Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty4/2014 (cz. 4)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

4/2014 (cz. 4)

Jolanta Witek, Krzysztof Błoński
Uniwersytet Szczeciński

Postawy Polaków wobec możliwości uczenia się nowych rzeczy

Celem rozważań jest przedstawienie wyników badań dotyczących możliwości uczenia się nowych rzeczy oraz wskazanie skłonności do otwartości na nowe rzeczy na tle wyznawanej hierarchii wartości. Artykuł ma charakter badawczy. Przedmiotem analizy jest hierarchia wartości Polaków oraz deklarowany stopień możliwości uczenia się nowych rzeczy. Artykuł przygotowano na podstawie wyników Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS). W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury z zakresu socjologii i psychologii dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na stosunkowo niski poziom identyfikacji badanych z chęcią poszukiwania nowych zajęć, czy chęcią bycia zaskakiwanym. System wartości Polaków jest bardziej ukierunkowany na tradycję, bezpieczeństwo niż na otwartość na zmiany. Większość respondentów dostrzega możliwość uczenia się nowych rzeczy. Odsetek badanych deklarujących taką możliwość w ostatnich sześciu latach zwiększa się, choć w stosunku do innych krajów europejskich wynik ten należy uznać za niski.
Słowa kluczowe: uczenie się, hierarchia wartości, dane zastane.
Kody JEL: A14, D12

Poles' Attitudes towards the Possibility to Learn New Things

An aim of considerations is to present findings of the research on the possibility to learn new things as well as to indicate propensities to openness to new things against the background of the shared hierarchy of values. The article is of the research nature. The subject of analysis is the Poles' hierarchy of values and the declared degree of possibility to learn new things. The article was prepared on the grounds of results of the European Social Survey (ESS). In the research proceedings, there was also used the literature in the field of sociology and psychology accessible in the form of books and articles. The carried out analyses findings indicate a relatively low level of identification of the respondents with their desire to look for new tasks or desire to be surprised. The Poles' system of values is more aimed at the tradition, safety than at their openness to changes. Most respondents perceive the possibility to learn new things. The percentage of the respondents declaring such an opportunity in the last six years has been increasing, albeit vis-à-vis other European countries this result should be considered as low.
Key words: learning, hierarchy of values, the already existing data.
JEL codes: A14, D12

Отношение поляков к возможности обучения чему-то новому

Цель рассуждений - представить результаты исследований, касающихся возможности обучения чему-либо новому, и указать склонность к открытию к новому на фоне принятой иерархии ценностей. Статья имеет исследовательский характер. Предмет анализа - иерархия ценностей поляков и декларированная степень возможности учиться чему-нибудь новому. Статья подготовлена на основе результатов Европейского общественного зондажа. В исследовании использовали также литературу из области социологии и психологии, доступную в форме книг и статей. Результаты проведенных анализов указывают относительно низкий уровень отождествления обследуемых с охотой искать новые занятия или с охотой быть захваченным врасплох. Система ценностей поляков более направлена на традицию, безопасность, чем на открытость к изменениям. Большинство респондентов замечают возможность учиться чему-либо новому. Доля обследуемых, заявляющих о такой возможности в последние шесть лет, увеличивается, хотя по сравнению с другими европейскими странами этот результат следует считать низким.
Ключевые слова: учеба, иерархия ценностей, уже сложившиеся данные.
Коды JEL: A14, D12


Tomasz Zalega
Warsaw University

Sustainable Consumption and Innovative Consumption in Consumer Behaviour of Mazovian Households

The transformations taking place in the contemporary world under the influence of the processes of globalisation and internationalisation of the global economy exert a crucial impact on households' consumer attitudes. Consumers' behaviours in the market are being shaped under the influence of many determinants, not only strictly economic but also social and cultural. An aim of the author's considerations is to analyse sustainable consumption and innovative consumption understood as innovative behaviours of contemporary consumers. In the first part of the article, the author synthetically carried out an analysis of sustainable consumption as well as he discussed the determinants of development and manifestations of prosumption. In the second part of the text, based on his own research surveys, the author focused on grasping innovative behaviours of Mazovian households in the context of research findings. Synthetic statement concludes the study.
Key words: consumption, consumer behaviour, sustainable consumption, innovative consumption.
JEL codes: A12, C18, C46, D03, D12, D18

Konsumpcja zrównoważona i innowacyjna w zachowaniach konsumenckich mazowieckich gospodarstw domowych

Przemiany zachodzące we współczesnym świecie pod wpływem procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej wywierają istotny wpływ na postawy konsumpcyjne gospodarstw domowych. Zachowania konsumentów na rynku kształtują się pod wpływem wielu determinant, nie tylko stricte ekonomicznych, ale także społecznych i kulturowych. Celem rozważań jest przeanalizowanie konsumpcji zrównoważonej oraz konsumpcji innowacyjnej, pojmowanych jako innowacyjne zachowania współczesnych konsumentów. W pierwszej części artykułu w sposób syntetyczny przeprowadzono analizę konsumpcji zrównoważonej, a także omówiono uwarunkowania rozwoju i przejawy prosumpcji. W drugiej części tekstu, na podstawie badań własnych, skoncentrowano się na uchwyceniu innowacyjnych zachowań mazowieckich gospodarstw domowych w kontekście wyników badań. Syntetyczna konstatacja wieńczy niniejsze opracowanie.
Słowa kluczowe: konsumpcja, zachowania konsumenckie, konsumpcja zrównoważona, konsumpcja innowacyjna.
Kody JEL: A12, C18, C46, D03, D12, D18

Устойчивое потребление и инновационное потребление в потребительском поведении мазовецких домохозяйств

Преобразования, происходящие в современном мире под влиянием процессов глобализации и интернационализации мировой экономики, оказывают существенное влияние на потребительское поведение домохозяйств. Поведение потребителей на рынке формируется под влиянием многих детерминантов, не только строго экономических, но также общественных и культурных. Цель рассуждений - провести анализ устойчивого потребления и инновационного потребления, понимаемого как инновационное поведение современных потребителей. В первой части своей статьи автор синтетическим образом провел анализ устойчивого потребления, а также обсудил обусловленности развития и проявления «производства для себя» (англ. prosumption). Во второй части текста, на основе собственных исследований, он сосредоточил внимание на выявлении инновационного поведения мазовецких домохозяйств в контексте результатов исследований. Синтетическое умозаключение завершает настоящую разработку.
Ключевые слова: потребление, потребительское поведение, устойчивое потребление, инновационное потребление.
Коды JEL: A12, C18, C46, D03, D12, D18