Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójAbstrakty2/2014
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Numery archiwalne
English

 

2/2014

RAFAŁ WALASEK, TOMASZ ZALEGA
Uniwersytet Warszawski

Imperializm ekonomiczny w kontekście podejmowania decyzji przez konsumentów - rozważania teoretyczne

Celem artykułu jest analiza wpływu płci na podejmowanie decyzji zakupowych w związku, wyjaśnienie, które decyzje dotyczące zakupu konkretnych produktów i usług są podejmowanie wspólnie, a także określenie determinantów wpływających na wysokość wydatków na artykuły spożywcze wśród osób będących w związku. W pierwszej części artykułu opisane zostały modele stałych preferencji, a następnie modele negocjacyjne. W drugiej części przedstawione zostały wyniki badania empirycznego sprawdzającego wpływ płci na zakupowe podejmowanie decyzji wśród osób tworzących związek. Podsumowanie rozważań kończy niniejszy tekst.
Słowa kluczowe: imperializm ekonomiczny, konsument, konsumpcja, zachowania konsumentów, model rozwodowych punktów zagrożenia, model separacyjnych punktów zagrożenia.
Kody JEL: A12, C18, C46, D03, D12, D18

Economic imperialism in the context of consumer decision making - theoretical deliberations

The aim of the article is to analyse how gender influences buying decisions made by couples, to explain which decisions to buy specific products and services are made jointly, and to identify factors determining the amounts of expenditures related to foods products made by couples. In the first part of the article, fixed preference models and then negotiation models are described. In the second part, the outcomes of an empirical study investigating how gender influences the buying decisions of individuals involved in a relationship are presented. The article concludes with a summation of the discussion.
Keywords: economic imperialism, consumer, consumption, consumption behaviour, divorce-threat bargaining model, separate spheres bargaining model.
JEL codes: A12, C18, C46, D03, D12, D18


EWA RATAJCZAK
Instytut Technologii Drewna, Poznań

Zrównoważona gospodarka zasobami surowca drzewnego w Polsce

Przyspieszenie tempa zmian zachodzących we współczesnej gospodarce, a także dylemat racjonalnego wyboru między stale rosnącymi potrzebami społecznymi a ograniczonością zasobów surowców naturalnych dotyczy również drzewnictwa i procesu gospodarczego wykorzystywania drewna.
Celem artykułu jest analiza i ocena realizacji zrównoważonego gospodarowania zasobami surowca drzewnego w Polsce, wraz z próbą określenia roli zasobów leśnych w procesie zaspokajania potrzeb społecznych.
W Polsce lasy i zasoby drzewne powinno się traktować jako strategiczne zasoby naturalne, o czym decyduje wielkość powierzchni lasów, zasobna baza surowca drzewnego i duża produkcja drewna. Jakkolwiek drewno jest surowcem odnawialnym, jednak w długim czasie wymaga poszukiwań innych źródeł tego surowca, alternatywnych wobec zasobów leśnych (odpady produkcyjne i poużytkowe, drewno z upraw plantacyjnych), a także upowszechniania technologii materiałooszczędnych i bezodpadowych, w tym - dążenia do realizacji idei kaskadowego zużycia surowca. W ostatnich latach zaszły w Polsce istotne zmiany w sferze konsumpcji drewna (i jego pochodnych), powodujące między innymi pojawienie się problemu wyboru między zużyciem przemysłowym a energetycznym, przy czym ze względu na większą wartość dodaną preferowane powinno być zużycie materiałowe. Stosunkowo nowa perspektywa w postrzeganiu rozwoju gospodarczego, uwzględniająca jego uwarunkowania społeczne, uwidacznia jednocześnie szczególną rolę i znaczenie leśnictwa i sektora drzewnego w procesie zapobiegania zmianom klimatu, a także w rozwoju terenów niezurbanizowanych, w tym w kreowaniu „zielonych" miejsc pracy. Ogólnie biorąc, powszechna w Polsce wielofunkcyjna gospodarka leśna oraz stosunkowo wysoki stopień realizacji zasad zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi wpływają na poprawę warunków i jakości życia polskiego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zasoby drewna, sektor leśno-drzewny.
Kody JEL: O13, O44, O52

