Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty1/2014 tom 2 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

1/2014 tom 2 (cz. 1)

Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kryteria podziału badań marketingowych na ilościowe i jakościowe

Ilościowe i jakościowe metody badań marketingowych można łącznie stosować w większości procesów badawczych. Jednoznacznym kryterium stosowania metod ilościowych w badaniach marketingowych jest fakt, że mierzone cechy ludzi i rzeczy mają jednostkę miary. W związku z tym do pomiarów można stosować pomiarowe skale ilościowe czyli skale przedziałowe i stosunkowe. Natomiast jednoznacznym kryterium stosowania metod jakościowych jest nie tylko brak jednostki miary, ale także brak stosowania jakiejkolwiek skali pomiarowej podczas zbierania danych. Do kryteriów niejednoznacznych zalicza się stosowanie skal jakościowych czyli skali alternatywnej, nominalnej oraz porządkowej. Pomiar przy pomocy tych skal może być pomiarem zarówno jakościowym, jak i ilościowym.
Słowa kluczowe: badania jakościowe, badania ilościowe, metody jakościowe, metody ilościowe, skale pomiarowe, cechy człowieka i rzeczy, jednostki miary, proces badań, instrumenty pomiarowe, metody zbierania danych, punkt zerowy skali, pomiary ilościowe i jakościowe, metody analizy danych, metody statystyczne.
Kody JEL: M31

The Criteria of Marketing Research Classification into Quantitative and Qualitative

Quantitative and qualitative methods of marketing research may be used hand in hand in the majority of research processes. The unambiguous criterion of when the quantitative methods should be applied is the presence of a measurement unit one can attribute to people and things. Therefore, quantitative, i.e. interval and ratio scales may be used for the sake of measurements. As far as the qualitative methods are concerned, one is allowed to apply them not only in lack of any measurement unit, but also when measurement scales cannot be relevant at all. The ambiguous criteria include the relevance of qualitative scales, i.e. dichotomous, nominal and ordinal scales. They allow both quantitative and qualitative measurement.
Key words: qualitative research, quantitative research, qualitative methods, quantitative methods, measurement scales, human being's traits and things' features, measurement units, research process, measurement instruments, data collection methods, scale zero point, quantitative and qualitative measurements, data analysis methods, statistical methods.
JEL codes: M31

Критерии деления маркетинговых исследований на количественные и качественные

Количественные и качественные методы маркетинговых исследований можно в целом применять по отношению к большинству исследовательских процессов. Однозначным критерием применения количественных методов в маркетинговых исследованиях является факт, что измеряемые черты людей и вещей имеют единицу измерения. В этой связи для измерений можно использовать количественные шкалы измерения, т.е. интервальные и относительные шкалы. Однозначным же критерием применения качественных методов является не только отсутствие единицы измерения, но и отсутствие применения какой бы то ни было измерительной шкалы по ходу сбора данных. К неоднозначным критериям относят применение качественных шкал, т.е. альтернативной, номинальной и порядковой шкалы. Измерение с помощью этих шкал может быть как качественным, так и количественным измерением.
Ключевые слова: качественные исследования, количественные исследования, качественные методы, количественные методы, измерительные шкалы, черты человека и вещи, единицы измерения, процесс исследований, измерительные инструменты, методы сбора данных, нолевая точка шкалы, качественные и количественные измерения, методы анализа данных, статистические методы.
Коды JEL: M31


Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Triangulacja w badaniach marketingowych zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych

W artykule ukazano specyfikę badań prowadzonych na rynkach międzynarodowych, która sprawia, że niejednokrotnie istnieje potrzeba stosowania triangulacji badaczy, danych, metod oraz teorii. Jej wykorzystanie powinno ułatwić wyjście poza wiedzę możliwą do osiągnięcia dzięki zastosowaniu tylko jednego podejścia i przyczynić się do wytworzenia wiedzy na kilku poziomach. Przedstawione zostały główne korzyści wynikające ze stosowania triangulacji w badaniach marketingowych konsumentów na rynkach międzynarodowych. Szczególna uwaga poświęcona została uwarunkowaniom kulturowym w badaniach zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych i wynikającym z tego konsekwencjom dla stosowania triangulacji, a także rodzajom triangulacji i ich użyteczności w poznawaniu zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych.
Słowa kluczowe: badania typu etic, badania typu emic, triangulacja, międzynarodowe badania marketingowe
Kody JEL: M31

