Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty5/2014 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

5/2014 (cz. 2)

Wioletta Łubkowska, Jerzy Eider
Uniwersytet Szczeciński

Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu

Celem rozważań jest podniesienie świadomości wagi kapitału ludzkiego w procesach rozwoju innowacyjnego w regionie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Zastosowano analizę piśmiennictwa przedmiotu, materiałów wtórnych oraz analizę dokumentów, jak również metodę statystyki. Przyjęto określony system kategoryzacji kapitału ludzkiego, stanowiący integralny składnik kapitału intelektualnego (KI). Analiza wskaźników kapitału ludzkiego regionu wykazała pozytywne trendy dotyczące wzrostu liczby słuchaczy studiów podyplomowych oraz liczby uczestników studiów doktoranckich. Korzystnym zjawiskiem jest odnotowany wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków na edukację na 1 osobę. Duże postępy poczynione zostały w odniesieniu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata - odnotowano wzrost wskaźnika o 47,16%. Ludność regionu charakteryzuje się na tle kraju relatywnie niskim poziomem wykształcenia w wieku produkcyjnym - wskaźnik 16,59%. Region znajduje się na trzecim miejscu od końca pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego - wskaźnik 18,0%. Liczba studentów w województwie zachodniopomorskim w roku 2012 zmalała o 27,48% w stosunku do roku 2005. Niekorzystnym zjawiskiem jest również spadek liczby absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, innowacja, region, województwo zachodniopomorskie.
Kody JEL: O3

West Pomeranian Human Capital in the Processes of Region's Innovative Development

An aim of considerations is to raise awareness of the importance of human capital in the processes of innovative development in the region on the example of West Pomeranian Province. There was applied a review of the subject literature, secondary materials and documents as well as the method of statistics. There was adopted a definite system of categorisation of human capital being an integral components of intellectual capital. The analysis of indices of human capital of the region showed positive trends related to growth of the number of learners of post-graduate studies and the number of PhD studies participants. A favourable phenomenon is the noted growth of average monthly per capita spending on education. Great progress was made as regards employment of handicapped persons aged 16-64 - there was noted the growth of this index by 47.16%. The region's population is characterised, against the background of the country, by a relatively low level of education at the working age - the index accounts for 16.59%. The region is in the third place from the end in terms of the registered unemployment rate - the index is 18.0%. The number of student in West Pomeranian Voivodeship in 2012 decreased by 27.48% vis-à-vis 2005. Unfavourable phenomenon is also the drop of the number of graduates of the engineering and technical lines of education.
Key words: human capital, innovation, region, West Pomeranian Voivodeship (Province).
JEL codes: O3

Человеческий капитал Западнопоморского воеводства в процессах инновационного развития региона

Цель рассуждений - повысить сознание значения человеческого капитала в процессах инновационного развития в регионе на примере Западнопоморского воеводства. Применили анализ литературы по предмету, вторичных материалов и документов, а также метод статистики. Приняли определенную систему категоризации человеческого потенциала, представляющего собой интегральную составную часть интеллектуального капитала. Анализ показателей человеческого капитала региона указал положительные тренды, касающиеся роста числа курсантов-выпускников вузов, а также числа участников, готовящих докторскую диссертацию. Благоприятным явлением является отмеченный рост среднемесячных расходов на образование на одного человека. Большой прогресс имел место в отношении трудоустройства инвалидов в возрасте 16-64 лет - отметили рост показатели на 47,16%. Население региона характеризуется на фоне страны относительно низким уровнем образования в производственном возрасте - показатель составляет 16,59%. Регион находится на третьем от конца месте по уровню регистрируемой безработицы - показатель 18,0%. Число студентов в Западнопоморском воеводстве в 2012 г. уменьшилось на 27,48% по сравнению с 2005 г. Неблагоприятным явлением является также снижение числа выпускников инженерно-технических направлений.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновация, регион, Западнопоморское воеводство.
Коды JEL: O3


