Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty3/2014 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

3/2014 (cz. 3)

Mirosława Janoś-Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polacy o idei Sprawiedliwego Handlu (w świetle wyników badań)

Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) to ruch społeczny, który reprezentuje alternatywne podejście do handlu tradycyjnego i wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Jego misją jest, wykorzystując podejście rynkowe, oferowanie marginalizowanym grupom producentów i pracowników przede wszystkim z Globalnego Południa, lepszych warunków handlowych i zabezpieczenia ich praw, co pozwala im na poprawę sytuacji życiowej i planów na przyszłość. Celem rozważań jest przedstawienie wiedzy Polaków na temat Sprawiedliwego Handlu na podstawie wyników badań przeprowadzonych w sierpniu 2013 r., w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Badania pokazały, że większość Polaków (65%) nie interesuje się Sprawiedliwym Handlem, a głównym wymienianym powodem jest brak wiary w skuteczność i indywidualność działań. Sam termin „Sprawiedliwy Handel" jest słabo rozpoznawalny. Kojarzony jest z certyfikatem FairTrade, systemem pomocowym lub rozpatrywany w kontekście świadomej konsumpcji. Poziom świadomości na temat Sprawiedliwego Handlu po wejściu do struktur UE, zdaniem większości (72%), nie zmienił się. Głównym źródłem wiedzy Polaków o Sprawiedliwym Handlu jest Internet. Przedstawione w artykule wyniki badań mają charakter poznawczy i praktyczny. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: Sprawiedliwy Handel, wiedza, konsumenci.
Kody JEL: F10

Poles about the Idea of Fair Trade (in the Light of Research Findings)

Fair Trade is a social movement which represents an alternative approach to the traditional trade and which is a part of the concept of sustainable development. Its mission is, with use of the market approach, to offer the marginalised groups of producers and workers, first of all from the Global South, better trade terms and to secure their rights, what allows them improvement of their living situation and plans for the future. An aim of the author is to present the Poles' knowledge on Fir Trade based on findings of the research carried out in August 2013, within the research project financed on the means of the National Science Centre, implemented in the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research. The research showed that the majority of Poles (65%) are not interested in Fair Trade, and the main mentioned reason is lack of faith in efficacy and individual nature of measures. The very tern Fair Trade is poorly recognizable. It is associated with the Fair Trade certificate, the aid system or it is recognised in the context of aware consumption. The level of awareness of Fair Trade after the accession to the EU structures, has not, in opinion of the majority of respondents (72%), changed. The main source of Poles' knowledge of Fair Trade is Internet. The presented in the article research findings are of the cognitive and practical nature. The article is of the research nature.
Key words: Fair Trade, knowledge, consumers.
JEL codes: F10

Поляки об идее Справедливой торговли (в свете результатов обследований)

Справедливая торговля (англ. Fair Trade) - социальное движение, которое представляет альтернативный подход к традиционной торговле и который является частью концепции устойчивого развития. Ее миссия - используя рыночный подход, предложить ущемляемым группам производителей и работников, прежде всего из глобального Юга, лучшие торговые условия и обеспечить их права, что позволяет им улучшить их жизненное положение и планы на будущее. Цель автора статьи - представить знания поляков о Справедливой торговле на основе результатов обследований, проведенных в августе 2013 г. в рамках исследовательского проекта, финансируемого за счет средств Национального центра науки, выполняемого в Институте исследований рынка, потребления и деловых циклов. Исследования показали, что большинство поляков (65%) не интересуются Справедливой торговлей, а основной указываемой ими причиной является отсутствие веры в эффективность и индивидуальный характер действий. Сам термин «Справедливая торговля» - слабо распознаваем. Его ассоциируют с сертификатом FairTrade, системой оказания помощи или же он рассматривается в контексте сознательного потребления. Уровень сознательности Справедливой торговли после вступления в структуры ЕС, по мнению большинства (72%), не изменился. Основым источником знаний поляков о Справедливой торговле является Интернет. Представленные в статье результаты исследований имеют познавательный и практический характер. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: Справедливая торговля, знания, потребители.
Коды JEL: F10


Izabela Sztangret
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dualizm relacji opartych na wiedzy (na przykładzie sektora usług badawczych i IT)

