Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójAbstrakty3/2014
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Numery archiwalne
English

 

3/2014

JAROSŁAW WOŹNICZKA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Czynniki warunkujące związek między gospodarką a reklamą

Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych uwarunkowań związku między reklamą a gospodarką, rozumianego jako relacja między wysokością wydatków reklamowych a PKB, PNB, dochodem rozporządzalnym lub innymi miernikami dochodu narodowego.
Artykuł ma charakter przeglądu literatury światowej i zawiera syntezę wyników dotychczasowych badań na temat czynników wpływających na kierunek i siłę związku między gospodarką a reklamą. Przedstawiono w nim wyniki badań dotyczące czasowego kontekstu omawianej relacji, wpływu specyfiki kraju i panujących w nim warunków społeczno-ekonomicznych na jej kształt oraz występujących w niej różnic w zależności od rodzaju medium reklamowego, którego dotyczy.
Badanie kierunku, siły i przyczynowo-skutkowego charakteru związku między gospodarką a reklamą i jego uwarunkowań jest uzasadnione z praktycznego punktu widzenia, zarówno w wymiarze mikro-, jak i makroekonomicznym. Wyniki tego typu analiz mogą służyć przewidywaniu popytu na usługi reklamowe, kondycji rynku mediów i sektora kreatywnego, prognozowaniu wzrostu gospodarczego, a także podejmowaniu decyzji o alokowaniu budżetów reklamowych i marketingowych.
Słowa kluczowe: reklama, wydatki reklamowe, gospodarka, PKB, media.
Kody JEL: M31, M37, E3

The Factors Determining the Relationship between the Economy and Advertising

An aim of the article is to present the basic determinants of the relationship between advertising and the economy understood as a relation between the amount of advertising expenditure and GDP, GNP, disposable income or other measures of national income.
The article is of the nature of review of the global literature and contains a synthesis of findings of hitherto research of the factors influencing the direction and strength of the relationship between the economy and advertising.
The author presented in it findings of the research on the temporal context of the relation in question, impact of the specificity of the country and the prevailing therein socioeconomic conditions on its shape as well as the occurring differences in it depending on the type of advertising medium to which it relates.
Surveying the direction, strength and causal nature of the relationship between the economy and advertising and determinants thereof is justified from the practical viewpoint both in the micro- and macroeconomic dimension. Findings of such analyses may serve to forecasting demand for advertising services, condition of the media market and the creative sector, forecasting the economic growth as well as to make decisions on allocation of advertising and marketing budgets.
Key words: advertising, advertising expenditure, economy, GDP, media.
JEL codes: M31, M37, E3


KRYSTYNA ŚWIETLIK
IERiGŻ-PIB

Dylematy rozwoju konsumpcji żywności w warunkach niestabilnej koniunktury

W latach 2009-2013, w wyniku spowolnienia tempa wzrostu PKB, któremu towarzyszyły negatywne zjawiska na rynku pracy, stosunkowo wysoka inflacja i niska dynamika realnych dochodów ludności, nastąpiło zmniejszenie tempa wzrostu konsumpcji indywidualnej i bezwzględna redukcja popytu na żywność. W połowie 2013 r. gospodarka Polski weszła na ścieżkę wzrostu. Obserwacje rynku wskazują na ożywienie konsumpcji. Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie głównych makroekonomicznych uwarunkowań spożycia żywności w 2013 r. na tle lat wcześniejszych, zobrazowanie skali jego zmian, wskazanie przewidywanych kierunków jego rozwoju w 2014 r. oraz identyfikacja najważniejszych czynników ryzyka sugerowanych projekcji. W pracy wykorzystano dane rachunków narodowych GUS, wyniki badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, wyniki badań NBP, Ministerstwa Finansów oraz innych krajowych i zagranicznych instytucji, jak również wyniki własnych analiz statystyki rynkowej. W badaniach zastosowano głównie metody analizy statystycznej i ekonomicznej.
Słowa kluczowe: PKB, dochody realne, spożycie indywidualne, konsumpcja żywności.
Kody JEL: E21, E24, O11

