Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty5/2014 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

5/2014 (cz. 3)

Adam Sagan, Grażyna Plichta
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów

Artykuł jest poświęcony analizie wymiarów zaufania w relacjach traksakcyjnych związanych z zachowaniem konsumenta na rynku. W identyfikacji wymiarów zaufania została zastosowana wielopoziomowa analiza czynnikowa, pozwalająca na wyodrębnienie wymiarów na poziomie indywidualnym (zmienności wewnątrzgrupowej) oraz gospodarstwa domowego (zmienności międzygrupowej).
Wyodrębnione wymiary zaufania były podstawą analizy zależności między cechami społeczno-demograficznymi członków rodziny a zaufaniem na poziomie indywidualnym i grupowym (rodziny).
Słowa kluczowe: zaufanie, wielopoziomowy model regresji.
Kody JEL: 043

Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers

The article is devoted to an analysis of the dimensions of confidence in transactional relationships connected with consumer's behaviour in the market. In identification of the confidence dimensions, there was applied the multi-level factor analysis allowing singling out dimensions at the level of individuals (intragroup variability) and households (intergroup variability).
The singled out confidence dimensions were the basis of analysis of the dependences between socio-demographic traits of the family members and confidence at the individual and group (family) levels.
Key words: confidence, multi-level regression model.
JEL codes: O43

Доверие и социально-демографические черты потребителей

Статья посвящена анализу измерений доверия в трансакционных отношениях, связанных с поведением потребителя на рынке. В выявлении измерений доверия был применен многоуровневый факторный анализ, позволяющий выделить измерения на уровне отдельных лиц (внутригрупповой изменчивости) и на уровне домохозяйства (межгрупповой изменчивости).
Выделенные измерения доверия стали основой анализа зависимостей между социально-демографическими чертами членов семьи и доверием на индивидуальном и групповом (семьи) уровнях.
Ключевые слова: доверие, многоуровневая модель регрессии.
Коды JEL: O43


Konstantin Sheverdin
East UkrainianVolodymyrDahlNationalUniversity (Ukraine)

Mass Culture: Its Pernicious Influence on Spiritual and Cultural Advance of the Modern Society

The article deals with the notion of mass culture as one of the phenomena in the modern society's functioning, its conceptual and content component, and quality influence indication on spiritual and cultural state and advance of the society in general and each individual in particular. The author concentrateshis attention on the necessity to analyse of the processes related to the influence of the aforesaid multivectoral phenomenon on the culture of the Ukrainian people in general and on its spiritual potential in particular. In other words, they consider its impact on the national culture where the spirit's indication dominates and is regarded as a key culture-generating component.
Key words: mass culture, modern society's, spiritual state society, cultural state society, culture, culture of the Ukrainian people.
JEL codes: A10, A13, P48

Kultura masowa: jej negatywny wpływ na duchowy i kulturalny rozwój współczesnego społeczeństwa

W artykule rozpatruje się pojęcie kultury masowej jako jednego ze zjawisk w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, jego komponent konceptualny i treściowy oraz cechę jakościowego wpływu na stan duchowy i kulturalny, jak również rozwój społeczeństwa w ogóle i każdego człowieka w szczególności. Autor podkreśla konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zbadanie i analizę procesów związanych z wpływem tego wielowektorowego zjawiska na ogólną kulturę narodu ukraińskiego, a zwłaszcza na jego potencjał duchowy, tzn. na kulturę narodową, w której dominuje wskaźnik duchowy i jest uważany za podstawowy składnik tworzenia kultury.
Słowa kluczowe: kultura masowa, współczesne społeczeństwo, stan duchowy społeczeństwa, stan kulturowy społeczeństwa, kultura, kultura narodu ukraińskiego.
Kody JEL: A10, A13, P48

Массовая культура:ее негативное влияние на духовно-культурное развитие современного общества

