panelu, który poprowadził Pan Andrzej Wojciechowicz (niezależny ekspert) były następujące zagadnienia:
- Znaczenie informacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
- Innowacyjny przedsiębiorca - co powinien wiedzieć? Jak powinien myśleć? Jak go wesprzeć?
- Edukacja w służbie MSP - fakty i postulaty.
- Współpraca świata nauki i biznesu - jak to zrobić?
Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: Jacques Hefti, Chris Pallaris - przedstawiciele CTI, Paweł Smółka - SCIP, Maciej Ptaszyński - Polska Izba Handlu, Maria Andrzej Faliński - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Mariusz Stachnik - Mazowiecki Klaster ICT, Tomasz Pilewicz - Philips Polska, Urszula Kłosiewicz-Górecka - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.


W dniach 4-5 listopada 2015 r. odbyło się w Warszawie VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 (8th Food Market & Retail Forum 2015), w którym uczestniczyli przedstawiciele biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawiciele urzędów i instytucji publicznych. Organizatorem Forum jest Grupa PTWP SA (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości). Uczestnikiem sesji tematycznej nt. Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej fazie przebudowy była dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, która wygłosiła referat wprowadzający do dyskusji nt. Rynek hurtowy w Polsce. Perspektywy i kierunki rozwoju sektora dystrybucyjnego. Moderatorem był Andrzej Wojciechowicz – FMCG Business Consulting. Przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia: hurtownicy żywności jako baza logistyczna dla sektora e-commerce, grupy zakupowe – dystrybutorzy znaleźli pomysł na efektywną współpracę?, hurtownik czy już logistyk – kierunki ewolucji sektora hurtowego w Polsce, budowa sieci detalicznych – rynek czeka trudny proces konsolidacji sieci franczyzowych?


W dniach 29-31 października 2015 r. odbyła się w międzynarodowa konferencja w Wuhan w Chinach nt. „International Conference on Transitional Investment and Trade Relations between USA and Emerging - Markets Economies”. Organizatorami konferencji był Uniwersytet Hubei w Wuhan oraz Transnational Corporations Review z Kanady. Instytut reprezentowała dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która wygłosiła na sesji ogólnej referat pt. “Chinese and South Korean Investment in Poland – a Comparative Study”. Prelegentami na konferencji byli pracownicy naukowi uniwersytetów chińskich oraz goście zagraniczni z: Australii, Bangladeszu, Brazylii, Chile, Izraela, Kanady, Kolumbii, Słowenii i Turcji. (Dalej)


W dniu 8 października 2015 r. odbyła się w Szkole Głównej Handlowej ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Strategie marek detalistów a strategie marek producentów na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych: konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja”. Organizatorem spotkania był Zakład Strategii Marketingowych. Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu. Kolegium Gospodarki Światowej. Uczestnikiem I panelu dyskusyjnego nt. Marki producentów a marki sieci handlowych na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych: konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja była dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, która również przygotowała artykuł nt. Marki własne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych.


W dniach 4-6 października 2015 r. odbyła się w Międzyzdrojach XI ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty”. Organizatorem spotkania był Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Marketingu Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednym z partnerów medialnych był „Handel Wewnętrzy. Rynek-Przedsiębiorstwo. Konsumpcja-Marketing”, którego wydawcą jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Program Konferencji objął sześć paneli dyskusyjnych. W drugim panelu nt. Konsument na tle zachodzących zmian w otoczeniu moderatorem dyskusji była dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, która na konferencję przygotowała również artykuł nt. Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych.


W dniu 29 września 2015 r. w siedzibie Instytutu odbyła się konferencję nt: „Polska gospodarka przed wielką zmianą?", na której prezentowane były raporty: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2014-2015" oraz „Gospodarka i handel zagraniczny w Polski 2014 roku". Wybrane zagadnienia z raportów zaprezentowali:
dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor IBRKK,
prof. zw. dr hab. Juliusz Kotyński, Zakład Koniunktury Światowej,
prof. nadzw. dr Jan Przystupa, Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej,
dr Janusz Sawicki, Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej,
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski, kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej,
dr Jan Piotrowski, Zakład Integracji Europejskiej. 