Sustainable Management of Wood Resources in Poland

Acceleration of the rate of changes taking part in the contemporary economy as well as the dilemma of rational choice between the constantly growing social needs and the limited nature of natural resources concerns also the wood sector and the process of economic use of wood.
An aim of the article is to analyse and assess sustainable management wood resources in Poland, together with an attempt to define the role of forest resources in the process of meeting social needs.
In Poland, forests and wood resources should be treated as strategic natural resources, what is decided by the size of forest area, affluent base of wood commodity and a large wood production. Though wood is a renewable commodity, notwithstanding in a long run it requires exploration of other sources of this commodity, alternative to the forest resources (production and postconsumer waste, wood from industrial plantations) as well as dissemination of material-saving and waste-free technologies, including the strive for implementation of the idea of cascade use of commodity. Recently, there have taken place in Poland important changes in the sphere of wood consumption (and its derivatives), causing, inter alia, occurrence of the problem of choice between the industrial and energy-related consumption and, due to larger value added, there should be preferred the material use. A relatively new perspective in perception of the economic development, taking into account its social determinants, displays, at the same time, a specific role and importance of forestry and the wood sector in the process of preventing climate changes as well as in development of non-urbanised areas, inclusive of creating "green" workplaces. In general, the common in Poland many-functional forestry and a relatively high degree of implementation of the principles of sustainable management of wood resources affect improvement of the conditions and quality of life of the Polish society.
Key words: sustainable development, wood resources, forestry-wood sector.
JEL codes: O13, O44, O52


BEATA KOLNY
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju

Form spędzania czasu wolnego, wynikających z osobistych potrzeb, dyspozycji i nawyków człowieka, nie można rozpatrywać w oderwaniu od reszty zajęć wypełniających jego dobowy budżet czasu (potrzeby fizjologiczne, praca zawodowa, obowiązki domowe), ponieważ rodzaj tych zajęć i czas ich trwania bezpośrednio wpływają na rozmiar i jakość spędzania czasu wolnego. W artykule podjęto próbę przybliżenia koncepcji czasu wolnego w kontekście jego równowagi z czasem pracy, konsumpcją dóbr i usług oraz środowiskiem przyrodniczym. Równowaga między życiem zawodowym a czasem wolnym polega na zaakceptowaniu faktu, że oba te obszary życia są dla siebie ważne. Wysiłek i wypoczynek powinny być dawkowane w regularny sposób. Korzystanie z dóbr i usług zagospodarowujących czas wolny powinno odbywać się w taki sposób, aby przynosiło poprawę jakości życia, przy równoczesnym obniżeniu zużycia zasobów naturalnych i energii oraz przy poszanowaniu zasobów przyrody, z których będą mogły korzystać także następne pokolenia.
Słowa kluczowe: czas wolny, czas pracy, konsumpcja, zrównoważony rozwój, środowisko naturalne.
Kody JEL: A14, E21, Q01

Leisure in the Light of Sustainable Development

Forms of leisure spending, stemming from individual needs, human being's disposals and habits, cannot be considered separately from other exercises filling up their daily time budget (physiological needs, professional work, household duties) as the type of those exercises and time of their duration directly affect the volume and quality of leisure time spending. In her article, the author undertook an attempt to bring closer the concept of leisure in the context of its balance with the time of work, consumption of goods and services and with the natural environment. The balance between the professional life and leisure consists in acceptance of the fact that both areas of life are important to each other. Effort and rest should be dosed in a regular way. Use of goods and services fulfilling leisure time should take place in such a way that it could yield improvement of the quality of life, with a simultaneous reduction of the natural resources and energy as well as with respect of the nature's resources which will be able to be used also by next generations.
Key words: leisure time, working time, consumption, sustainable development, natural environment.
JEL codes: A14, E21, Q01


