Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty1/2014 tom 2 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

1/2014 tom 2 (cz. 2)

Mirosława Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Eye tracking i wywiad kwestionaruszowy w badaniu jakości użytkowej serwisów internetowych

Celem rozważań jest prezentacja możliwości wsparcia badań ilościowych prowadzonych w oparciu o kwestionariusz przez pomiar fizjologiczny realizowany z zastosowaniem eye trackera. W artykule zaprezentowano rezultaty badań jakości użytkowej serwisów internetowych banków z wykorzystaniem kwestionariusza oraz eye trackera, a ponadto dokonano porównania badań eye trackingowych z metodą wywiadu w kontekście triangulacji metod badawczych.
Słowa kluczowe: eye tracking, jakość użytkowa serwisu internetowego, wywiad osobisty.
Kody JEL: M31

Eye Tracking and Personal Interview Based on a Questionnaire in the Measurement of Usability of Banks' Websites

The aim of this article is to present possibilities of support of research conducted with the use of questionnaire by physiological measuring using the eye tracker. This article presents the results of usability testing of banks' websites with the use of personal interviews and eye-tracking studies in the context of triangulation of research methods.
Key words: eye tracking, web usability, personal interview.
JEL codes: M31

Окулография и опрос в изучении потребительного качества интернет-сервисов

Цель рассуждений - представить возможности подкрепить количественные исследования, проводимые на основе вопросника, с помощью физиологического измерения, осуществляемого с применением окулографа. В статье представили результаты исследований по потребительному качеству интернет-сервисов банков с использованием вопросника и окулографа и, кроме того, провели сопоставление окулографических обследований с методом интервью в контексте триангуляции исследовательских методов.
Ключевые слова: окулография, потребительное качество интернет-сервиса, личное интервью.
Коды JEL: M31


Anna Myrda
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Segmentacja łańcuchów środków-celów w wywiadach drabinkowych - podejście sekwencyjne

Teoria środków-celów pozwala na wyjaśnianie zachowań konsumentów ich strukturami poznawczo-motywacyjnymi i dostarcza narzędzi badawczych umożliwiających dotarcie do tych struktur. Efektem przeprowadzenia wywiadów drabinkowych są zestawy sekwencyjnych danych jakościowych, które można wykorzystać w trakcie segmentacji. Celem rozważań jest wskazanie, czy i w jakim stopniu miary odległości wykorzystane w trakcie analizy skupień opartej na sekwencyjnych danych jakościowych wpływają na jej końcowe wyniki. Na potrzeby analiz wygenerowano zbiór składający się ze 120 obserwacji opisanych sekwencją danych złożoną z 3 elementów (A-K-W). Do wyznaczenia podobieństwa między obiektami użyto 6 miar odległości, do oceny zgodności uzyskanych podziałów zbioru wykorzystano skorygowany indeks Randa; dla każdego z podziałów zbioru wyliczono wartości jednej miary poprawności skupień. Z przeprowadzonych analiz wynika, że sposób wyznaczania podobieństwa między obiektami może wpłynąć na wyniki grupowania.
Słowa kluczowe: teoria środków-celów, wywiady drabinkowe, analiza skupień, segmentacja, miary odległości sekwencji.
Kody JEL: M31

Means-End Chains Segmentation in Laddering - Sequential Approach

Means-end theory is tool used for better understanding consumer decision - making by their cognitive structures and it provides research tools to reaching these structures. The results of the laddering interviews are sets of sequence qualitative data that can be used during segmentation. The purpose of the article was to show whether and to what extent the measure distances used in the cluster analysis based on the sequence data affect the final results of the analysis. For the purposes of analysis, dataset was generated - there were 120 observations described by sequence data composed of three elements (attribute, consequence, value; in the Figure: A-K-W). To determine the similarity between objects six distance measures were used, the adjusted Rand index was used to assess the compatibility of the partitions of the set; for each of the partitions of the simple measure of cluster correctness was calculated. The analyses show that the method of determining the similarity between objects can affect results of the clustering.
Key words: means-end theory, laddering, cluster analysis, segmentation, sequence dissimilarity measures.
JEL codes: M31

Сегментация цепочек средств-целей в интервью по методу леддеринга - секвенциальный подход

