Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty4/2014 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

4/2014 (cz. 2)

Magdalena Jaciow, Robert Wolny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Europejczycy na e-zakupach za granicą

Celem rozważań jest scharakteryzowanie zachowań nabywczych e-konsumentów oraz identyfikacja miejsc zakupów w Internecie, w tym dokonywania zakupów poza granicami swojego kraju. W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośrednich będących podstawą komparatywnej analizy zachowań e-konsumentów w Europie. Badania zachowań e-konsumentów przeprowadzono techniką ankiety audytoryjnej w 2012 roku w wybranych krajach Europy. Wyniki badań wskazują, że europejscy e-konsumenci, niezależnie od kraju ich pochodzenia, najczęściej zamawiają produkty w sklepach internetowych w swoim kraju. Biorąc pod uwagę różne kategorie produktów, część badanych e-konsumentów decyduje się jednak na zakupy w Internecie za granicą. Za granicą w Internecie kupuje ponad połowa badanych Słowaków, niemal połowa badanych Portugalczyków i Rumunów oraz prawie co trzeci Francuz. Wyniki badań mają implikacje społeczne i praktyczne. Poszerzają wiedzę na temat postępowania i zachowań konsumentów w Europie oraz mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Internecie i kierujące swoją ofertę do e-konsumentów w różnych krajach europejskich. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: e-zachowania, e-konsument, Europa.
Kody JEL: D11, M31

Europeans e-Shopping Abroad

An aim of considerations is to characterise purchasing behaviours of e-consumers and to identify places of shopping on the Internet, including shopping beyond one's country's borders. In their article, the authors used direct research findings being the basis of comparative analysis of e-consumers' behaviours in Europe. Surveys on e-consumers' behaviours were carried out by the method of auditorium questionnaire in 2012 in the selected countries of Europe. The research findings show that European e-consumers, irrespective of the country of origin, most often order products in Internet stores in their country. Taking into account various categories of products, part of the surveyed e-consumers decide to buy on the Internet abroad. On the Internet abroad buy more than half of the surveyed Slovaks, almost half of the Portuguese and Romanians surveyed as well as almost every third Frenchman. Research findings have their social and practical implications. They expand the knowledge on consumers' conducts ad behaviours in Europe as well as they may be used by enterprises carrying out their activities on the Internet and addressing their offer to e-consumers in various European countries. The article is of the research nature.
Key words: e-behaviours, e-consumer, Europe.
JEL codes: D11, M31

Европейцы на e-покупках за рубежом

Цель рассуждений - охарактеризовать покупательское поведение e-потребителей и выявить места покупок в интернете, в том числе осуществление покупок за пределами родины. В статье использовали результаты непосредственных исследований, представляющих собой основу для сопоставительного анализа поведения e-потребителей в Европе. Исследования поведения e-потребителей провели по технике аудиторной анкеты в 2012 г. в избранных странах Европы. Результаты исследований показывают, что европейские e-потребители, независимо от страны их происхождения, чаще всего заказывают продукты в интернет-магазинах в своей стране. Учитывая разные категории продуктов, часть обследуемых e-потребителей решается все-таки покупать в интернете за рубежом. За рубежом в интернете покупает больше половины обследованных словаков, почти половина обследуемых португальцев и румын, а также почти каждый третий француз. Результаты исследований имеют социальные и практические импликации. Они расширяют знания о поведении потребителей в Европе, а также могут использоваться предприятиями, осуществляющими деятельность в интернете и направляющими свое предложение e-потребителям в разных европейских странах. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: e-поведение, e-потребитель, Европа.
Коды JEL: D11, M31


Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Metody zbierania danych w badaniach wewnętrznych uwarunkowań zachowania konsumentów w okresie przed dokonaniem zakupu

W okresie przed dokonaniem zakupu badane są zależne od konsumenta czynniki kształtujące jego zachowanie. Należą do nich czynniki ekonomiczne, psychiczne, fizyczno-demograficzne oraz społeczno-kulturowe. W ramach procesu badań marketingowych zachowań konsumentów należy dobrze zaplanować i zastosować metody zbierania danych, zarówno te tradycyjne, jak i nowe. Poprawna i wyczerpująca klasyfikacja tych metod pomaga w zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań konsumentów.
Słowa kluczowe: zachowania nabywców, czynniki wewnętrzne determinujące zachowania nabywców, metody zbierania danych w procesach badawczych.
Kody JEL: C10, C18, C81, C83, D12

