Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty3/2014 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

3/2014 (cz. 2)

Anna Skowronek-Mielczarek
IBRKK - Warszawa

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw sekcji usługowych - wybrane zmiany

Celem niniejszych rozważań jest dokonanie oceny wybranych obszarów sytuacji finansowej przedsiębiorstw zaliczanych do sekcji usługowych, stąd też artykuł ma typowo badawczy charakter. W artykule wykorzystano wyniki analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstw w latach 2009-2012, w których obserwowane było dość wyraźnie zjawisko spowolnienia gospodarczego. Analizy te oparto na ocenie kształtowania się przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz rentowności obrotu. Przeprowadzona ocena wykazała pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw większości sekcji usługowych w 2012 roku w stosunku do lat 2009-2010, co było zapowiedzią również niekorzystnych tendencji obserwowanych w pierwszej połowie 2013 roku. Zwiększyło się tempo wzrostu osiąganych przez przedsiębiorstwa przychodów całkowitych, jednak w wielu sekcjach przedsiębiorstw usługowych tempo wzrostu kosztów było wyższe niż przychodów. Tym samym uległy zmniejszeniu wyniki finansowe brutto i netto. Pogorszeniu uległa również rentowność obrotu wielu przedsiębiorstw usługowych. Z tych też względów można sformułować wniosek, iż sytuacja finansowa przedsiębiorstw usługowych ulega dynamicznym zmianom, tak jak dynamiczne są warunki rynkowe, w których przychodzi im funkcjonować.
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa, przedsiębiorstwa usługowe, przychody, koszty, wyniki finansowe, rentowność obrotu.
Kody JEL: L81, G32, G33

Assessment of the Financial Situation of Enterprises of the Service Sections - the Selected Changes

An aim of this article was to assess the selected areas of financial situation of the enterprises from the service sections; therefore, the article is of the typically research nature. In her article, the author used results of analyses of the financial situation of enterprises in 2009-2012 where there could be observed quite clearly the phenomenon of economic slowdown. Those analyses were based on the assessment of formation of incomes, costs, financial performance and turnover profitability. The carried out assessment showed deterioration of the financial situation of enterprises of the majority of service sections in 2012 vis-à-vis 2009-2010, what was also a prediction of unfavourable trends observed in the first half of 2013. There increased the rate of growth of total revenues achieved by enterprises, though in many sections of service enterprises the rate of growth of costs was higher than that of revenues. Thus there declined gross and net profits. There also deteriorated turnover profitability of many service enterprises. Also on that account one may formulate a conclusion that the financial situation of service enterprises underwent dynamic changes so as dynamic are the market conditions under which they operate.
Key words: financial situation, service enterprises, revenues, costs, financial performance, turnover profitability.
JEL codes: L81, G32, G33

Оценка финансового положения предприятий из секций услуг - избранные изменения

Целью статьи было проведение оценки избранных областей финансового положения предприятий, причисляемых к секциям услуг, и потому статья имеет типично исследовательский характер. В статье использовали результаты анализов финансового положения предприятий в 2009-2012 гг., в которых наблюдалось довольно четко явление экономического спада. Эти анализы были основаны на оценке формирования доходов, издержек, финансовых результатов и рентабельности товарооборота. Проведенная оценка показала ухудшение финансового положения предприятий большинства секций услуг в 2012 году по сравнению с 2009-2010 гг., что было сигналом так же неблагоприятных тенденций, наблюдаемых в первой половине 2013 года. Ускорился темп роста достигаемых предприятиями доходов, но во многих секциях предприятий сферы услуг темп роста издержек был выше, чем доходов. Тем самым снизились финансовые результаты брутто и нетто. Ухудшилась также рентабельность товарооборота многих предприятий услуг. По этим соображениям можно формулировать вывод, что финансовое положение предприятий сферы услуг подвергается динамичным изменениям, так же как динамичными являются рыночные условия, в которых им приходится функционировать.
Ключевые слова: финансовое положение, предприятия услуг, доходы, издержки, финансовые результаты, рентабельность товарооборота.
Коды JEL: L81, G32, G33


