Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty6/2014
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

6/2014

Kraje o najwyższej pozycji w światowych łańcuchach wartości dodanej

Wojciech Mroczek

Charakterystyczną cechą współczesnego handlu międzynarodowego jest wysoki udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie poszczególnych krajów. W praktyce oznacza to, że do powstania finalnego produktu przyczynia się coraz więcej fabryk zlokalizowanych w różnych krajach. W efekcie coraz mniej jest takich towarów, które od początku do końca powstają w jednym kraju.
Struktura tworzenia wartości dodanej (WD) w poszczególnych krajach może wskazać (w pewnym uproszczeniu), jakie miejsce w hierarchii międzynarodowych sieci dostaw zajmują poszczególne kraje. Według często przywoływanej w literaturze koncepcji funkcjonowania łańcuchów wartość dodanej - tzw. krzywej uśmiechu, najwięcej korzyści z handlu realizowanego w ramach sieci dostaw odnoszą kraje o największym wkładzie usług. Natomiast zadania związane z przetwórstwem przemysłowym, traktowane jako mniej zyskowne, przenoszone są często z krajów rozwiniętych do rozwijających się.
Na podstawie analizy struktury wartości dodanej w handlu międzynarodowym można przyjąć z pewnym uproszczeniem, że na początku międzynarodowych procesów produkcji znajdują się te kraje, które eksportują krajową wartość dodaną wytworzoną w usługach do innych krajów, które następnie wykorzystują ją w swoim eksporcie towarów. Zdecydowanie największymi eksporterami usług, które tworzą WD w eksporcie towarów innych krajów, są duże gospodarki rozwinięte - Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Łącznie na sześć wymienionych gospodarek przypadało w 2009 r. 46% światowego eksportu WD wytworzonej w usługach i wykorzystywanej w eksporcie towarów innych krajów.
Słowa kluczowe: usługi, międzynarodowe sieci dostaw, kraje rozwinięte, kraje rozwijające się, fragmentaryzacja produkcji.
Kody JEL: F14, F63, O14.


Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej

Łukasz Ambroziak, Krzysztof Marczewski

Artykuł analizuje zmiany w handlu zagranicznym Polski w latach 1995-2011 z punktu widzenia generowanych przez ten handel strumieni wartości dodanej. Podstawowym źródłem danych była baza WIOD (World Input-Output Database). Zbadane zostały zmiany struktury polskiego handlu według źródeł pochodzenia wartości dodanej oraz źródeł jej przeznaczenia, a w szczególności zmiany udziału zagranicznej wartości dodanej (a tym samym krajowej wartości dodanej) w polskim eksporcie oraz zmiany udziału krajowej wartości dodanej, zawartej ponownie w eksporcie innych krajów. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż między latami 1995 i 2011 udział krajowej wartości dodanej w eksporcie Polski zmalał o ok. 16 pkt. proc. Tym samym Polska znalazła się wśród krajów UE, których zaangażowanie w globalne łańcuchy wartości w badanym okresie wzrosło najbardziej, przede wszystkim jako odbiorcy części i komponentów do produkcji proeksportowej.
Słowa kluczowe: wartość dodana, globalne łańcuchy wartości, handel zagraniczny, Polska, WIOD.
Kody JEL: F14, F62.


Budowa polskiej gospodarki internetowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Sylwia Talar

Celem opracowania jest ocena wpływu członkostwa w UE na rozwój Polski poprzez pełne wykorzystanie potencjału Internetu. Integracja europejska na obecnym etapie jej zaawansowania obliguje kraje członkowskie do koordynacji wewnętrznej polityki gospodarczej, co oznacza konieczność uwzględnienia w polityce prowadzonej na szczeblu krajowym celów zapisanych w ogólnoeuropejskich strategiach wzrostu społeczno-gospodarczego (np. Europa 2020). Artykuł ma charakter badawczy i poza wyjaśnieniem istoty gospodarki internetowej obejmuje krytyczną analizę najważniejszych strategii rozwoju Polski mających przedstawiać wizję (kierunki) rozwoju i priorytety polityki państwa w długo- i średniookresowej perspektywie, analizę porównawczą obecnie realizowanej koncepcji wykorzystania potencjału Internetu z koncepcją gospodarki internetowej, ocenę skuteczności osiągania przez Polskę wyznaczonych celów, a także ocenę działań samej UE podejmowanych w tym zakresie. UE ułatwia od strony regulacyjnej i finansowej rozwój w Polsce infrastruktury internetowej i zwiększenie jej wykorzystania, ale równocześnie utrudnia tworzenie własnych wizji i planów rozwoju.
Słowa kluczowe: gospodarka internetowa, cyfryzacja, strategie rozwoju, Polska.
Kody JEL: O20, O38, O52.