Methods of Data Collection in Surveys on Internal Determinants of Consumers' Behaviours in the Period prior to Shopping

In the period before shopping, there are surveyed the consumer-dependent factors shaping their behaviour. They comprise economic, psychical, physical, demographic and socio-cultural factors. Within the framework of the process of marketing research of consumers' behaviours, one must well plan and apply methods of data collection, both those traditional and new ones. The correct and comprehensive classification of those methods helps in planning and carrying out consumer surveys.
Key words: purchasers' behaviours, internal factors determining purchasers' behaviours, methods of data collection in research processes.
JEL codes: C10, C18, C81, C83, D12

Методы сбора данных в исследованиях внутренних обусловленностей поведения потребителей в период до осуществления покупки

В период до осуществления покупки исследуются зависимые от потребителя факторы, формирующие его поведение. К их числу относятся экономические, психические, физико-демографические и социально-культурные факторы. В рамках процесса маркетинговых исследований поведения потребителей следует хорошо спланировать и применить методы сбора данных - как те традиционные, так и новые. Правильная и исчерпывающая классификация этих методов помогает в спланировании и проведении обследований потребителей.
Ключевые слова: поведение покупателей; внутренние факторы, предопределяющие поведение покупателей; методы сбора данных в исследовательских процессах.
Коды JEL: C10, C18, C81, C83, D12


Mirosława Janoś-Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Anna Dąbrowska
IBRKK ‒ Warszawa

Financial Standing of Young Consumers and Their Financial Competences in the Light of Research Findings

The segment of young consumers meets a particular interest on the side of both market researchers and business. As it was noticed in the report Bogactwo mądrości - spełnianie potrzeb starszych konsumentów: "The prevailing in recent decades cult of youth has shaped the way in which firms perceive the consumer. Though at present the bigger and bigger and more and more influential group of consumers are individuals aged 50+, the majority of suppliers of products and services have still been designing and adjusting their offer only to the young generation" (Deloitte, 2012).It is this group of consumers which is perceived as one of potential and innovative consumers. Hence the knowledge of the young people's financial standing, competences, behaviour is of substantial cognitive and applicative importance. An aim of the article is to present the young Poles' financial standing in the light of findings of the survey for the National Register of Debts as well as the selected competences of young consumers based on results of the quantitative (main) survey carried out among 1000 Poles (recognised as at least minimally competent) in August 2013, for two groups: individuals aged 18-29 accounting for 26% and, for comparison, aged 30-39 accounting for 14% of the population surveyed. The survey was carried out with the use of a questionnaire of the survey by the CATI (computer-assisted telephone interview) method. The surveys carried out by NRD show that more than 1/3 of young Poles receive money from parents or family, or have bills paid thereby. Independently able to subsist is every fourth 25-30-years old individual and as much as 14% 30-years old ones. Young people are more often satisfied than dissatisfied with their financial standing. Almost every second young Pole is satisfied or very satisfied with their financial standing; only 23% are dissatisfied or highly dissatisfied. As much as 30% of the respondents were unable to evaluate their standing. Young Poles' households' incomes are highly diversified. On average, young Poles' families have at their disposal the amount of 2,669 zlotys per month. Living on credit is for many young people the only possibility to start their independent lives. Almost one half of Poles up to the age of 35 years availed themselves with credits and loans whenever. In turn, the authors' surveys indicate that financial competences of young Poles require educational activities whose need is indicated by the respondents. Many young people do not plan their budget or special purpose spending, do not prepare a purchase list, although many young people display high self-assessment of their competences as regards finance management. The presented research findings have the cognitive and applicative character. The article is of the research nature.
Key words: young people, consumers, financial standing, competences.
JEL codes: D12, D31, D33

Sytuacja finansowa młodych konsumentów a ich kompetencje finansowe w świetle wyników badań