Lidia Kuczewska
IBRKK - Warszawa

Absorpcja zasobów pracy przez sektor usług w Polsce w latach 2008-2012

Celem rozważań jest identyfikacja znaczenia sektora usług jako pracodawcy i jego roli w kształtowaniu sytuacji na polskim rynku pracy w latach 2008-2012. Podstawę wnioskowania stanowiły publikowane dane statystyczne GUS prezentujące zmiany zachodzące w liczbie pracujących, bezrobotnych oraz nowo utworzonych miejsc pracy w sektorze usług. Zaprezentowane rozważania dotyczą zarówno sektora usług jako całości, jak i poszczególnych sekcji wchodzących w jego skład (wg PKD 2007). Tam, gdzie było to możliwe (ze względu na dostępność danych statystycznych) uwzględniono także zróżnicowanie terytorialne (wg województw). W efekcie zaprezentowanych analiz wykazano, że nawet w okresie spowolnienia gospodarki sektor usług przyczyniał się do łagodzenia trudnej sytuacji na polskim rynku pracy. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: sektor usług, pracujący, bezrobotni, nowo utworzone miejsca pracy.
Kody JEL: J21

Absorption of Labour Resources by the Service Sector in Poland in the Years 2008-2012

An aim of the article is to identify the importance of the service sector as an employer and its role in formation of the situation in the Polish labour market in the years 2008-2012. The grounds for conclusions were the published CSO's statistical data presenting the changes occurring in the number of employees, unemployed and newly established jobs in the service sector. The presented considerations concern both the service sector as a whole and individual sections being a part thereof (by PKD 2007). When it was possible (due to the statistical data accessibility), the author considered the territorial differentiation (by province). In effect of the presented analyses, the author showed that even in the period of economic slowdown the service sector contributed to smoothing the difficult situation in the Polish labour market. The article is of the research nature.
Key words: service sector, employees, unemployed, newly established jobs.
JEL codes: J21

Абсорбция трудовых ресурсов сектором услуг в Польше в 2008-2012 гг.

Цель статьи - выявить значение сектора услуг как работодателя и его роль в формировании ситуации на польском рынке труда в 2008-2012 гг. Основу для умозаключения представляли публикуемые статистические данные ЦСУ, представляющие изменения, происходящие в численности занятых, безработных и вновь открытых рабочих мест в секторе услуг. Представленные рассуждения касаются как сектора услуг в целом, так и отдельных секций, входящих в его состав (по классификации PKD 2007). Там, где это было возможным (из-за доступности статистических данных), учли также территориальную дифференциацию (по воеводствам). В результате представленных анализов показали, что даже в период экономического застоя сектор услуг способствовал смягчению трудной ситуации на польском рынке труда. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: сектор услуг, занятые, безработные, вновь созданные рабочие места.
Коды JEL: J21


Katarzyna Wasilik
IBRKK - Warszawa

Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich

Żywność ekologiczna cieszy się coraz większą popularnością wśród Europejczyków. Zgodnie z danymi Instytutu Badań na rzecz Rolnictwa Ekologicznego FiBL, rynek eko-produktów w Europie od 2004 r. zwiększa się średnio o 9% w skali roku. Również w Polsce, wraz z rosnącym zainteresowaniem zdrowym stylem życia i odżywiania się, obserwujemy wzrost znaczenia produktów posiadających certyfikat rolnictwa ekologicznego. Celem rozważań jest przedstawienie zmian, które dokonały się w ostatnich 10 latach w sektorze ekologicznym w Polsce na tle innych krajów europejskich. W artykule wykorzystano dane z najnowszych raportów dotyczących rolnictwa, jak również raportów instytucji bezpośrednio związanych z rynkiem produktów ekologicznych w Europie.
Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, produkty ekologiczne, rynek ekologiczny.
Kody JEL: Q3, Q57

Organic Agriculture and Market in Poland against the Background of Other European Countries

Organic food is getting more popular among Europeans. In accordance with data of the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), the organic market in Europe since 2004 has increased by 9% every year. In Poland, along with growing interest in healthy lifestyle and diet, the significance of certified products is also increasing. The main purpose of the article is to present changes in the organic sector in Poland against the background of other European countries during last ten years. In the article, there were used data of the newest agriculture's reports, as well as reports of the institutions that are directly connected with the organic market in Europe.
Key words: organic agriculture, organic products, organic market.
JEL codes: Q3, Q57

Органическое сельское хозяйство и рынок экопродуктов в Польше на фоне других европейских стран

Экологические продукты питания завоевывают все бóльшую популярность среди европейцев. Согласно данным Исследовательского нститута по органическому сельскому хозяйству (FiBL) рынок экопродуктов в Европе с 2004 г. увеличивается в среднем на 9% в год. Также в Польше, наряду с растущим интересом к здоровому стилю жизни и питанию, наблюдается рост значения продуктов, обладающих сертификатом органического сельского хозяйства. Цель статьи - представить изменения, какие произошли в течение последних 10 лет в секторе органического сельского хозяйства в Польше на фоне других европейских стран. В статье использовали данные из новейших отчетов учреждений, непосредственно связанных с рынком экологических продуктов в Европе.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, экологические продукты, экологический рынок.
Коды JEL: Q3, Q57


Urszula Kłosiewicz-Górecka
IBRKK - Warszawa

Relations in the FMCG Supply Chain - the Possibility of Self-Regulation or the Necessity of Legal Regulation?