Теория средств-целей позволяет выяснить поведение потребителей их познавательно-мотивационными структурами и предоставляет исследовательские инструменты, благодаря которым можно отыскать эти структуры. Эффектом проведения интервью по методу леддеринга являются наборы секвенциальных качественных данных, которые могут быть использованы по ходу сегментации. Цель рассуждений - указать, влияют ли и в какой степени меры расстояния, использованные по ходу анализа кластеров, основанного на секвенциальных качественных данных, на его конечные результаты. Для нужд анализа создали перечень, состоящий из 120 наблюдений, описанных секвенцией данных, состоящей из 3 элементов (атрибут, последовательность, значение; на схеме: A-K-W). Для определения сходства между объектами использовали 6 мер расстояния, для оценки согласованности полученных распределений набора рассчитали исправленный индекс Ранда; для каждого из распределений набора рассчитали значения одной меры правильности кластеров. Проведенные анализы показывают, что способ определения сходства между объектами может повлиять на результаты группирования.
Ключевые слова: теория средств-целей, интервью по методу леддеринга, анализ кластеров, сегментация, меры расстояния секвенций.
Коды JEL: M31


Małgorzata Rószkiewicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Istota podejścia wielopoziomowego w kontekście badania struktury zależności między wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw i poziomem zaangażowania przedsiębiorstw w tworzenie aliansów oraz internacjonalizację prowadzonej działalności

W badaniu podjęto próbę rozpoznania związków wyników ekonomicznych polskich przedsiębiorstw średniej wielkości z poziomem ich zaangażowania we współpracę i internacjonalizację. W zrealizowanym podejściu badawczym zastosowano dane empiryczne odnoszące się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pochodzące z badania empirycznego przeprowadzonego w 2010 r. na losowej próbie warstwowej 310 przedsiębiorstw. Wyniki badania wskazują, że zarówno zaangażowanie we współpracę i internacjonalizację wykazuje znaczną zmienność w badanej grupie przedsiębiorstw. W identyfikacji struktury zależności między nimi i wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw oszacowano model regresji dwupoziomowej. Wyniki wskazują, że zaangażowanie w internacjonalizację jest moderatorem zależności między wynikami ekonomicznymi i zaangażowaniem we współpracę.
Słowa kluczowe: zaangażowanie we współpracę, zaangażowanie w internacjonalizację, wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, regresja dwupoziomowa.
Kody JEL: G14

Multilevel Approach to the Investigation of the Structure of Relationship between Economic Performance of Companies and Their Commitment to Internationalisation and Commitment to Cooperation

The study attempted to identify compounds of economic performance of Polish medium-sized companies to the level of their commitment to the cooperation and internationalisation. The research approach used empirical data relating to the sector of small and medium-sized enterprises in Poland from an empirical study conducted in 2010 on a stratified random sample of 310 companies. The results show that both constructs relating to commitment to cooperation and internationalisation exhibit considerable variability. The results show that commitment to internationalisation is a moderator of the relationship between economic performance of the companies and their commitment to cooperation. The two-stage regression model was estimated to show these relationships.
Key words: commitment to cooperation, commitment to internationalisation, economic performance of enterprises, two-stage regression.
JEL codes: G14

Суть многоступенчатого подхода в контексте изучения структуры зависимостей между экономическими результатами предприятий и уровнем вовлеченности предприятий в создание альянсов и в интернационализацию проводимой деятельности

В исследовании предприняли попытку выявить связи экономических результатов польских предприятий средней величины с уровнем их вовлеченности в сотрудничество и в интернационализацию. В выполненном исследовании применили эмпирические данные, относящиеся к сектору малых и средних предприятий в Польше, полученные по ходу эмпирического изучения, проведенного в 2010 г. на случайной стратифицированной выборке 310 предприятий. Результаты изучения показывают, что как вовлеченность в сотрудничество, так и в интернационализацию указывает значительную изменчивость в обследуемой группе предприятий. Выявляя структуру зависимостей между ними и экономическими результатами предприятий, оценили модель двухступенчатой регрессии. Результаты показывают, что вовлеченность в интернационализацию - модератор зависимостей между экономическими результатами и вовлеченностью в сотрудничество.
Ключевые слова: вовлеченность в сотрудничество, вовлеченность в интернационали-зацию, экономические результаты предприятий, двухступенчатая регрессия.
Коды JEL: G14


Mariusz Łapczyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bartłomiej Jefmański
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych

Celem opracowania jest przedstawienie wpływu liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych. Autorzy zbudowali modele hybrydowe łącząc metodę k-średnich z drzewami klasyfikacyjnymi CART. W analizie wykorzystano kilka zbiorów obserwacji pobranych z ogólnie dostępnych repozytoriów i tematycznie związanych z szeroko rozumianą działalnością marketingową przedsiębiorstw.
Przy wyborze optymalnej liczby skupień korzystano z miar: Calińskiego-Harabasza, Krzanowskiego-Lai, Davies'a-Bouldin'a, Hartigana oraz statystyki gap. Następnie zbudowano modele drzew klasyfikacyjnych traktując przynależność obiektu do skupienia jako dodatkową zmienną niezależną. Oceny rozwiązań dokonano za pomocą popularnych współczynników: dokładności, czułości, precyzji, średniej G (G mean) i miary F (F measure) oraz za pomocą wartości współczynnika lift dla pierwszego decyla zbioru testowego.
Słowa kluczowe: hybrydowe modele predykcyjne, mierniki oceny jakości klasyfikacji, jakość modeli predykcyjnych, metoda k-średnich, drzewa klasyfikacyjne CART.
Kody JEL: C2, M31

Impact of Clusters' Number on Performance of Hybrid Predictive Models

The goal of this paper is to present the impact of the number of clusters on the performance of hybrid predictive models. The authors constructed a hybrid model combining the k-means algorithm with decision trees (CART algorithm). The study is based on several datasets downloaded from popular repositories and related to the marketing activity of companies. In the first stage, objects were clustered by using the k-means algorithm. While choosing the optimal number of clusters, authors decided to utilise popular cluster validity measures: the Calinski-Harabasz index, the Krzanowski-Lai index, the Davies-Bouldin index, the Hartigan index and gap statistics. In the second stage, the C&RT algorithm was applied, treating the cluster membership of objects as a new independent variable. The performance of models was evaluated by using popular measures such as accuracy, precision, recall, G-mean, F-measure and lift in the first decile.
Key words: hybrid predictive models, cluster validity measures, performance of models, k-means algorithm, CART.
JEL codes: C2, M31

Влияние числа кластеров на качество прогнозных гибридных моделей

Цель разработки - представить влияние числа кластеров на качество прогнозных гибридных моделей. Авторы построили гибридные модели, объединяя метод k-средних с классификационными деревьями CART. В анализе использовали несколько наборов наблюдений, взятых из общедоступных репозиториев и тематически связанных с маркетинговой деятельностью предприятий в широком смысле.
При выборе оптимального числа кластеров пользовались следующими мерами: индексом Цалиньского-Харабаша, Кшановского-Лаи, Дейвиса-Боулдина, Хартигана и статистиками «gap». Затем построили модели классификационных деревьев, считая принадлежность объекта ко кластеру в качестве дополнительной независимой переменной. Оценку решений провели с помощью популярных коэффициентов: точности, чувствительности, четкости, средней величины G (G mean) и меры F (F measure), а также с помощью значения коэффициента «lift» для первого дециля тест-набора.
Ключевые слова: гибридные прогнозные модели, измерители оценки качества классификации, качество прогнозных моделей, метод k-средних, классификационные деревья CART.
Коды JEL: C2, M31


Kamila Pilch, Adam Sagan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych

Artykuł jest poświęcony zastosowaniom wielorakiej analizy czynnikowej do oceny wizerunków miast sędziów kompetentnych w badaniach jakościowych. Metoda ta należy do rodziny metod hybrydowych łączących ilościową analizę danych pochodzących z nielicznych wywiadów eksperckich lub ocen sędziów kompetentnych. Badania jakościowe zostały przeprowadzone wśród reprezentantów-ekspertów występujących w rolach społecznych rodowitego mieszkańca, pracownika naukowego, polityka, turysty, pracownika administracji i bizneswoman. Dotyczyły oceny, na podstawie ujawnionych za pomocą wolnych list miast-stolic Polski (Krakowa - stolica naukowo-kulturalna, Warszawy - stolica administracyjna, Wrocławia - stolica biznesowo-technologiczna oraz Gdańska - stolica turystyczno-rozrywkowa).
Słowa kluczowe: badania wizerunku miast, wieloraka analiza czynnikowa.
Kody JEL: C38, M31

