Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty5/2014 (cz. 4)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

5/2014 (cz. 4)

Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Edyta Węglewska
Starostwo Powiatowe w Wałczu

Audyt wewnętrzny jako narzędzie innowacyjne w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu wałeckiego

Celem rozważań jest przedstawienie audytu wewnętrznego jako narzędzia innowacyjnego, wspomagającego zarządzanie jednostką, w aspekcie nowych uregulowań prawnych wprowadzonych do sektora finansów publicznych. Na podstawie przyjętej praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego, na przykładzie powiatu wałeckiego, w odpowiedzi na uregulowania prawne zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury oraz analiza wzajemnych powiązań i zależności.
Audyt wewnętrzny miał posłużyć jako narzędzie innowacyjne w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, w związku z tym konieczna była zmiana jakościowa w sposobie podejścia do systemu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Dotychczas w modelu administracji publicznej obowiązywało klasyczne ujęcie audytu wewnętrznego. Klasyfikowało to administrację państwową, w tym samorządową wyłącznie do władczego rozstrzygania o prawach i obowiązkach obywateli. Model ten zdezaktualizował się, tworząc tym samym nową jakość w pożądanych zmianach w procesie zarządzania jednostką.
W artykule wskazano narzędzia w postaci informacji pochodzących z różnych źródeł dających przybliżony obraz funkcjonowania jednostki jej kierownikowi. Opisano sankcje prawne w przypadku nieprzestrzegania ustawy o finansach publicznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązania zastosowane w powiecie wałeckim, mające na celu monitorowanie stopnia realizacji założonych celów, w związku z czym przedstawiono część prowadzonej dokumentacji w jednostce. Podniesiono rangę audytu wewnętrznego, który jako niezależne i obiektywne ciało doradcze kierownika jednostki, spełnia rolę narzędzia innowacyjnego w zarządzaniu jednostką. Artykuł ma charakter studium przypadku.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, samorząd terytorialny, innowacyjność, zadania publiczne, budżet.
Kody JEL: H83, O31

Internal Audit as an Innovative Tool in Local Self-Government Unit Management on the Example of Wałcz District (Poviat)

An aim of considerations is to present the internal audit as an innovative tool supporting unit management in the aspect of new legal regulations introduced to the sector of public finance. Based on the adopted practice in local self-government units, on the example of Wałch District (Poviat), in response to the legal regulations contained in the Act on public finance related to the scope of managerial control and internal audit, the applied research method is a literature review and an analysis of mutual ties and dependences.
The internal audit was to serve as an innovative tool in management of the local self-governmental unit; therefore, there was the need for a qualitative change in the way of approaching the system of public administration organisation and functioning. Previously, in the public administration model, there was in force the classical approach to the internal audit. That classified the public administration, including the self-governmental one, exclusively to commending deciding on the citizens' rights and obligations. The model has lost its up-to-datedness, thus creating a new quality in the desired changes in the process of unit management.
In their article, the authors indicated the tools in the form of information originating from various sources providing its head with an approximate picture of functioning of the unit. They described the legal sanctions in the case of non-observance of the Act on public finance as regards carrying out the internal audit. They paid a particular attention to the solutions applied in Wałcz District (Poviat) aimed at monitoring the degree of implementation of the set objectives; hence, they presented a part of the documentation kept in the unit. They pointed out to the rank of internal audit which, as an independent and objective consulting body to the unit's head, plays the role of innovative tool in unit management. The article is of the case study nature.
Key words: internal audit, managerial control, local self-government, innovativeness, public tasks, budget.
JEL codes: H83, O31

Внутренний аудит как инновационный инструмент в управлении единицей местного самоуправления на примере Валецкого повята

Цель рассуждений - представить внутренний аудит в качестве инновационного инструмента, поддерживающего управление единицей, в аспекте новых правовых регуляций, введенных в сектор публичных финансов. На основе принятой практики в единицах местного самоуправления, на примере Валецкого повята, в ответ на правовые регуляции, содержащиеся в Законе о публичных финансах, касающихся сферы управленческого контроля и внутреннего аудита, применным исследовательским методом является обзор литературы и анализ взаимных связей и зависимостей.
Внутренний аудит должен был послужить в качестве инновационного инструмента в управлении единицей местного самоуправления, в связи с чем необходимо было качественное изменение в способе подхода к системе организации и функционирования государственной администрации. До сих пор в модели госадминистрации обязывал классический подход к внутреннему аудиту. Он относил госудаственную администрацию, в том числе самоуправление, исключительно к решению вопросов о правах и обязанностях граждан с позиции власти. Эта модель потеряла свою актуальность, создавая тем самым новое качество в желательных изменениях в процессе управления единицей.
В статье авторы указали инструменты в виде информации, поступающей из разных источников, дающей приблизительную картину функционирования единицы ее управляющему. Описали юридические санкции в случае несоблюдения Закона о публичных финансах в отношении проведения внутреннего аудита. Обратили особое внимание на решения, применяемые в Валецком повяте, направленные на мониторинг степени осуществления поставленных целей, в связи с чем представили часть оформляемой документации в единице. Повысили ранг внутреннего аудита, который как независимый и объективный совещательный орган начальника единицы играет роль инновационного инструмента в управлении единицей. Статья имеет характер анализа конкретного случая.
Ключевые слова: внутренний аудит, управленческий контроль, местное самоуправление, инновационность, публичные задания, бюджет.
Коды JEL: H83, O31