W dniu 28.09.2015 r. w IBRKK odbyło się spotkanie z udziałem dziennikarzy z cyklu spotkań: „POROZMAWIAJMY O GOSPODARCE - ŚNIADANIE w IBRKK".
Tematem spotkania, które prowadziła prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska, zastępca dyrektora Instytutu, było „Polska gospodarka przed wielką zmianą?".
W dyskusji udział wzięli m.in. pracownicy Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski (kierownik), prof. nadzw. dr Jan Przystupa, dr Janusz Sawicki. Pracownicy naukowi IBRKK przedstawili swoje poglądy poparte wiedzą teoretyczną nt. polskiej gospodarki i prognoz na najbliższe lata oraz odpowiadali na pytania dziennikarzy.


W dniu 13.07.2015 r. w IBRKK odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem dziennikarzy inicjujące cykl spotkań:
„POROZMAWIAJMY O GOSPODARCE – ŚNIADANIE w IBRKK”.
Tematem spotkania, które prowadziła prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska, zastępca dyrektora Instytutu, było „Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość”.
W dyskusji udział wzięli m.in. pracownicy Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski (kierownik), prof. nadzw. dr Jan Przystupa, dr Janusz Sawicki i mgr Janusz Chojna, kierownik Zakładu Koniunktury Światowej. Grono wybitnych pracowników naukowych IBRKK przedstawiło swoje poglądy poparte wiedzą teoretyczną nt. polskiej gospodarki i prognoz na najbliższe lata oraz odpowiadało na pytania dziennikarzy.


2 lipca 2015 r. w IBRKK odbyła się konferencja: „Szanse i zagrożenia wzrostu". Była ona okazją do zaprezentowania dwóch corocznych raportów Instytutu „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2013-2016" oraz „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014". Konferencję prowadził dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Michalski zaś wybrane zagadnienia dot. koniunktury gospodarczej i inwestycji zagranicznych w Polsce przedstawili pracownicy IBRKK:
dr Janusz Sawicki: Koniunktura - wybrane zagadnienia i pytania;
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski: Wpływ koniunktury na SHZ Polski. Postępy konsolidacji fiskalnej. Stabilność zewnętrzna;
prof. nadzw. dr Jan Przystupa: Polska - koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016;
mgr Janusz Chojna: XXIV Raport roczny. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014;
dr Wojciech Burzyński: Inwestycje w B+R: wnioski dla Polski. 


29 czerwca 2015 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa „Konsumpcja. Innowacje. Zrównoważony Rozwój" finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", nr 2012/05/B/HS4/04006.
Konferencję otworzył dyrektor Instytutu dr hab. R. Michalski.. Wystąpienia wprowadzające do problematyki konferencji wygłosili:
prof. dr hab. A. Olejniczuk-Merta (IBRKK) - Innowacje społeczne jako narzędzie kreowania produktów systemowych;
prof. dr hab. K. Mazurek-Łopacińska (UE we Wrocławiu) - Konsument jako źródło inspiracji i odbiorca innowacji;
prof. dr hab. B. Rok (Akademia Leona Koźmińskiego) - Innowacje w konsumpcji a etyka.
W panelu „Innowacyjna konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy" moderowanym przez prof. dr hab. G. Maciejewskiego (UE w Katowicach) główne wątki dyskusji dotyczyły postrzegania konsumpcji jako elementu współdecydującego o rozwoju gospodarki oraz związków między konsumpcją, innowacyjną gospodarką i zrównoważonym rozwojem.
Drugą część konferencji stanowiła sesja plenarna, na którą złożyło się 15 krótkich wystąpień pracowników naukowych z 8 ośrodków akademickich w Polsce.


W dniu 10 czerwca 2015 roku Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur gościł grupę studentów Politechniki Białostockiej i ich opiekuna dr Elżbietę Skąpską z Wydziału Zarządzania PB. Spotkanie prowadziła dr M. Błaszczuk-Zawiła z Zakładu Integracji Europejskiej. W trakcie spotkania pani H. Kępka z Zakładu Koniunktury Światowej przybliżyła studentom działalność Instytutu, w tym odnoszącą się bezpośrednio do funkcjonowania przedsiębiorstw. Poruszono też kwestię współpracy IBRKK z innymi instytucjami otoczenia biznesu. W drugiej części spotkania dr Ł. Ambroziak z Zakładu Integracji Europejskiej przybliżył studentom zagadnienie fragmentaryzacji produkcji i wpływu tego zjawiska na handel międzynarodowy.