JADWIGA BERBEKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Konsumpcja usług turystyki społecznej ‒ obecnie i w przyszłości

W artykule przedstawiono istotę konsumpcji usług turystyki społecznej i charakter jej „zrównoważenia". Teoretycznie wykazano dużą rolę (społeczno-gospodarczą) turystyki społecznej i celowość jej wdrażania. Analiza danych statystycznych dowodzi znacznej rozbieżności między potrzebami a poziomem rzeczywistej konsumpcji usług turystyki społecznej. Turystyka społeczna jako obszar relatywnie słabo rozpoznany empirycznie wymaga badań zarówno strony popytowej (wola uczestnictwa, oczekiwania, pożądane cechy produktu turystycznego), podażowej (skłonność do uczestnictwa, wdrażania zasad CSR i zrównoważonego zarządzania turystyką ‒ STM oraz ograniczania marż), jak i całego społeczeństwa na temat akceptacji takiego kierunku redystrybucji wspólnych środków; są to rekomendacje przyszłych badań.
Słowa kluczowe: turystyka społeczna, usługi turystyki społecznej, rynek turystyki społecznej.
Kody JEL: A14, E 21

Consumption of Social Tourism Services ‒ at Present and in the Future

In the paper, the essence of consumption of social tourism services and the problem of its sustainability was discussed. It was theoretically proved that the role of social tourism is significant, so it is recommendable to develop it. An analysis of empirical data shows a big difference between the needs of underprivileged groups and the level of their consumption of social tourism services. Social tourism is not well investigated yet, it is necessary to research the demand side (willingness to participate, potential participant expectations, also concerning products), the supply side (willingness to participate, CSR and Sustainable Tourism Management implementation, an acceptance of margins reduction), and also the society's acceptance of resources redistribution regarding social tourism. These are recommendations for future research.
Key words: social tourism, social tourism services, social tourism market.
JEL codes: A14, E21


MARLENA PIEKUT
Politechnika Warszawska

Wydatki Europejczyków na wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego

Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na wyposażenie mieszkania w europejskich gospodarstwach domowych. Stosowanych obliczeń dokonano, stosując współczynnik zmienności, średnie tempo wzrostu oraz metody skupień. W latach 1995-2008 malało zróżnicowanie w wydatkach na wyposażenie prowadzenia gospodarstw domowych między krajami europejskimi. Struktura wydatków na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego różni się w poszczególnych krajach. W Polsce jest najbardziej zbliżona do krajów o podobnym położeniu geopolitycznym. Poznanie zachowań konsumentów w różnych krajach europejskich stanowi ważną wskazówkę dla przedsiębiorców poszerzających działalność poza rynek krajowy.
Słowa kluczowe: dobra trwałe, konsumpcja, Polska, zróżnicowanie przestrzenne, analiza skupień.
Kody JEL: D1, C1, F61

Europeans' Expenditure on Household Equipment and Management

An aim of the article is to survey differentiation of the level and structure of expenditure on dwelling equipment in European households. Relevant computations were made applying the coefficient of variation, the mean growth rate the cluster methods. In 1995-2008, there was decreasing differentiation in expenditures on household equipment and management between European countries. The structure of expenditures on household equipment and management differs in individual countries. In Poland, it is the most approximate to the countries of a similar geopolitical situation. Recognition of consumers' behaviour in different European countries is an important indication for entrepreneurs expanding their activity beyond the domestic market.
Key words: durables, consumption, Poland, spatial differentiation, cluster analysis.
JEL codes: D1, C1, F61


AGNIESZKA BIAŁACHOWSKA
Kazimierz Wielki University and Torun School of Entrepreneurship
(Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)