An aim of the article is to assess the state of regulation of the relations between business partners in the FMCG distribution channels and an attempt to answer the question whether it is possible to work out in the EU countries a compromise among the supply chain participants, i.e. a joint adoption of good practices and abstention from improper actions or rather there will be necessary to introduce a uniform, restrictive legal act. The scope of analysis covered the relations between sales networks and FMCG suppliers. The article was prepared on the basis of the literature on relations between enterprises in distribution channels as well as materials of the European Economic and Social Committee; EESC. The description and analysis of the phenomena and processes occurring in relations between entities of the FMCG supply chain comprised irregularities occurring in the contacts between goods deliverers and commercial enterprises as well as the existing and proposed in this respect solutions. As important there is considered the information and education aspect of this article.
Key words: relations between enterprises, sales networks, supply chain, unfair trade practices.
JEL codes: L81

Relacje w łańcuchu dostaw FMCG - możliwość samoregulacji czy konieczność regulacji prawnej?

Celem artykułu jest ocena stanu regulacji relacji pomiędzy partnerami biznesowymi w kanałach dystrybucji FMCG i próba odpowiedzi czy możliwe jest wypracowanie w krajach UE kompromisu wśród uczestników łańcucha dostaw, tj. wspólne przyjęcie dobrych praktyk i powstrzymanie się od niewłaściwych działań czy raczej konieczne będzie wprowadzenie jednolitego, restrykcyjnego aktu prawnego. Zakresem analizy objęto relacje pomiędzy sieciami handlowymi i dostawcami FMCG. Artykuł przygotowano na podstawie literatury dotyczącej relacji przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji oraz materiałów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Opis i analiza zjawisk i procesów zachodzących w relacjach pomiędzy podmiotami łańcucha dostaw FMCG objęły nieprawidłowości pojawiające się w kontaktach dostawca towarów - przedsiębiorstwo handlowe oraz istniejące i proponowane w tym zakresie rozwiązania. Za istotny uznaje się informacyjno-edukacyjny aspekt niniejszego artykułu.
Słowa kluczowe: relacje między przedsiębiorstwami, sieci handlowe, łańcuch dostaw, nieuczciwe praktyki handlowe.
Kody JEL: L81

Отношения в цепочке поставок товаров повседневного спроса - возможность саморегуляции или же необходимость правового регулирования?

Цель статьи - оценка состояния регуляции отношений между бизнес-партнерами в каналах распределения товаров повседневного спроса и попытка ответить на вопрос, возможна ли выработка в странах Евросоюза компромиса среди участников цепочки поставок, т.е. совместное принятие хорошей практики и воздержание от неуместных действий, или же скорее всего будет необходимо введение унифицированного, рестриктивного правового акта. Даиапазон анализа охватил собой отношения между торговыми сетями и поставщиками товаров ширпотреба. Статья подготовлена на основе литературы по отношениям между предприятиями в каналах распределения и материалов Европейского экономико-социального комитета. Описание и анализ явлений и процессов, происходящих в отношениях между субъектами цепочки поставок товаров ширпотреба, охватили собой погрешности, появляющиеся в контактах между поставщиком товаров и торговым предприятием, а также существующие и предлагаемые в этом отношении решения. Существенным признают информационно-образовательный аспект статьи.
Ключевые слова: отношения между предприятиями, торговые сети, цепочка поставок, нечестные торговые практики.
Коды JEL: L81


Murad Mahmoud Hasan Abumufreh
Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine)

Influence of Economic Integration on Foreign Trade in the Region of Persian Gulf

The aim of the current research is to study the effects of economic integration within the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) and its influence on the trade within the region as well as with other countries. The trade development of member countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf was analysed with the help of gravitation model in the context of the existing agreements of the trading preferences on the Middle East and North Africa. It was proved that establishment of CCASG made extremely positive influence on the development of the intraregional trade. It was also discovered that economic integration of the CCASG members showed rather the effect of trade creation than the effect of trade diversion. Signing of free trading agreement between the CCASG and the EU and between the CCASG and the USA had also positive results.
Key words: economic integration, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, gravitation model, trade creation effect.
JEL codes: B41, F13, F15