Wioletta Łubkowska, Jerzy Eider
Uniwersytet Szczeciński

Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności

Celem rozważań jest podniesienie świadomości znaczenia uczelni wyższych jako istotnego czynnika kształtującego innowacyjność we współczesnej gospodarce na przykładzie miasta Szczecina. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę statystyki, wykorzystując dane publikowane przez GUS oraz BDL. W roku 2007 Szczecin z liczbą 17 uczelni wyższych i ponad 61,2 tysiącami studentów mógł stać się liczącym ośrodkiem akademickim w kraju. Miasto zbyt późno zaczęło upatrywać swojej szansy rozwoju w możliwości stania się miastem akademickim oraz ośrodkiem kulturalno-usługowym dla regionu. Według danych GUS w roku 2012, województwo zachodniopomorskie z wartością wskaźnika 366 studentów/10 tys. ludności znalazło się dopiero na 9. miejscu w kraju (na 16 województw), a miasto Szczecin w ostatnich sześciu latach (2007-2012) znalazło się na 2. miejscu (po Łodzi) pod względem największego spadku liczby studentów szkół wyższych/10 tys. ludności. Obecnie potencjałem regionu w aspekcie możliwości zwiększania innowacyjności pozostają nadal ośrodki akademickie, które nie są zdolne do samodzielnego odgrywania roli o znaczeniu ponadregionalnym, dlatego niezbędne jest łączenie potencjałów i podejmowanie wspólnych, skoordynowanych działań w ramach sieci współpracy.
Słowa kluczowe: uczelnie wyższe, klasa kreatywna, innowacja, rozwój, region, Szczecin.
Kody JEL: R1

Szczecin Universities as Potential of the Region in the Aspect of Shaping Innovativeness

An aim of considerations is to raise awareness of the importance of universities as an essential factor shaping innovativeness in the contemporary economy on the example of the city of Szczecin. There was applied the method of analysis and critical review of the literature as well as the method of statistics using the data being published by the CSO and surveys of population's incomes. In 2007, Szczecin with the number of 17 universities and other schools of academic rank and more than 61.2 thousand students might become a principal academic centre in this country. The city began too late to watch its developmental chance in the possibility to become an academic city as well as cultural and service centre for the region. According to the CSO's data, in 2012, the West Pomeranian Province with the value of indicator of 366 students per 10 thousand inhabitants took only the 9th place in the country (per 16 provinces) and the city of Szczecin during the last six years (2007-2012) took the second place (behind Lodz) in terms of the biggest drop of the number of students of universities per 10 thousand inhabitants. Currently, the region's potential in the aspect of opportunities for increasing innovativeness still remain academic centres which are not able to independently play the role of supraregional importance, hence it is necessary to combine the potentials and to undertake joint, coordinated actions within the framework of cooperation network.
Key words: universities, creative class, innovation, development, region, Szczecin.
JEL codes: R1

Вузы Щецина - потенциал региона в аспекте формирования инновационности

Цель рассуждений - повысить сознание значения вузов в качестве фактора, формирующего инновационность в современной экономике на примере г. Щецина. Применили метод анализа и критического обзора литературы, а также метод статистики, используя данные, публикуемые ЦСУ, и обследования доходов населения. В 2007 г. Щецин с числом 17 вузов и свыше 61,2 тыс. студентов мог стать важным академическим центром в стране. Город слишком поздно начал усматривать свои шансы на развитие в возможности стать академическим городом и культурно-обслуживающим центром для региона. По данным ЦСУ в 2012 г. Западнопоморское воеводство с показателем 366 студентов на 10 тыс. населения оказалось лишь на 9-м месте в стране (на 16 воеводств), а город Щецин в последние шесть лет (2007-2012) оказался на 2-м месте (после Лодзи) по сокращению численности студентов вузов на 10 тыс. населения. В настоящее время потенциалом региона в аспекте возможности повышения инновационности по-прежнему остаются академические центры, которые не в состоянии самостоятельно играть роль, выходящую за пределы региона, потому необходимо объединять потенциалы и предпринимать совместные, координированные действия в рамках сети сотрудничества.
Ключевые слова: вузы, созидательный класс, инновация, развитие, регион, Щецин.
Коды JEL: R1


Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński

Ekoinnowacje - istotny element zrównoważonego budownictwa

Celem rozważań jest ukazanie ekoinnowacji jako elementu zrównoważonego budownictwa. Realizacji celu pracy podporządkowano jej układ. Przybliżono zatem podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące zrównoważonego budownictwa, zwrócono uwagę na jego trójwymiarowość w kontekście zrównoważonego rozwoju, ukazano aspekty prawne zrównoważonego budownictwa oraz opisano ekoinnowacje stanowiące istotną część zrównoważonego budownictwa. Artykuł jest przeglądem literatury.
Słowa kluczowe: ekoinnowacje, zrównoważone budownictwo.
Kody JEL: O31, O33, Q00, L00

Ecoinnovations - an Important Element of Sustainable Construction

An aim of considerations is to present the ecoinnovations as an element of sustainable construction. The work objective accomplishment ruled its arrangement. Therefore, there were brought closer the basic theoretical issues concerning sustainable construction, paid attention to its three-dimensionality in the context of sustainable development, presented the legal aspects of sustainable construction as well as described ecoinnovations being an essential part of sustainable construction. The article is a review of literature.
Key words: ecoinnovations, sustainable construction.
JEL codes: O31, O33, Q00, L00

Экоинновации - существенный элемент устойчивого строительства

Цель рассуждений - указать экоинновации в качестве элемента устойчивого строительства. Выполнению цели работы подчинили ее структуру. Следовательно, приблизили основные теоретические вопросы, касающиеся устойчивого строительства, обратили внимание на его троемерность в контексте устойчивого развития, указали юридические аспекты устойчивого строительства и описали экоинновации, представляющие собой существенную часть устойчивого строительства. Статья представляет собой обзор литературы.
Ключевые слова: экоинновации, устойчивое строительство.
Коды JEL: O31, O33, Q00, L00


Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński

Stan zaawansowania Polski we wdrażaniu ekoinnowacji na tle krajów Unii Europejskiej - analiza komparatywna

Ekoinnowacjom przypisuje się współcześnie coraz większe znaczenie w związku z międzynarodowym trendem ukierunkowanym na wprowadzenie proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Zaczynają one być także coraz częściej wdrażane przez polskie przedsiębiorstwa. Celem rozważań jest ukazanie stanu ekoinnowacji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Jego realizacji podporządkowane zostały poszczególne części artykułu, w których przybliżono teoretyczne podstawy ekoinnowacji oraz przeprowadzono analizę komparatywną Polski na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie stanu wdrażania ekoinnowacji. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu oraz danych statystycznych pochodzących z baz europejskich. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: innowacje, ekoinnowacje, Unia Europejska.
Kody JEL: F00, O30, Q55

State of Poland's Advancement in Implementing Ecoinnovations against the Background of European Union Countries - a Comparative Analysis

Ecoinnovations are contemporarily assigned to ever growing importance in connection with the international trend aimed at introduction of proecological solutions at enterprises. They begin to be more and more often implemented by Polish enterprises. An aim of considerations is to show the state of ecoinnovations in Poland against the background of the European Union member countries. Implementation thereof is ruling individual parts of the article where there are brought closer theoretical bases of ecoinnovations and carried out a comparative analysis of Poland against the background of EU countries as regards the state of implementation of ecoinnovations. The article is based on the subject literature and the statistical data taken from European databases. It is of the research nature.
Key words: innovations, ecoinnovations, European Union.
JEL codes: F00, O30, Q55

Состояние успеваемости Польши по внедрению экоинноваций на фоне стран-членов Евросоюза - сопоставительный анализ

Сегодня экоинновации наделяются все бόльшим значением в связи с международной тенденцией к вводу проэкологических решений на предприятиях. Их начинают все чаще внедрять и польские предприятия. Цель рассуждений - указать состояние экоинноваций в Польше на фоне стран-членов Европейского Союза. Осуществлению ее подчинены отдельные части статьи, в которых приблизили теоретические основы экоинноваций, а также провели сопоставительный анализ Польши на фоне стран Евросоюза по состоянию внедрения экоинноваций. Статья основана на литературе по предмету и статистических данных, взятых из европейских баз данных. Она имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: инновации, экоинновации, Европейский Союз.
Коды JEL: F00, O30, Q55