Segment młodych konsumentów znajduje szczególne zainteresowanie ze strony zarówno badaczy rynku, jak i biznesu. Jak zauważono w raporcie Bogactwo mądrości - spełnianie potrzeb starszych konsumentów: „Panujący w ostatnich dekadach kult młodości ukształtował sposób, w jaki firmy postrzegają konsumenta. Pomimo, że obecnie coraz większą i bardziej wpływową grupą konsumentów są osoby w wieku 50+, większość dostawców produktów i usług wciąż projektuje i dostosowuje swoją ofertę tylko do młodego pokolenia" (Deloitte, 2012). To w tej grupie konsumentów upatruje się potencjalnych i innowacyjnych konsumentów. Stąd wiedza o sytuacji finansowej, kompetencjach, zachowaniach ludzi młodych ma istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji finansowej młodych Polaków w świetle wyników badania Krajowego Rejestru Długów, a także wybranych kompetencji młodych konsumentów w oparciu o wyniki badania ilościowego (głównego) przeprowadzonego wśród 1000 Polaków (uznanych za przynajmniej minimalnie kompetentnych) w sierpniu 2013 roku, dla dwóch grup: osób w wieku 18-29 lat liczącej 26% i dla porównania w wieku 30-39 lat liczącej 14% badanej populacji. Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety techniką CATI (ang.Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Badania przeprowadzone przez KRD wskazują, że ponad 1/3 młodych Polaków dostaje pieniądze od rodziców lub rodziny lub ma przez nich opłacane rachunki. Samodzielnie jest się w stanie utrzymać co czwarty 25-30 latek i aż 14% trzydziestolatków. Młodzi są częściej zadowoleni niż niezadowoleni ze swojej sytuacji finansowej. Niemal co drugi młody Polak jest zadowolony lub bardzo zadowolony ze swojej sytuacji finansowej, jedynie 23% jest niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych. Aż 30% badanych nie potrafiło ocenić swojej sytuacji. Dochody gospodarstw domowych młodych Polaków są bardzo zróżnicowane. Średnio rodziny młodych Polaków dysponują kwotą 2 669 złotych miesięcznie. Życie na kredyt jest dla wielu młodych ludzi jedyną możliwością na rozpoczęcie samodzielnego życia. Niemal połowa Polaków do 35. roku życia korzystała kiedykolwiek z kredytów i pożyczek. Z kolei badania autorek dowodzą, że kompetencje finansowe młodych Polakówwymagają działań edukacyjnych, na potrzebę których wskazują sami respondenci. Wiele młodych osób nie planuje budżetu, ani wydatków celowych, nie sporządzają listy zakupów, aczkolwiek wielu młodych dokonuje wysokiej samooceny kompetencji w zakresie zarządzania finansami. Przedstawione wyniki badań mają charakter poznawczy i aplikacyjny. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, sytuacja finansowa, kompetencje.
Kody JEL: D12, D31, D33

Финансовое положение молодых людей и их финансовая компетентность в свете результатов исследований