W dniach 21 i 22 maja 2015 roku odbyło się w Londynie kolejne wiosenne posiedzenie AIECE organizowane przez National Institute of Economic and Social Research (Londyn). Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur reprezentował dr Janusz Sawicki. Tematem konferencji była analiza sytuacji makroekonomicznej w UGiW i całej UE, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez EBC polityki monetarnej. Dokonano przeglądu sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach członkowskich UE (więcej).  


W ramach projektu dotyczącego umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią obecnie prowadzone są prace badawcze. Przedstawicielem naszego Instytutu w zespole badawczym jest dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK. Projekt realizowany jest przy współpracy National Centre for Research on Europe University of Canterbury w Christchurch.  


W dniu 2 marca 2015 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy". Współorganizatorem konferencji była Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Konferencja była poświęcona ocenie rozwoju handlu wewnętrznego w latach 2009-2014 oraz wymianie myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat wpływu rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na przedsiębiorstwa handlowe, dostawców i konsumentów. Referaty wprowadzające wygłosili:
dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK - Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski, IBRKK - prezentacja do pobrania,
dr Marta Ziółkowska ‒ Franczyza w handlu - ocena stanu i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Handlowa - prezentacja do pobrania,
mgr Katarzyna Wasilik - Handel wysyłkowy w Polsce, IBRKK.
W trakcie konferencji przeprowadzono dwie dyskusje panelowe nt:
- Innowacje jako kluczowy czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych; moderatorem była dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczyli: przedstawiciele Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Uniwersytetu Rzeszowskiego i IBRKK.
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w handlu wewnętrznym ‒ ocena stanu, skutki dla klientów i przedsiębiorstw, którego moderatorem była dr hab. Barbara Borusiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestniczyli: przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Szczecinie i firmy consultingowej FMCG Business Consulting.  


W dniu 12.01.2015 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Konsumpcja i innowacje zorganizowana przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Współorganizatorem konferencji była firma Goodbrand Social Innovation Partners. Celem konferencji było pokazanie nowego miejsca konsumpcji we współczesnym świecie, wskazanie wyzwań współczesnej konsumpcji i powiązań ich spełnienia z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz wyznaczenie kierunków badań konsumpcji i działań wdrażających efekty badawcze w aspekcie zmierzania do zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju.
Referaty wprowadzające wygłosili: prof. dr hab. Anna Olejniczuk- Merta - Rola i znaczenie konsumpcji w rozwoju innowacyjnej gospodarki i Paweł Niziński - Czym jest antykonferencja? Dlaczego wykorzystujemy tę formę prowadzenia dyskusji służącej realizacji celów poznawczo-wdrożeniowych?
Następnie odbyły się równolegle sesje dyskusyjne w pięciu zespołach tematycznych:
- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce
- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce
- Marketingowe i ekonomiczne aspekty innowacji w konsumpcji
- Innowacje a konsumpcja. Konsumpcja a innowacji
- Innowacje społeczne w konsumpcji.
Podsumowanie konferencji stanowiły wystąpienia moderatorów poszczególnych zespołów, którzy przedstawili przebieg dyskusji oraz wnioski wyciągnięte przez ich uczestników. 


24 października 2014 r. w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Innowacje społeczne - od idei do upowszechniania efektów" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Iwony Wendel. Organizatorami konferencji byli: IBRKK, ALK oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i firma GoodBrand & Company.
Konferencja, poświęcona praktycznym aspektom innowacji społecznych (ich projektowaniu, realizacji i upowszechnianiu), składała się z dwóch części. W pierwszej przeprowadzono dyskusję panelową, podczas której rozważano kwestie źródeł pozyskiwania informacji nt. innowacyjności społecznej oraz możliwości i zakresu dyfuzji tych innowacji. W panelu uczestniczyli: dr Alicja Adamczak (Urząd Patentowy RP), Leszek Drogosz (Urząd Miasta St. Warszawy), prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski), Joanna Makocka (NCBR), Monika Rozkosz-Deichmann (Fundacja Sedeka), Agata Stafiej-Bartosik (Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego) oraz Piotr Stańczak (Europejskie Centrum Konsumenckie). Druga część konferencji prowadzona była w formie warsztatów dotyczących projektowania innowacji społecznych. Odbywało się 10 warsztatów, które prowadzili praktycy realizujący innowacje społeczne. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących świat praktyki gospodarczej, nauki, instytucji samorządowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
Specjalnie na konferencję Instytut przygotował monografię pt. „Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów”.


