Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójAbstrakty4/2014
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Numery archiwalne
English

 

4/2014

JAN W. WIKTOR
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wspólny rynek europejski - konsekwencje dla konsumpcji w Polsce. Morfologia zależności

W artykule podjęte zostały rozważania nt. związków i zależności między wspólnym rynkiem Unii Europejskiej a szeroko rozumianą, ujmowaną agregatowo, sferą konsumpcji w Polsce. Zmierza on do ukazania potencjalnego wpływu i konsekwencji modelowej konstrukcji wspólnego rynku jako formy integracji regionalnej, jego zasad i identyfikowalnych efektów dla sfery gospodarki, rynku i konsumpcji. Artykuł może być tłem i stanowić płaszczyznę identyfikacji przyczyn i przesłanek określonego kształtu sfery realnej konsumpcji w Polsce w ostatnich dziesięciu latach, w pierwszym okresie obecności Polski w strukturach unijnych.
Słowa kluczowe: rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, zasady, wolności wspólnego rynku, sfera konsumpcji.
Kody JEL: E20, F02, F15

The Single European Market - Consequences for Consumption in Poland. Morphology of Dependences

In his article, the author undertook considerations on relations and dependences between the single market of the European Union and the sphere of consumption, in a broad sense and treated in an aggregate way, in Poland. He intends to show the potential impact and consequences of the model construction of the single market as a form of regional integration, its principles and identifiable effects for the sphere of economy, market and consumption. The article may be a background and a base for identification of reasons and premises of a definite shape of the sphere of real consumption in Poland in the recent ten years, in the first period of Poland's membership in the EU structures.
Key words: European Union single market, principles, single market's freedoms, sphere of consumption.
JEL codes: E20, F02, F15


ŁUKASZ IWASIŃSKI
Uniwersytet Warszawski

Co to znaczy konsumować? Próba definicji pojęcia konsumpcji

Konsumpcja stała się jednym z centralnych pojęć w zachodniej kulturze. Kategorię tę, choć tak istotną dla współczesnej kultury, trudno jednoznacznie zdefiniować. Opierając się na literaturze przedmiotu, w artykule przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem tego pojęcia. Stwierdzono, że nie ma zgody co do definicji konsumpcji. W różnych jej ujęciach nacisk kładziony jest na jeden z trzech czynników: zaspokajanie potrzeb; utratę wartości konsumowanego dobra, jego zużycie; akt kupna. Wartość artykułu wynika ze wskazania różnych sposobów pojmowania konsumpcji i zwrócenia uwagi na możliwość szerokich zastosowań tej kategorii dla opisu współczesnej rzeczywistości społecznej.
Słowa kluczowe: konsumpcja, spożycie, kupno, rynek.
Kody JEL: A14, A13, B10, D11, E20

What Does It Mean to Consume? An Attempt to Define the Notion of Consumption

Consumption has become one of the central notions in the western culture. This category, though so important for the contemporary culture, can hardly be defined explicitly. Based on the subject literature, the author in his article carried out discussion on the importance of this notion. He stated there was no consent as to the definition of consumption. In different approaches to it, an emphasis is made on one of the three factors: meeting needs; loss of value of the consumed good, its depletion; act of purchase. Value of the article results from the indication of various ways of understanding consumption and paying attention to the possibility of wide applications of this category for description of the contemporary social reality.
Key words: consumption, purchase, market.
JEL codes: A14, A13, B10, D11, E20