В статье рассматривается понятие «массовая культура»как одно из явлений в функционировании современного общества, его коцептуальная и содержательная составная и признак качественного влияния на духовно-культурное состояние и развитие общества в целом и каждого человека в отдельности. Автор выделяет необходимостьобратить особое внимание на изучение и анализ процессов, связанных с влиянием этого многовекторного явления на общую культуру народа Украины и особенно на его духовный потенциал, то есть на национальную культуру, в которой признак духовности является доминирующим, есть главная культуро-образующая составляющая.
Ключевые слова: массовая культура, современное общество, духовное состояние общества, культурное состояние общества, культура, культура народа Украины.
Коды JEL: A10, A13, P48


Dariusz Skalski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Antynomia społeczeństwa informacyjnego - szanse i zagrożenia

W niniejszym artykule poruszono problematykę społeczeństwa informacyjnego, którego rozwój postrzegany jest obecnie jako gwarant rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Scharakteryzowane zostały najważniejsze komponenty innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym występujące zagrożenia, które mogą stać się ich udziałem dla rozwijającej się gospodarki w Polsce.
Cel: diagnoza i ocena administracji rządowej w budowaniu gospodarki, której istotnym elementem jest wykorzystywanie postępu w zakresie zaawansowanych technologii.
Metoda badawcza: indywidualnych przypadków oraz badania dokumentów.
Główne wyniki badań: częsta praktyka przenoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i informacji na podmioty prywatne, ułatwienia w uzyskaniu kwalifikacji pracowników ochrony osób i mienia, w tym prowadzenie działalności gospodarczej oraz wciąż niski poziom umiejętności korzystania z narzędzi teleinformatycznych, wymaga dalszych przemyślanych i ukierunkowanych działań ze strony państwa.
Implikacje praktyczne: stwierdzono, że systematycznie dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, które mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje wizerunkowe oraz finansowe. Budowanie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, wymaga zmiany świadomości konsumentów oraz pożądanych zmian legislacyjnych.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, innowacje, bezpieczeństwo teleinformatyczne.
Kody JEL: O380, O390, Z00

Antinomy of the Information Society - Opportunities and Threats

In his article, the author touched the problems of the information society whose development is currently perceived as a guarantor of development of the knowledge-based economy. He characterised the most important components of innovative information and communication technologies (ICT), inclusive of the occurring threats that may become their destiny for the developing economy in Poland.
Objective: diagnosis and assessment of the governmental administration in building the economy whose important element is use of progress as regards advanced technologies.
Research method: individual cases and documents examination.
Main research findings: a frequent practice of transfer of responsibility for data and information security onto private entities, facilitation in acquisition of qualification by workers of persons and property protection, including carrying out economic activity as well as still the low level of skills to make use of ICT tools require further well-judged measures on the side of the state.
Practical implications: it is stated that there systematically takes place breach of the information security rules that may entail negative image and financial consequences. Building the modern information, knowledge-based society requires alteration of consumers' awareness and desired legislative amendments.
Key words: information society, innovations, teleinformation security.
JEL codes: O380, O390, Z00

Антиномия информационного общества - шансы и угрозы

В статье затронули проблематику информационного общества, развитие которого в настоящее время воспринимается в качестве гаранта развития экономики, основанной на знаниях. Дана характеристика основных составных частей инновационных информационных и коммуникационных технологий (ICT), в том числе выступающих угроз, которые могут стать их участью для развивающейся экономики в Польше.
Цель: диагноз и оценка госадминистрации в формировании экономики, существенным элементом которой является использование прогресса в области современных технологий.
Исследовательский метод: изучение индивидуальных случаев и документов.
Основные результаты исследований: частая практика переноса ответственности за безопасность данных и информации на частных субъектов, упрощение обретения квалификации работниками охраны лиц и имущества, в том числе проведение экономической деятельности, а также по-прежнему низкий уровень пользования телеинформатическими инструментами требуют дальнейших обдуманных и целенаправленных действий со стороны государства.
Практические импликации: констатировали, что систематически выступают нарушения принципов безопасности информации, которые могут вести к негативным последствиям для имиджа и финансов. Формирование современного информационного общества, основанного на знаниях, требует изменения сознательности потребителей и желательных законодательных изменений.
Ключевые слова: информационное общество, инновации, телеинформатическая безопасность.
Коды JEL: O380, O390, Z00


Bronisław Słowiński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Od pomysłu do przemysłu, czyli jak wyprodukować innowację?