Wpływ integracji ekonomicznej na handel zagraniczny w regionie Zatoki Perskiej

Celem badania jest analiza skutków integracji gospodarczej w ramach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (RWZP) i jej wpływu na handel wewnątrz regionu i z krajami trzecimi. Korzystając z modelu grawitacyjnego, przeanalizowano rozwój handlu Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej w kontekście istniejących umów dotyczących preferencji handlowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Udowodniono, że powstanie RWZP miało bardzo pozytywny wpływ na rozwój handlu wewnątrzregionalnego. Stwierdzono również, że integracja gospodarcza państw członkowskich RWZP pokazuje skutek kreacji, a nie odrzucenia handlu. Bardzo pozytywny wpływ miało podpisanie umów o wolnym handlu między RWZP i UE oraz między RWZP i USA.
Słowa kluczowe: integracja gospodarcza, Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej, model grawitacyjny, skutek kreacji.
Kody JEL: B41, F13, F15

Влияние экономической интеграции на внешнюю торговлю в регионе Персидского залива

Целью исследования было изучение эффектов экономической интеграции в границах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и его влияние на торговлю внутри региона и с третьими странами. При помощи гравитационной модели проанализировали развитие торговли Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в контексте существующих соглашений о торговых преференциях на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Доказано, что создание ССАГПЗ имело весомое позитивное влияние на развитие внутрирегиональной торговли. Также было выявлено, что экономическая интеграция стран-членов ССАГПЗ демонстрирует эффект создания, а не эффект отвержения торговли. Заметное позитивное влияние имело подписание соглашений о свободной торговле между ССАГПЗ и ЕС и между ССАГПЗ и США.
Ключевые слова: экономическая интеграция, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, гравитационная модель, эффект создания.
Коды JEL: B41, F13, F15


Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka

The Real and the Postulated Market Role of Polish Final Buyers

Article's goal: the main research goal of this article was identification and analysis of the real market role played by Polish final buyers and their expectations in this regard.
Research approach: to achieve the main goal, the author used the analysis of findings of primary surveys conducted by the questionnaire method.
Basic research findings: based on the findings of primary surveys, the author drew the conclusion of very limited real market role of respondents treated by offerers like tolerated customers or in a worse way. At the same time, respondents' expectations related to their market role were bigger. The visible marketing gap exists which makes it impossible to build the marketing partnership between final buyers and offerers.
Practical implications: results of the analysis of the real market role of customers and their expectations in this scope should direct offerers' marketing activities what is the key factor of implementation of the assumptions of the holistic marketing orientation.
Social implications: the knowledge about the existing mentioned gap makes it possible for offerers to manage efficiently and effectively the relations with final buyers as well as to shape properly and use their marketing potential in the favourable way for both sides.
Key words: final buyer, marketing, market role, marketing partnership, prosumer.
JEL codes: M31

Rzeczywista i postulowana rola na rynku polskich nabywców końcowych

Cel artykułu: głównym celem badawczym w artykule była identyfikacja i analiza rzeczywistej roli rynkowej odgrywanej przez polskich nabywców końcowych oraz ich oczekiwań w tym zakresie.
Podejście badawcze: aby osiągnąć główny cel, autorka zastosowała analizę wyników badań pierwotnych przeprowadzonych metodą ankietową.
Podstawowe wyniki badań: na podstawie wyników badań pierwotnych autorka wyciągnęła wnioski co do nader ograniczonej rzeczywistej roli rynkowej respondentów traktowanych przez oferentów jako klientów ledwie tolerowanych albo w sposób jeszcze gorszy. Równocześnie oczekiwania respondentów dotyczące ich roli na rynku były większe. Istnieje zauważalna luka marketingowa, która uniemożliwia budowanie partnerstwa marketingowego między nabywcami końcowymi a oferentami.
Implikacje praktyczne: wyniki analizy rzeczywistej roli rynkowej klientów i ich oczekiwań w tym względzie powinny ukierunkować działania marketingowe oferentów, co jest kluczowym czynnikiem realizacji założeń holistycznej orientacji marketingowej.
Implikacje społeczne: wiedza na temat istniejącej wspomnianej luki umożliwia oferentom efektywnie i efektownie zarządzać relacjami z nabywcami końcowymi, jak również właściwie kształtować i stosować ich potencjał marketingowy w sposób korzystny dla obu stron.
Słowa kluczowe: nabywca końcowy, marketing, rola rynkowa, partnerstwo marketingowe, prosument.
Kod JEL: M31