Сегмент молодых потребителей особо привлекателен как для исследователей рынка, так и бизнеса. Как отмечается в отчете Богатство мудрости - осуществление потребностей пожилых потребителей: «Господствующий в последние десятилетия культ молодости сформировал образ, каким фирмы воспринимают потребителя. Несмотря на то, что в настоящее время все большей и все более влиятельной группой потребителей являются лица в возрасте свыше 50 лет, большинство поставщиков продуктов и услуг по-прежнему проектирует и приспособляет свое предложение только к молодому поколению» (Deloitte, 2012).Это в этой группе потребителей усматривают потенциальных и инновационных потребителей. И потому осведомленность в отношении финансового положения, компетентности, поведения молодых людей имеет существенное познавательное и прикладное значение. Цель статьи - представить финансовое положение молодых поляков в свете результатов обследования Национального списка должников, а также избранных видов компетентности молодых потребителей на основе результатов количественного (основного) исследования, проведенного среди 1000 поляков (признанных по крайней мере в минимальной степени компетентными) в августе 2013 г., для двух групп: лиц в возрасте 18-29 лет, насчитывающей 26%, и для сравнения в возрасте 30-39 лет, насчитывающей 14% обследуемой популяции. Обследование провели с использованием вопросника анкеты по методу CATI (англ.Computer Assisted Telephone Interview, т.е. компьютерной системы телефонного интервью). Обследования, проведенные по заказу Национального списка должников, указывают на то, что свыше 1/3 молодых поляков получают деньги от родителей или семьи, или же родственники оплачивают их счета.Самостоятельно в состоянии содержаться каждый четвертый обследуемый в возрасте 25-30 лет и даже 14% респондентов в возрасте 30 лет. Молодые люди чаще довольны, нежели недовольны своим финансовым положением. Почти каждый второй молодой поляк доволен или очень доволен своим финансовым положением, лишь 23% недовольны или очень недовольны. Даже 30% обследуемых не умели оценить свое положение. Доходы домохозяйств молодых поляков весьма дифференцированы. В среднем семьи молодых поляков располагают суммой 2.669 злотых в месяц. Жизнь на кредит для многих молодых людей - единственная возможность начать самостоятельную жизнь. Почти половина поляков в возрасте до 35 лет хотя бы один раз пользовалась кредитами и займами. В свою очередь, авторы доказывают, что финансовая компетентность молодых поляков требует просветительной работы, потребность в которой указывают сами респонденты. Многие молодые люди не планируют свой бюджет ни целевых расходов, они не составляют списков покупок, хотя многие молодые люди высоко оценивают свою компетентность в отношении управления финансами.Представленные результаты исследований имеют познавательный и прикладной характер. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: молодые люди, потребители, финансовое положение, компетентность.
Коды JEL: D12, D31, D33


Khrystyna Kyrylych
Ivan Franko National University of Lviv

An Assessment of the Performance of Landlocked Developing Countries on Institutional Development

In her article, the author looks at the institutional performance of landlocked developing countries (LLDC) during 1996, 2003 and 2012 as she believes that the effectiveness of institutional mechanisms in the countries determine economic development as well as geographical issues. As an assessment of the performance of LLDC on institutional development is a complex issue which evolves over a period of time; a comparative and analytical-synthetic method is believed to be suitable for meeting the objectives of the research paper. We found out that the institutional component is underestimated in the Almaty Programme of Action (APoA) as the United Nations document addressing the special needs of LLDC. We recommend the next Programme of Action focus more on institutional reforms as far as market-friendly institutions are the primary instrument of achieving the economic prosperity of LLDC through raising a civil society, promoting a good business environment, attracting investment and improving trade efficiency.
Key words: LLDC, institutions, worldwide governance indicators, Almaty Programme of Action.
JEL codes: F53, F55, F59

Ocena wzrostu instytucjonalnego śródlądowych krajów rozwijających się

W artykule dokonano analizy instytucjonalnego rozwoju krajów rozwijających się, które nie mają dostępu do morza, w latach 1996, 2003 i 2012, ponieważ wydaje nam się, że efektywność uregulowań instytucjonalnych w krajach określana jest przez ich rozwój gospodarczy, jak również przez kwestie geograficzne. Ponieważ ocena wskaźników instytucjonalnego wzrostu śródlądowych krajów rozwijających się jest kwestią złożoną, zmieniającą się w określonym czasie, wydaje nam się, że metoda porównawcza i analityczno-syntetyczna nadaje się do osiągnięcia celów naszej pracy. Okazało się, że komponent instytucjonalny jest niedoceniany w „Deklaracji z Ałma-Aty" jako dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb śródlądowych krajów rozwijających się. Zalecamy zwrócenie w następnej deklaracji większej uwagi na reformy instytucjonalne, ponieważ korzystne dla rynku instytucje stanowią główny instrument osiągnięcia dobrobytu gospodarczego w krajach rozwijających się, przez rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promowanie dobrego środowiska biznesowego, przyciąganie inwestycji i zwiększanie efektywności handlowej.
Słowa kluczowe: śródlądowe kraje rozwijające się (LLDC), instytucje, Worldwide Governance Indicators (zagregowane wskaźniki ładu korporacyjnego), Program Działań z Ałma-Aty.
Kody JEL: F53, F55, F59

