Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane z EFSProjekty zakończonePostęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299
Szukaj:   
 

 
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Projekty zakończone
Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr
Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299
Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie
EFS - Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia

 

Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299

Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299 

W ramach półrocznego okresu sprawozdawczego (tj. 02.01.2007 do 30.06.2007) wykonano następujące działania:

1. Rozpoznano w oparciu o dostępne dane statystyczne aktualną sytuację na rynku pracy w Polsce oraz zidentyfikowano prezentowane w literaturze przedmiotu metody badawcze problemów związanych z bezrobociem.

2. Rozpoznano aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące funkcjonowanie rynku w latach 2000-2006.

3. Dokonano przeglądu zrealizowanych przez różne ośrodki naukowe badań dotyczących problematyki ograniczania bezrobocia.

4. Wymienione działania w punktach 1-3 posłużyły do przygotowania 7 kwestionariuszy wywiadu, skierowanych do przedstawicieli rynku pracy i przedsiębiorców, tj.:

  • Kwestionariusz do dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy (pytań 18)
  • Kwestionariusz do pracowników PUP zajmujących się aktywnym zwalczaniem bezrobocia (pytań 23)
  • Kwestionariusz rejestrujący dane statystyczne PUP (8 tabel)
  • Kwestionariusz do pracodawców (pytań 23)
  • Kwestionariusz do przedstawicieli instytucji szkoleniowych (pytań 15)
  • Kwestionariusz do przedstawicieli Powiatowych Rad Zatrudnienia (pytań 16)
  • Kwestionariusz do kierowników Agencji Zatrudnienia (pytań 17)

5. Przygotowane kwestionariusze zostały poddane ocenie przez dwóch ekspertów konsultantów. Na podstawie ich uwag i sugestii - udzielonych pisemnie - dokonano poprawek w kwestionariuszach.

6. Przeprowadzono szkolenie ankieterów wytypowanych do badań pilotażowych.

7. Przeprowadzono pilotaż badania na terenie województwa mazowieckiego.

Pilotażem objęto: 10 powiatów. W każdym z nich przeprowadzono po 13 wywiadów, tj.: 3 wywiady w PUP, 1 w Powiatowej Radzie zatrudnienia, 2 w agencjach zatrudnienia, 2 w firmach szkoleniowych, 5 w lokalnych przedsiębiorstwach.

8. W następstwie pilotażu naniesione zostały ostateczne korekty do wszystkich kwestionariuszy.

9. Poprawione kwestionariusze zostały wydrukowane i przekazane koordynatorom badań w terenie do rozprowadzenia w 6 województwach, przewidzianych w założeniach Projektu do objęcia badaniem.

10. Wszyscy koordynatorzy i ankieterzy zostali przeszkoleni odnośnie sposobu pozyskiwania informacji i prawidłowego wypełniania kwestionariuszy.

11. Rozpoczęto realizację badań w terenie, które potrwają do 31 lipca 2007 roku.

Realizacja projektu przebiega prawidłowo i jest zgodna z założeniami zawartymi we wniosku oraz w harmonogramie.

Dotychczasowy postęp realizacji projektu gwarantuje zrealizowanie jego celów w przewidzianym harmonogramem terminie.

Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299 

W okresie od 01 072007 do 31 10 2007 roku wykonano następujące prace:

1. Na podstawie analizy wyników badania ilościowego przygotowano projekt scenariusza do badań jakościowych, przewidzianych jako pogłębienie najbardziej znaczących problemów związanych z narzędziami ograniczania bezrobocia. Projekt scenariusza poddany został ocenie ekspertów podczas dyskusji w Zespole Projektowym (poszerzonym o ekspertów od badań jakościowych) poprawiony i przyjęty do realizacji w 6 województwach, przewidzianych w założeniach Projektu do objęcia badaniem.

2. Przygotowano warunki dla przeprowadzenia badań jakościowych (wynajęto 6 sal z lustrem weneckim, pozyskano moderatorów do przeprowadzenia badań jakościowych, pozyskano uczestników do badań jakościowych w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Krakowie – łącznie 6 badań).

Uczestnikami każdego spotkania było 10 zaproszonych osób w następującym składzie:

- 3 bezrobotnych, poleconych przez PUP, obejmujących osobę młodą wykształconą rozpoczynającą pracę; pracownika z wyższym wykształceniem w wieku około 50- 60 lat; pracownika fizycznego – fachowca w określonej dziedzinie,
- 2 osoby z PUP, w tym doradcę zawodowego i osobę mającą bezpośredni kontakt z bezrobotnymi (np. przy rejestracji),
- 1 osoba z organizacji szkoleniowych współpracującej z PUP,
- 1 osoba z prywatnej agencji zatrudnienia,
- 2 osoby z wydziału gminy/powiatu specjalizującego się w problematyce rynku pracy,
- 1 osoba z OHP współpracująca z bezrobotnymi.

3. Przeprowadzono 6 focous group i opracowano 6 Raportów z tych badań, które następnie udostępniono członkom Zespołu pracowników naukowych opracowujących – zgodnie z harmonogramem – wyniki badań ilościowych i jakościowych.

4. Pracownicy naukowi pracujący nad Projektem przeprowadzili – zgodnie z harmonogramem – analizy uzyskanych wyników z zakresu: problematyki pośrednictwa pracy, tworzenia miejsc pracy, sposobów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, identyfikacji najbardziej skutecznych programów rynku pracy, zakresu i efektywności szkoleń.

Realizacja Projektu przebiega prawidłowo i jest zgodna z założeniami zawartymi we wniosku oraz w harmonogramie.