Celem rozważań jest przedstawienie czynników oraz zależności (mechanizmów) występujących na drodze przekształcania pomysłu w produkt rynkowy (innowację).
Podejście badawcze: w artykule wykorzystano metodę desk research, czyli badania istniejących dostępnych danych, pochodzących z różnych źródeł (źródeł zastanych). Do analizy tych danych zastosowano podejście systemowe, uwzględniające holistyczny punkt widzenia na problematykę powstawania innowacji. Analizowano tryb sprawczy, tj. taki, w którym dominują treści związane z procesem realizacji oraz interpretacje proceduralne, a kryterium ocen stanowi perspektywa efektywności.
Główne wyniki badań: na podstawie przeprowadzonych analiz zbudowano system opisujący organizację działań przy tworzeniu innowacji. System ten przeanalizowano w trzech różnych wymiarach; statycznym, strukturalnym oraz procesowym. Dla każdego procesu produkcji ważne są bowiem trzy aspekty: rodzaj składników, ich struktura oraz proces łączenia.
Implikacje praktyczne: przedstawiony opis jest ujęciem metodycznym, ma znaczenie ogólne. Może być więc wykorzystany w każdym dowolnym przedsięwzięciu, związanym z wdrażanie wynalazku do praktyki. Omówiono dwie podstawowe zasady postępowania w tym względzie: 1) „pchania" wynalazku przez naukę do przemysłu oraz 2) „zasysania" wynalazku od nauki przez przemysł. Wskazano w tym zakresie na istotne przewartościowania, dotyczące wspomagania finansowego wynalazków przez krajowe programy pomocowe.
Słowa kluczowe: wynalazek, innowacja, procesy innowacyjne, komercjalizacja wynalazków.
Kody JEL: O31

From the Idea to the Industry, or How to Produce an Innovation

An aim of considerations is to present the factors and dependences (mechanisms) occurring in the way of transformation of the idea into the market product (innovation).
Research approach: in his article, the author used the method of desk research, i.e. examination of the existing available data originating from various sources (legacy sources). For the purpose of analysis of those data there was applied the systems approach taking into account the holistic point of view of the problems of innovation emergence. There was analysed the causative way, i.e. such where there prevail the contents connected with the process of implementation and procedural interpretations, while the criterion of assessments is the perspective of effectiveness.
Main research findings: based on the carried out analyses there was built the system describing the organisation of actions in the course of creating innovations. The system was analysed in the three main dimensions: static, structural and procedural, as for each of the production process important are the three aspects: type of components, their structure and the process of joining.
Practical implications: the presented description is a methodological approach and is of a general importance. Therefore, it may be used in whatever venture connected with implementation of the invention into the practice. There are discussed the two main rules of conduct in this respect: (1) pushing the invention by science to the industry, and (2) induction of the invention from science by the industry. The author indicated in this respect crucial revaluations concerning financing support of inventions by the national aid programmes.
Key words: invention, innovation, innovative processes, invention commercialisation.
JEL codes: O31

От идеи до ее воплощения в практику, или как произвести инновацию

Цель рассуждений - представить факторы и зависимости (механизмы), выступающие на пути преобразования идеи в рыночный продукт (инновацию).
Исследовательский подход: в статье использовали метод кабинетных исследований, т.е. изучения существующих доступных данных, происходящих из разных источников (уже существующих источников). Для анализа этих данных применили системный подход, учитывающий холистическую точку зрения в отношении проблематики возникновения инноваций. Анализировали каузативный порядок, т.е. такой, в котором преобладает содержание, связанное с процессом реализации, а также процедурные толкования, критерием же оценок является перспектива эффективности.
Основные результаты исследований: на основе проведенных анализов построили систему, описывающую организацию действий при создании инноваций. Эту систему проанализировали в трех разных измерениях: статичном, структурном и процессовом, ибо для каждого процесса производства важны три аспекта: вид компонентов, их структура и процесс объединения.
Практические импликации: представленное описание - методический подход, и он имеет общее значение. Следовательно, он может быть использован в любом мероприятии, связанном с внедрением изобретения в практику. Обсудили два основных принципа поведения в этом отношении: 1) выталкивания изобретения наукой в промышленность и 2) засасывания изобретения от науки промышленностью. В этом отношении указали существенные переоценки, касающиеся финансовой поддержки изобретений национальными программами оказания помощи.
Ключевые слова: изобретение, инновация, инновационные процессы, коммерциализация изобретений.
Коды JEL: O31