Triangulation in Marketing Research of Consumers Behaviour in International Markets

In the article specificity of research in international markets is shown, which makes often a need for a triangulation of researchers, data, methods and theories. Its use should make it easier to go beyond knowledge that can be attained by using only one approach, and help to generate knowledge on several levels. The paper presents the main reasons and benefits of triangulation in marketing research of consumer in international markets. Particular attention was devoted to the cultural context in studies of consumer behaviour in the international markets and the resulting consequences for the use of triangulation, as well as types of triangulation and their usefulness in understanding the behaviour of consumers in international markets.
Key words: etic research, emic research, triangulation, international marketing research.
JEL codes: M31

Триангуляция в маркетинговых исследованиях по поведению потребителей на международных рынках

В статье указали специфику исследований, проводимых на международных рынках, которая приводит к тому, что неоднократно возникает потребность применять триангуляцию исследователей, данных, методов и теорий. Ее использование должно облегчить выход за рамки знаний, которые могут быть достигнуты благодаря применению только одного подхода, и способствовать формированию знаний на нескольких уровнях. Представили основные выгоды, вытекающие из применения триангуляции в маркетинговых исследованиях покупателей на международных рынках. Особое внимание обратили на культурные обусловленности в исследованиях по поведению потребителей на международных рынках и на вытекающие из этого последствия для применения триангуляции, а также на виды триангуляции и их пригодности в изучении поведения потребителей на международных рынках.
Ключевые слова: исследования типа etic, исследования типа emic, триангуляция, международные маркетинговые исследования.
Коды JEL: M31


Paweł Chlipała
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem

Artykuł poświęcono metodologii teorii ugruntowanej. Jego celem jest zaprezentowanie koncepcji teorii ugruntowanej oraz konstatacji na temat zastosowania tej metodologii w badaniach rynkowych. Rozważając problem integracji podejść badawczych można dojść do wniosku, że istnieją metodologie, których nie da się jednoznacznie zaliczyć do określonego nurtu badawczego. Taką metodologią jest teoria ugruntowana. Z definicji jest ona plasowana w nurcie badań jakościowych, prowadzonych zgodnie z paradygmatem konstruktywistycznym, w rzeczywistości jednak wskazać można cechy plasujące tę metodologię między dwoma odmiennymi nurtami badawczymi: pozytywizmem i konstruktywizmem. W artykule zaprezentowano genezę, pojęcie i cechy teorii ugruntowanej. Dokonano w nim próby umiejscowienia teorii ugruntowanej między paradygmatem konstruktywistycznym i pozytywistycznym. Zaprezentowano też możliwości zastosowania teorii ugruntowanej w badaniach zachowań konsumentów.
Słowa kluczowe: teoria ugruntowana, metodologia badań, badania pozytywistyczne, badania konstruktywistyczne, badania zachowań konsumentów.
Kody JEL: M31

Grounded Theory Methodology - between Positivism and Constructivism

The article focuses on the methodology of grounded theory. The purpose of this article is to present the concept of grounded theory and proposals of the application of this methodology in market research. When considering the problem of integration of research approaches can be concluded that there are methodologies that cannot be classified unambiguously to a particular line of research. The grounded theory is this kind of methodology. By definition, the grounded theory is treated as a part of qualitative research carried out in accordance with the constructivist paradigm. In fact, we can point out features of this methodology that situate it between two different lines of research: positivism and constructivism. The article presents the genesis, notion and characteristics of the grounded theory. The author attempts to locate the methodology of grounded theory between constructivist and positivist paradigm. The paper also presents the possibilities of using the grounded theory in consumer behaviour research.
Key words: grounded theory, research methodology, positivist research, constructivist research, consumer behaviour research.
JEL codes: M31