Wiedza jest kluczowym elementem procesu zarządzania w organizacji. Zarządzanie wiedzą polega na jej upowszechnianiu w obrębie organizacji lub poza nią. Transfer wiedzy (knowledge transfer) w obszarze rozwoju organizacyjnego i organizacyjnego uczenia się, jest praktycznym problemem przekazywania wiedzy z jednej organizacji do innej lub innych części organizacji, w tym też sieci organizacji. Transfer wiedzy jako element zarządzania wiedzą, zdeterminowany jest umiejętnościami i kompetencjami uczestniczących w nim podmiotów.
Celem rozważań jest charakterystyka jednego ze sposobów zarządzania wiedzą, w świetle posiadanych przez firmę wiedzy, umiejętności i kompetencji, budowanych przez przedsiębiorstwa m.in. w integralnych relacjach z ich partnerami/klientami, w tym przypadku partnerami z sektorów badań i IT.
W opracowaniu dokonano krytycznej analizy literatury oraz specjalistycznego czasopiśmiennictwa w zakresie badanej kategorii. Wykorzystano metodę case study, oraz przeprowadzono analizę artykułów, szczególnie wywiadów sponsorowanych z menedżerami firm sektora IT i B&R, zamieszczonych w specjalistycznych czasopismach ("Computerworld", "IT-manager", "CIO"), w latach 2009-2013. Monitoring stron internetowych, w zakresie problematyki badań prowadzony jest od 2004 roku.
Zawarte w artykule wyniki badań skłaniają do refleksji, iż zrządzanie wiedzą, przez pryzmat dualnych i integralnych relacji opartych na wiedzy, podmiotów sektora usług badawczych i sektora IT, nie jest obszarem dostatecznie wykorzystanym, mimo zaangażowania w szeroko rozumiane B&R i technologizację działalności, jako kluczowego wymogu w rzeczywistości gospodarczej. Badane dualne relacje oparte na wiedzy, wyrażają się niestety niewielkim odsetkiem wydatków na opisany sposób budowania kompetencji badanych podmiotów. Ponadto, technologizacja biznesu powoduje, że wzrasta znaczenie nowych firm badawczych, wyspecjalizowanych w pogłębionych analizach danych, najczęściej nie-strukturalnych, innych niż deklaratywne, wykorzystujących nowoczesne technologie IT.
W artykule wskazano kierunki ewolucji zarządzania wiedzą, przez relacje o dualnym charakterze w sektorach podmiotów IT i badań, pożądane ze względu na zjawiska wirtualizacji rzeczywistości gospodarczej.
Słowa kluczowe: wiedza, umiejętności, kompetencje, sektor IT, sektor B&R.
Kody JEL: M31

Dualism of the Knowledge-Based Relations (on the Example of the Research Services and IT Sector)

Knowledge is the key element of the process of management in an organisation. Knowledge management consists in its dissemination within the organisation or beyond it. Knowledge transfer within the area of organisational development and organisational learning is a practical problem of knowledge transfer from one organisation to another one or other parts of the organisation, inclusive also of the organisation network. Knowledge transfer as an element of knowledge management is determined by skills and competences of the entities participating in it.
An aim of the author of the article is to identify the structure of marketing knowledge management in the light of possessed by the firm knowledge, skills and competences, being built by enterprises, among other things, in integral relationships with their partners/clients, in this case, with partners from the research and IT sectors.
As it is supposed, the so far prevailing opinion on the occurring asymmetry of knowledge, to advantage of market leaders, loses its importance due to the ongoing ease of knowledge transfer, due to development of various forms of knowledge exchange in the so-called formal and non-formalised communities of knowledge. Such a change within the framework of the hitherto system of asymmetry to advantage of the co-operator/customer, does not depreciate in any way the reasons for a further formation of the knowledge-based structures, including the marketing one. Besides the new forms of knowledge exchange, research and development still belong to important areas of firms' activities, in this case, in the IT sector, particularly in the epoch of knowledge-based economy and at the time of economic crisis. This can be evidenced by a gradual growth of outlays on this purpose, though definitely lower than the amounts being average for other countries of the European Union. In the process of knowledge management, firms will make use of the effect of synergy of knowledge, skills and competences of the partners as well as other ways of generating, mining and transferring thereof. That synergy is expressed in an integral treatment of the sector of research services as a supplier of support for business processes for IT and the specific customer of IT solutions, what is expressed by the dual nature of relations of these entities.
In her study, the author carried out a critical review of the literature and specialist journals in the area of the category in question. She used the case study method, carrying an analysis of articles, especially of the sponsored interviews with managers of firms of the IT and R&D sectors, printed in specialist journals ("Computerworld", "IT-manager", "CIO"), in 2009-2013. Monitoring of Internet sites, in the area of research problems, has been carried out since 2004.
The contained in the article research findings induce reflexion that knowledge management, through the prism of dual and integral knowledge-based relationships, of entities of the sector of research services and the IT sector, is not an area sufficiently used, despite the involvement into R&D in a broad sense and technologization of activities, as the key requirement in the economic reality. Unfortunately, the surveyed dual knowledge-based relationships are expressed by a low per cent of spending on the described way of building competences of the entities in question. Moreover, technologization of business causes that there is growing importance of new research firms specialised in in-depth data analyses, most often non-structural, other than the declarative ones, making use of up-to-date information technologies.
In her article, the author indicates the directions of evolution of knowledge management, by way of relations of the dual nature in the sector of IT and research entities desired for the phenomena of virtualisation of the economic reality.
The problems touched in the article are important from the point of view of the need to build awareness of users and customers as regards the techniques and skills related to privacy protection due to a wide spectrum of possibilities to carry out control and monitoring of their behaviour.
Key words: knowledge, skills, competences, IT sector, R&D sector.
JEL codes: M31