Company Development under Dynamically Changing Market Circumstances

The article explains the concepts on management in uncertain circumstances. It highlights the methods of gaining a competitive advantage in a rapidly changing business environment. At first a literature review was conducted to select the theories about the management methods in continuously changing business conditions. Then core aspects were selected for each of the concepts. Finally, recommendations for managers willing to achieve competitive advantage were formulated. Crucial factors needed to gain a competitive advantage in a dynamically changing business environment include: being alert to market changes; investing and developing continuously; taking special care of relationships; growing a company's knowledge; and building trustful organisational culture. The research was based on a literature review only. The results of the research can be helpful for companies to improve their development in the dynamically changing market. The study examined several management models and provided integral propositions ready to be introduced in practice.
Key words: company development, competitive advantage, market changes, strategy, response time.
JEL codes: M31

Rozwój firmy w warunkach nagłych zmian rynkowych

Artykuł prezentuje koncepcje zarządzania w warunkach niepewności. Podkreślone zostały pomysły na to, jak zyskać przewagę konkurencyjną w gwałtownie zmieniających się warunkach rynkowych. Najpierw przeprowadzono analizę literatury, aby wyselekcjonować teorie zarządzania w warunkach zmian rynkowych. Następnie wybrano najważniejsze kwestie dla każdej z koncepcji. W rezultacie sformułowano zasadnicze rekomendacje dla managerów chcących osiągnąć przewagę konkurencyjną. Za najważniejsze czynniki wpływające na zdobycie przewagi konkurencyjnej w zmiennych warunkach rynkowych uznano monitoring postępujących zmian rynkowych, stałe inwestowanie w rozwój, dbałość o relacje oraz tworzenie kultury organizacji opartej na zaufaniu. Wyniki badań mogą być przydatne firmom w celu poprawy ich rozwoju w zmiennych warunkach rynkowych, ponieważ analiza modeli zarządzania dostarcza zintegrowaną propozycję działania gotową do wdrożenia.
Słowa kluczowe: rozwój firmy, przewaga konkurencyjna, zmiany rynkowe, strategia, czas reakcji.
Kody JEL: M31


MARTA GIGOŁA
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Impact of Visual Merchandising on Consumers' Behaviour while Buying Apparels

In her article, the author presented the findings of the research on impact of visual merchandising on consumers' behaviour while buying apparel. In the research, there is used the method of the quantitative nature with elements of qualitative methods; the research was carried out on the sample of 1000 individuals in June 2013 in one of the Warsaw shopping centres.
On the basis of the carried out research one may state that there is a strong dependence between visual merchandising and consumers' behaviour while buying apparel. One may also say that the presentation of products complying with those principles directly affects an increase of sales and it has a stronger impact on women than on men, on younger people than elder ones as well as on individuals with higher incomes than on individuals having lower incomes. Moreover, the presentation of apparel, which takes into account the principles of visual merchandising, keeps the client for longer in the point of sale as well as raises their greater interest in the presented products.
Key words: visual merchandising, merchandising, marketing communication, consumer's behaviour.
JEL codes: M31

Wpływ visual merchandisingu na zachowania konsumentów przy zakupie odzieży

W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego wpływu visual merchandising na zachowania konsumentów przy zakupie odzieży. W badaniu wykorzystano metodę o charakterze ilościowym z elementami metod jakościowych, które zostało zrealizowane na grupie 1000 osób w czerwcu 2013 r. w jednym z warszawskich centrów handlowych.
Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że istnieje silna zależność między visual merchandisingiem a zachowaniami konsumentów przy zakupie odzieży. Można też powiedzieć, że prezentacja produktów zgodna z tymi zasadami bezpośrednio wpływa na zwiększenie sprzedaży, przy czym mocniej oddziałuje na kobiety niż na mężczyzn, na osoby młodsze niż starsze oraz na osoby z większymi dochodami niż na osoby mające niższe dochody. Ponadto prezentacja odzieży uwzględniająca zasady visual merchandisingu dłużej zatrzymuje klienta w miejscu sprzedaży i wzbudza jego większe zainteresowanie prezentowanymi produktami.
Słowa kluczowe: visual merchandising, merchandising, komunikacja marketingowa, zachowania konsumenta.
Kody JEL: M31