Методология обоснованной теории - между позитивизмом и конструктивизмом

Статья посвящена методологии обоснованной теории (англ. Grounded theory). Ее цель - представить концепцию обоснованной теории и высказываний насчет применения этой методологии в исследованиях рынка. Обсуждая проблему интеграции исследовательских подходов, можно прийти к выводу, что существуют методологии, которые не могут быть однозначно отнесены к определенному исследовательскому направлению. Такой методологией является обоснованная теория. По дефиниции ее помещают в русле качественных исследований, проводимых в соответствии с конструктивистской парадигмой, в действительности же можно указать свойства, помещающие эту методологию между двумя отличающимися друг от друга исследовательскими направлениями: позитивизмом и конструктивизмом. В статье представлены генезис, понятие и свойства обоснованной теории. В ней предприняли попытку поместить обоснованную теорию между конструктивистской и позитивистской парадигмами. Автор представил также возможности применения обоснованной теории в исследованиях поведения потребителей.
Ключевые слова: обоснованная теория, методология исследований, позитивистские исследования, конструктивистские исследования, исследования поведения потребителей.
Коды JEL: M31


Agata Dziakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Triangulacja jako strategia metodologiczna wykorzystywana w badaniach marketingowych

Celem rozważań jest przedstawienie triangulacji jako strategii przyjmowanej w badaniach empirycznych, przez dokonanie przeglądu sposobów jej interpretacji oraz funkcji przez nią realizowanych, wskazując jednocześnie na przykład jej zastosowania w badaniach nad pozycjonowaniem ceny. Podstawą metodologiczną rozważań jest studium literatury źródłowej z zakresu podjętej tematyki.
Wiedza o możliwościach zastosowania triangulacji w różnych jej wymiarach (np. danych, teorii, metod czy badaczy) ma wartość aplikacyjną, ponieważ powinna stanowić podstawę projektowania procesów badawczych przedsiębiorstw, podejmujących decyzje marketingowe w turbulentnym otoczeniu.
Główne wyniki badań doprowadziły autorkę do sformułowania wniosków podkreślających korzyści płynące z przyjęcia triangulacyjnego podejścia w metodologii, takie jak walidacja danych i konfirmacja wniosków oraz pozwoliły krytycznie spojrzeć na niebezpieczeństwa wynikające z wykorzystania odmiennych perspektyw teoretycznych i różnych metod badawczych przyjętych do opisu i analizy jednego przedmiotu badania.
Słowa kluczowe: triangulacja, metody badawcze, proces badawczy, badania marketingowe.
Kody JEL: B4, M31

Triangulation as a Methodological Strategy Used in Marketing Research

The purpose of this article is to present the triangulation as a strategy adopted in empirical research by reviewing the ways of its interpretation and functions performed by it, while pointing out, for example its application in the study of price positioning. The basis of methodological considerations is the study of source literature with the scope of the subject undertaken.
The knowledge of triangulation´s usage possibilities in its different dimensions (e.g. data, theories, methods or researchers) has the value of application, because it should provide a basis for process design for research companies making marketing decisions in a turbulent environment.
Key findings led the author to formulate conclusions highlighting the benefits of adopting a triangulation approach in methodology, such as data validation and confirmation of requests and allowed to look critically at the dangers arising from the use of different theoretical perspectives and different research methods adopted for the description and analysis of the same subject of the study.
Key words: triangulation, research methods, research process, marketing research
JEL codes: B4, M 31

Триангуляция как методологическая стратегия, используемая в маркетинговых исследованиях

Цель рассуждений - представить триангуляцию в качестве стратегии, принимаемой в эмпирических исследованиях, путем проведения обзора способов ее толкования и выполняемых ею функций, указывая заодно пример ее применения в исследованиях по позиционировании цены. Методологической основой рассуждений является изучение литературы первоисточников в области принятой тематики.
Знания в отношении возможностей применения триангуляции в разных ее измерениях (напр. данных, теорий, методов или исследователей) имеют прикладную ценность, поскольку они должны представлять собой основу для проектирования исследовательских процессов предприятий, принимающих маркетинговые решения в турбулентной среде.
Основные результаты исследований привели автора к формулировке выводов, подчеркивающих пользу, вытекающую из триангуляционного подхода в методологии, такую как оценка данных и подтверждение выводов, а также они позволили критически взглянуть на опасности, вытекающие из использования отличных теоретических перспектив и разных исследовательских методов, принятых для описания и анализа одного предмета исследования.
Ключевые слова: триангуляция, исследовательские методы, исследовательский процесс, маркетинговые исследования.
Коды JEL: B4, M31