Dilemmas of Food Consumption Development under the Conditions of Unstable Economic Situation

In the years 2009-2013, in result of the slowdown of the rate of GDP growth, which was accompanied by negative phenomena in the labour market, a relatively high inflation and low dynamics of population's real incomes, there took place a decrease in the rate of growth of individual consumption and an absolute reduction of demand for foods. In the mid-2013, the Poland's economy entered the growth path. The market observations indicate consumption recovery. An aim of the presented study is to show the main macroeconomic determinants of food consumption in 2013 against the background of earlier years, to illustrate the scale of its changes, to indicate the anticipated directions of its development in 2014 as well as to identify the most important risk factors of the suggested projections. In her work, the author used the data of national accounts prepared by the Central Statistical Office (GUS), outcomes of household budgets surveys carried out by GUS, research findings of the NBP, the Ministry of Finance and other national and foreign institutions as well as the results of own analyses of the market statistics. In the research, there were mainly applied the methods of statistical and economic analysis.
Key words: GDP, real incomes, individual consumption, food consumption.
JEL codes: E21, E24, O11


RAFAŁ WALASEK, TOMASZ ZALEGA
Uniwersytet Warszawski

Imperializm ekonomiczny w kontekście podejmowania decyzji przez konsumentów - wyniki badań empirycznych

Celem artykułu jest analiza wpływu płci na podejmowanie decyzji zakupowych w związku, wyjaśnienie, które decyzje dotyczące zakupu konkretnych produktów i usług są podejmowanie wspólnie, a także określenie determinantów wpływających na wysokość wydatków na artykuły spożywcze wśród osób będących w związku. W części pierwszej artykułu opisane zostały modele stałych preferencji, a następnie modele negocjacyjne. W części drugiej przedstawiono wyniki badania empirycznego, sprawdzającego wpływ płci na zakupowe podejmowanie decyzji wśród osób tworzących związek.
Słowa kluczowe: imperializm ekonomiczny, konsument, konsumpcja, zachowania konsumentów, model rozwodowych punktów zagrożenia, model separacyjnych punktów zagrożenia.
Kody JEL: A12; C18; C46; D03; D12; D18

Economic Imperialism in the Context of Consumer Decision Making - Results of Empirical Research

An aim of the article is to analyse how gender influences buying decisions made by couples, to explain which decisions to buy specific products and services are made jointly, and to identify factors determining the amounts of expenditures related to food products made by couples. In the first part of the article, fixed preference models and then negotiation models are described. In the second part, the outcomes of an empirical study investigating how gender influences the buying decisions of individuals involved in a relationship are presented. The article concludes with a summation of the discussion.
Key words: economic imperialism, consumer, consumption, consumer behaviour, divorce threat bargaining model, separate spheres bargaining model.
JEL codes: A12, C18, C46, D03, D12, D18


MAGDALENA RACZYŃSKA, ADAM KRYSTIAN WIŚNIEWSKI
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zachowania zakupowe e-konsumentów

Dynamiczny rozwój usług internetowych, skutkujący m.in. poszerzaniem ich oferty, a także poprawą jakości, sprawił, że coraz chętniej wykorzystujemy Internet jako źródło dostarczające rozrywki i znaczące miejsce dokonywania zakupów. Rynek e-commerce w Polsce co roku się zwiększa, a najliczniej reprezentowaną grupą osób dokonujących zakupów w sieci są osoby młode. Poznanie ich zachowań jest kluczem do istnienia i rozwoju organizacji biznesowych, będących uczestnikami tego rynku. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących zachowań młodych e-konsumentów. Zostały one przeprowadzone w 2014 r. za pomocą kwestionariusza ankiety na grupie 236 studentów. Dzięki badaniom uzyskano obraz młodego e-konsumenta, uwzględniający m.in.: czas spędzany na korzystaniu z sieci, częstotliwość dokonywania zakupów on-line, roczne kwoty wydawane na zakupy w Internecie, preferowane serwisy umożliwiające e-zakupy oraz najczęściej poszukiwane informacje o produktach i sposoby ich pozyskiwania. Poznano również motywy dokonywania zakupów w sieci, a także postrzegane przez respondentów ograniczenia w tym zakresie.
Słowa kluczowe: młody e-konsument, zachowania zakupowe konsumenta, zakupy w Internecie.
Kody JEL: A14, D12, L86, M31