Europejski system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego - mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego czy biurokratycznego?

Paweł Drobny

Procesy takie jak starzenie się społeczeństwa oraz brak siły roboczej i ich konsekwencje dla rynku pracy i gospodarki skłoniły Unię Europejska (UE) do podjęcia działań, które mogą doprowadzić do poważnych zmian w procesie edukacji. Polegają one na wprowadzeniu w państwach członkowskich zgodnych ze sobą krajowych systemów kwalifikacji, które wsparłyby realizację idei uczenia się przez całe życie. Problem poruszony w artykule dotyczy tylko części tych działań, tj. walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
Celem artykułu jest próba pokazania, że wprowadzanie systemu walidacji w Polsce zgodnie z wytycznymi UE jest nieadekwatne do potrzeb rynku pracy i bezzasadne. Dubluje bowiem istniejący już system i nie przyczynia się do powstawania nowego kapitału ludzkiego, a zatem jest także kosztowne, ponieważ podnosi koszty inwestycji w kapitał ludzki. Może ponadto zwiększać zakres biurokracji.
W pracy wykorzystano metody badawcze w postaci analizy dokumentów i danych statystycznych, rozwiązania problemu w oparciu o konstrukcje myślowe oraz metodę interpretacji humanistycznej. Wykazano, że proponowany przez Unię Europejską system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego opiera się na błędnej koncepcji kapitału ludzkiego i nie jest procesem jego tworzenia. Stanowi on natomiast potencjał rozwoju biurokracji. Ponadto jego aplikacja na gruncie polskim jest nieadekwatna do potrzeb edukacyjnych Polaków i może przyczynić się do zasadniczych i szkodliwych zmian w całym systemie edukacji.
Słowa kluczowe: walidacja, kapitał ludzki, rynek pracy, kształcenie nieformalne, kształcenie pozaformalne.
Kody JEL: A13, J08, I21, I25, I29.


Kompleksowa umowa o współpracy gospodarczej i handlowej - nowy wymiar relacji Unii Europejskiej z Kanadą

Grzegorz Mazur

We wrześniu 2014 r. przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Kanady zaprezentowali oficjalnie tekst Kompleksowej umowy gospodarczej i handlowej (Comprehensive Trade and Economic Agreement - CETA). Nowa umowa jest kolejnym dwustronnym porozumieniem o wolnym handlu wynegocjowanym przez UE, w tym pierwszym z krajem należącym do grupy G-7. Negocjacje nad nową umową trwały pięć lat. Wśród najważniejszych kwestii spornych znalazły się m.in. eksport europejskich serów do Kanady i eksport kanadyjskiej wołowiny na rynek UE. Zgodnie z umową, najpóźniej w ciągu siedmiu lat od jej wejścia w życie, bezcłowy handel powinien objąć wszystkie towary przemysłowe i rybołówstwa oraz większość produktów rolnych. Porozumienie, oprócz głębokiej liberalizacji handlu towarami i usługami, reguluje także kwestie dostępu do sektora zamówień publicznych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym wzajemną ochronę inwestycji. Szczególnie ta ostatnia kwestia budzi w dalszym ciągu sprzeciw niektórych środowisk i polityków, co może negatywnie wpłynąć na proces ratyfikacji i opóźnić moment wejścia w życie nowego porozumienia.
Słowa kluczowe: UE, strefa wolnego handlu, CETA, liberalizacja handlu.
Kody JEL: F02, F10, F13, F15, F40.