22 października 2014 r. odbyła się w IBRKK ogólnokrajowa konferencja „Polska w Unii Europejskiej po 10 latach - w centrum czy na peryferiach?" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizatorem konferencji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Referaty zagajające wygłosili dr hab. Jerzy W. Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Następnie odbył się panel dyskusyjny, którego uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytania:

  • w jaki sposób integracja europejska wzmocniła naszą gospodarkę i jej międzynarodową konkurencyjność?
  • jak wpłynęła na poziom życia Polaków?
  • co możemy uznać za sukces, a co za porażkę?
  • jakie są największe wyzwania na następną dekadę?

W panelu wystąpili: dr Bohdan Wyżnikiewicz (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), prof. dr hab. Andrzej Kowalski (dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-P I B), prof. dr hab. Leszek Jasiński (Politechnika Warszawska) i jako moderator, dr hab. Ryszard Michalski (dyrektor IBRKK). Ponadto odbyły się dwie sesje. Sesja I. „Innowacyjność i konkurencyjność Polski na tle innych krajów UE" - moderatorem była prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Szkoła Główna Handlowa).
Sesja II. „Społeczeństwo polskie w integrującej się Europie" - moderatorem był prof. dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa) (więcej). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in.: MG, MNSW, Uniwersytetu Rzeszowskiego, SGH, UE w Katowicach, IERiGŻ-PIB, SGGW, IBRKK.
Na konferencję Instytut przygotował monografię pt. „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej". 


W dniach 5-7 października 2014 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się jubileuszowa, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty". Tematyka konferencji skupiała się na współczesnych wyzwaniach przeobrażeń marketingu oraz kierunkach rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednym z partnerów konferencji był Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a wśród patronów medialnych znalazł się dwumiesięcznik „Handel Wewnętrzny" wydawany przez Instytut. W konferencji aktywnie uczestniczyli pracownicy IBRKK; Dr Robert Nowacki prowadził debatę panelową poświęconą kierunkom zmian w zachowaniach konsumentów, a mgr Katarzyna Wasilik wypowiadała się na temat idei Sprawiedliwego Handlu.


18 lipca 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Importance of the Visegrad cooperation in changing European and global circumstances" zorganizowana przez Visegrad Fund we współpracy z Instytutem Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk, Instytutem Badań Ekonomicznych Słowackiej Akademii Nauk oraz Instytutem Polityki Europejskiej w Pradze.
W konferencji uczestniczyła dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK przedstawiając prezentację nt. „Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and USA: A View from Poland". 


W Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 7 lipca 2014 r. odbyła się konferencja nt. „Sprawiedliwy Handel a zrównoważona konsumpcja" zrealizowana w ramach grantu „Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce" nr 2011/03/B/HS4/03727 (NCN).
Wybrane zagadnienia zaprezentowane na spotkaniu:
Rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce na tle krajów UE, Tadeusz Makulski (Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu);
Społeczna odpowiedzialność biznesu a Sprawiedliwy Handel, prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski, Dom Badawczy Maison);
Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu na przykładzie łódzkich konsumentów, mgr Natalia Szubska-Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki);
Znaczenie świadomości konsumentów dla rozwoju idei Sprawiedliwego Handlu i zachowań konsumentów, prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło (SGH), dr Małgorzata Radziukiewicz (IBRKK);
Sprawiedliwy Handel z perspektywy producentów. O handlu czekoladą z Wybrzeża Kości Słoniowej, dr Błażej Popławski (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne).


W dniu 3 lipca 2014 r. w siedzibie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja nt: „Dylematy rozwojowe polskiej gospodarki”. Na konferencji zaprezentowane zostały coroczne raporty Instytutu: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014”, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2013 roku” oraz „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2012-2015”. Wybrane zagadnienia z raportów zaprezentowali prof. J. Kotyński, dr J. Sawicki, dr J. Przystupa, dr J. Piotrowski, prof. K. Marczewski, mgr J. Chojna i dr W. Burzyński.


W dniu 4 czerwca 2014 r., w IBRKK odbyła się konferencja międzynarodowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji" nr 2011/03/B/HS4/04417. Konferencja składała się z czterech sesji: Sesja I. Nowe podejście do konsumenta - procesy nieświadome i automatyczne - prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski, Dom Badawczy Maison). Sesja II. Kompetencje współczesnego konsumenta - prezentacja wyników badań z projektu badawczego finansowanego przez NCN - prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski. Sesja III. Konsument wobec nowych wyzwań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - dr Wilhelma Nikitina (Łotwa), prof. dr hab. Jurij Paczkowski (Ukraina). Sesja IV. Prawa konsumenta wobec nowych rozwiązań legislacyjnych - Piotr Stańczak Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Gości powitał dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor Instytutu. Sesje I i III prowadziła prof. dr hab. Anna Dąbrowska, z-ca dyrektora IBRKK, sesję II poprowadził dr hab. Felicjan Blok, prof. PCz a sesję IV – dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW. W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli środowisk akademickich w kraju i z zagranicy.