E-consumers' Purchasing Behaviours

The dynamic development of Internet services, resulting, inter alia, in extension of their offer as well as in raising the quality has caused that we more and more willingly use the Internet as a source providing entertainment and a significant place for shopping. The e-commerce market in Poland has been growing from one year to another, and the most numerous group of individuals represented, shopping on the net, is young people. Getting to know their behaviours is a key for existence and development of business organisations being this market participants. In their article, the authors presented findings of their own surveys on young e-consumers' behaviours. The surveys were carried out in 2014 by the questionnaire-based survey method on the group of 236 students. Owing to the surveys there was obtained the picture of the young e-consumer, taking into account, inter alia, the time spent on using the net, frequency of online shopping, annual amounts spent on Internet shopping, the preferred services enabling e-shopping as well as the most frequently searched information on products and the ways of their acquisition. There were also learned the motives for shopping on the net as well as the constraints in this respect perceived by the respondents.
Key words: young e-consumer, consumer's purchasing behaviours, shopping on the Internet.
JEL codes: A14, D12, L86, M31


EWA STACHURA
International University of Sarajevo

Sustainable Housing Environment and Its Impact on Consumption Patterns

This article main topic is to discuss key concepts, methods, applications and lessons learned in sustainable architecture, design and housing environment in last 20 years. Sustainable architecture and urban design challenges new and ingenious urban and architectural design at various levels. Examples are the following.
Minimising the negative environmental impact of buildings by enhancing efficiency and moderating the use of materials, energy and development space.
Developing measures to relate form and adapt the design to the site, the region and the climate.
Establishing a harmonious, long lasting relationship between the inhabitants and their surroundings by addressing the essence of good form-giving.
As indicated above sustainable housing environment (and architecture) shall be thus well built, easy to use and beautiful. Implementation of sustainability demands is strongly affecting inhabitants (consumers') behaviour. This article highlights special aspects of sustainability in architecture, design and housing, due to their impact on contemporary consumption.
Key words: sustainability, housing environment, innovative technologies.
JEL codes: Q01, Q55, R29

Zrównoważone środowisko mieszkaniowe i jego wpływ na wzorce konsumpcji

Głównym tematem artykułu jest omówienie podstawowych koncepcji, metod, zastosowań i nauk płynących ze zrównoważonej architektury, projektowania i środowiska mieszkaniowego w ciągu ostatnich 20 lat. Zrównoważona architektura i urbanistyka stanowi wyzwanie dla nowego i pomysłowego projektowania urbanistycznego i architektonicznego na różnych poziomach. Przykłady są następujące:
minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko budynków przez zwiększanie skuteczności i łagodzenie wykorzystania materiałów, energii i przestrzeni rozwoju,
opracowanie środków odnoszących się do formy i adaptacji projektu do terenu zabudowy, regionu i klimatu,
ustanowienie harmonijnej, długotrwałej relacji między mieszkańcami a ich otoczeniem przez zwrócenie uwagi na istotę dobrego projektowania.
Jak wskazano wyżej, zrównoważone w ten sposób środowisko mieszkaniowe (i architektura) będzie dobrze tworzone, łatwe w użytkowaniu i piękne. Realizacja wymogów zrównoważonego rozwoju silnie oddziałuje na zachowanie mieszkańców (konsumentów). Artykuł uwypukla szczególne aspekty zrównoważonego rozwoju w architekturze, projektowaniu i mieszkalnictwie, zważywszy na ich wpływ na współczesną konsumpcję.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, środowisko mieszkaniowe, technologie innowacyjne.
Kody JEL: Q01, Q55, R29