Wojciech Musiał, Dariusz Skalski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Stosowanie nowoczesnych technik komputerowych oraz systemów druku przestrzennego w procesie edukacyjnym i ich wpływ na innowacyjność gospodarki

W artykule przedstawiono propozycję realizacji projektu adresowanego do młodego pokolenia uczniów i studentów, umożliwiającego intensyfikację nauczania technik komputerowych, jak również nowoczesnych technik prototypowania i odwrotnego prototypowania. Zastosowanie systemów druku przestrzennego już na etapie nauczania gimnazjalnego oraz w szkołach średnich (o profilach technicznych), może przyczynić się do rozwoju postrzegania przestrzennego przedmiotów w interakcji z systemami komputerowego wspomagania projektowania i rzeczywistości wirtualnej 3D. Celem wdrożenia programu nauczania technik komputerowych oraz umiejętności drukowania 3D, jest podniesienie poziomu technicznego młodzieży przez możliwość realizacji zadań z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych oraz systemów RapidPrototyping (drukarek 3D), a także inicjowanie za ich pomocą potencjału twórczego w przyszłym życiu zawodowym. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: techniki prototypowania, innowacje, drukarki 3D, systemy komputerowe.
Kody JEL: M11, M10, C88, A12

Applying New Computer Techniques and Systems of 3D Printing in the Educational Process and Their Impact on Economy's Innovativeness

In the article, the authors presented their proposal of implementation of the project addressed to the young generation of pupils and students enabling intensification of teaching the computer techniques as well as up-to-date rapid prototyping and reverse prototyping techniques. Application of systems of 3D printing as soon as at the stage of junior secondary schools and at secondary schools (of the technical profiles) may contribute to development of 3D perception of subjects in interaction with the systems of computer-assisted designing and the virtual 3D reality. An aim of implementation of the programme of teaching computer techniques as well as the skills of 3D printing is to raise the technical level of youths through the possibility of accomplishment of tasks with the use of relevant IT tools and systems of rapid prototyping (3D printers) as well as to initiate with the help thereof the creative potential in their future vocational life (Chlebus 1998, p. 51-60; Perzycka 2010). The article is of the conceptual nature.
Key words: rapid prototyping techniques, innovations, 3D printers, computer systems.
JEL codes: M11, M10, C88, A12

Применение современных компьютерных техник и систем трехмерной печати в процессе обучения и их влияние на инновационность экономики

В статье представили предложение о выполнении проекта, направляемого молодому поколению учащихся, способствующего интенсификации обучения компьютерным техникам, а также современным техникам прототипирования и обратного прототипирования. Применение систем трехмерной печати уже на этапе обучения в гимназии и в средней школе (технического профиля) может способствовать развитию трехмерного восприятия предметов в интеракции с системами автоматизированного проектирования и виртуальной трехмерной (3D) действительности. Цель внедрения программы обучения компьютерным техникам, а также умению трехмерной печати - повышение технического уровня молодежи благодаря возможности выполнения заданий с использованием соответствующих информатических инструментов и систем быстрого прототипирования (англ. Rapid Prototyping) (3D-принтеров), а также инициирование с их помощью творческого потенциала в будущей профессиональной жизни (Chlebus 1998, с. 51-60; Perzycka 2010). Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: техники быстрого прототипирования, инновации, 3D-принтеры, компьютерные системы.
Коды JEL: M11, M10, C88, A12


Marian Oliński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kreowanie modelu biznesu według perspektywy przedsiębiorczej jako determinanta podnoszenia innowacyjności regionu