Joanna Staśkiewicz
Uniwersytet Szczeciński

Możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach

W opracowaniu zbadano możliwość osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 i Krajowym Programie Reform Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach. Przedstawiono i dokonano oceny tendencji w finansowaniu działalności B+R w polskich regionach po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analizie porównawczej poddano zmiany w skali i strukturze finansowania działalności badawczo-rozwojowej w polskich województwach na tle średniej krajowej i unijnej. Z badań wynika, że wzrost nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB do 2020 roku możliwy jest w zaledwie 4 regionach Polski, natomiast niemożliwe jest w tym samym okresie osiągnięcie poziomu 3% PKB zarówno w żadnym polskim regionie, jak i przeciętnie w UE.
Słowa kluczowe: działalność B+R, GERD, Strategia „Europa 2020", gospodarka oparta na wiedzy.
Kody JEL: O30, O39, R10, R11

Possibilities to Achieve the Goals Set in the Europe 2020 Strategy as Regards Financing R&D Activity in the Polish Regions

In her study, the author examined the possibility to achieve the objectives assigned in the Europe 2020 Strategy and in the National Programme of Reforms Europe 2020 as regards financing R&D activity in the Polish regions. She presented and assessed tendencies in financing R&D activity in Polish regions upon Poland's accession to the European Union. The comparative analysis comprised the changes in the scale and structure of financing research and development activity in the Polish provinces against the background of the national and EU average. The surveys show that the growth of outlays on R&D to the level of 1.7% of GDP till the year 2020 is possible only in 4 regions of Poland, whereas it is impossible to achieve in the same time-period the level of 3% of GDP both in any Polish region and in the EU on average.
Key words: R&D activity, GERD, Europe 2020 Strategy, knowledge-based economy.
JEL codes: O30, O39, R10, R11

Возможности достижения целей, определенных в стратегии «Европа 2020» в области финансирования деятельности по НИР в польских регионах

В работе изучили возможность достичь целей, определенных в стратегии «Европа 2020» и в «Национальной программе реформ Европа 2000» в отношении деятельности по НИР в польских регионах. Представили и оценили тенденции в финансировании деятельности по НИР в польских регионах после приступления Польши к Евросоюзу. Сопоставительным анализом охватили изменения в масштабе и структуре финансирования деятельности по научным исследованиям и разработкам в польских воеводствах на фоне среднего показателя для Польши и ЕС. Из исследований вытекает, что рост инвестиций в НИР до уровня 1,7% ВВП до 2020 г. возможен лишь в 4 регионах Польши, невозможно же достижение в тот же период уровня 3% ВВП как в каком-либо польском регионе, так и в среднем в ЕС.
Ключевые слова: деятельность по НИР, GERD, стратегия «Европа 2020», основанная на знаниях экономика.
Коды JEL: O30, O39, R10, R11


Kinga Stopczyńska
Uniwersytet Łódzki

Rola social media w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie miasta Łodzi