The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research

The article is devoted to the applications of multiple factor analysis (MFA) to assess the evaluation of the city image in qualitative research. MFA belongs to the family of hybrid methods combining quantitative analysis of data based on a small number of expert interviews. Qualitative research was conducted among representatives of experts playing the social roles of native inhabitant, scientist, politician, tourist, administration official and businesswoman. The research was undertaken on cities that serve as scientific, cultural, administrative, business and technology, tourism and entertainment "capitals" of Poland.
Key words: city image, multiple factor analysis.
JEL codes: C38, M31

Многомерный факторный анализ в качественном изучении имиджа

Статья посвящена применениям многомерного факторного анализа для оценки имиджей городов судьями, компетентными в качественных исследованиях. Этот метод относится в семейству гибридных методов, объединяющих количественный анализ данных, получаемых из немногочисленных интервью с экспертами или из оценок компетентных судей. Качественные исследования провели среди представителей-экспертов, выступающих в общественных ролях коренного жителя, научного сотрудника, политика, туриста, работника администрации и женщины-бизнесмена. Они касались оценки на основе выявленных с помощью свободных списков городов-столиц Польши: Кракова (научно-культурная столица), Варшавы (административная столица), Вроцлава (бизнес-технологическая столица) и Гданьска (туристическо-развлекательная столица).
Ключевые слова: исследования имиджа городов, многомерный факторный анализ.
Коды JEL: C38, M31


Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
Uniwersytet Opolski

Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniu zachowań komunikacyjnych Opolan

W dobie zmian zachowań konsumentów, często spotykamy się z koniecznością określenia głównych czynników mających na nie wpływ. Rozważając zachowania komunikacyjne istotne jest określenie preferencji mieszkańców danego obszaru, uwzględniających cechy komunikacji zbiorowej. Do najważniejszych cech mających wpływ na wybór środka zaliczyć można czas trwania podróży, częstotliwość i punktualność kursowania środków komunikacji miejskiej.
Celem opracowania jest ukazanie możliwości stosowania analizy czynnikowej jako metody pozwalającej na badanie wzajemnych zależności między zmiennymi, wykrycie ukrytych relacji między nimi. Wykorzystując analizę czynnikową można sprawdzić, czy możliwe jest wyodrębnienie kilku ogólnych, ukrytych czynników, warunkujących stosunek respondentów do komunikacji zbiorowej.
Słowa kluczowe: analiza czynnikowa, zachowania komunikacyjne.
Kody JEL: M31, B41, C87, D12

Use of the Factor Analysis in the Study of Transportation Behaviours of Opole Citizens

In the world today, we often have to determine the factors which influence on the consumer behaviour. Considering the transportation behaviour, it is important to specify preferences of inhabitants of a given area in the field of characteristics of public transport. The most important features that affect the choice of public transport include the duration of the trip, the frequency and punctuality of public transport. The aim of this paper is to show the possibility of using the factor analysis as a method to study the interactions between variables, detection of hidden relationships between them. Using the factor analysis there is possibility to check some general, hidden factors determining the respondents' attitudes to public transport.
Key words: factor analysis, transportation behaviours.
JEL codes: M31, B41, C87, D12, C0

Использование факторного анализа в изучении транспортного поведения жителей г. Ополе

В эпоху изменений поведения потребителей мы часто встречаемся с необходимостью определения основных факторов, оказывающих влияние на это поведение. При обсуждении транспортного поведения существенно определение предпочтений жителей данной территории, учитывающих свойства публичного транспорта. К основным чертам, оказывающим влияние на выбор средства транспорта, можно отнести длительность поездки, частотность и пунктуальность курсирования средств городского транспорта. Цель разработки - указать возможности применять факторный анализ в качестве метода, позволяющего изучать взаимозависимости между переменными, выявить скрытые отношения между ними. Используя факторный анализ, можно проверить, возможно ли обособление нескольких общих, скрытых факторов, обусловливающих отношение респондентов к публичному транспорту.
Ключевые слова: факторный анализ, транспортное поведение.
Коды JEL: M31, B41, C87, D12


Józef Garczarczyk, Marek Mocek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Metoda barometrów ekonomicznych w prognozowaniu koniunktury gospodarczej (na przykładzie rynku usług ubezpieczeniowych)