Оценка институционального роста развивающихся стран, не имеющих доступа к морю

В статье рассматривается институциональный рост развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в 1996, 2003 и 2012 гг., так как мы считаем, что эффективность институциональных механизмов в странах определяется их экономическим развитием, а также географическими вопросами. Так как оценка показателей институционального роста развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, является сложным вопросом, который развивается в течение определенного периода времени, мы полагаем, что сравнительный и аналитико-синтетический методы подходят для достижения целей нашей работы. Мы выяснили, что институциональная составляющая недооценивается в Алматинской декларации, как в документе Организации объединенных наций, удовлетворяющем особые потребности развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы рекомендуем в следующей декларации уделять больше внимания институциональным реформам, поскольку благоприятные для рынка учреждения - основной инструмент достижения экономического процветания развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, через повышение гражданского общества, содействие хорошей бизнес-среды, привлечение инвестиций и повышение эффективности торговли.
Ключевые слова: LLDC, учреждения, Worldwide Governance Indicators (комплексный индекс управленческой картины), алматинская программа действий.
Коды JEL: F53, F55, F59


Grzegorz Maciejewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Młodzi-dorośli na rynku usług finansowych

Grupa młodych dorosłych jako podmiot rozważań wybrana została nieprzypadkowo. Jest to bowiem stosunkowo liczna w Europie oraz bardzo interesująca poznawczo grupa społeczna. Samo pojęcie „młodzi dorośli" w literaturze najczęściej odnosi się do osób w sensie biologicznym całkowicie dojrzałych, ale jednocześnie jeszcze niesamodzielnych i uzależnionych w pełni lub częściowo od rodziców/opiekunów. Z socjo-ekonomicznego punktu widzenia, cechami mogącymi charakteryzować te osoby są: niewykonywanie pracy zawodowej, brak zdolności do samodzielnego zapewnienia bytu sobie i swojej rodzinie oraz brak dojrzałości do podejmowania zadań ponadosobistych.
Przedmiotem rozważań w proponowanym artykule były zachowania tej grupy społecznej na rynku usług finansowych w Polsce. Podstawy źródłowe artykułu stanowiły literatura przedmiotu oraz badania bezpośrednie autora przeprowadzone na potrzeby prezentowanego artykułu techniką FGI.
Słowa kluczowe: młodzi dorośli, zachowania konsumentów, rynek usług finansowych, FGI.
Kody JEL: D10, D12, D14, G02, M31

Young Adults in the Market for Financial Services

The group of young adults as the subject of considerations was selected intentionally as this is a relatively numerous in Europe and very interesting cognitively social group. The very notion "young adults" in the literature most often refers to people fully adult in the biological sense but, at the same time, still not self-reliant and fully or partly dependent on parents/legal guardians. From the socioeconomic point of view, the traits that may characterise those individuals are: non-performance of professional job, lack of the ability to ensure independent living to oneself and one's family as well as lack of maturity to take tasks exceeding personal traits.
The subject matter of considerations in the article was behaviours of this social group in the market for financial services in Poland. The source bases of the article were the subject literature and author's direct surveys carried out for the purpose of the article by the FGI method.
Key words: young adults, consumers' behaviours, market for financial services, FGI.
JEL codes: D10, D12, D14, G02, M31

Молодые взрослые на рынке финансовых услуг

Группа молодых взрослых как субъект рассуждений избрана не случайно, ибо это относительно многочисленная в Европе и весьма интересная с точки зрения познания общественная группа. Само понятие «молодые взрослые» в литературе чаще всего относится к лицам в биологическом смысле полностью взрослым, но заодно еще несамостоятельным и полностью или частично зависимым от родителей (опекунов). С социально-экономической точки зрения чертами, которые могут характеризовать этих лиц, являются: невыполнение профессионального труда, отсутствие умений самостоятельно обеспечить бытие себе и своей семье, а также отсутствие зрелости для принятия на себя задач, выходящих за рамки личности.
Предметом рассуждений в статье было поведение этой социальной группы на рынке финансовых услуг в Польше. Источниками для статьи были литература предмета и непосредственные обследования, проведенные автором для нужд представляемой статьи по технике опроса целевой группы, FGI.
Ключевые слова: молодые взрослые, поведение потребителей, рынок финансовых услуг, опрос целевой группы (FGI).
Коды JEL: D10, D12, D14, G02, M31