TIJANA TUFEK-MEMIŠEVIĆ
International University of Sarajevo

Architecture of Consumption. Case Study Sarajevo

Two decades after a devastating war, Sarajevo has evolved into a city highly influenced by free market capitalism. Despite having the highest country unemployment rate in Europe of 43.5% (Trading Economics, 2014), frequent public demonstrations and an overall social dissatisfaction, there is a noticeable increase in construction of retail centres. Since 2009 three major shopping malls, around 116,500 m2 in total, have been constructed in the city centre apart from numerous more previously built along the city. Given the mentioned conditions one would assume that there can be only a small percentage of possible users for these spaces. Interestingly the shopping centres are never empty. The present study aims to contribute to research to what differentiates these inner city hedonic temples of consumption from other shopping malls and analyse if socioeconomic standards affect and/or alter usage and behaviour in them. The hypothesis is that such modern structures having a high consumption lifestyle appearance, thus stimulating the pursuit for one, provide a sense of global equality and an ostensible stability to Sarajevo citizens. Apart from detailed review of existing literature, valuable information was collected through an online questionnaire targeting exclusively citizens of Sarajevo. In conclusion, the results answer to whether and how construction of consumption architecture meets the interests and needs of citizens living in a socioeconomically unstable country.
Key words: Sarajevo, shopping centres, unemployment, consumption, hedonic.
JEL codes: D12

Architektura konsumpcji. Studium przypadku - Sarajewo

W ciągu dwóch dziesięcioleci po wyniszczającej wojnie Sarajewo przekształciło się w miasto, na które w dużym stopniu wpłynął kapitalizm wolnorynkowy. Pomimo najwyższego spośród krajów Europy wskaźnika bezrobocia w wysokości 43,5% (Trading Economics, 2014), częstych demonstracji publicznych i ogólnego niezadowolenia społecznego występuje zauważalny rozwój budownictwa ośrodków detalicznych. Od 2009 r. w centrum miasta wybudowano trzy duże galerie handlowe o łącznej powierzchni ok. 116 500 m2 (obok licznych, wybudowanych wcześniej wzdłuż ciągów miejskich). Mając na względzie wspomniane warunki, można zakładać, że istnieje tylko niewielki odsetek ewentualnych użytkowników tych powierzchni. Co ciekawe, ośrodki handlowe nigdy nie są puste. Przeprowadzone badanie ma na celu określenie, co odróżnia te śródmiejskie hedonistyczne świątynie konsumpcji od innych galerii handlowych, i przeanalizowanie czy normy społeczno-ekonomiczne wpływają i/lub zmieniają korzystanie z nich i zachowania w nich. Postawiono hipotezę, że takie nowoczesne struktury, mające wygląd charakterystyczny dla stylu życia o wysokiej konsumpcji, stanowiące w ten sposób bodźce do dążenia do takiego stylu życia, stwarzają poczucie globalnej równości i pozornej stabilności dla mieszkańców Sarajewa. Obok analizy istniejącej literatury cenne informacje zebrano w trakcie przeprowadzonej w trybie on-line ankiety skierowanej wyłącznie do mieszkańców miasta. Wyniki badań stanowią odpowiedź na pytanie, czy i jak konstrukcja architektury konsumpcji zaspokaja zainteresowania i potrzeby mieszkańców żyjących w niestabilnym społecznie i gospodarczo kraju.
Słowa kluczowe: Sarajewo, ośrodki handlowe, bezrobocie, konsumpcja, hedonistyczny.
Kody JEL: D12