W rozwoju każdej gospodarki występują zmiany w poziomie aktywności gospodarczej, które przejawiają się w mniej i bardziej regularnych wahaniach koniunkturalnych. Znajomość tych wahań, a więc czasu ich trwania, amplitudy wahań, a zwłaszcza momentu wystąpienia punktów zwrotnych w cyklu koniunktury mają niebagatelne znaczenie dla prowadzenia racjonalnej polityki gospodarczej zarówno w skali całego państwa, jak i poszczególnych przedsiębiorstw. Istnieje wiele metod badania koniunktury, a jedną z nich jest metoda barometrów ekonomicznych. Zatem celem rozważań jest omówienie podstaw metodycznych tej metody, uzupełnione przykładami skonstruowanych barometrów dotyczących sektora usług ubezpieczeniowych. Część empiryczną artykułu metodologiczno-badawczego oparto na danych statystycznych charakteryzujących rynek finansowy w Polsce, a także danych jakościowych pochodzących z badań metodą testu koniunktury prowadzonych przez Katedrę Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przez Główny Urząd Statystyczny.
Słowa kluczowe: koniunktura, metoda barometrów ekonomicznych, komponenty barometrów, rynek usług ubezpieczeniowych.
Kody JEL: E32, G22

The Economic Barometers Method in Forecasting Economic Situation (on the Example of the Market for Insurance Services)

In development of every economy, there take place changes in the level of economic activity, which manifest themselves in more or less regular economic fluctuations. Knowledge of those fluctuations, hence their duration, amplitude of fluctuations, and especially of the moment of occurrence of turning points in the business cycle, are of nontrivial importance for carrying out a reasonable economic policy both in the scale of entire state and individual enterprises. There are many methods of business research, and one of them is the method of economic barometers. Therefore, an aim of considerations is to discuss methodological grounds of this method, supplemented with examples of the constructed barometers related to the sector of insurance services. The empirical part of the methodological and research article is based on the statistical data describing the financial market in Poland as well as the qualitative data provided by surveys by the method of business trend survey carried out by the Chair of Marketing Research of the Poznań University of Economics.
Key words: economic situation, method of economic barometers, barometers components, market for insurance services.
JEL codes: E32, G22

Метод экономических барометров в прогнозировании экономической конъюнктуры (на примере рынка страховых услуг)

В развитии любой экономики выступают изменения в уровне экономической активности, которые проявляют себя в более и менее регулярных конъюнктурных колебаниях. Знание этих колебаний, следовательно и времени их продолжения, амплитуды колебаний и, в особенности, момент выступления переломных точек в цикле конъюнктуры имеют незаурядное значение для осуществления рациональной экономической политики как в масштабах всей страны, так и отдельных предприятий. Существует много методов изучения конъюнктуры, а одним из них является метод экономических барометров. Следовательно, целью рассуждений является обсуждение методических основ этого подхода, дополненное примерами построенных барометров, касающихся сектора страховых услуг. Эмпирическая часть методологической и исследовательской статьи основана на статистических данных, характеризующих финансовый рынок в Польше, а также на качественных дынных, взятых из исследований по методу теста конъюнктуры, проводимых Кафедрой маркетинговых исследований Экономического университета в Познани, а также Центральным статистическим управлением.
Ключевые слова: конъюнктура, метод экономических барометров, компоненты барометров, рынок страховых услуг.
Коды JEL: E32, G22


Sylwester Białowąs
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Hierarchia motywów oszczędzania
W literaturze ekonomicznej można znaleźć wiele opracowań dotyczących motywów oszczędzania. Publikacje zawierające materiał empiryczny na ogół powstają na podstawie badań ilościowych, mniej publikacji odwołuje się do badań jakościowych. W artykule przedyskutowano wyniki z obydwu typów badań. Celem rozważań jest wyodrębnienie na podstawie przeglądu literatury motywów oszczędzania, uporządkowanie ich hierarchii oraz zbadanie kontekstów ich występowania. Materiałem empirycznym były dwa badania ilościowe przeprowadzone wśród gospodarstw domowych oraz badania jakościowe przeprowadzone wśród studentów i osób pracujących. Cele realizowano przez krytyczny przegląd literatury (ustalenie spójnej propozycji badawczej łączącej różne podejścia), własne badania ilościowe (określenie hierarchii motywów) oraz badania jakościowe (potwierdzenie występowania motywów, ich głębsze zrozumienie oraz kontekst).
Słowa kluczowe: eksperyment frakcyjny, efektywność marketingu bezpośredniego.
Kody JEL: D12, M31

