Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójAbstrakty1/2014
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Numery archiwalne
English

 

1/2014

WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, TADEUSZ SMUGA
IBRKK - Warszawa

Kierunki alokacji funduszy unijnych w zakresie podnoszenia jakości zasobów pracy w przedsiębiorstwie

Celem artykułu jest ocena wpływu interwencji z funduszy unijnych na podniesienie jakości zasobów pracy przedsiębiorstw w kontekście wzrostu ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim perspektywa finansowa 2007-2013, a w niej programy operacyjne, w ramach których wsparcie na ten cel jest udzielane przedsiębiorcom. Projekty realizowane z tych środków mogą przynosić natychmiastowe efekty dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, mogą też przynosić korzyści w średnim lub długim okresie. Mając to na uwadze, szczegółowej analizie poddano szkolenia - jako działania przynoszące przedsiębiorstwom efekty w stosunkowo krótkim okresie. Analiza pokazała, że wbrew potocznym ocenom szkolenia wywierają istotny wpływ na podniesienie jakości zasobów pracy, a zatem i umocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw na rynku. Jest to szczególnie widoczne w tych podmiotach, które są objęte regułami pomocy publicznej. Może natomiast niepokoić fakt, że wbrew założeniom, beneficjentami wsparcia w tym zakresie są także przedsiębiorstwa duże, w niewielkim zaś stopniu - mikro i małe.
Słowa kluczowe: fundusze unijne, jakość zasobów pracy, przedsiębiorstwo, programy operacyjne, szkolenia.
Kody JEL: H52, D04, J24, R58

Directions of Allocation of EU Funds as Regards Raising Manpower Quality at an Enterprise

An aim of the article is to assess impact of the intervention from the EU funds on raising quality of manpower of enterprises in the context of growth of their competitive position in the market. A subject of the analysis is primarily the financial perspective for 2007-2013 and, in it, the operational programmes, within which there is provided support to enterprises for this purpose. The projects implemented on those funds may yield immediate effects for enterprise's functioning; they may also bring benefits in a medium or long term. Having this in mind, the authors analysed in details training courses as measures yielding enterprises effects in a relatively short time-period. The analysis showed that contrary to common opinions, training have an important impact on raising quality of manpower, hence, also on strengthening the competitive position of enterprises in the market. This is particularly apparent at those entities which are comprised by the rules of public aid. However, worrying may be the fact despite the assumptions beneficiaries of the support in this respect are also large enterprises, and to a lower degree - micro and small.
Key words: EU funds, manpower quality, enterprise, operational programmes, training.
JEL codes: H52, D04, J24, R58


MARTA KIGHTLEY
Szkoła Główna Handlowa

Konsumpcja w Republice Korei

Celem artykułu jest przedstawienie konsumpcji prywatnej w Korei Południowej oraz wykazanie, że jej charakter jest m.in. efektem przyspieszonego rozwoju w drugiej połowie XX wieku. Analizie poddano przyczyny niskiego poziomu konsumpcji prywatnej względem PKB i niskiej dynamiki wzrostu w ostatnich latach. Ponadto porównano strukturę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce i Korei i wyjaśniono podstawowe różnice. Szczegółowo omówiono wysoki poziom wydatków na restauracje i hotele, edukację, ochronę zdrowia i łączność, wykazując, że wynikają one z szybkiego tempa życia w Korei, powszechnego pędu za karierą i nowoczesnością.
Słowa kluczowe: konsumpcja prywatna, wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, Korea Południowa.
Kody JEL: E21, D12

Consumption in the Republic of Korea

The article describes the dynamics and character of private consumption in South Korea. The author argues that the patterns and low growth rate of Korea's consumption habits are to some extent influenced by the rapid economic growth the country went through in the second half of the 20th century. She discusses the low volume of imports of consumer goods and the Korean passion for luxury goods. The article includes a comparison between consumer spending in Korean and Polish households, highlighting spending on hotels and restaurants, education, healthcare, communication, etc. The author explains that Korea's high expenditure in these areas are linked to a fast pace of life, career-orientation and fascination with modernity, typical characteristics of this fast-developing nation.
Key words: private consumption, household consumption, household expenditure, South Korea.
JEL codes: E21, D12


