Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójAbstrakty2/2013
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Numery archiwalne
English

 

2/2013

TOMASZ ZALEGA
Uniwersytet Warszawski

Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku

Celem rozważań jest przeanalizowanie nowych trendów i makrotrendów zaobserwowanych w zachowaniach konsumenckich współczesnych gospodarstw domowych. Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat nowych zjawisk w sferze konsumpcji, zaś jego struktura jest następująca. Po wyjaśnieniu pojęcia trendu w zakresie konsumpcji i jego głównych cech przeanalizowano najważniejsze tzw. „nowe" lub „alternatywne" trendy konsumenckie. W dalszej części artykułu, po omówieniu pojęcia i głównych źródeł makrotrendów, przedstawiono ich podstawowe rodzaje oraz wpływ tych zjawisk na zachowaniach konsumenckie współczesnych gospodarstw domowych.
Słowa kluczowe: konsumpcja, trendy konsumpcji, makrotrendy, konsument, zachowania konsumentów.
Kody JEL: A12; C18; C46; D03; D12; D18

New Trends and Megatrends in the Households' Consumption Behaviour in the 21st Century

The article aims to analyse new trends and megatrends in the consumption behaviour of contemporary households. It is designed as a theoretical discussion and has the following structure. After the meaning of "a consumption trend" and its main characteristics are explained, an analysis of major "new" or ‘alternative" trends in consumption is performed. The discussion of the notion and main sources of megatrends is followed by a presentation of their major types and the influence they have on the consumption behaviours of contemporary households.
Key words: consumption, consumption trends, megatrends, consumer, consumption behaviour.
JEL codes: A12, C18, C46, D03, D12, D18


MAREK RATAJCZAK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Szkolnictwo wyższe w Polsce jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

Artykuł koncentruje się na roli szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie po rozpoczęciu transformacji ustrojowej jako czynnika rozwoju kapitału społecznego. Omówiono w nim wszystkie formy kapitału ludzkiego, których nośnikiem jest człowiek, odnosząc się również do problemu finansyzacji. Przedstawiono też sytuację szkolnictwa wyższego w tym okresie. Ponadto scharakteryzowano wyzwania, wobec jakich staje szkolnictwo wyższe w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał intelektualny, szkolnictwo wyższe.
Kody JEL: I23, O15

Higher Education in Poland as a Factor of Human Capital Development

In this article, the author focuses on the role of higher education in Poland in the period after the commencement of the systems transformation as a factor of social capital development. He discussed in it all forms of human capital whose carrier is the human being, referring also to the problem of financing. There is also presented the condition of the higher education in this time-period. Moreover, he characterised the challenges faced by the higher education system due to the changing demographic situation.
Key words: human capital, social capital, intellectual capital, higher education.
JEL codes: I23, O15


MARTA GIGOŁA
Akademia Leona Koźmińskiego

Wpływ visual merchandisingu na zachowania konsumenta

Artykuł koncentruje się na analizie i rozwoju genezy, pojęcia i istoty visual merchandisingu oraz jego wpływu na zachowania konsumenta na rynku. Skupia się na przeglądzie literatury i rozważaniach dotyczących tego zagadnienia, wskazując na złożoność koncepcji. Artykuł zawiera elementy oddziaływania visual merchandisingu na współczesnego konsumenta, który w wyniku procesu globalizacji i postępu technologicznego potrzebuje dodatkowych bodźców do podjęcia decyzji o dokonaniu zakupu. Poprzez narzędzie komunikacji marketingowej, jakim jest visual merchandising, konsument jest bardziej zmotywowany do zakupu i często pod jego wpływem dokonuje zakupów impulsywnych.
Słowa kluczowe: visual merchandising, merchandising, komunikacja marketingowa, zachowania konsumenta.
Kody JEL: M31

Impact of Visual Merchandising of Consumer's Behaviour

In her article, the author focuses on an analysis and development of the genesis, notion and essence of visual merchandising as well as its impact on consumer's behaviour in the market. She focuses on the literature overview and deliberations concerning this issue, indicating complexity of the concept. The article contains elements of visual merchandising impact on the contemporary consumer who, in result of the process of globalisation and technological progress, needs additional stimuli to make a purchasing decision. Through the tool of marketing communication, which visual merchandising is, the consumer is more motivated to buy and often under its influence they make impulse purchases.
Key words: visual merchandising, merchandising, marketing communication, consumer's behaviour.
JEL codes: M31