W dniu 27 maja br. National Chengchi University (NCCU) w Tajpej na Tajwanie zorganizował międzynarodową konferencję pt. Proactive EU FTA Strategy and EU - Asian Economic Interactions. Uczestnikami konferencji, oprócz pracowników naukowych NCCU, byli naukowcy z czterech krajów Unii Europejskiej (Francji, Niemiec, Polski i Węgier) oraz z Australii, Hongkongu, Indonezji i Korei Płd. Gościem z Polski była dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która przedstawiła referat pt. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Polish Perspective. Jej wyznaczonym dyskutantem był prof. SanYi Yang z National Chung Hsing University. Referat wstępny pt. South- Economic Relations in the 21st Century wygłosił prof. Marc Williams z University of New South Wales.
Program konferencji dostępny jest tu.


W dniach 22-23 kwietnia 2014 r. w Helsinkach odbyła się wiosenna sesja Grupy Roboczej ds. Handlu Światowego i Cen Surowców Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Koniunktury Gospodarczej (AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade). Organizatorem sesji był fiński instytut ETLA (The Research Institute of the Finnish Economy). W pracach przebiegających równolegle w dwóch zespołach badawczych uczestniczyli przedstawiciele IBRKK - dr Łukasz Ambroziak w zespole ds. handlu światowego i Janusz Chojna w zespole ds. cen surowców. Zadaniem zespołów było opracowanie prognoz handlu światowego i cen surowców na lata 2014-2015.
Wyniki prac można znaleźć na stronie internetowej IBRKK poświęconej współpracy zagranicznej
8 kwietnia 2014 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się otwarte seminarium, na którym prezentowany był raport „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013". Z referatami wystąpili: mgr Janusz Chojna nt. Napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycji sektora zagranicznego w Polsce, dr Łukasz Ambroziak nt. Miejsca nowych państw członkowskich UE w łańcuchu produkcji sprzętu transportowego, dr Wojciech Burzyński nt. Warunków poprawy pozycji innowacyjnej kraju i mgr Agata Wancio (SGH) nt. Roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w awansie innowacyjnym Chin. Materiał informacyjny i prezentacje referatów są dostępne na stronie seminarium

10 marca 2014 r. w Brukseli rozpoczęła się czwarta runda rokowań w sprawie transatlantyckiej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) z udziałem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, analizuje m.in. potencjalne korzyści wynikające z umowy TTIP dla europejskich konsumentów w artykule zamieszczonym na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


W dniu 27 stycznia 2014 r. odbyła się konferencja „Przedsiębiorstwa handlowe w okresie spowolnienia gospodarki" zorganizowana przez IBRKK i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD). Powitanie gości oraz słowo wstępne wygłosili dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor IBRKK i dr Andrzej Maria Faliński, dyrektor generalny POHiD. W części I poświęconej prezentacji treści rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2013. Rynek artykułów żywnościowych" referaty wygłosiły: dr U. Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, dr L. Kuczewska, IBRKK, dr hab. H. Górska-Warsewicz, prof. SGGW, dr R. Nestorowicz i dr M. Stefańska z UE w Poznaniu oraz dr hab. A. Grzesiuk, prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. W części II konferencji odbył się panel nt. Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji żywności - ocena stanu, kierunki zmian, którego moderatorem była dr hab. G. Śmigielska, prof. UE w Krakowie. W dyskusji panelowej udział wzięli Pan Andrzej Wojciechiwicz - doradca i przedstawiciele: POHiD, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Federacji Producentów Żywności i IBRKK. 