Действительная и постулированная роль на рынке польских конечных покупателей

Цель статьи: основная исследовательская цель автора статьи - выявить и анализировать действительную рыночную роль, которую играют польские конечные покупатели, и их ожидания в этом отношении.
Исследовательский подход: чтобы достичь основной цели, автор использовала анализ полученных результатов первичных исследований, проведенных по анкетному методу.
Основные результаты исследований: на основе результатов первичных исследований автор сделала вывод о весьма ограниченной действительной роли на рынке респондентов, воспринимаемых офферентами в качестве еле терпимых клиентов, или же еще хуже. Одновременно ожидания респондентов в отношении их роли на рынке были выше. Существует заметная маркетинговая брешь, которая сводит на нет формирование маркетингового партнерства между конечными покупателями и офферентами.
Практические импликации: результаты анализа действительной рыночной роли клиентов и их ожиданий в этом отношении должны помочь управлять маркетинговыми действиями офферентов, что является основным фактором осуществления предпосылок холистической маркетинговой ориентации.
Социальные импликации: знания насчет существующей вышеупомянутой бреши дают возможность действенно и эффективно управлять отношениями с конечными покупателями, а также правильно формировать и использовать их маркетинговый потенциал выгодным для обеих сторон образом.
Ключевые слова: конечный покупатель, маркетинг, роль на рынке, маркетинговое партнерство, просьюмер.
Код JEL: M31


Robert Nowacki
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie

Cel artykułu: w artykule przedstawiono problematykę stosowania w reklamie argumentacji odwołującej się do polskości jako czynnika wpływającego na decyzje konsumenckie. Wykorzystanie takiej koncepcji budowy przekazu reklamowego jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom polskich konsumentów związanym z kształtującą się postawą etnocentryczną. Celem rozważań jest przedstawienie eksploracji nastawienia konsumentów polskich do działalności reklamowej akcentującej wątek polskości.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: zaprezentowane rozważania oparte są na prezentacji wyników badań autora na temat percepcji reklamy, prowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich wśród polskich konsumentów.
Główne wyniki badań: przedstawione wyniki pokazują relatywnie wysoki poziom skuteczności wykorzystania w reklamie argumentu polskości - większość badanych deklaruje zwracanie uwagi na takie rozwiązania i gotowość zakupu reklamowanych w ten sposób produktów.
Implikacje praktyczne: poznanie możliwości i opinii odbiorców na temat zastosowania w przekazach reklamowych argumentów odwołujących się do polskości pozwala reklamodawcom na wdrażanie w swych działaniach reklamowych takich rozwiązań, które przyczynić się mogą do wzrostu skuteczności komunikacji reklamowej.
Implikacje społeczne: ze społecznego punktu widzenia sięganie po motywy polskości przyczyniać się może do wzrostu akceptacji działań reklamowych i wzrostu zaufania do reklamy jako czynnika kształtującego wybory konsumenckie.
Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, reklama, percepcja reklamy, oddziaływanie reklamy, zachowania konsumentów pod wpływem reklamy.
Kody JEL: D12, M31, M37

Consumer Ethnocentrism and Cultivation of Polish Traits in Advertising

Aim of the article: In his article, the author presents the problems of the use in advertising of the arguments referring to the Polish traits as a factor influencing consumers' decisions. The use of such a concept of building an advertising message is meeting Polish consumers' expectations connected with the being shaped ethnocentric attitude. An aim of the article is to present an exploration of the Polish consumers' attitude towards advertising activity focusing the thread of Polish traits.
Type of the used research methodology: The presented considerations are based on the presentation of findings of the author's research on advertising perception carried out by the method of face-to-face interviews among Polish consumers.
Main research findings: The presented results show a relatively high level of efficacy of the use in advertising of the argument of Polish traits - most respondents declare paying attention to such solutions and readiness to buy the products being advertised this way.
Practical implications: Learning the opportunities and opinions of recipients on the use in advertising messages of the arguments referring to Polish traits allows advertisers implementing in their advertising activities such solutions which may contribute to growth of efficacy of the advertising communication.
Social implications: From the social point of view reaching for the motives of Polish traits may contribute to growth of acceptance of advertising activities and growth of confidence in advertising as the factor shaping consumers' choices.
Key words: consumer ethnocentrism, advertising, advertising perception, advertising impact, consumers' behaviour influenced by advertising.
JEL codes: D12, M31, M37