Дуализм отношений, основанных на знаниях (на примере сектора исследовательских услуг и информационной технологии)

Знания - основной элемент процесса управления в организации. Управление знаниями заключается в их распространении в пределах организации или за ее пределами. Передача знаний (англ. knowledge transfer) в сфере организационного развития и организационного ученья - практическая проблема передачи знаний из одной организации в другую или в другие части организации, в том числе и сети организаций. Передеча знаний как элемент управления знаниями обусловлена умениями и компетенциями принимающих в ней участие субъектов.
Цель автора статьи - выявить структуру управления маркетинговыми знаниями в свете имеющихся в фирме знаний, умений и компетенций, формируемых предприятиями, в частности, в интегральных отношениях с их партнерами (клиентами), в этом случае с партнерами из секторов исследований и информационной технологии.
Предполагается, что до сих пор доминирующее мнение о выступающей асимметрии знаний, в пользу рыночных лидеров, теряет на значении из-за все большей простоты передачи знаний в связи с развитием разных форм обмена знаниями в так называемых формальных и неформализованных сообществах знаний. Такое изменение в рамках прежней системы асимметрии в пользу кооперанта (клиента) ни коим образом не снижает значения причин дальнейшего формирования структур, основанных на знаниях, в том числе маркетинговых. Наряду с новыми формами обмена знаниями, изучение и развитие по-прежнему относятся к важным сферам действия фирм, в этом случае в секторе информационной технологии, особенно в эпоху основанной на знаниях экономики и во время экономического кризиса. Об этом может свидетельствовать постепенный рост расходов на эту цель, тем не менее не достигающий средних для других стран Евросоюза величин. В процессе управления знаниями фирмы используют эффект синергии знаний, умений и компетенций партнеров и разных способов их генерирования, получения и передачи. Та синергия отражается и в интегральной трактовке сектора исследовательских услуг как поставщика подкрепления бизнес-процессов для информационной технологии (IT) и специфического клиента решений информационной технологии, что отображает дуальный характер отношений этих субъектов.
В разработке провели критический анализ литературы и специалистических журналов в области исследуемой категории. Использовали метод case study, проводя анализ статей, в особенности спонсорирумых интервью с менеджерами фирм сектора информационной технологии и НИР, помещенных в специалистических журналах ("Computerworld", "IT-manager", "CIO"), в 2009-2013 гг. Мониторинг вебсайтов в области проблематики изучения проводится с 2004 года.
Содержащиеся в статье результаты исследований наводят на догадку, что управление знаниями сквозь призму дуальных и интегральных отношений, основанных на знаниях, субъектов сектора исследовательских услуг и сектора IT, не представляет собой достаточно использованную сферу, несмотря на вовлечение в НИР и технологизацию деятельности в широком смысле в качестве основного требования в экономической действительности. Изучаемые дуальные отношения, основанные на знаниях, представляют собой, к сожалению, небольшую долю расходов на описанный способ формирования компетенций обследуемых субъектов. Кроме того, технологизация бизнеса приводит к тому, что повышается значение новых исследовательских фирм, специализирующихся в углубленных анализах данных, чаще всего неструктурных, других, нежели декларативные, использующих современные технологии IT.
Автор указывает направления эволюции управления знаниями посредством оношений дуального характера в секторах субъектов IT и исследований, желательные с точки зрения явлений виртуализации экономической действительности.
Затронутая в статье проблематика важна с точки зрения необходимости формирования сознания пользователей и клиентов в отношении техник и умений, связанных с защитой неприкосновенности частной жизни, из-за широкого спектра возможностей контроля и мониторинга их поведения.
Ключевые слова: знания, умения, компетенции, сектор IT, сектор НИР.
Коды JEL: M31


Anna Knehans-Olejnik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rola edukacji finansowej w racjonalizowaniu zachowań konsumentów