Kreowanie wizerunku należy do grupy działań komunikacyjnych, na których skupia się większość organizacji niezależnie od tego, na jakim rynku funkcjonują. Budowanie odpowiednich przekazów, inspirowanie, tworzenie emocji, które przekładają się na konkretne działania to ważne cele strategiczne. Istotne jest także to, które kanały powinny zostać wykorzystane, aby komunikaty te miały szansę na zaistnienie w świadomości adresatów. Biorąc pod uwagę fakt, jak ważny jest szybki dostęp do informacji i jej bezpośredni przekaz oraz interaktywność między nadawcą a odbiorcą, idealne ku temu wydają się być social media. Właśnie dlatego celem rozważań jest analiza, w jaki sposób działania wizerunkowe w tym wypadku miasta Łodzi mogą być realizowane właśnie za pomocą social media. Artykuł ma charakter opisu przypadku. Przypadek obrazujący realizację strategii wizerunkowej Łodzi za pomocą portalu społecznościowego przygotowany został przy wykorzystaniu metody obserwacji współuczestniczącej autorki w rozwoju portalu fanpage Prezydent Hanny Zdanowskiej i miasta Łódź. Opisane w nim przykłady jasno wskazują, iż kreowanie wizerunku za pomocą portalu społecznościowego nie polega na przyciągnięciu do niego jak największej liczby fanów, ale przede wszystkim zaimplikowania im przekonania, iż miasto jest otwarte na ich zaangażowanie, inicjatywę i tylko od nic samych zależy, jak będzie ono funkcjonowało. Urząd ma na celu spinać te działania w strategię, którą przy pomocy mieszkańców realizuje z sukcesem. Przykład realizowania strategii „Łódź Kreuje" może być dużą inspiracją nie tylko dla podobnych jednostek, ale i organizacji komercyjnych.
Słowa kluczowe:social media, komunikacja marketignowa, Facebook, fanpage, lojalność, relacje.
Kody JEL: O43

Role of Social Media in Creating the City Image on the Example of the City of Lodz

Creating the image belongs to the group of communication measures where most organisations focus irrespective of the market in which they operate. Building relevant messages, inspiring, creating emotions, which are translated into specific actions, are important strategic goals. Important is also which channels should be used those messages could have appeared in addressees' consciousness. Taking into account the fact how important is a quick access to information and a direct message thereof as well as interactiveness between the sender and receiver, ideal for this seem to be social media. Hence, an aim of considerations is to analyse how image-related measures, in this case of the image of the city of Lodz, can be implemented just with the help of social media. The article is of the nature of case description. The case illustrating implementation of the image strategy for Lodz via public portal was prepared with the use of the method of author's participating observation in the development of the portal of Mayor of Lodz, Hanna Zdanowska, fan page and that of the city of Lodz. The described in it examples clearly indicate that creating the image via the public portal does not consist in attracting to it as big number of fans as possible but, first of all, in entailing in them the conviction that the city is open to their involvement, initiative and it is them who decide how it will be functioning. The office aims at coupling those actions into the strategy it implements with the help of inhabitants successfully. The example of implementation of the strategy called "Lodz Creates" may be great inspiration not only for similar units but also for commercial organisations.
Key words: social media, marketing communication, Facebook, fan page, loyalty, relations.
JEL codes: O43

Роль социальных медиа в создании имиджа города на примере Лодзи

Создание имиджа относится к группе коммуникационных действий, на которых сосредоточивается большинство организаций, независимо от того, на каком рынке они функционируют. Формирование соответствующих сообщений, инспирирование, создание эмоций, которые способствуют возникновению конкретных действий - это важные стратегические цели. Важно также то, которые каналы должны быть использованы, чтобы сообщения имели возможность появиться в сознательности адресатов. Учитывая факт, насколько важны быстрый доступ к информации и ее непосредственная передача, а также интерактивность между отправителем и получателем, идеальными для этого представляются социальные медиа. Именно потому цель рассуждений - анализ, каким образом действия по имиджу, в этом случае г. Лодзи, могут осуществляться именно с помощью социальных медиа. Статья имеет характер описания конкретного случая. Анализ случая, представляющий выполнение стратегии по имиджу Лодзи с помощью общественного портала, был подготовлен с использованием метода соучаствующего наблюдения автора статьи в развитии портала fanpage мэра города Лодзи, Ханны Здановксой, и самого города Лодзи. Описанные в нем примеры четко показывают, что формирование облика с помощью общественного портала не заключается в привлечению к нему самого большого числа «болельщиков», а прежде всего в выработке в них убеждения, что город открыт на их вовлеченность, инициативу, и только от них самих зависит, как он будет функционировать. Цель Управления города - объединиять эти действия в стратегию, которую с помощью жителей оно успешно осуществляет. Пример осуществления стратегии «Лодзь созидает» может быть хорошей инспирацией не только для сходных единиц, но и коммерческих организаций.
Ключевые слова: социальные медиа, маркетинговая коммуникация, Facebook, fanpage, лояльность, отношения.
Коды JEL: O43


Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk
Uniwersytet Łódzki

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu - determinanty współpracy przedsiębiorstw i naukowców

Artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród polskich naukowców i przedsiębiorców w latach 2013-2014, na temat transferu wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej, do której zaproszono 4000 polskich naukowców i przedsiębiorców. W rezultacie uzyskano 258 kwestionariuszy z wynikami badań. W artykule skoncentrowano się na prezentacji czynników determinujących rozwój i hamujących współpracę nauki i biznesu w zakresie transferu wiedzy i technologii w wybranych branżach. Badania autorów artykułu przyniosły informację, że najsilniej współpraca rozwija się w sektorze energetyki i ochrony środowiska. Widoczny jest niewykorzystany potencjał polskich ośrodków naukowo-badawczych w sektorach biotechnologii i informatyki. Zidentyfikowano trzy główne stymulanty, które mogą być wykorzystane do intensyfikacji współpracy przedsiębiorców i naukowców: wizerunek przedsiębiorcy, konkurencyjność oferty, dostęp do ekspertów. Wyniki badania są elementem budowania teoretycznego modelu integracji i transferu wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw, mogą być przydatne dla polskich przedsiębiorców, naukowców zainteresowanych komercjalizacją wyników badań oraz ośrodków wspierających rozwój innowacyjności.
Słowa kluczowe: transfer, wiedza, technologia, uczelnie, biznes, współpraca, determinanty.
Kody JEL: D21, D22, D23

Transfer of Knowledge and Technology from the University to Business - Determinants of Cooperation of Enterprises and Researchers

The article is of the research nature and its purpose is to present findings of the survey carried out among Polish researchers and entrepreneurs in the years 2013-2014 on transfer of knowledge and technology from the university to business. The survey was carried out in the form of Internet survey to which there had been invited 4000 Polish researchers and entrepreneurs. In result, there were obtained 258 questionnaires with survey's findings. In their article, the authors focused on presentation of the factors determining development and hampering cooperation of science and business as regards the transfer of knowledge and technology in the selected branches. Surveys carried out by the authors of the article have given the information that cooperation is developing in the strongest manner in the sector of power engineering and environmental protection. There is apparent an unexploited potential of Polish scientific and research centres in the sectors of biotechnology and computer science. The authors identified three main stimulators that may be used to intensify cooperation between entrepreneurs and researchers: the entrepreneur's image, offer competitiveness, and access to experts. The survey findings are an element of building the theoretical model of integration and knowledge transfer from scientific, research organisations to enterprises, they may be useful for Polish entrepreneurs and researchers interested in commercialisation of research findings, and the centres supporting the development of innovativeness.
Key words: transfer, knowledge, technology, universities, business, cooperation, determinants.
JEL codes: D21, D22, D23

Трансферт знаний и технологии из вуза в бизнес - детерминанты сотрудничества предприятий и ученых

Статья имеет исследовательский характер, ее же цель - презентация результатов обследования, проведенного среди польских ученых и предпринимателей в период 2013-2014 гг., по вопросу о трансферте знаний и технологии из вуза в бизнес. Обследование провели в форме интернет-анкеты, к которой пригласили 4000 польских ученых и предпринимателей. В итоге получили 258 вопросников с результатами обследований. В статье сосредоточили внимание на презентации факторов, определяющих развитие и тормозящих сотрудничество науки и бизнеса в области трансферта знаний и технологии в избранных отраслях. Обследования, проведенные авторами статьи, принесли информацию, что сильнее всего сотрудничество развивается в секторе энергетики и защиты окружающей среды. Налицо неиспользованный потенциал польских научно-исследовательских центров в секторах биотехнологии и информатики. Выявили три основных стимулятора, которые могут быть использованы для интенсифицирования сотрудничества предпринимателей и ученых: облик предпринимателя, конкурентоспособность предложения, доступ к экспертам. Результаты обследования - элемент построения теоретической модели интеграции и трансферта знаний из научных и исследовательских организаций на предприятия; они могут пригодиться польским предпринимателям и ученым, заинтересованным в коммерциализации результатов обследований, а также центрам по поддержке развития инновационности.
Ключевые слова: трансферт, знания, технология, вузы, бизнес, сотрудничество, детерминанты.
Коды JEL: D21, D22, D23