22 listopada 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki odbył się XI Kongres Eksporterów Polskich, tematem którego była problematyka kierunków proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki. W Kongresie udział wzięli p. Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki, p. Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Katarzyna Kasperczyk - Wiceminister spraw zagranicznych, i inni. Obrady Kongresu prowadził p. Mieczysław Twaróg - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Prof. Ryszard Michalski - dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz grupa towarzyszących mu ekspertów przedstawili koniunkturę gospodarczą w Europie i na świecie. Spotkanie kongresowe było dobrą okazją dla uhonorowania tytułem „Wybitny eksporter roku 2013" i wręczenia nagród i wyróżnień dla 50 eksporterów, w tym trzech nagród przyznanych przez Ministra Gospodarki i jednej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżniono także dyplomami i medalami oraz tytułem „Publicysta ekonomiczny roku 2013" dziesięciu dziennikarzy i publicystów z prasy, radia i telewizji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób z całego kraju, tj. producentów, eksporterów i inwestorów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we współpracy z sektorem eksportowym.


19 listopada 2013 r. odbyło się II Polish Food Eksport Forum na temat Pespektyw rozwoju eksportu. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) był jednym z Patronów Honorowych tego przedsięwzięcia. Po wystąpieniach przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP i p. Janusza Związka - Głównego Lekarza Weterynarii analizy najciekawszych rynków eksportowych w branży spożywczej dokonał dr Jan Piotrowski - ekspert IBRKK. Odbyły się również dwie debaty ekspertów. Pierwsza nt. Nowe kierunki eksportu motorem wzrostu przemysłu spożywczego. Rola dystrybucji w handlu międzynarodowym. I druga nt. Promocja polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Determinanty sukcesu produktów i marek eksportowych. Rozwój marek własnych, a eksport. Na zakończenie kancelaria prawna przedstawiła aspekty prawne i podatkowe w handlu zagranicznym.

25 października 2013 r. odbyło się seminarium „Specyfika eksportu polskich towarów na rynek rosyjski” zorganizowane przez IBRKK i we współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWM) oraz działającym na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Informacyjnym Centrum Wspomagania Biznesu (INOK). Spotkanie otworzył dr hab. Ryszard Michalski Dyrektor Instytutu. Seminarium prowadziła dr hab., prof. IBRKK Anna Dąbrowska, która była inicjatorką projektu. W spotkaniu uczestniczył p. J. Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki. Założenia programu współpracy gospodarczej przedsiębiorstw polskich i rosyjskich przedstawili p. W. Jabłoński - Wiceprezes ZPWM i p. Oleg Matukiewicz - Dyrektor Generalny INOK. System certyfikacji produkcji zgodnie z wymogami Federacji Rosyjskiej omówił p. Aleksy Szczagin - Dyrektor Kaliningradzkiego Centrum Certyfikacji i Metrologii, zaś doświadczenia i perspektywy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej przedstawił p. Michał Miedwiediew - Kierownik Wydziału Informacyjno-Analitycznego, ekspert INOK i p. A. Zbucki - Konsul Handlowy RP w Kaliningradzie w latach 1993-2005. Seminarium było pierwszym etapem kompleksowego programu wspierania polskich firm w procesie wejścia i prowadzenia działalności na rynku rosyjskim. Kolejne etapy to: 

  • Poszukiwanie partnerów biznesowych po stronie rosyjskiej, analiza rynku w kontekście wymogów i potencjałów poszczególnych branż;
  • Wsparcie w procesie finalizacji i realizacji kontraktów na terenie Federacji Rosyjskiej od strony prawnej, finansowej, logistycznej, etc.

W spotkaniu udział wzięło ok. 60 przedsiębiorców z różnych branż prowadzących działalność eksportową/importową zainteresowanych współpracą z rynkiem rosyjskim.


21 października 2013 r. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało seminarium pt. „Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP): szanse i wyzwania”. Postęp negocjacji oraz oczekiwane efekty przedstawił Denis Redonnet, Kierownik Wydziału Strategii Handlowej w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, koordynator informowania nt. TTIP w KE. W dyskusji panelowej udział wzięli: Lutz Güllner z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu KE, prof. Ewa Kaliszuk, Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej (IBRKiK) oraz M. Nogaj, Dyrektor Departamentu Polityki Handlowej MG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ambasad, organizacji biznesowych, administracji publicznej i środowiska naukowego.

 26 września 2013 r. odbyła się w Bydgoszczy konferencja „Polski eksport: Podbój nowych rynków” zorganizowana przez COIE i Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Konferencję prowadził dr J. Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia. W pierwszej części konferencji odbyła się dyskusja nt. możliwości polskiego eksportu w nowej perspektywie 2014-2020, w której uczestniczył dr J. Piotrowski z IBRKK. Druga część konferencji poświęcona była rynkom wschodnim, Afryce i Ameryce Południowej. Pani H. Kępka kierownik CIR IBRKK zaprezentowała możliwo