Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty3/2014
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

3/2014

Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie Unii Europejskiej

Wojciech Mroczek

Mimo dużych zmian w geografii gospodarczej świata, jakie dokonały się zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, polegających na wzroście znaczenia pozaeuropejskich gospoda-rek rozwijających się, eksport krajów Unii Europejskiej koncentruje się dalszym ciągu na rynkach europejskich. Wciąż na relatywnie niskim poziomie utrzymuje się natomiast ich eksport do krajów pozaeuropejskich. Silna koncentracja eksportu Unii na rynkach europejskich odzwier-ciedla wysoką intensywność wzajemnego handlu między krajami Europy - skutek długoletniego procesu integracji gospodarczej, którego podstawą była liberalizacja obrotów handlowych. W ostatnich latach nastąpił jednak zauważalny wzrost udziału krajów pozaeuropejskich w strukturze eksportu UE, spowodowany przede wszystkim dużymi różnicami w tempie wzrostu gospodarczego w Europie i w jej otoczeniu. Od czasu światowego kryzysu (2008-2009) zna-czenie rynków pozaeuropejskich stopniowo rosło, głównie w wyniku szybko rosnącej sprzedaży do dużych gospodarek rozwijających się. Największe znaczenie kraje pozaeuropejskie mają w eksporcie produktów klasyfikowanych w kategoriach ekonomicznych najsilniej związanych z działalnością międzynarodowych korporacji. Rosnący udział korporacji międzynarodowych w eksporcie krajów Europy Środkowej nie tylko nie przyczynił się więc do zmian w strukturze geograficznej eksportu w kierunku zwiększenia udziału rynków odległych geograficznie (tak, jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej), ale wręcz przeciwnie - utrwalił strukturę skoncentrowaną na rynkach sąsiednich.
Słowa kluczowe: międzynarodowe sieci dostaw, nowe i stare państwa członkowskie, handel zagraniczny.
Kody JEL: F14.


Umowa TTIP a kwestia walutowa

Maria Dunin-Wąsowicz

Negocjacje w sprawie TTIP, skoncentrowane na poprawie uwarunkowań wzajemnego han-dlu i inwestycji, pomijają kwestię wpływu polityki pieniężnej i kursowej USA i UE na potencjalne efekty przyszłego porozumienia. Jeżeli TTIP ma mieć takie znaczenie dla strategicznego partnerstwa USA-UE, jak niegdyś traktat rzymski - zawierający wskazówki co do przyszłej polityki walutowej EWG - dla rozwoju integracji europejskiej, to w negocjowanym porozumieniu należy unormować, przynajmniej w szerokich kategoriach, relacje dolar-euro.
Słowa kluczowe: partnerstwo transatlantyckie, kursy walut, dolar, euro.
Kody JEL: F15, F51, O24.


Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Marzenna Błaszczuk-Zawiła

Lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej były okresem szybkiego rozwoju polskiej wy-miany handlowej z krajami spoza ugrupowania, w tym z Rosją. W latach 2004-2013 wartość polskiego eksportu do Rosji wzrosła trzyipółkrotnie, z 2,3 mld euro do
8,1 mld euro, natomiast importu - prawie 3,7 razy, z 5,1 mld euro do 18,7 mld euro. Dopro-wadziło to do znacznego pogłębienia deficytu Polski w handlu z Rosją. Jego wysokość wzrosła prawie czterokrotnie - z 2,8 mld euro do 10,6 mld euro.
W artykule przedstawiono warunki i wyniki polsko-rosyjskiej wymiany dobrami materialnymi we wspomnianym okresie. Stwierdzono, że w znaczącej mierze kształtowały się one pod wpływem czynników nie związanych bezpośrednio z członkostwem Polski w UE. W szczególności, członkostwo nie wpłynęło na zwiększenie stabilności handlu pol-sko-rosyjskiego. Zweryfikowało natomiast negatywnie wcześniejsze oczekiwania władz polskich na wzmocnienie pozycji Polski w sporach handlowych z Rosją i na równe traktowanie przez Rosję wszystkich państw członkowskich UE.
Rok 2014 obfituje w kolejne przykłady swobodnego wykorzystywania przez Rosję środków polityki handlowej do celów politycznych, wbrew przyjętym przez nią zobowiązaniom mię-dzynarodowym. Środki te są w dużej mierze skierowane przeciwko Polsce, która otwarcie skry-tykowała Rosję za aneksję Krymu i wspieranie separatystów we wschodniej Ukrainie, a także opowiadała się za nałożeniem na nią sankcji z tego powodu.
Słowa kluczowe: handel dobrami materialnymi, polityka handlowa, Rosja.
Kody JEL: F13, F14.


Migracja cyrkulacyjna w Unii Europejskiej - założenia, realizacja, perspektywy

Katarzyna A. Morawska

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć koncepcję migracji cyrkulacyjnej i jej realizację na poziomie Unii Europejskiej w kontekście wspólnej polityki imigracyjnej. W ostatnich dwóch dekadach migracja cyrkulacyjna będąca formą tymczasowych przemieszczeń ludności głównie w celach zarobkowych zyskała w UE wielu zwolenników. Stało się tak w dużej mierze za spra-wą przyjęcia założenia, że odpowiednio zarządzana migracja cyrkulacyjna przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom (krajom wysyłającym, krajom przyjmującym i samym mi-grantom). Pomimo dużego zainteresowania migracją cyrkulacyjną ze strony instytucji unijnych, praktyczna realizacja tej formy tymczasowych wędrówek pomiędzy państwami członkowskimi a krajami trzecimi okazuje się nie lada wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Programy partnerstwa na rzecz mobilności oraz dyrektywy UE mające regulować legalną imigrację i promować migra-cję cyrkulacyjną spełniają swoje zadanie niestety tylko w niewielkim stopniu. Ważne jest zatem pytanie o szanse na realizację tej koncepcji i jej przyszłość w UE.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, polityka imigracyjna, migracja cyrkulacyjna, partnerstwo na rzecz mobilności.
Kody JEL: F15, K37, K4.


Pogłębiające się zmiany konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej - wnioski z badania udziału towarów wysokiej techniki w handlu międzynarodowym

Gábor Túry

Konkurencyjność krajów zajmuje wysokie miejsce w badaniach porównawczych gospoda-rek, nie tylko europejskich. Istnieje wiele podejść do mierzenia i porównywania gospodarek - jednym z nich jest analizowanie handlu zagranicznego. Istotnym czynnikiem jest to, że z punktu widzenia wzrostu gospodarczego gospodarki krajów Grupy Wyszehradzkiej - jak i innych kra-jów wschodzących Europy Środkowo-Wschodniej - w dużej mierze zależą od popytu ze-wnętrznego. Ich znakomite wyniki eksportowe są konsekwencją tego, że kraje te są głęboko włączone w międzynarodowe łańcuchy wartości. Jednym ze skutków tego jest wysoki udział produktów nowych technologii w eksporcie ogółem. Celem artykułu jest porównanie wartości dodanej brutto i eksportu przemysłów zaawansowanych technologii dla określenia rankingu krajów Grupy Wyszehradzkiej. W konkluzji podkreślono, że przy porównywaniu powinno się jednak brać pod uwagę cechy właściwe dla badanych krajów.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, handel zagraniczny, międzynarodowy łańcuch wartości, firmy wielonarodowe.
Kody JEL: F1, F23.