Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty2/2014 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt





 

2/2014 (cz. 2)

Jacek Chwałek
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kierunki innowacji w handlu

Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku przebiegają współcześnie procesy innowacyjne w handlu detalicznym oraz jakie pozytywne lub negatywne skutki mogą one przynosić z punktu widzenia nabywcy.
Często stosowane w literaturze tematu odróżnienie innowacji produktowych od procesowych nie jest wystarczająco przydatnym narzędziem do badania innowacji w handlu, ponieważ w zasadzie wszystkie innowacje w handlu mają charakter procesowy. Znacznie bardziej istotne jest odróżnienie innowacji przełomowych (disruptive innovation), określanych także jako radykalne (radical innovation) lub rewolucyjne, od innowacji, które nazywam usprawniającymi lub rozwojowymi, chociaż w literaturze używane jest raczej pojęcie innowacji przyrostowych, inkrementalnych, kontynuacyjnych lub ewolucyjnych.
Omówione w artykule innowacje przełomowe oznaczały dotychczas z punktu widzenia nabywców skokową poprawę jakości obsługi oraz wzrost ich suwerenności. Jednak handel wprowadzał i wprowadza w rosnącej skali także innowacje zmierzające do manipulowania zachowaniami zakupowymi swoich klientów.
Obecnie trudno przewidzieć, jakie będą ostatecznie skutki tych innowacji, ale istnieją silne przesłanki, aby wyrażać niepokój o rosnące ograniczanie suwerenności nabywców i uczynić z tego obiekt pogłębionych badań.
Słowa kluczowe: filtrowanie asocjacyjne, innowacje w handlu, innowacje przełomowe, innowacje rozwojowe, inwigilacja w handlu, merchandising, obszary innowacji w handlu, robotyzacja w handlu, rodzaje innowacji w handlu, rozszerzona rzeczywistość, skutki innowacji w handlu.
Kody JEL: F1

Directions of Innovation in Trade

An aim of the author's considerations is an attempt to answer the question of the direction, in which there are contemporarily going the innovative processes in retail trade and what positive or negative consequences they may yield from the purchaser's viewpoint.
The often applied in the subject literature distinction between the product innovation and the process one is not a sufficiently useful tool to survey innovation in trade as, in principle, all innovations in trade are of the process nature. Much more important is distinction of the disruptive innovation, also defined as radical or revolutionary innovation, from the innovation I call improving or developmental, though in the literature there is rather used the notion of incremental, continuation or evolutionary innovation.
The discussed in the article disruptive innovation has meant so far, from the purchasers' viewpoint, a leap like improvement of the quality of service and growth of their sovereignty. However, trade was and is introducing in an ever growing scale also innovation aimed at manipulating purchasing behaviour of its customers.
At present, it is difficult to foresee what will finally be consequences of those innovations, though there are solid premises to express one's anxiety of the growing limitation of purchasers' sovereignty and to make it a subject of in-depth research.
Key words: associative filtering, innovation in trade, disruptive innovation, developmental innovation, invigilation in trade, merchandising, areas of innovation in trade, robotics in trade, types of innovation in trade, expanded reality, effects of innovation in trade.
JEL codes: F1