W niniejszym artykule poruszono problematykę wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w warmińsko-mazurskich parkach technologicznych (Elbląskim Parku Technologicznym, Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku).
Cel: tworzenie wartości na rzecz klienta zajmuje centralne miejsce w teorii i praktyce tworzenia modelu biznesu, zatem celem badań było zidentyfikowanie elementów związanych z tworzeniem wartości dla klienta, które należy wspierać (i w jaki sposób), aby wzmocnić perspektywę przedsiębiorczą w ich logice działania.
Metoda badawcza: badania przeprowadzono przy wykorzystaniu ankiety bezpośredniej skierowanej do osób zarządzających (dyrektorów) trzema warmińsko-mazurskimi parkami technologicznymi.
Główne wyniki badań: udzielane przedsiębiorstwom „parkowym" wsparcie ułatwia przekształcanie ich modeli biznesu w kierunku filozofii działania zgodnej z perspektywą przedsiębiorczą.
Implikacje praktyczne: stwierdzono, iż wsparcie udzielane przez parki technologiczne wpływa najsilniej na przyjmowanie perspektywy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, następnie wzmacnia perspektywę adaptacji, natomiast najsłabiej oddziałuje na funkcjonowanie firmy według perspektywy ekologii populacji.
Słowa kluczowe: model biznesu, przedsiębiorczość, innowacyjność.
Kody JEL: O33, O39, L22, L26, M10

Creating the Business Model by the Entrepreneurial Perspective as a Determinant of Raising the Region's Innovativeness

In his article, the author touches the problems of supporting innovative enterprises functioning at the Warmian-Mazurian technological parks (the Elbląski Technological Park, the Olsztyński Scientific and Technological Park and at the Scientific and Technological Park in Ełk).
Objective: creation of value for the client takes the central place in the theory and practice of creating the business model, hence, the objective of research was to identify the elements connected with creating value for the client that must be supported (and how) in order to reinforce the entrepreneurial perspective in their logic of action.
Research method: the research was carried out with the use of direct questionnaire-based survey addressed to managing persons (directors) of the three Warmian-Mazurian technological parks.
Main research findings: provision for the "park" enterprises of support facilitates transformation of their business models towards the philosophy of action compliant with the entrepreneurial perspective.
Practical implications: it is stated that the support provided by technological parks most affects perception of the entrepreneurial perspective in enterprises' functioning, next it reinforces the perspective of adaptation, whereas the weakest impact is on firm's functioning according to the perspective of population ecology.
Key words: business model, entrepreneurship, innovativeness.
JEL codes: O33, O39, L22, L26, M10

Создание бизнес-модели в соответствии с предпринимательской перспективой как детерминант повышения инновационности региона

В статье затронули проблематику поддержки инновационных предприятий, функционирующих в варминско-мазурских техноголических парках (в Эльблонгском технологическом парке, Ольштынском научно-технологическом парке и в Научно-технологическом парке в Элке).
Цель: формирование ценности для клиента занимает центральное место в теории и практике создания бизнес-модели, следовательно, целью исследований было выявление элементов, связанных с формированием ценности для клиента, которые следует поддерживать (и каким образом), чтобы укрепить предпринимательскую перспективу в логике действий предприятий.
Исследовательский метод: обследования провели с использованием прямой анкеты, направленной управляющим (директорам) трех варминско-мазурских технологических парков.
Основные результаты обследований: предоставление «парковым» предприятиям поддержки облегчает преобразование их бизнес-моделей по направлению философии действий, согласных с предпринимательской перспективой.
Практические импликации: констатировали, что поддержка, оказываемая технологическими парками, влияет сильнее всего на принятие предпринимательской перспективы в функционировании предприятий, затем она укрепляет перспективу адаптации, слабее же всего воздействует на функционирование фирмы в соответствии с перспективой экологии популяции.
Ключевые слова: бизнес-модель, предпринимательство, инновационность.
Коды JEL: O33, O39, L22, L26, M10


Agnieszka Piasecka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uwarunkowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych

Celem rozważań jest przedstawienie wybranych uwarunkowań funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do polskich szkół wyższych. Uwaga autorki koncentruje się na międzynarodowych standardach i wskazówkach dotyczących elementów systemu zapewnienia jakości, związanych z Procesem Bolońskim oraz wybranych regulacjach prawnych z tego zakresu obowiązujących w Polsce.
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 79 polskich szkołach wyższych, dotyczące wybranych elementów wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w kontekście europejskich standardów i wskazówek z tego zakresu. Analiza wyników badań wskazuje, że działania realizowane w badanych uczelniach w ramach funkcjonujących systemów są zgodne z europejskimi standardami i wskazówkami.
Słowa kluczowe: wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, europejskie standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia, uwarunkowania prawne.
Kody JEL: I23

Determinants of Internal Systems of Ensuring the Quality of Education at Polish Universities

An aim of considerations is to present the selected determinants of functioning of internal systems of ensuring the quality of education related to Polish universities. The author's attention is focused on the international standards and guidelines concerning elements of the system of quality ensuring connected with the Bologna Process and the selected legal regulations in this respect in force in Poland.
In the article, there are presented findings of surveys conducted at 79 Polish universities concerning the selected elements of internal systems of assurance of the quality of education in the context of European standards and guidelines in this respect. An analysis of the findings shows that the measures implemented at the universities surveyed within the framework of the functioning systems are compliant with the European standards and guidelines.
Key words: internal system of ensuring education quality, European standards and guidelines concerning ensuring education quality, legal conditions.
JEL codes: I23

Обусловленности внутренних систем обеспечения качества обучения в польских вузах

Цель рассуждений - представить избранные обусловленности функционирования внутренних систем обеспечения качества обучения по отношению к польским вузам. Внимание автора сосредоточено на международных стандартах и указаниях, касающихся элементов системы обеспечения качества, связанных с Болонским процессом, а также на избранных элементах правового регулирования из этой области, действующих в Польше.
В статье представили результаты опросов, проведенных в 79 польских вузах, касающиеся избранных элементов внутренних систем обеспечения качества обучения в контексте европейских стандартов и указаний из этой области. Анализ результатов исследований показывает, что действия, осуществляемые в обследуемых вузах в рамках функционирующих систем, соответствуют европейским стандартам и указаниям.
Ключевые слова: внутренняя система обеспечения качества обучения; европейские стандарты и указания, касающиеся обеспечения качества обучения; юридические обусловленности.
Коды JEL: I23


Jarosław Plichta
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Nowoczesny program kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w PWSZ w Wałczu podstawą kształcenia twórczych inżynierów

W artykule przedstawiono koncepcję kształcenia inżynierów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w PWSZ w Wałczu. Idea tego programu została opracowana w odniesieniu do aktualnych wymagań stawianych inżynierom, podejmującym pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Program kształcenia obejmuje zakres technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji zintegrowanych za pomocą metod i technik komputerowych.
Słowa kluczowe: kształcenie inżynierów, nowoczesny program kształcenia.
Kody JEL: I23, O32

Modern Education Curriculum of the Studies Major Called "Production Management and Engineering at the State High Vocational School in Wałcz (PWSZ) as a Basis for Creative Engineers Education

In his article, the author presented the concept of education of engineers in the major Production Management and Engineering at the State High Vocational School (PWSZ) in Wałcz. The idea of the programme was developed as related to the present requirements posed to engineers undertaking their jobs at modern production enterprises. The teaching curriculum comprises the scope of technical and organisational preparedness of integrated productions with the help of computer methods and techniques.
Key words: engineers education, modern teaching curriculum.
JEL codes: I23, O32

Современная программа направления обучения в вузах «Управление и инженерия производства» в Государственной высшей профессио-нальной школе в Валче - основа обучения творческих инженеров

В статье представили концепцию обучения будущих инженеров на направлении «Управление и инженерия производства» в Государственной высшей профессиональ-ной школе в Валче. Идея этой программы была разработана по отношению к актуальным требованиям, которые ставятся инженерам, начинающим работу на современных производственных предприятиях. Программа обучения охватывает собой техническую и организационную подготовку интегрированного производства с помощью компьютерных методов и техник.
Ключевые слова: обучение инженеров, современная программа обучения.
Коды JEL: I23, O32


Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska

Innowacje społeczne na rynku pracy

Celem rozważań jest analiza uwarunkowań innowacji społecznych podejmowanych na rynku pracy w Polsce oraz prezentacja jednego z innowacyjnych rozwiązań. Uzasadnieniem dla podjętej problematyki była przeprowadzona w ramach artykułu analiza rynku pracy w kontekście zatrudnienia, wskazanie problemów związanych z aktywnością zawodową ludności w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy były zmiany wskaźnika zatrudnienia w trzech grupach wiekowych: w grupie ludności w wieku 15-64, 15-24 oraz 55-64 lat. Okres analizy dotyczył kwartalnych danych o wskaźniku zatrudnienia za lata 2000-2013. Surowe dane zostały wygładzone sezonowo przy zastosowaniu metody Census X-12. W opracowaniu posłużono się metodami statystycznymi z zakresu analizy szeregów czasowych.
Wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest niższy niż przeciętna wartość wskaźnika w Unii Europejskiej. Grupy zawodowe, które charakteryzują się najniższą aktywnością zawodową to grupy ludności w wieku 15-24 oraz 55-64 lata. Służby zatrudnieniowe, organizacje rządowe i pozarządowe poszukują skutecznych rozwiązań. Drogą do zmiany istniejącego stanu rzeczy mogą stać się innowacje społeczne rynku pracy. W artykule zaprezentowano innowacyjne rozwiązania zastosowane przez Białostocką Fundację Kadr. Artykuł jest studium przypadku, ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: rynek pracy, zatrudnienie, sezonowość, innowacje społeczne.
Kody JEL: J60, J62, J68

Social Innovations in the Labour Market

An aim of considerations is to analyse the determinants of social innovations undertaken in the labour market in Poland and to present one of innovative solutions. The reasoning for the undertaken problems was an analysis, carried out within the framework of the article, of the labour market in the context of employment, indication of the problems connected with economic activity of the population in Poland and in the European Union countries. A subject of the analysis was changes in the employment index in the three age groups: in the group of population aged 15-64, 15-24 and 55-64. The period covered by the analysis concerned the quarter data on the employment index for the years 2000-2013. Raw data were seasonally smoothed with the use of the Census X-12 method. In the study, there were used the statistical methods in the area of time series analysis.
The employment index in Poland is lower than the average value of the index in the European Union. The professional groups, for which specific is the lowest economic activity rate, are the groups of population aged 15-24 and 55-64. The employment services, governmental and non-governmental organisations seek efficient solutions. The way to change the existing state of affairs may become social innovations of the labour market. In the article, there are presented the innovative solutions applied by the Białystok Staff Foundation. The article is a case study and is of the research nature.
Key words: labour market, employment, seasonality, social innovations.
JEL codes: J60, J62, J68

Социальные инновации на рынке труда

Цель рассуждений - провести анализ обусловленностей социальных инноваций, предпринимаемых на рынке труда в Польше, а также представить одно из инновационных решений. Обоснованием для взятой на рассмотрение проблематики был проведен в рамках статьи анализ рынка труда в контексте занятости, указание проблем, связанных с профессиональной активностью населения в Польше и в странах-членах Европейского Союза. Предметом анализа были изменения показателя занятости в трех возрастных группах: в группе населения в возрасте 15-64, 15-24 и 55-64 лет. Период анализа касался квартальных данных о показателе занятости за 2000-2013 годы. Необработанные данные были сглажены по сезонам при использовании метода Census X-12. В разработке использовали статистические методы из области анализа временных рядов.
Показатель занятости в Польше ниже средней величины показателя в Евросоюзе. Профессиональные группы, для которых свойственна самая низкая профессиональная активность - это группы населения в возрасте 15-24 и 55-64 лет. Службы по трудоустройству, правительственные и неправительственные организации ведут поиск результативных решений. Путем к изменению существующего положения вещей могут стать социальные инновации рынка труда. В статье представлены инновационные решения, примененные Белостокским фондом кадров. Статья - изучение конкретного случая; она имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, сезонность, социальные инновации.
Коды JEL: J60, J62, J68