Потребительский этноцентризм и культивирование польского характера в рекламе

Цель статьи: В своей статье автор представляет проблематику применения в рекламе аргументации, ссылающейся на польский характер, в качестве фактора, влияющего на потребительские решения. Использование такой концепции построения рекламного сообщения - выход навстречу ожиданиям польских потребителей, связанным с формирующимся этноцентристским отношением. Цель статьи - представить изучение отношения польских потребителей к рекламной деятельности, подчеркивающей мотив польского характера.
Вид использованной исследовательской методологии: Представленные рассуждения основаны на представлении результатов исследований автора по воспринятию рекламы, проводимых по методу прямых интервью среди польских потребителей.
Основные результаты исследований: Представленные результаты указывают относительно высокий уровень результативности использования в рекламе аргумента польского характера - большинство обследуемых заявляют о том, что они обращают внимание на такие решения и готовность купить рекламируемые таким образом продукты.
Практические импликации: Выявление возможностей и мнений адресатов насчет применения в рекламных сообщениях аргументов, ссылающихся на польский характер, позволяет рекламодателям внедрять в своих рекламных действиях такие решения, которые могут привести к росту результативности рекламной коммуникации.
Социальные импликации: С социальной точки зрения использование мотивов польского характера может способствовать росту одобрения рекламных действий и росту доверия к рекламе как к фактору, формирующему потребительские выборы.
Ключевые слова: потребительский этноцентризм, реклама, восприятие рекламы, воздействие рекламы, поведение потребителей под влиянием рекламы.
Коды JEL: D12, M31, M37


Małgorzata Radziukiewicz
IBRKK - Warszawa

Zachowania i preferencje konsumentów produktów FairTrade

Artykuł jest analizą wyników badań przeprowadzonych w IBRKK na temat rynku produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Opisuje wybrane aspekty zachowań konsumentów znających idee i ruch Sprawiedliwego Handlu, którzy wybierając produkty opatrzone certyfikatem FairTrade nie tylko wspierają finansowo drobnych producentów i rolników krajów najsłabiej rozwiniętych, ale równocześnie z powodzeniem zaspokajają własne potrzeby. Zawarte w artykule informacje - m.in. na temat asortymentu produktów oraz motywów, którymi kierują się przy wyborze i decyzji zakupu nabywcy produktów Sprawiedliwego Handlu - mają przyczynić się do zwiększenia zainteresowania odpowiedzialną konsumpcją oraz przekonać innych konsumentów do kupowania etycznych produktów.
Słowa kluczowe: Sprawiedliwy Handel, świadomy konsument, zachowania konsumentów, produkty Sprawiedliwego Handlu.
Kody JEL: E21, F13, F18

Behaviour and Preferences of Consumers of Fair Trade Products

An article is an analysis of findings of the research carried out at IBRKK on the market for Fair Trade products in Poland. The author describes the selected aspects of behaviour of the consumers aware of the Fair Trade ideas and movement who, while selecting the products labelled with the Fair Trade certificate, support financially small producers and farmers of the least developed countries, but, at the same time, effectively meet their needs. The contained in the article information, inter alia, on the assortment of products and motives which guide purchasers of Fair Trade products when selecting and making their purchasing decisions, may contribute to an increase of the interest in responsible consumption as well as convince other consumers to buy ethical products.
Key words: Fair Trade, aware consumer, consumers' behaviour, Fair Trade products.
JEL codes: E21, F13, F18

Поведение и предпочтения потребителей продуктов Справедливой торговли

Статья представляет собой анализ результатов исследований, проведенных в Институте исследований рынка, потребления и деловых циклов (IBRKK), по рынку продуктов Справедливой торговли в Польше. В ней автор описывает аспекты поведения потребителей, знакомых с идеей и движением Справедливой торговли, которые, выбирая продукты, помеченные сертификатом Fair Trade, не только оказывают финансовую поддержку мелким производителям и фермерам из наименее развитых стран, но заодно с успехом удовлетворяют собственные потребности. Содержащаяся в статье информация, в частности, об ассортименте продуктов и о мотивах, которыми руководствуются при выборе и принятии решений о покупке покупатели продуктов Справедливой торговли, призваны способствовать повышению интереса к ответственному потреблению, а также убедить других потребителей в покупке этичных продуктов.
Ключевые слова: Справедливая торговля, сознательный потребитель, поведение потребителей, продукты Справедливой торговли.
Коды JEL: E21, F13, F18