KRZYSZTOF BŁOŃSKI
Uniwersytet Szczeciński

Czas wolny mieszkańców dużych miast w Polsce - wyniki badań

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców sześciu wybranych aglomeracji miejskich w Polsce na temat temporalnych aspektów zachowań konsumentów.
Wyniki potwierdzają, że znaczna część badanych boryka się z problemem niedoboru czasu. Przeprowadzone analizy ujawniły niskie w porównaniu z innymi obszarami życia znaczenie dla respondentów zarówno ilości wolnego czasu, jak i sposobów jego spędzania. Respondenci swój czas wolny starają się wypełnić w sposób dla siebie atrakcyjny i kierują się własnymi preferencjami i upodobaniami, a w mniejszym stopniu presją swojej grupy społeczno-zawodowej. Analiza deklarowanych sposobów spędzenia czasu wolnego pozwoliła na wyróżnienie charakterystycznych czynności realizowanych w przypadku czasu wolnego w ciągu dnia powszedniego, w weekendy czy w okresie urlopów i wakacji.
Słowa kluczowe: konsument, czas wolny, formy zagospodarowania czasu wolnego.
Kody JEL: E21, A14

Leisure of Residents of Large Cities in Poland - Research Findings

An aim of the article is to present the selected findings of surveys carried out among residents of the sic selected urban agglomerations in Poland on the temporal aspects of consumers' behaviour.
The results confirm that a considerable part of respondents are facing the problem of time deficit. The carried out analyses revealed a minor, compared with other areas of life, importance for respondents of both amount of leisure and ways of spending it. Respondents try to fill up their leisure in an attractive way for them, and they are guided by their own preferences and likes, while, to a lower degree, by the pressure of their socio-professional group. The analysis of the declared ways of leisure spending allowed distinguishing specific activities performed in case of leisure on a week-day, at week-ends or during leaves and vacations.
Key words: consumer, leisure, forms of leisure management.
JEL codes: E21, A14


SŁAWOMIR TAJER
IBRKK - Warszawa

Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych a preferencje konsumentów

W artykule skoncentrowano się na identyfikacji zmian zachodzących na polskim rynku usług telekomunikacyjnych i tendencjach jego rozwoju, uwzględniając następujące subrynki: telefonię stacjonarną, telefonię mobilną (komórkową) oraz rynek usługi dostępu do Internetu. Ponadto zwrócono uwagę na relatywnie nowe zjawisko, jakim jest pakietyzacja usług. Artykuł przygotowany został na podstawie danych GUS, materiałów zaczerpniętych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz cyklicznych badań ankietowych prowadzonych wśród abonentów przez wyspecjalizowane agencje badawcze. Jego trzon stanowi analiza i ocena poszczególnych subrynków oraz preferencji i zmian w sposobie korzystania z usług telekomunikacyjnych przez badanych konsumentów indywidualnych, która objęła lata 2008-2012.
Słowa kluczowe: rynek usług telekomunikacyjnych, telefonia stacjonarna, telefonia mobilna, dostęp do Internetu, pakietyzacja usług.
Kody JEL: L96

Changes in the Market for Telecommunication Services and Consumers' Preferences

In his article, the author focused on identification of changes taking place in the Polish market for telecommunication services and tendencies of its development, taking into account the following submarkets: fixed telephony, mobile (cellular) telephony and the market for Internet access services. Moreover, he paid attention to a relatively new phenomenon which is service bundling. The article is prepared on the grounds of CSO (GUS) data, materials taken from the Office of Electronic Communications (Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE, in Polish) and cyclic surveys conducted among subscribers by specialised research agencies. Its core is an analysis and assessment of individual submarkets as well as preferences and changes in the way the telecommunication services are used by the surveyed individual consumers, which comprised the years 2008-2012.
Key words: market for telecommunication services, fixed telephony, mobile telephony, access to Internet, service bundling.
JEL codes: L96