Iwona Olejnik
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zachowania finansowe osób w wieku emerytalnym - integracja metod ilościowych i jakościowych

Celem artykułu, który ma charakter poznawczo-metodologiczny, jest identyfikacja wybranych aspektów zachowań finansowych osób w wieku emerytalnym, w szczególności korzystania z usług finansowych, a także postaw wobec finansowego zabezpieczenia emerytalnego. Ponadto, celem prowadzonych rozważań jest próba określenia uwarunkowań wykorzystywania w badaniach prowadzonych wśród emerytów standaryzowanych wywiadów bezpośrednich oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach 2011-2013 przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, lista czynników, z powodu których emeryci w coraz większym stopniu korzystają z usług finansowych, jest wciąż krótsza od tej, na której znajdują się przyczyny najniższego tzw. poziomu „ubankowienia" tego segmentu rynku. Z dokonanych analiz wynika, że korzystanie z usług bankowych uzależnione jest od wieku emerytów, ich wykształcenia, miejsca zamieszkania, sytuacji finansowej, a także stanu zdrowia. Ze względu na specyfikę segmentu emerytów, strategią pozwalającą na uzyskanie wysokiej jakości wyników badań jest integracja w jednym procesie badawczym metod ilościowych i jakościowych.
Implikacje społeczne z poczynionych rozważań dotyczyć mogą działań edukacyjnych w kierunku walki z wykluczeniem finansowym osób starszych, zaś wnioski praktyczne mogą być wykorzystane w projektowaniu i realizacji badań w omawianym segmencie rynku.
Słowa kluczowe: zachowania emerytów, rynek finansowy, triangulacja metod.
Kody JEL: J26, D12

Financial Behaviours of Pensioners - Integration of Quantitative and Qualitative Methods

An aim of the article, which is of the cognitive and methodological nature, is to identify the selected aspects of financial behaviours of pensioners, in particular of the use of financial services, as well as the attitudes towards financial pension-scheme security. Moreover, the aim of the author's considerations is an attempt to define the determinants of the use, in the surveys carried out among pensioners, of the standardised face-to-face interviews and individual in-depth interviews. In her article, the author made use of the findings of surveys and individual in-depth interviews carried out in the years 2011-2013 by the Poznań University of Economics.
As the carried out surveys show, the list of the factors, for which pensioners use in ever growing extent financial services, is still shorter than that where there are placed the reasons of the lowest so-called level of banking penetration of the same segment of the market. The carried out analyses show that the use of banking services depends on the age of pensioners, their education, place of residence, financial situation as well as on their state of health. Due to the specificity of the segment of pensioners, the strategy allowing for achievement of high-quality research findings is integration in one research process of quantitative and qualitative methods.
Social implications of the considerations made may concern educational activities aimed at fighting financial divide of elderly people, while the practical conclusions may be used in designing and implementing of research in the market segment in question.
Key words: behaviour of pensioners, financial market, methods triangulation.
JEL codes: J26, D12

Финансовое поведение лиц пенсионного возраста - интеграция количественных и качественных методов