KRZYSZTOF MARCZEWSKI
Szkoła Główna Handlowa

The „Generations' Solidarity" Programme and Its Impact on the Labour Market

The Polish labour market is characterised by parallel two maladies: on the one hand, a relatively low activity rate and, on the other hand, a relatively high unemployment. Both factors constitute a low, against the background of other countries of the European Union, level of the employment rate. The article analyses in this context the governmental programme "Generations' Solidarity" whose basic aim is to raise the employment rate in the group of people aged 50+. This issue is considered against the background of the overall situation of public finances and the preferred directions of public spending. Though the programme, initiated in 2008, is well designed and managed, and the rate of employment of people aged 55-64 has apparently improved in the course of implementation thereof, nevertheless we must stress that the progress, still insufficient, has been achieved primarily owing to the legislation amendments forcing extension of the time-period of occupational activity, and not influenced by the positive stimuli contained in the programme.
Key words: labour market, rate of employment of people aged 50+, performance budget, public finances.
JEL codes: H50, J21, J32, J38

Program „Solidarność Pokoleń" i jego wpływ na rozwój rynku pracy

Polski rynek pracy charakteryzują dwa negatywne zjawiska: z jednej strony relatywnie niska stopa aktywności zawodowej, a z drugiej strony - relatywnie wysokie bezrobocie. Czynniki te składają się na niski, na tle innych krajów Unii Europejskiej, poziom wskaźnika zatrudnienia. Artykuł analizuje w tym kontekście rządowy program „Solidarność Pokoleń", którego podstawowym celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia w grupie osób w wieku ponad 50 lat. Zagadnienie jest rozpatrywane na tle ogólnej sytuacji finansów państwa i preferowanych kierunków wydatków publicznych. Choć program, zainicjowany w 2008 r., jest dobrze zaprojektowany i zarządzany, a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wyraźnie w trakcie jego realizacji się poprawił, to jednak trzeba mieć na uwadze, że postęp ten, ciągle zresztą niewystarczający, został osiągnięty przede wszystkim dzięki zmianom legislacyjnym wymuszającym przedłużenie okresu aktywności zawodowej, a nie pod wpływem bodźców pozytywnych zawartych w tym programie.
Słowa kluczowe: rynek pracy, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku ponad 50 lat, budżet zadaniowy, finanse publiczne.
Kody JEL: H50, J21, J32, J38


ADAM HOSZMAN

Konsumpcja usług transportowych na tle przemian gospodarczych w Polsce w latach 2003-2012

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących zmian konsumpcji usług transportu pasażerskiego w Polsce w latach 2003-2012 i wskazanie przyczyn tych zmian. W tym celu przeanalizowano dane statystyczne dotyczące różnych parametrów opisujących wielkość i strukturę konsumpcji tych usług. Zastosowano analizę statystyczną i porównawczą.
Zauważono, że zmiany konsumpcji usług transportowych w badanym okresie miały charakter koniunkturalny (wskazano na procykliczność konsumpcji usług transportowych). Ponadto były one związane z procesami, które nastąpiły w otoczeniu społeczno-gospodarczym sektora transportu po wejściem Polski do Unii Europejskiej (w szczególności z masową emigracją zarobkową Polaków do innych krajów UE). Przedstawione wyniki są istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki transportowej, ponieważ wskazują kierunki zmian popytu na usługi transportowej i przyczyny tych zmian w określonych warunkach gospodarczych.
Słowa kluczowe: konsumpcja usług transportowych, system transportowy Polski, transport a rozwój gospodarczy, podział pracy przewozowej.
Kody JEL: O18

Consumption of Transport Services against the Background of Economic Transformations in Poland in 2003-2012

An aim of the article is to present findings of the research of changes in consumption of passenger transport services in Poland in 2003-2012 as well as to indicate the reasons for those changes. For this purpose there were analysed the statistical data concerning various parameters describing the volume and pattern of consumption of those services. The author applied the statistical and comparative analysis.
It is noticed that changes of consumption of transport services in the period in question had the nature of business cycles (the author indicated the pro-cyclical nature of consumption of transport services). Moreover, they were connected with the processes that took place in the socioeconomic environment of the transport sector upon Poland's accession to the European Union (in particular, with the Poles' mass earning emigration to other EU countries). The obtained results are important from the point of view of implementation of the transport policy as they indicate the directions of changes in demand for transport services and the reasons for those changes under definite economic conditions.
Key words: consumption of transport services, Poland's transport system, transport and economic development, transportation work division.
JEL codes: O18


LIDIA KUCZEWSKA
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Sytuacja na rynku pracy a zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych

Sytuacja na rynku pracy stanowi zasadnicze uwarunkowanie przeobrażeń zachodzących w poziomie i strukturze konsumpcji. W artykule pokazano jak kształtowało się to w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki. Przedstawiono więc zmiany zachodzące w tym czasie na rynku pracy oraz podstawowe makroekonomiczne czynniki warunkujące te zmiany. Na tym tle ukazano przemiany zachodzące w poziomie konsumpcji podstawowych grup towarów i usług w polskich gospodarstwach domowych. Podstawę zaprezentowanej charakterystyki i ocen stanowiły dane statystyczne GUS.
Słowa kluczowe: rynek pracy, wydatki gospodarstw domowych.
Kody JEL: D10; J20

Situation in the Labour Market and Changes in Consumption by Polish Households

The situation in the labour market is a principal condition of transformations taking place in the level and pattern of consumption. In her article, the author presents how it was shaped in Poland in the period of economic slowdown. Therefore, she presents the changes occurring over that time in the labour market and the basic macroeconomic factors determining those changes. Against this background, there are presented the transformations taking place in the level of consumption of the basic groups of goods and services in Polish households. The CSO statistical data are the basis for the presented description and evaluations.
Key words: labour market, households' expenditures.
JEL codes: D10, J20


EWA KIEŻEL, SŁAWOMIR SMYCZEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Model zachowań prosumenckich konsumentów na rynku usług finansowych
Celem artykułu była identyfikacja zjawiska prosumpcji na rynku usług finansowych oraz budowa modelu zachowań prosumenckich konsumentów na tym rynku. W zidentyfikowanym modelu zachowań prosumenckich wskazano na takie zmienne, jak: aktywne budowanie relacji z innymi konsumentami i z instytucjami finansowymi, samodzielne korzystanie z usług finansowych lub ich współtworzenie, aktywne informowanie innych klientów, aktywne komunikowanie się z instytucjami finansowymi. Na podstawie przeprowadzonych ogólnopolskich badań metodą ankietową można stwierdzić, że najczęściej zachowania prosumenckie konsumentów dotyczą tzw. aktywności informacyjnej. Zdecydowanie najrzadziej konsumenci przejawiają zainteresowanie aktywnym tworzeniem długotrwałych i wielostronnych relacji z instytucjami finansowymi oraz z innymi konsumentami na rynku usług finansowych. Prosumentami na rynku usług finansowych najczęściej są kobiety, osoby młode, posiadające wykształcenie średnie lub wyższe i reprezentujące jednoosobowe gospodarstwo domowe
Słowa kluczowe: prosumpcja, zachowania konsumentów, rynek usług finansowych.
Kody JEL: D11, D14

Model of Prosumer Behaviour of Consumers in the Market for Financial Services

An aim of the article was to identify the phenomenon of prosumption in the market for financial services as well as construction of a model of prosumers behaviour of consumers in that market. In the identified model of prosumers behaviour, there are indicated such variables as an active building relationships with other consumers and financial institutions, an independent use of financial services or participation in creation thereof, an active informing other customers, and active communication with financial institutions. Based on the carried out nation-wide surveys one may ascertain that most often consumers' prosumers behaviour concerns the so-called information activity. Definitely most seldom consumers display their interest in an active creation of long-term and multilateral relationships with financial institutions and with other consumers in the market for financial services. Prosumers in the market for financial services are women, young people, those with secondary or higher education and representing a one-person household.
Key words: prosumption, consumers' behaviour, market for financial services.
JEL codes: D11, D14


KATARZYNA KRĄŻYŃSKA

Apteczny rynek farmaceutyczny i konsumpcja leków w Polsce

Apteczny rynek farmaceutyczny, jako rynek regulowany, składa się po stronie popytowej z pacjentów-konsumentów, zaś po stronie podażowej z aptek oferentów. Rozwój popytu na tym rynku jest ściśle moderowany przez lekarzy, dokonujących preskrypcji leków, oraz w jeszcze większym stopniu przez nadzorowany i w znacznej części finansowany przez państwo system ochrony zdrowia. Artykuł prezentuje charakterystykę rynku i jego uczestników w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które dokonały się w 2012 r., po wprowadzeniu nowych zasad refundacji leków i skutków tego dla konsumentów i oferentów.
Słowa kluczowe: rynek, konsumpcja, farmacja, handel detaliczny i hurtowy, ochrona zdrowia, regulatorzy.
Kody JEL: D12, H51, I11, I18, L81