Celem rozważań jest ukazanie stanu wiedzy oraz potrzeby podjęcia edukacji polskich konsumentów w zakresie finansów na rynku usług bankowych w Polsce. Edukacja finansowa daje konsumentom możliwość prawidłowej identyfikacji szans i zagrożeń, które stwarzają nie tylko podstawowe produkty finansowe, ale zwłaszcza te nowoczesne, o wysokim stopniu skomplikowania. Dla osiągnięcia założonego celu posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu oraz przedstawiono wyniki badań wtórnych i badania pierwotnego. W lipcu i sierpniu 2012 Autorka za pośrednictwem profesjonalnej firmy badawczej przeprowadziła badanie ilościowe składające się z dwóch części. W części pierwszej przeprowadzono wywiady przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego kwestionariusza techniką wywiadu bezpośredniego. Podmiotem badania byli celowo dobrani dorośli Polacy, mężczyźni i kobiety, o różnym wykształceniu, posiadający kredyt hipoteczny i przynajmniej jeden kredyt konsumpcyjny. Celem przeprowadzonego badania było dokonanie diagnozy rodzaju posiadanej przez konsumentów wiedzy na temat praw przysługujących im na rynku usług bankowych. Badanie przeprowadzono w 5 miastach wojewódzkich Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Wielkość próby wyniosła 430 osób. Badanie zostało uzupełnione ankietą on-line, w której wzięło udział 77 respondentów. Jak wynika z pozyskanych danych, polskie społeczeństwo zmierza w kierunku stworzenia cywilizacji osób wyedukowanych finansowo, ubankowionych na coraz wyższym poziomie, świadomych swoich praw na rynku bankowym, które będą w stanie osiągnąć bieżącą stabilizację finansową i zabezpieczyć własną przyszłość. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: analfabetyzm finansowy, edukacja finansowa, nadmierne zadłużenie, ubankowienie, wykluczenie finansowe.
Kody JEL: D1

The Role of Financial Education in Rationalising Consumers' Behaviour

An aim of the author's considerations is to show the state of knowledge and the need to undertake education of Polish consumers as regards finance in the market for banking services in Poland. Financial education provides consumers with an ability to correctly identify opportunities and threats posed by financial products, not only by the basic ones but particularly by those up-to-date, with a high degree of complication. In order to achieve the assumed goal the author used the method of review of the subject literature and presented findings of secondary surveys and primary research. In July and August 2012, the author carried out, through a professional research company, a quantitative survey comprised of two parts. In the first part, there were carried out interviews with the use of a structured questionnaire by the technique of face-to-face interview. A subject of the research was purposely selected adult Poles, men and women, with different education, having mortgage credit and at least one consumer credit. An aim of the varied out research was to diagnose the type of knowledge possessed by consumers on the rights they are entitled to in the market of banking services. The research was carried out on 5 voivodeship cities of Poland: Warsaw, Krakow, Wroclaw, Gdansk and Poznan. The sample size amounted to 430 individuals. The research was supplemented by the method of on-line survey with 77 respondents. As the findings show, the Polish society aims at formation of the civilisation of individuals financially educated, having access to and using banking services at a higher and higher level, aware of their rights in the market for banking services, who will be able to achieve their current financial stabilisation and to secure their future. The article is of the research nature.
Key words: poor financial literacy, financial education, excessive indebtedness, use and access to banking services, financial divide.
JEL codes: D1

Роль финансового обучения в рационализировании поведения потребителей

Цель рассуждений автора статьи - указать состояние знаний и необходимость заняться обучением польских потребителей в области финансов на рынке банковских услуг в Польше. Финансовое обучение предоставляет потребителям возможность правильно выявить шансы и угрозы, какие создают финансовые продукты, не только основные но в особенности те современные, с высокой степенью осложнения. Для достижения поставленной цели использовали метод анализа литературы по предмету и представили результаты вторичных исследований и первичного исследования. В июле и августе 2012 г. автор посредством профессиональной исследовательской фирмы провела количественное обследование, состоящее из двух частей. В первой части провели интервью с использованием структурированного опросника по методу непосредственного интервью. Субъектом исследования были целесообразно подобранные взрослые поляки, мужчины и женщины, с разным уровнем образования, имеющие ипотечный кредит и по крайней мере один потребительский кредит. Цель проведенного обследования - провести диагноз вида имеющихся у потребителей знаний о правах, полагающихся им на рынке банковских услуг. Обследование провели в 5 воеводских городах Польши: в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Объем выборки составил 430 лиц. Обследование дополнили техникой анкеты он-лайн, в которой приняли участие 77 респондентов. Как показали полученные данные, польское население идет по направлению к созданию цивилизации лиц, обученных в финансовoм отношении, имеющих доступ и пользующихся банковскими услугами на все более высоком уровне, осознающих свои права на рынке банковских услуг, которые смогут достичь текущей финансовой стабилизации и обеспечить свое будущее. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: финансовая неграмотность, финансовое обучение, чрезмерная задолженность, пользование и доступ к банковским услугам, финансовое отчуждение.
Коды JEL: D1