Цель статьи, которая имеет познавательно-методологический характер, - указать избранные аспекты финансового поведения лиц пенсионного возраста, в особенности пользования финансовыми услугами, а также отношения к финансовому пенсионному обеспечению. Кроме того, цель проводимых рассуждений - попытка определить обусловленности использования в исследованиях, проводимых среди пенсионеров, стандартизированных непосредственных интервью и личных глубинных интервью. В статье использовали результаты опросов и личных глубинных интервью, проведенных в 2011-2013 гг. Экономическим университетом в Познани.
Как это вытекает из проведенных исследований, список факторов, по поводу которых пенсионеры во все большей степени пользуются финансовыми услугами, все еще короче того, в котором находятся причины самого низкого уровня доступа к услугам банков и их использования этим сегментом рынка. Из проведенных анализов вытекает, что пользование банковскими услугами зависит от возраста пенсионеров, их образования, местожительства, финансового положения, а также от состояния здоровья. Ввиду специфики сегмента пенсионеров, стратегией, которая позволяет получать высококачественные результаты исследования, является интеграция в одном исследовательском процессе количественных и качественных методов.
Общественные импликации проведенных рассуждений могут касаться действий по обучению, направленных на борьбу с финансовым исключением пожилых людей, а практические выводы могут использоваться в проектировании и осуществлении исследований в рассматриваемом сегменте рынка.
Ключевые слова: поведение пенсионеров, финансовый рынок, триангуляция методов.
Коды JEL: J26, D12


Robert Skikiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Przydatność danych jakościowych w modelach prognostycznych kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych

W artykule o charakterze badawczym, dokonano oceny przydatności danych jakościowych pochodzących z badania metodą testu koniunktury realizowanego przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych. Wskaźniki wyznaczone na podstawie wyników tego badania wykazują wysoką przydatność jako zmienne objaśniające w autoregresyjnych modelach z rozłożonymi opóźnieniami (ADL) dla kredytów konsumpcyjnych złotowych dla osób prywatnych. Potwierdza to zarówno lepsze dopasowanie oszacowanych modeli ADL do danych empirycznych, jak i wyższa trafność prognoz uzyskanych na ich podstawie w porównaniu z modelem autoregresyjnym.
Słowa kluczowe: prognozowanie, kredyty konsumpcyjne, modele ADL.
Kody JEL: D14, E32

Applicability of Qualitative Data in Forecasting Models of Consumption Loans for Private Persons

In this research article, there was made an assessment of applicability of qualitative data stemming from business tendency survey conducted by the National Bank of Poland among chairmen of credit committees. The indicators obtained on the basis of the above-mentioned survey results proved high importance as independent variables in autoregressive models with distributed lags (ADL) estimated for consumption loans for private persons. The prove is both the higher fit of model data to empirical data in the case of ADL models as well as the higher accuracy of obtained forecasts compared to the autoregressive model.
Key words: forecasting, consumption loans, ADL models.
JEL codes: D14, E32

Пригодность качественных данных в прогностических моделях потребительских кредитов для частных лиц

В статье исследовательского характера провели оценку пригодности качественных данных, полученных из исследования по методу теста конъюнктуры, осуществляемого Польским национальным банком (для сохранения аббревиатуры, свойственной польскому сокращению NBP, общепринято также название Национальный банк Польши, НБП - прим. переводч.) среди председателей комитетов по кредитам. Показатели, определенные на основе результатов этого исследования, указывают большую пригодность в качестве объясняющих переменных в авторегрессионных моделях с распределенными лагами (англ. ADL) для потребительских кредитов в злотых для частных лиц. Это подтверждается как лучшим приспособлением расцененных моделей ADL к эмпирическим данным, так и более высокой точностью прогнозов, полученных на их основании, по сравнению с авторегрессионной моделью.
Ключевые слова: прогнозирование, потребительские кредиты, модели ADL.
Коды JEL: D14, E32


Jadwiga Stobiecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych

W artykule przedstawiono możliwości modelowania i monitorowania kultury organizacyjnej szkoły wyższej z zastosowaniem podejścia mieszanego. Głównym celem pracy w zakresie metodologii ilościowej było przedyskutowanie problemu spójności wewnętrznej instrumentu pomiarowego zastosowanego do monitorowania kultury organizacyjnej szkoły wyższej. W celu zniwelowania ograniczeń zastosowanej metody ilościowej skorzystano z map konsensusu, stanowiących uogólnienie map myśli wywołanych u respondentów metaforami o przeciwstawnym znaczeniu. Opracowane mapy ujawniły pozytywne i negatywne doświadczenia klienta związane z procesem świadczenia usługi edukacyjnej.
Słowa kluczowe: badania mieszane, usługi edukacyjne, kultura organizacyjna, rzetelność. instrumentu pomiarowego, mapy konsensusu.
Kody JEL: M14