Pharmacy Pharmaceutical Market and Consumption of Drugs in Poland

The pharmacy pharmaceutical market, being the regulated market, consists on the demand side of patients-consumers and of pharmacies of marketers on the supply side. Demand development in this market is strictly moderated by physicians who prescribe medicines and, still in a greater degree, by the system of health care supervised and considerably financed by the state. In her article, the author presents characteristics of the market and its players in the recent years, with a particular consideration of the changes occurred in 2012, upon introduction of new rules of medicines purchase reimbursement and effects thereof for consumers and marketers.
Key words: market, consumption, pharmacy, retail and wholesale trade, health care, regulators.
JEL codes: D12, H51, I11, I18, L81


MARTA KIGHTLEY
Szkoła Główna Handlowa

Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej i jej wpływ na współczesną konsumpcję

Celem artykułu jest wykazanie, że wzrost eksportu był kluczowy dla koreańskiego przyspieszonego rozwoju gospodarczego w latach 60. i 70. XX wieku ze względu na trzy podstawowe funkcje. Przychody z eksportu umożliwiały import technologii, dóbr kapitałowych i półproduktów niezbędnych do realizacji kolejnych etapów rozwoju przemysłu. Konkurowanie dóbr koreańskich na rynkach międzynarodowych wymuszało stały wzrost produktywności i poprawę jakości produkcji. Masowa sprzedaż za granicę pozwalała na produkcję z wykorzystaniem efektów skali niemożliwych do realizacji w kraju ze względu na mały rynek wewnętrzny. W artykule pokazano, jak państwo planowało rozwój eksportu i wprowadzało go w życie. Omówiono rezultaty strategii proeksportowej, która zaowocowała awansem od gospodarki na najniższym poziomie rozwoju do poziomu średnio zaawansowanego. Zaznaczono przy tym, że sukces gospodarczy wywołany strategią proeksportową nie od razu przełożył się na znaczącą poprawę życia przeciętnych obywateli.
Słowa kluczowe: gospodarka Korei Południowej, polityka proeksportowa, rozwój gospodarczy.
Kody JEL: O24

Pro-export Strategy of Development of South Korea in the Period of Rules of General Park Chung Hee in 1961-1979

An aim of the article is to show that growth of exports was key one for the Korean accelerated economic development in the 1960s and 1970s in terms of three basic functions. Export proceeds enabled imports of technologies, capital goods and intermediate products indispensable for implementation of subsequent stages of industrial development. Korean goods competition in international markets forced a permanent growth of productivity and improvement of production quality. Mass sales abroad allowed production with the use of economies of scale impossible to achieve in the country due to a small internal market. In her article, the author showed how the state planned development of exports and implemented it. She discussed the results of the pro-export strategy which had resulted in an advancement from the economy at the lowest level of development to the medium-advanced level. She also noted that the economic success triggered by the pro-export strategy was not translated at once into a significant improvement of life of average citizens.
Key words: South Korean economy, pro-export policy, economic development.
JEL codes: O24


URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG

Zmiany w strukturze handlu detalicznego ujawniają się w dłuższych okresach i wywierają na nie wpływ czynniki bliskiego i dalszego otoczenia, spośród których preferencje i oczekiwania konsumentów dotyczące miejsc i warunków zakupu mają ważki udział. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania zmian, które zachodzą w strukturze handlu detalicznego z punktu widzenia ich zgodności z preferencjami i oczekiwaniami konsumentów. Analizą objęto handel stacjonarny i e-handel, oferujące artykuły codziennego zapotrzebowania, określane często w literaturze przedmiotu jako fast moving consumer goods (FMCG). Przedmiotem analizy są konsumencka ocena poszczególnych form handlu i preferowane miejsca zakupu FMCG oraz zmiany zachodzące w tym zakresie.
Słowa kluczowe: konsument, zachowania i preferencje zakupowe konsumentów, handel detaliczny, formaty handlu.
Kody JEL: L81

Structure of Retail Trade in Poland and the Preferred by Consumers Places of Purchasing FMCG

Changes in the retail trade structure reveal themselves in longer time-periods and are affected by factors of the near and further environment, among which consumers' preferences and expectations related to places and conditions of purchasing have their important share. In her article, the author undertook an attempt to identify the changes occurring in the retail trade structure from the point of view of their conformity with the consumers' preferences and expectations. An analysis comprised stationary trade and e-commerce offering goods of daily use, often described in the subject literature as fast moving consumer goods (FMCG). The subject of analysis is consumer's assessment of individual forms of trade and the preferred places of purchases of FMCG as well as the changes occurring in this respect.
Key words: consumer, consumers' purchasing behaviour and preferences, retail trade, trade formats.
JEL codes: L81