Dotychczasowy postęp realizacji Projektu gwarantuje zrealizowanie jego celów w przewidzianym harmonogramem terminie.

W okresie od 01 11 2007 do 31 12 2007 roku wykonano następujące prace:

1. Pracownicy naukowi pracujący nad Projektem przeprowadzili analizy uzyskanych wyników badań ilościowych i jakościowych z zakresu: problematyki pośrednictwa pracy, tworzenia miejsc pracy, sposobów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, identyfikacji najbardziej skutecznych programów rynku pracy, zakresu i efektywności szkoleń.

2. Prace analityczne realizowane przez poszczególnych pracowników naukowych podlegały na bieżąco konsultacjom realizowanym w zespole badawczym oraz opinii przez niezależnego eksperta.

3. Prace nad przygotowaniem zwartej wersji opracowania. Wyniki badań prezentowane w opracowaniu staną się podstawą przygotowania kilku prezentacji na planowane w lutym 2008 roku seminarium zamykające prace nad Projektem.

4. Niezależnie od merytorycznych prac nad Projektem realizowano na bieżąco jego promocję. I tak:

- w trakcie realizacji badań ilościowych i jakościowych uczestnicy informowani byli o celach projektu, a także planowanym udostępnieniu wyników analiz podczas seminarium kończącym projekt, planowanym na luty 2008 roku;
- przygotowano i zamieszczono w prasie ogłoszenie, w którym informowano o kończącym się roku prac nad Projektem dotyczącym wykorzystywania narzędzi rynku pracy dla ograniczania bezrobocia na rynkach regionalnych oraz planowanym w Warszawie w marcu 2008 roku jednodniowym seminarium prezentującym wyniki badań nad projektem.

Dotychczasowy postęp realizacji projektu gwarantuje zrealizowanie jego celów w przewidzianym harmonogramem terminie.

 

Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299 

W okresie od 1 01 2008 roku do 31 03 2008 roku wykonano następujące prace:

1. Przygotowano wersję opracowania do druku w postaci książki, będącej rezultatem pracy nad projektem. Książka ukazała się w nakładzie 300 egzemplarzy.

2. Przygotowano syntezę w wersji polskiej i angielskiej, które wydrukowano w nakładzie po 100 egzemplarzy. Syntezę w wersji polskiej umieszczono na stronie internetowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur www.ibrkk.pl

3. W Warszawie w dniu 14 marca 2008 r. w siedzibie IBRKK zorganizowano jednodniowe seminarium naukowe prezentujące wyniki badań nad projektem. W seminarium uczestniczyli

przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, pracodawcy, przedstawiciele instytucji szkoleniowych, przedstawiciele Powiatowych Rad Zatrudnienia oraz prywatnych agencji zatrudnienia, a także pracownicy naukowi z różnych ośrodków badawczych. Zaproszonym uczestnikom konferencji bezpłatnie przekazano książkę, zawierającą wyniki pracy nad projektem, a także syntezę (wersja polska i angielska).

4. Syntezę angielską – w ramach rozpowszechniania wyników pracy nad projektem – przesłano do międzynarodowych instytucji, których przedmiotem zainteresowania sązmiany zachodzące na rynku pracy, w tym w Polsce.

Z dniem 31 03 2008 roku zakończył się okres – przewidziany we wniosku - merytorycznych prac nad projektem oraz finansowanie projektu z EFS.

Projekt zakończył się realizacją wszystkich „miękkich” i „twardych” rezultatów zakładanych we wniosku projektu.

Osiągnięto następujące „miękkie” rezultaty projektu:

- poszerzenie wiedzy o relacjach pomiędzy podażą a popytem na rynku pracy oraz o grupach najbardziej zagrożonych bezrobociem,
- wzmocnienie informacji o zróżnicowaniu regionalnym bezrobocia,
- poszerzenie wiedzy z zakresu aktywnych narzędzi i programów ograniczania bezrobocia,
- stworzenie podstaw merytorycznych do zmian w narzędziach służących wzrostowi zatrudnienia i ograniczaniu bezrobocia.

Osiągnięte rezultaty „twarde” to:

- przygotowanie i upowszechnienie książki,
- przygotowanie syntezy wyników w wersji polskiej i  angielskiej i prezentacja jej na stronie Instytutu,
- zorganizowanie seminarium i wygłoszenie 6 referatów prezentujących wyniki badań.

Z rezultatów badań i analiz zaprezentowanych w książce oraz w 6 referatach wygłoszonych podczas seminarium naukowego skorzystali pracownicy naukowi Instytutu oraz uczestnicy seminarium, reprezentujący różne podmioty rynku pracy oraz ośrodki naukowe. Pozyskali oni pogłębioną wiedzę o rynku pracy w Polsce oraz działaniach i narzędziach podejmowanych przez poszczególne podmioty rynku pracy na rzecz wzrostu zatrudnienia i ograniczania bezrobocia na rynkach lokalnych. Prezentacja syntezy z badania na stronie Instytutu sprawia, że z wyników badań i analiz mogą korzystać wszyscy zainteresowani rynkiem pracy w Polsce.

Ewaluacja projektu

Informujemy, że w dniu 14 marca 2008 r. – zgodnie z założeniami projektu – odbyła się konferencja, na której zaprezentowano wyniki pracy nad projektem nt. „Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy, a ograniczanie bezrobocia”, który zrealizowany został przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.1.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu prezentujemy Syntezę raportu z badań.

Informujemy, że w Bibliotece Instytutu dostępna jest publikacja książkowa pod redakcją U. Kłosiewicz-Góreckiej, będąca raportem z pracy nad projektem.

Dostępna jest także Synteza w języku angielskim .