Направления инноваций в торговле

Цель рассуждений - попытка ответить на вопрос, в каком направлении протекают в настоящее время инновационные процессы в розничной торговле и какие положительные или отрицательные последствия они могут приносить с точки зрения покупателя.
Часто применяемое в литературе по данной теме разделение продуктовых инноваций от процессных инноваций не представляет собой достаточно пригодный инструмент для изучения инноваций в торговле, поскольку, в принципе, все инновации в торговле имеют процессный характер. Значительно более существенным является разделение переломных инноваций (англ. disruptive innovation), определяемых также радикальными (англ. radical innovation) или революционными, от инноваций, которые я называю совершенствующими или инновациями для развития, хотя в литературе скорее всего используют понятие приростных, инкрементальных, продолжающихся или эволюционных инноваций.
Обсужденные в статье переломные инновации до сих пор обозначали, с точки зрения покупателей, скачкообразное повышение качества обслуживания и рост их суверенитета. Но торговля вводила и вводит во все большей степени также инновации, направленные на манипуляцию покупательским поведением своих клиентов.
В настоящее время трудно предвидеть, какие в конечном счете будут последствия этих инноваций, но существуют сильные предпосылки, чтобы выражать беспокойство о возрастающем ограничении суверенитета покупателей и сделать из этого объект углубленных исследований.
Ключевые слова: ассоциационное фильтрирование, инновации в торговле, переломные инновации, инновации для развития, слежка в торговле, мерчандайзинг, сферы инноваций в торговле, роботизация в торговле, виды инноваций в торговле, расширенная действительность, последствия инноваций в торговле.
Коды JEL: F1


Krzysztof P. Wojdacki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna

Celem rozważań jest charakterystyka rozwoju bazy hotelowej w Polsce w długim okresie (lata 1995-2012). Opierając się na metodzie analizy rozwoju zjawisk w czasie (modele trendu, wskaźniki dynamiki) dokonano identyfikacji kierunku i natężenia zmian głównych charakterystyk całej zorganizowanej bazy noclegowej i jej najważniejszej składowej, jaką jest baza hotelowa (liczba obiektów, liczba miejsc noclegowych, liczba udzielonych noclegów i liczba korzystających z noclegów) w ujęciu globalnym (Polska) oraz w innych układach (np. w układzie miasto - wieś, wg kategorii obiektów hotelowych itp.). Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie szczegółowych wniosków dotyczących zmian bazy hotelowej, tak w aspekcie chronologicznym (czasowym), jak i strukturalnym w latach 1995-2012.
Słowa kluczowe: hotelarstwo, baza hotelowa, hotele, zmiany strukturalne i chronologiczne.
Kody JEL: L83

Development of the Hotel Base in Poland - Temporal and Structural Analysis

An aim of considerations is to characterise development of the hotel base in Poland in a long period (1995-2012). Based on the method of analysis of the development of phenomena over time (trend models, dynamics indices), there is identified the direction and intensity of the changes of the min characteristics of the whole organised accommodation base and its most important component, namely the hotel base (number of facilities, number of accommodation places, number of loggings provided and number of accommodation users) globally (Poland) and in other profiles (e.g. town and countryside, by category of hotel facilities, etc.). The obtained results allowed formulating detailed conclusions related to the changes in the hotel base both in the chronological (temporal) aspect and in the structural one in the years 1995-2012.
Key words: hotel business, hotel base, hotels, structural and chronological changes.
JEL codes: L83

Развитие гостиничной базы в Польше - временно-структурный анализ

Цель рассуждений - характеристика развития гостиничной базы в Польше в длительный период (1995-2012 гг.). Основываясь на методе анализа развития явлений во времени (модели тренда, показатели динамики), выявили направление и интенсивность изменений основных свойств всей организованной ночлежной базы и ее основной составной части, какой является гостиничная база (число объектов, число ночлежных мест, число предоставленных ночлежек и число пользующихся ночлегами) в глобальном выражении (Польша) и по другим профилям (напр. по схеме: город - село, по категориям гостиничных объектов и пр.). Полученные результаты позволили формулировать подробные выводы в отношении изменений в гостиничной базе, как в хронологическом (временном) аспекте, так и структурном в 1995-2012 гг.
Ключевые слова: гостиничное хозяйство, гостиничная база, гостиницы, структурные и хронологические изменения.
Коды JEL: L83


Marcin Lipowski
UMCS w Lublinie
Marek Angowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych

Głównym celem opracowania jest przedstawienie i ocena zachowań nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych. Sklepy dyskontowe stały się miejscem codziennych zakupów konkurując w tym zakresie głównie ze sklepami osiedlowymi. Przyciągają klientów przede wszystkim atrakcyjnymi cenami. Wiedza na temat czynników kształtujących zachowania zakupowe w dyskontach przekładać się może na zbudowanie przez przedsiębiorstwa handlowe skutecznej strategii rynkowej zarówno teraz, jak i w przyszłości. Zachowania nabywców poddano badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród 270 gospodarstw domowych za pośrednictwem Internetu z uwzględnieniem takich cech, jak: częstotliwość zakupu, podstawowe kryteria wyboru placówki handlowej oraz cechy demograficzne nabywców i ich sytuacja materialna. Obliczenia zostały wykonane za pomocą pakietu SPSS.
Słowa kluczowe: zachowania rynkowe nabywców, sklepy dyskontowe, produkty żywnościowe.
Kody JEL: D10, L81, M31

Market Behaviour of Buyers of Food Products at Discount Stores

The main objective of this paper is to present and evaluate behaviour of buyers of food products at discount stores. Discount stores becoming the place for everyday shopping compete in this field mainly with small local shops. Especially attractive prices attract the attention of customers. These stores are the only trade form, which in the last year was more often a source of supply of frequently purchased products. Knowledge of the factors influencing buying behaviour at discount stores may help commercial enterprises to build an effective market strategy both now and in the future. Buyers' behaviour was examined using a survey of 270 households via the Internet including characteristics such as frequency of purchase, the basic criteria for selection of retail outlets and demographic characteristics of buyers and their financial situation. Calculations were performed using SPSS.
Key words: buyers' behaviour in the market, discount stores, food products.
JEL codes: D10, L81, M31

Рыночное поведение покупателей продуктов питания в дисконт-магазинах

Основная цель разработки - представить и оценить поведение покупателей продуктов питания в дисконтных магазинах. Дисконт-магазины стали местом ежедневных покупок, конкурируя в этом отношении, в основном, с магазинами в микрорайонах. Они привлекают клиентов прежде всего привлекательными ценами. Знания факторов, формирующих покупательское поведение в дисконт-магазинах, могут переводиться в построение торговыми предприятиями эффективной рыночной стратегии как сейчас, так и в будущем. Поведение покупателей обследовали на основе анкет среди 270 домохозяйств по Интернету с учетом таких свойств, как: частотность покупок, основные критерии выбора торговой точки и демографические свойства покупателей и их материальное положение. Расчеты провели с помощью пакета SPSS.
Ключевые слова: рыночное поведение покупателей, дисконт-магазины, продукты питания.
Коды JEL: D10, L81, M31


Dorota Janiszewska, Rafał Chabowski
Polska Akademia Nauk - Warszawa
Konrad Prandecki
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB - Warszawa

Młodzi a kryzys gospodarczy - raport z badania Crisis Generation Survey

Niniejszy artykuł jest raportem z badania opinii na temat kryzysu gospodarczego i finansowego oraz jego skutków, które zostało przeprowadzone w dniach od 17 kwietnia do 8 maja 2013 r. wśród 217 Europejczyków w wieku 18-30 lat za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.crisisgeneration.org. W artykule rozważa się wyniki badania w porównaniu z aktualnymi danymi o społecznej sytuacji młodzieży w regionie Unii Europejskiej i na świecie.
Wyniki prowadzą do wniosku, że obecny kryzys ma znacznie bardziej skomplikowane podłoże niż tylko finansowe. Młodzi ludzie mają świadomość trudnej sytuacji, ale jak sami deklarują, nie dotyka ona ich, ani ich rodzin bezpośrednio.
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, pokolenie kryzysu, młodzi wobec kryzysu, kryzys finansowy.
Kody JEL: J21, J64, J68

Young People and the Economic Crisis - Crisis Generation Survey Report

This article is based on a report made on the audit opinion on the financial and economic crisis and its consequences. It was conducted from 17th April to 8th May 2013 among 217 Europeans aged 18-30, using the form on the website www.crisisgeneration.org. The article contains results of the study, compared with the current data on the social situation of young people in a European Union region and in the world. Its results lead to the conclusion that the current crisis has a much more complicated than just the financial backing. Young people are aware of the difficult situation, but as they declare their families are not directly affected.
Key words: economic crisis, crisis generation, young people and the crisis, financial crisis.
JEL codes: J21, J64, J68