Hierarchy of Motives for Savings

In the economic literature, one can find many studies concerning motives for savings. Publications containing an empirical material usually originate on the basis of quantitative research; fewer publications refer to qualitative research. In his article, the author discussed findings of both types of research. An aim of considerations is to separate, based on the review of literature, the motives for saving, to arrange their hierarchy and to survey the contexts of their occurrence. The empirical materials were two quantitative research surveys carried out among households as well as qualitative research carried out among students and employees. The aims were being fulfilled by way of critical review of the literature (establishment of a coherent research proposal combining various approaches), own quantitative research (determination of the hierarchy of motives) as well as qualitative research (confirmation of motives occurrence, in-depth understanding thereof and the context).
Key words: fractional experiment, direct marketing effectiveness.
JEL codes: D12, M31

Иерархия мотивов осуществления сбережений

В экономической литературе можно найти много разработок, касающихся мотивов осуществления сбережений. Публикации, содержащие эмпирический материал, как правило, возникают на основе количественных исследований, меньше публикаций ссылаются на качественные исследования. В статье обсудили результаты обоих типов исследований. Цель рассуждений - выделить на основе обзора литературы мотивы экономии, упорядочить их иерархию и изучить контексты их выступления. Эмпирическим материалом были два количественных исследования, проведенных среди домохозяйств, и качественные исследования, проведенные среди студентов и трудящихся. Цели осуществляли путем критического обзора литературы (определение когезионной исследовательской пропорции, объединяющей разные подходы), собственных количественных исследований (определение иерархии мотивов), а также качественных исследований (подтверждение выступления мотивов, более глубокое понимание их и контекст).
Ключевые слова: фракционный эксперимент, эффективность директ-маркетинга.
Коды JEL: D12, M31


Mariusz Łapczyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów

Celem rozważań jest próba połączenia modeli sekwencji z modelami graficznymi. Wynikiem analizy sekwencji jest często bardzo liczny zbiór reguł „jeżeli poprzednik to następnik". Ich liczba jest większa od liczby reguł asocjacyjnych (o tej samej postaci i zbliżonych miarach jakości), ponieważ w przypadku sekwencji ważna jest kolejność występowania elementów poprzednika lub następnika. Problemem w tego typu badaniach bywa uogólnienie wyników badań i graficzna prezentacja sekwencji. Przykład opisany w artykule dotyczy sekwencji wybieranych produktów w sklepie internetowym. Zestaw reguł sekwencyjnych został przekształcony i poddany dalszej analizie za pomocą analizy sieciowej.
Słowa kluczowe: analiza wzorców zachowań internautów, odkrywanie sekwencji, analiza sieciowa.
Kody JEL: C18, M31

Visualisation of Sequence Rules in Web Usage Mining

This article attempts to combine sequence rules with graphical models. The result of sequence analysis is often a very large set of rules "if A, then B". Their number is always greater than the number of association rules because the difference between them lies in the order of appearance of items in the body or head of the rule. In the case of sequential rules the difference between antecedents (A and B as well as B and A) has its unique interpretation since the element that appears in the rule as the first has been purchased first. Generalisation of results and graphical representation of the sequences is often problematic. The example in this paper refers to the sequences of selected products in the online store. The author tried to find solution to this problem. The set of sequence rules was transformed for further analysis by using social network analysis.
Key words: web usage mining, sequence discovery, social network analysis.
JEL codes: M31, C18

Визуализация секвенциальных правил в анализе поведения интернавтов

Цель рассуждений - попытка объединить модели секвенций с графическими моделями. Результатом анализа секвенций часто является весьма многочисленный набор правил типа «если предшественник, то последователь». Их число больше числа ассоциативных правил (такой же формы и с близкими мерами качества), поскольку в случае секвенции важна очередность выступления элементов предшественника или последователя. Проблемой в такого рода исследованиях бывает обобщение результатов исследований и графическое представление секвенций. Пример, описанный в статье, касается секвенций выбираемых продуктов в интернет-магазине. Набор секвенциальных правил был преобразован и подвержен дальнейшему анализу с помощью сетевого анализа.
Ключевые слова: анализ моделей поведения интернавтов, открытие секвенций, сетевой анализ.
Коды JEL: C18, M31