Mixed-Method Approach in the Study of Behaviour in the Market of Educational Services

In the paper, possibilities for modelling and monitoring the organisational culture of higher education using the mixed approach are presented. The main goal in terms of the quantitative methodology was to discuss the problem of internal consistency of the measurement applied to monitor the organisational culture of higher education institutions. In order to level the limitations of the employed qualitative method, maps of consensus are used, which are generalised mind maps triggered by metaphors of the opposite meaning. The developed maps revealed the customer's positive and negative experience connected with the process of providing an educational service.
Key words: mixed-method research, educational services, corporate culture, reliability of the measurement instrument, consensus maps.
JEL codes: M14

Смешанный подход в исследованиях по поведению на рынке образовательных услуг

В статье представили возможности моделирования и мониторинга организационной культуры вузов с применением смешанного подхода. Основной целью работы в области количественной методологии было обсуждение проблемы внутренней совокупности измерительного инструмента, примененного для мониторинга организационной культуры вуза. Для сглаживания ограничений примененного количественного метода воспользовались картами консенсуса, представляющих собой обобщение карт мыслей, вызванных у респондентов метафорами с противоположным значением. Разработанные карты выявили положительный и отрицательный опыт клиента, связанный с процессом предоставления образовательной услуги.
Ключевые слова: смешанные исследования, образовательные услуги, организационная культура, добросовестность измерительного инструмента, карты консенсуса.
Коды JEL: M14


Anna Sibińska, Violetta Krawiec
Uniwersytet Łódzki

Wykorzystanie meta-analizy do badań nad zachowaniami konsumentów

Celem rozważań jest ukazanie meta-analizy jako metody naukowej służącej eksploracji wcześniej uzyskanych wyników, wnioskowania na podstawie dotychczasowych doniesień naukowych oraz podsumowania otrzymanych danych ze studiów badawczych realizowanych w różnych ośrodkach naukowych.
W artykule podjęto analizę badań pierwotnych z obszaru zachowań konsumentów w zakresie stosowanych metod i podejść badawczych. Do badania zebrano materiał empiryczny stanowiący bazę artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie "Journal of Consumer Research" z lat 2000-2012. W sumie przebadano 749 artykułów.
Analiza przyniosła wyniki dotyczące rodzajów metod badawczych stosowanych do diagnozowania zjawisk w obszarze zachowań konsumentów, tendencji zmian w ich wykorzystaniu, metod doboru i wielkości prób badawczych oraz zasięgu badań i ich wielowymiarowości. Praca może stanowić źródło informacji o badaniach konsumenta zarówno dla badaczy tych zachowań w naukach społecznych, jak i dla praktyki biznesu.
Słowa kluczowe: meta-analiza, zachowania konsumentów, metody badawcze.
Kody JEL: C15, M31

Use of Meta-Analysis for research on consumer behaviour

The purpose of this article is to demonstrate the meta-analysis as a method of scientific exploration aimed at early results, inference based on past scientific reports and a summary of the data received from research studies carried out in different research centres. The article made an analysis of primary research in the area of consumer behaviour in terms of methods and research approaches. The study collected empirical material is a base of scientific articles published in the Journal of Consumer Research in the period from 2000 to 2012. All in all, there were studied 749 articles. The analysis generated results on the types of research methods used to diagnose phenomena in the field of consumer behaviour, trends in their use, selection methods and sample sizes, and a range of research studies and their dimensionality. The paper can be a valuable source of information of consumer research for both researchers of that behaviour within social sciences and practitioners in the sphere of business.
Key words: meta-analysis, consumer behaviour, research methods.
JEL codes: C15, M31