ROBERT NOWACKI
IBRKK ‒ Warszawa

Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji

Propagowana w świecie polityki gospodarczej idea zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji, rosnąca intensywność konkurencji, a także wzrost świadomości społecznej w tym zakresie stawiają przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania związane z oddziaływaniem na konsumentów. Dążąc do zwiększenia jego skuteczności, wykorzystują one różnorodne rozwiązania, mające na celu podkreślenie troski o rozwój współczesnego świata i dobro społeczeństw. Jednym z takich działań, wpisujących się w szeroko pojmowaną społeczną odpowiedzialność biznesu, jest przedstawianie siebie i swoich produktów jako przyjaznych środowisku naturalnemu. Na płaszczyźnie komunikacji marketingowej coraz częściej dostrzec można przejawy wykorzystywania argumentacji proekologicznej. W przekazach reklamowych różnych produktów, poczynając od artykułów żywnościowych, a na usługach inwestycyjnych kończąc, reklamodawcy coraz chętniej sięgają po różnego rodzaju zabiegi, mające podkreślić ekologiczny charakter oferty i wykazać tym samym przewagę nad produktami konkurencyjnymi. Artykuł ma charakter badawczy. Podstawą rozważań są wyniki badań ilościowych prowadzonych przez autora w 2013 r. wśród populacji odbiorców reklamy w wieku powyżej 15 lat. Wyniki pokazują relatywnie dużą wrażliwość społeczeństwa na obecność wątków ekologicznych w reklamie. Są one zauważane i zapamiętywane, choć nie zawsze wpływają na rzeczywiste zachowania konsumentów. Charakterystyczne jest, że wysoka zauważalność i akceptacja dotyczy przekazów odwołujących się raczej do emocjonalnego i symbolicznego traktowania ekologii czy natury, natomiast w kontekście wpływu na ocenę wiarygodności i procesy decyzyjne wyraźnie lepiej oceniane są komunikaty oparte na treściach racjonalnych i poparte konkretnymi danymi czy wynikami badań.
Słowa kluczowe: reklama, motywy ekologiczne w reklamie, oddziaływanie reklamy na konsumenta, zachowania konsumenta, zrównoważona konsumpcja.
Kody JEL: D10, D12, M14, M37, Q56

Ecological Motives in Advertising and the Idea of Sustainable Consumption

The promoted in the world of economic policy idea of sustainable development and sustainable consumption, the growing intensity of competition as well as the growth of social awareness in this respect put before enterprises new challenges connected with impact on consumers. Striving to increase its effectiveness, they make use of various solutions aimed at emphasising the concern about development of the contemporary world and social welfare. One of such activities, being a part of the corporate social responsibility in a broad sense, is to present oneself and one's products as natural environment-friendly. In the plain of marketing communication, more and more often it is possible to see the symptoms of use of the proecological argumentation. In advertising messages related to various products, starting from foods and ending on investment services, advertisers more and more readily reach for various procedures aimed at emphasising the ecological nature of the offer and thus at showing advantage over competitive products. The article is of the research nature. The basis for considerations is findings of quantitative surveys carried out by the author in 2013 among the population of advertising recipients aged 15+. The findings show a relatively high sensitivity of the society to the presence of ecological elements in advertising. They are noticed and remembered, though not always affect the real consumer behaviours. It is specific that the perception and acceptance concerns the messages rather referring to the emotional and symbolic treatment of ecology or nature, whereas in the context of impact on assessment of reliability and the decision-making processes clearly better are assessed the messages based on rational contents and backed by specific data or research findings.
Key words: advertising, ecological motives in advertising, advertising impact on the consumer, consumer behaviours, sustainable consumption.
JEL codes: D10, D12, M14, M37, Q56


NATALIA SZUBSKA-WŁODARCZYK
Uniwersytet Łódzki

Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu

Jedną z determinant rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw jest konsumpcjonizm, rozumiany jako świadoma realizacja nieuzasadnionej potrzebami konsumpcji dóbr i usług, bez respektowania kosztów społecznych i ekologicznych. W artykule poruszono kwestie możliwości upowszechnienia konsumpcji produktów Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). Celem artykułu jest określenie czynników, mających wpływ na skłonność do zakupu produktów Sprawiedliwego Handlu. Opierając się na badaniu przeprowadzonym wśród łódzkich konsumentów, podjęto próbę wskazania zmiennych determinujących ich zachowania jako nabywców produktów spożywczych.
Analiza została przeprowadzona na podstawie modelu probitowego, określającego zmienne wpływające na popyt na produkty Sprawiedliwego Handlu. Wykazano, że cena jest główną determinantą wpływającą na ich wybór. Duży wpływ ma również wiek respondenta i poziom wykształcenia.
Słowa kluczowe: konsument, zrównoważona konsumpcja, produkty Sprawiedliwego Handlu.
Kody JEL: D12, I3, O10