KATARZYNA WASILIK
IBRKK - Warszawa

Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona

W zachowaniach współczesnych konsumentów wyróżnić można dwa, stojące w opozycji wobec siebie, trendy. Z jednej strony widoczny jest ogólnie panujący konsumpcjonizm, a więc nadmierne przywiązywanie wagi do posiadania dóbr materialnych, z drugiej zaś rosnąca świadomość, że coraz ważniejszym aspektem konsumpcji staje się etyka. W artykule scharakteryzowano oba trendy, a ponadto zwrócono uwagę na ideę zrównoważonej konsumpcji. Przedmiotem rozważań są więc dwa skrajne oblicza współczesnej konsumpcji - konsumpcja nadmierna, niezrównoważona, prowadzącą do nieodwracalnych szkód w środowisku i społeczeństwie, oraz konsumpcja trwała i zrównoważona, prowadząca do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.
Słowa kluczowe: zachowania konsumpcyjne, konsumpcjonizm, zrównoważona konsumpcja, zrównoważony rozwój.
Kody JEL: P36, P46, Q01, Q56

Trends in Contemporary Consumers' Behaviour - Consumptionism and Sustainable Consumption

In the contemporary consumers' behaviour, one may distinguish the two, opposing each other, trends. On the one hand, there can be seen generally prevailing consumptionism, hence, an excessive attachment of importance to possession of material goods and, on the other hand, the growing awareness that the more and more important aspect of consumption becomes ethics. In the article, there are characterised both trends and, additionally, the author pays attention to the idea of sustainable consumption. The subject of considerations are, therefore, two extreme faces of the contemporary consumption - excessive consumption, unsustainable one, leading to irreversible harms to the environment and society, and the stable and sustainable consumption, leading to improvement of the quality of life of the present and future generations.
Key words: consumption behaviour, consumptionism, sustainable consumption, sustainable development.
JEL codes: P36, P46, Q01, Q56


EWA STACHURA
University of Economics in Katowice

Contemporary Housing Environment of Poland. Dwelling Attributes Assessment

This study examines housing conditions in Poland. Housing is an important part of the quality of life in the contemporary society. Dwellings satisfy not only personal needs but are also security, shelter and social status.
The issues concerned with housing needs and preferences are multidisciplinary. They attract researchers from many disciplines, namely - economics, sociology, psychology, urban planning and architecture (Stachura, 2009). This paper looks at the rapidly changing housing environment in Poland with respect to the current housing conditions and their implications for the future innovative consumption.
An important aspect of studies into occupancy standards is how to determine architectural attributes of housing space relating to the size, proportions, functional layout and appropriate technological solutions. This subjective assessment will expand the existing knowledge of life styles, cultural conditions of occupants and psychographic relations of occupants and their perception of occupancy space.
Key words: housing conditions, dwelling attributes, residents' satisfaction, housing standard.
JEL codes: R31

Współczesne środowisko mieszkaniowe Polski. Ocena atrybutów mieszkania

Studium poświęcono badaniu warunków mieszkaniowych w Polsce. Gospodarka mieszkaniowa jest ważną częścią jakości życia współczesnego społeczeństwa. Mieszkania zaspokajają nie tylko potrzeby osobiste, lecz stanowią również bezpieczeństwo, schronienie i status społeczny.
Kwestie związane z potrzebami mieszkaniowymi i preferencjami są wielodyscyplinarne. Przyciągają badaczy z wielu dyscyplin, mianowicie ekonomiki, socjologii, psychologii, urbanistyki i architektury (Stachura, 2009). Opracowanie przedstawia bardzo szybko zmieniające się środowisko mieszkaniowe w Polsce z punktu widzenia bieżących warunków mieszkaniowych i ich implikacji dla przyszłej innowacyjnej konsumpcji.
Ważnym aspektem badań nad warunkami mieszkaniowymi jest to, w jaki sposób określić architektoniczne atrybuty przestrzeni mieszkalnej związane z wielkością, proporcjami, rozkładem funkcjonalnym i odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi. Ta subiektywna ocena poszerzy istniejącą wiedzę o stylach życia, warunkach kulturowych lokatorów oraz psychograficznych relacjach lokatorów i ich percepcji przestrzeni mieszkalnej.
Słowa kluczowe: warunki mieszkaniowe, atrybuty mieszkania, zadowolenie mieszkańców, standard mieszkaniowy.
Kody JEL: R31