Использование метаанализа для исследований по поведению потребителей

Цель рассуждений - указать метаанализ в качестве научного метода, служащего изучению раньше полученных результатов, умозаключению на основе прежних научных сведений и подведению итогов полученных данных обследований, осуществляемых в разных научных центрах.
В статье провели анализ первичных исследований в области поведения потребителей в отношении применяемых исследовательских методов и подходов. Для исследования собрали эмпирический материал, представляющий собой базу научных статей, опубликованных в журнале «Journal of Consumer Research» 2000-2012 гг. В сумме изучили 749 статей.
Анализ принес результат, касающиеся видов исследовательских методов, применяемых для диагнозирования явлений в области поведения потребителей, тенденций к изменениям в их использовании, методов подбора и размера выборок для обследований, а также диапазона исследований и их многомерности. Труд может собой представлять источник информации об обследованиях потребителей как для исследователей этого поведения в общественных науках, так и для практики бизнеса.
Ключевые слова: метаанализ, поведение потребителей, исследовательские методы.
Коды JEL: C15, M31


Sylwester Białowąs
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Aleksandra Kaniewska-Sęba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykorzystanie eksperymentu frakcyjnego do optymalizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego

W testach narzędzi i przekazów marketingowych coraz częściej wykorzystywane są metody badawcze nie bazujące na deklaracjach (wywiady, ankiety), ale na pomiarze zachowań nabywców. Istotne stają się dane pochodzące z obserwacji (np. mystery shopper) i pomiarów fizjologicznych (np. neuromarketing). Natomiast, jak wynika z badań przeprowadzonych wśród menadżerów marketingu i pracowników agencji reklamowych, niewielka jest aktywność przedsiębiorstw w zakresie stosowania eksperymentów. Jedną z przeszkód może być luka w wiedzy, zwłaszcza o charakterze metodycznym, na temat możliwości wykorzystania tej metody badawczej (w szczególności schematów z wieloma zmiennymi) do testowania i doskonalenia przekazu oraz narzędzi komunikacji marketingowej.
Artykuł zawiera rozważania na temat zastosowania eksperymentu frakcyjnego do optymalizacji działań marketingowych. Zasadnicza część rozważań dotyczy odnosi się do przykładu zastosowania eksperymentu w ocenie wariantów e-mailingu promującego Studia Podyplomowe Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Słowa kluczowe: eksperyment frakcyjny, optymalizacja działań marketingowych, skuteczność marketingu bezpośredniego
Kody JEL: M31

Application of Fractional Experiment in Evaluation of Direct Marketing Effectiveness

When testing tools and marketing messages, the research methods not based on declarations but on the buyers behaviour measurement are increasingly popular. One can observe the growing importance of obtaining data from observations (e.g. mystery shopping) and physiological measurements (e.g. neuromarketing). Experiments, according to the research conducted among Polish marketing managers and employees of advertising agencies, are much less used in this field. One of the obstacles may be a methodological gap in knowledge about the application (in particular about schemes with many variables) in testing and improving marketing communication tools and messages. In the paper, we discuss the use of fractional experiment in optimising direct marketing efforts. We present an example of experiment usage to evaluate versions of promotional e-mailing of Postgraduate Studies in Sales Management at the Poznan University of Economics.
Key words: fractional experiment, optimisation of marketing activities, direct marketing efficiency.
JEL codes: M31

Использование фракционного эксперимента для оптимизации действий в области прямого маркетинга

В тестах маркетинговых инструментов и сообщений все чаще используются исследовательские методы, не базирующиеся на декларациях (интервью, опросы), а на измерении поведения покупателей. Существенными становятся данные из наблюдений (напр. тайный покупатель, англ. mystery shopper) и физиологических измерений (напр. нейромаркетинг). С другой стороны, как это вытекает из исследований, проведенных среди менеджеров маркетинга и работников рекламных агентств, невысока активность предприятий в области применения экспериментов. Одним из препятствий может быть брешь в знаниях, особенно методического характера, насчет возможностей использования этого исследовательского метода (в особенности схем со многими переменными) для тестирования и совершенствования сообщения и инструментов маркетинговой коммуникации.
Статья содержит рассуждения о применении фракционного эксперимента для оптимизации маркетинговых действий. Основная часть рассуждений касается примера применения эксперимента в оценке вариантов передачи сообщений, поощряющих последипломное обучение по управлению продажей в Экономическом университете в Познани.
Ключевые слова: фракционный эксперимент, оптимизация маркетинговых действий, действенность прямого маркетинга.
Коды JEL: M31