Dominika Maison
Uniwersytet Warszawski
Małgorzata Greszta
SGS Polska

Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) wzbudza coraz większe zainteresowanie, już nie tylko w krajach zachodnich, ale również w Polsce. Coraz więcej polskich firm podejmuje takie działania i wpisuje je w strategię przedsiębiorstwa. Celem przeprowadzonego badania było opisanie reakcji Polaków na działania firm z obszaru CSR - jak takie działania są rozumiane, czy wpływają pozytywnie na wizerunek firmy, czy są oczekiwane od biznesu i kto odbiera takie działania pozytywnie, a kto je odrzuca? W tym celu przeprowadzono badanie na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-55 lat (N=1055 respondentów, ankieta CAWI). Wyniki badania pokazały, że wielu Polaków oczekuje od biznesu działań odpowiedzialnych społecznie, ale jest również duża grupa osób, która nie ma takich oczekiwań, oraz takich, które nie mają wiedzy z tego zakresu. W wyniku badania wyodrębniono 6 segmentów Polaków różniących się podejściem do CSR. Najbardziej pozytywnie nastawione grupy to „Spełnieni Realiści" (15% Polaków) i „Wrażliwi Intelektualiści" (18%) oraz w mniejszym stopniu „Eko-Pragmatycy" (21%). Dwie grupy w najmniejszym stopniu rozumiejące ideę CSR i z tego względu niezainteresowane nim to: „Pasywni Pozerzy" (19%) i „Wykluczeni Frustraci" (12%). Natomiast grupą rozumiejącą ideę społecznej odpowiedzialności firm ale negatywnie do niej nastawioną i ją negujące są „Korpo-Egoiści"(15%).
Słowa kluczowe: odpowiedzialny biznes, CSR, marketing zaangażowany społecznie, segmentacja.
Kody JEL: D10, M14, M31

Are Poles Ready for Responsible Business? Segmentation of Poles by Their Attitudes and Behaviours towards CSR

Corporate Social Responsibility, CSR, arouses the ever growing interest, already not only in western countries but also in Poland. More and more Polish firms undertake such actions and make them a part of their enterprise's strategy. An aim of the carried out survey was to describe Poles' reaction to firm's activities in the area of CSR - How are such activities understood, do they positively affect the firm's image, are they expected from business, and who receives such activities positively and who rejects them? For this purpose, there was carried out a survey on the national representative sample of Poles aged 18-55 (n=1055 respondents, CAWI questionnaire). The research findings showed that many Poles expect from business socially responsible activities, though there is also a big group of individuals who do not have such expectations, as well as such who lack knowledge in this respect. In result of the research there were separated 6 segments of Poles differing by their approach to CSR. The most positively-oriented groups are "fulfilled realists" (15% of Poles) and "sensitive intellectuals" (18%) and to a lower degree "eco-pragmatists" (21%). The two groups understanding the CSR idea in the least degree and therefore not interested in it are: "passive poseurs" (19%) and "excluded frustrates" (12%). On the other hand, the group understanding the idea of corporate social responsibility but having its negative attitude towards it and negating are "corpo-egoists" (15%).
Key words: responsible business, CSR, socially committed marketing, segmentation.
JEL codes: D10, M14, M31

Готовы ли поляки к ответственному бизнесу? Сегментация поляков ввиду отношения и поведения по отношению к КСО