Analysis of Demand for Fair Trade Products

One of the determinants of the civilizational development of societies is consumerism understood as implementation of consumption of goods and services not justified by needs, without respecting social and ecological costs. In her article, the author touched the issues of the possibility to popularise consumption of Fair Trade products. An aim of the article is to define the factors affecting the propensity to buy Fair Trade products. Based on a survey carried out among Łódź consumers, she attempted to indicate the variables determining their behaviour as food products purchasers.
The analysis was carried out on the basis of the probit model describing the variables affecting demand for Fair Trade products. She proved that price was the main determinant affecting their choice. Of high impact is also the respondent's age and level of education.
Key words: consumer, sustainable consumption, Fair Trade products.
JEL codes: D12, I3, O10


ILONA BONDOS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wpływ eko-trendu na komunikację z nabywcami

Osiągnięcie określonego poziomu świadomości ekologicznej powoduje, że konsumenci zaczynają postrzegać swoje decyzje zakupowe z nieco innej perspektywy ‒ produkty przyjazne środowisku coraz bardziej zyskują na popularności. Klienci wymagają proekologiczności od nabywanych dóbr.
W artykule zaprezentowane zostały wybrane proekologiczne działania podejmowane przez producentów sprzętu RTV/AGD. Pokazano proces ich komunikowania się z potencjalnymi nabywcami. W procesie tym ważne są nie tylko głośne akcje promocyjne, ale całościowa polityka informacyjna skierowana do szerokiego grona odbiorców. Bez wątpienia wyjście poza deklaracje i podejmowanie faktycznych działań lub angażowanie się w już istniejące eko-inicjatywy dowodzi rzeczywistej troski o dobro klienta, a docelowo również środowiska naturalnego. Coraz więcej podmiotów ma świadomość siły trendu ekologizacji i konsekwencji zignorowania zmian w zachowaniach rynkowych konsumentów.
Słowa kluczowe: komunikacja z nabywcami, zrównoważona konsumpcja, zielony marketing, CSR, sprzęt AGD/RTV.
Kody JEL: M31, M14

Impact of the Eco-Trend on Communication with Purchasers

Achievement of a definite level of ecological awareness causes that consumers begin to perceive their purchasing decisions from a little bit different perspective ‒ the environment- friendly products become more and more popular. Customers require the proecological stance of the goods they purchase.
In her article, the author presented some proecological measures being undertaken by manufacturers of radio and television devices and domestic electric appliances. She presented the process of their communication with potential purchasers. In this process, there are important not only far-famed promotional actions but the comprehensive information policy addressed to a wide range of recipients. No doubt, excessing declarations and undertaking actual actions or being involved in the already existing eco-initiatives proves the real concern about customer's best interest and, finally, also the natural environment. More and more entities are aware of the power of the trend for the greening and consequences of ignoring the changes in the consumers' market behaviours.
Key words: communication with purchasers, sustainable consumption, green marketing, CSR, domestic electrical appliances/radio and TV devices.
JEL codes: M31, M14


TOMASZ ZALEGA
Warsaw University

Consumer and Consumer Behaviour in the Neoclassical and Behavioural Economic Approach

The purpose of this article is to show how the perception of the economic man's behaviour (including consumer choices) has evolved in the neoclassical and behavioural economic models with the development of economics as a science. The structure of the article is as follows. After explaining the concept of consumer as an economic man, the essence and complexity of consumer behaviour are discussed. Next, there are presented consumer choices from the perspective of neoclassical economics, classified as the mainstream economics, and in behavioural economics.
Key words: consumer, consumer behaviour, neoclassical economics, behavioural economics.
JEL codes: D11

Konsument i jego zachowanie w ujęciu ekonomii neoklasycznej i behawioralnej

Celem artykułu jest ukazanie, jak na przestrzeni rozwoju ekonomii jako nauki zmieniło się postrzeganie zachowań jednostek gospodarujących (w tym wyborów konsumentów) w modelu neoklasycznym i ekonomii behawioralnej. Struktura artykułu jest następująca. Po wyjaśnieniu roli konsumenta jako podmiotu gospodarującego, w dalszej części artykułu omówiono istotę i złożoności zachowań konsumenta. Następnie przedstawiono wybory konsumentów w ujęciu ekonomii neoklasycznej zaliczanej do ekonomii głównego nurtu oraz w ekonomii behawioralnej.
Słowa kluczowe: konsument, zachowanie konsumenta, ekonomia neoklasyczna, ekonomia behawioralna.
Kody JEL: D11