Молодые люди и экономический кризис - отчет об исследовании «Crisis Generation Survey»

Настоящая статья - отчет об обследовании мнения об экономическом и финансовом кризисе, а также о его последствиях, проведенном с 17 апреля по 8 мая 2013 года среди 217 европейцев в возрасте 18-30 лет с помощью формуляра, помещенного на веб-сайте www.crisisgeneration.org. В статье рассматриваются результаты исследования, сопоставляя их с актуальными данными о социальном положении молодежи в регионе Европейского Союза и в мире. Результаты приводят к заключению, что у нынешнего кризиса намного более сложная почва, нежели только финансовая. Молодые люди осознают свое трудное положение, но, как они сами заявляют, оно не касается непосредственно их ни их семей.
Ключевые слова: экономический кризис, поколение кризиса, молодые люди перед лицом кризиса, финансовый кризис.
Коды JEL: J21, J64, J68


Magdalena Nowak
Regis Sp. z o.o.

Pozacenowe elementy budowania wizerunku marki własnej w komunikacji sieci handlowych FMCG na rynku polskim

Głównym celem rozważań jest wykazanie, iż podstawową rolę w budowaniu pozytywnego i pożądanego wizerunku marek własnych odgrywa pozycjonowanie cenowe oraz komunikacja pozacenowych atrybutów wizerunku. W strategii budowania wizerunku oraz zarządzania marką własną przez detalistów FMCG cena przestała być podstawowym elementem komunikacji. Istotna stała się: jakość produktu oraz inne atrybuty zachęcające klienta do zakupu. W artykule porównano slogany reklamowe przypisane przez sieci FMCG w komunikacji marek własnych na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawiono również aktualną strategię pozycjonowania cenowego marek własnych. Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu dostępnej literatury oraz obserwacji własnych.
Słowa kluczowe: wizerunek marki własnej, pozycjonowanie marki własnej, komunikacja marki własnej, slogany reklamowe marek własnych sieci handlowych FMCG.
Kody JEL: F1, L8

Non-price Elements of Building Private Label Image in Communication of FMCG Trade Chains in the Polish Market

The main objective of this paper is to demonstrate that the main role in building a positive and desired private label image is played by price positioning and communication of non-price attributes of the image. The challenge for the author is to demonstrate that the essential part of PL communication, apart from the product's price, is product's quality and other emotional arguments to encourage the purchase and rising from the market needs and current consumer's lifestyle. The article presents the current strategy of private brands price positioning. The article was developed based on the available literature review and author's own observation.
Key words: private label's image, private label's positioning, private label's communication, advertising slogans in FMCG retailers PL communication.
JEL codes: F1, L8

Неценовые элементы формирования имиджа собственной марки в коммуникации торговых сетей с товарами повседневного спроса на польском рынке

Основная цель рассуждений - показать, что главную роль в формировании положительного и желательного имиджа собственных марок играет ценовое позиционирование и указание на неценовые атрибуты имиджа. В стратегии формирования имиджа и управления собственной маркой розничными продавцами товаров повседневного спроса цена перестала быть основным элементом коммуникации. Существенными стали: качество продукта и другие атрибуты, поощряющие клиента к покупке. В статье сравнили рекламные слоганы, используемые сетями по продаже товаров повседневного спроса в коммуникации собственных марок на протяжении последних лет. Представили также актуальную стратегию ценового позиционирования собственных марок. Статья разработана на основе обзора доступной литературы и собственных наблюдений.
Ключевые слова: имидж собственной марки, позиционирование собственной марки, коммуникация собственной марки, рекламные слоганы собственных марок торговых сетей с товарами повседневного спроса.
Коды JEL: F1, L8