Корпоративная социальная ответственность (англ. corporate social responsibility, CSR) вызывает все больший интерес, уже не только в западных странах, но и в Польше. Все больше польских фирм предпринимает такие действия и включает их в стратегию предприятия. Целью проведенного исследования было описание реакции поляков на действия фирм в обоасти КСО - как такие действия понимаются, влияют ли они положительно на имидж фирмы, ожидают ли их от бизнеса и кто воспринимает такие действия положительно, а кто их отвергает? Для этого провели обследование на общепольской представительной выборке поляков в возрасте 18-55 лет (n=1055 респондентов, анкета CAWI). Результаты обследования показали, что многие поляки ожидают от бизнеса социально ответственных действий, но существует также большая группа лиц, у которой таких ожиданий нет, а также таких поляков, у которых нет знаний из этой области. В результате обследования выделили 6 сегментов поляков, отличающихся по подходу к КСО. Наиболее положительное отношение проявляют группы: «свершенные реалисты» (15% поляков) и «чуткие интеллектуалы» (18%), а также, в меньшей степени, «эко-прагматики» (21%). Две группы в самой меньшей степени понимающие идею КСО и потому не заинтересованные в ней, это «пассивные позеры» (19%) и «исключенные фрустраты» (12%). Группой же понимающей идею социальной ответственности фирм, но негативно относящейся к ней и отрицающей ее, являются «корпо-эгоисты» (15%).
Ключевые слова: ответственный бизнес, КСО (CSR), общественно вовлеченный маркетинг, сегментация.
Коды JEL: D10, M14, M31


Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia gospodarczego

Konsument jest jednym z najistotniejszych uczestników procesów gospodarczych. Rozwój cywilizacyjny sprawia, że zmieniają się preferencje i oczekiwania, postawy i zachowania konsumentów oraz przypisywane im funkcje w relacjach z przedsiębiorstwami. W dyskursie dotyczącym roli konsumenta w gospodarce coraz częściej przedstawia się go jako aktywny podmiot, będący partnerem dla firmy i kreatorem wartości oraz źródłem innowacji. Celem rozważań jest ukazanie zmieniającej się roli konsumenta na rynku, której towarzyszy ewolucja ram konceptualnych marketingu. Rozważania prowadzone są także w kontekście wybranych teorii konsumpcji. Artykuł został oparty na studiach literaturowych oraz analizie wyników badania zrealizowanego w ramach projektu pt. Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedsiębiorstw. Wiedza o zmieniającej się roli konsumenta może znaleźć zastosowanie w rozwijaniu przez firmy innowacyjnych działań marketingowych. Artykuł jest przeglądem literatury i prezentacją wyników.
Słowa kluczowe: konsumpcja, konsument, rynek, marketing, Internet.
Kody JEL: D1, E2, M3

New Look at the Consumer as a Participant of the Economic Life

The consumer is one of the most important participants of economic processes. The civilizational development causes that there are changing consumers' preferences and expectations, attitudes and behaviours as well as the attributed to them functions in relationships with enterprises. In the dispute on the consumer's role in the economy, they are more and more often presented as an active subject being a partner for the company and creator of values as well as a source of innovation. An aim of considerations is to show the consumer's changing role in the market, which is accompanied by evolution of the marketing's conceptual frames. The considerations are also carried out in the context of the selected theories of consumption. The article is based on literature studies and on an analysis of findings of the research survey carried out within the framework of the project Internet in marketing and application of new technologies in carrying out firm's cooperation with customers. The survey was carried out on the sample of 152 enterprises. The knowledge of the changing role of the consumer may find its application in developing by companies innovative marketing activities. The article is a review of the literature and presentation of its results.
Key words: consumption, consumer, market, marketing, Internet.
JEL codes: D1, E2, M3

Новый взгляд на потребителя как участника экономической жизни

Потребитель - один из самых важных участников экономических процессов. Цивилизационное развитие приводит к тому, что изменяются предпочтения и ожидания, отношения и поведение потребителей, а также приписываемые им функции в отношениях с предприятиями. В диспуте о роли потребителя в экономике все чаще его представляют как активного субъекта, являющегося партнером для фирмы и созидателем ценностей, а также как источник инноваций. Цель рассуждений - указать изменяющуюся роль потребителя на рынке, которая сопутствуется эволюцией концептуальных рамок маркетинга. Рассуждения проводятся также в контексте избранных теорий потребления. Статья основана на обзоре литературы и на анализе результатов исследования, осуществленого в рамках проекта «Интернет в маркетинге и применение новых технологий в осуществлении сотрудничества фирмы с клиентами». Исследование провели на выборке 152 предприятий. Знания об изменяющейся роли потребителя могут найти применение в развитии фирмами инновационных маркетинговых действий. Статья - обзор литературы и представление результатов.
Ключевые слова: потребление, потребитель, рынок, маркетинг, интернет.
Коды JEL: D1, E2, M3