Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty1/2014 tom 2 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

1/2014 tom 2 (cz. 3)

Bartłomiej Jefmański
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rozmyta metoda Webqual i jej zastosowanie w ocenie internetowych serwisów informacyjnych

W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji metody WebQual z zastosowaniem zbiorów rozmytych. Punktem wyjścia w opracowaniu metody było przyjęcie założenia, że opinie respondentów są subiektywne oraz niejednoznaczne i powinny być wyrażone za pomocą zbiorów rozmytych. Dokonano transformacji odpowiedzi respondentów z pięciopunktowej szacunkowej skali pomiaru do postaci liczb rozmytych o trójkątnej funkcji przynależności. Scharakteryzowano sposób szacowania rozmytego indeksu WebQual bazując na operacjach arytmetycznych na liczbach rozmytych. Proponowane narzędzie testowano w ocenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Słowa kluczowe: jakość usług internetowych, rozmyty WebQual, rozmyty indeks WebQual.
Kody JEL: C1, M31

Fuzzy WebQual Method and Its Application in an Assessment of Information Websites

The article describes a modification of the WebQual method using fuzzy sets. The starting point in the development of the method was the assumption that the respondents' opinions are subjective and ambiguous and should be expressed using fuzzy sets. They have been transformed from a five-point measurement scale to triangular fuzzy numbers. The paper presents the estimation of the fuzzy WebQual index based on arithmetic operations for fuzzy numbers. The proposed method was tested in an evaluation of the Central Statistical Office website.
Key words: internet services quality, fuzzy WebQual, fuzzy WebQual index.
JEL codes: C1, M31

Нечеткий (размытый) метод WebQual и его применение в оценке информационных интернет-сервисов

В статье представили предложение модификации метода WebQual с применением нечетких (размытых) множеств. Отправной точкой в разработке метода было принятие предположения, что мнения респондентов субъективны и неоднозначны и должны быть выражены с помощью размытых множеств. Провели видоизменение ответов респондентов из пятибалльной оценочной шкалы измерения в вид размытых чисел с треугольной функцией принадлежности. Охарактеризовали способ оценки размытого индекса WebQual, базируясь на арифметических операциях на размытых числах. Предлагаемый инструмент тестировали в оценке вебсайта Центрального статистического управления.
Ключевые слова: качество интернет-услуг, размытый WebQual, размытый индекс WebQual.
Коды JEL: C1, M31


Robert Wolny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Szacowanie popytu na e-usługi przy zastosowaniu funkcji Törnquista

Celem rozważań jest przedstawienie praktycznego wykorzystania modelowania ekonometrycznego w badaniach nad zachowaniami e-konsumentów. W artykule pokazano wykorzystanie funkcji Törnquista do szacowania popytu konsumentów na e-usługi, w tym określanie poziomu minimalnego dochodu, przy którym popyt ujawnia się oraz poziomu nasycenia e-usługami. Modelowanie ekonometryczne przedstawiono na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektów badawczych: Rynek e-usług w Polsce. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju oraz E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań, sfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Słowa kluczowe: e-usługi, szacowanie popytu, funkcje Törnquista.
Kody JEL: C2, M31

The Use of Törnquist Functions to Estimating of Demand for E-Services

The main aim of the article is to show usage of non-linear function in modelling demand for e-services. The article shows using Törnquist FUNCTIONS TO ESTIMATE the demand for e-services, including determination of the minimum income level, at which demand shall be disclosed, and the saturation level of e-services. Econometric modelling is based on the results of research conducted in two research projects: Market of E-Services in Poland - Functioning and Development Directions and E-Consumers in Europe. Comparative Analysis of Behaviour financed by the National Science Centre.
Key words: e-services, demand estimation, Törnquist functions.
JEL codes: C2, M31

Оценка спроса на э-услуги с применением функций Торнквиста

Цель рассуждений - представить практическое использование эконометрического моделирования в обследованиях поведения э-потребителей. В статье показали использование функций Торнквиста для оценки спроса потребителей на э-услуги, в том числе определение уровня минимального дохода, при котором выявляется спрос, а также уровня насыщения э-услугами. Эконометрическое моделирование представили на основе результатов исследований, проведенных в рамках исследовательских проектов: Рынок э-услуг в Польше. Функционирование и направления развития, а также Э-потребитель в Европе. Сопоставительный анализ поведения, финансированных за счет средств польского Национального центра науки.
Ключевые слова: э-услуги, оценка спроса, функции Торнквиста.
Коды JEL: C2, M31