Maciej Zastempowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kluczowe źródła innowacji tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki

Celem rozważań jest zaprezentowanie kluczowych źródeł innowacyjności polskich tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, czyli przedsiębiorstw, które zgodnie z koncepcją H. Simona, mają niski poziom obecności w świadomości publicznej, a znajdują się w pierwszej trójce na rynku globalnym. Badania empiryczne, których fragment jest tu prezentowany, przeprowadzone zostały w 2010 roku w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N115 008237 pt. Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki realizowanego w Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Rezultaty tego projektu wskazują, iż kluczowym źródłem innowacyjności tej kategorii przedsiębiorstw są wynik badań własnych. Wydaje się, iż jest to istotna konkluzja dla wszystkich przedsiębiorców starających się budować swą innowacyjność, a tym samym konkurencyjność. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: innowacyjność, źródła innowacyjności, tajemniczy mistrzowie.
Kody JEL: D22, D24, L26, M19, O31

Key Sources of Innovations of Mystery Masters of Polish Economy

An aim of considerations is to present the key sources of innovativeness of Polish mystery masters in the Polish economy, i.e. the enterprises which, according to the H. Simon's concept, have a low level of presence in public awareness but are in the top triad in the global market. The empirical studies, whose fragment is presented here, were carried out in 2010 within the research project of the Ministry of Science and Higher Education No. N N115 008237, entitled Intangible assets as a source of hidden competitive advantage of mystery masters of the Polish economy, carried out at the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Torun. That study findings indicate that the key source of innovativeness of enterprises of this category are own surveys' findings. It seems that this is an important conclusion for all enterprises trying to build their innovativeness and, therefore, competitiveness. The article is of the research nature.
Key words: innovativeness, innovativeness sources, mystery masters.
JEL codes: D22, D24, L26, M19, O31

Основные источники информации таинственных мастеров польской экономики

Цель рассуждений - представить основные источники инновационности польских таинственных мастеров народного хозяйства, т.е. предприятий, которые - в соответствии с концепцией Г. Саймона - имеют низкий уровень присутствия в сознательности населения, а находятся в первой тройке на глобальном рынке. Эмпирические исследования, фрагмент которых здесь представляется, были проведены в 2010 г. в рамках исследовательского проекта Министерства науки и высшего образования № N N115 008237, Нематериальные ценности - источник скрытого преимущества таинстренных мастеров польской экономики, выполняемого в Кафедре экономических наук и управления Университета Николая Коперника в Торуне. Результаты этого проекта указывают, что основным источником инновационности этой категории предприятий являются результаты собственных исследований. Представляется, что это существенный вывод для всех предприятий, которые стараются строить свою инновационность и, тем самым, конкурентоспособность. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: инновационность, источники инновационности, таинственные мастера.
Коды JEL: D22, D24, L26, M19, O31


Janusz Zrobek
Uniwersytet Łódzki

Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich

Celem opracowania jest próba ukazania wpływu i znaczenia działań innowacyjnych, prowadzonych przez podmioty gospodarcze i jednostki samorządowe szczebla lokalnego, dla rozwoju przestrzeni wiejskiej. Dążenie do pozyskiwania i utrzymania dobrej pozycji konkurencyjnej na rynku wymusza ciągłe poszukiwanie nowych dróg rozwoju. Wskazano na osiąganie korzyści i możliwości rozwojowe słabych, marginalizowanych rejonów wiejskich, przez potęgowanie innowacyjnej różnorodności ich tkanki gospodarczej. Innowacyjne formy aktywności stają się główną stymulantą, wyzwalającą dynamizm gospodarczy środowisk lokalnych, pozwalającą na korzystniejsze wykorzystanie ich potencjału. W dłuższym okresie, w skali lokalnej gospodarki, przyczyniają się również do zwiększania zatrudnienia. Analiza możliwości wprowadzania innowacji ukazuje, że w obecnych warunkach dla rozwoju wsi ważne są zwłaszcza drobne, nowoczesne przedsiębiorstwa prowadzące działalność bazując na wiedzy i technologiach nowej generacji, w największym stopniu pobudzających ten rozwój.
Słowa kluczowe: innowacje, jednostki przestrzenne, konkurencja, rozwój.
Kody JEL: O18, O31, R11

Innovative Aspects of Rural Areas Development

An aim of the study is to show the impact and importance of innovative measures conducted by economic entities and self-governmental units of the local level for development of the rural space. Strive after winning and keeping a good competitive position in the market compels to all the time seek of new ways of growth. The author indicated gaining benefits and developmental possibilities for weak, marginalised rural areas by enhancing the innovative variety of their economic tissue. Innovative forms of activity become the main stimulator triggering economic dynamism of local circles, allowing a more beneficial use of their potential. In a long run, in the scale of local economy, they also contribute to increasing employment. The analysis of the possibilities to introduce innovations show that under the present conditions for the rural development important are especially small, modern enterprises carrying out their activities basing on knowledge and technologies of the new generation mostly stimulating that development.
Key words: innovations, spatial units, competition, development.
JEL codes: O18, O31, R11

Инновационные аспекты развития сельских районов

Цель разработки - попытка указать влияние и значение инновационных действий, проводимых экономическими субъектами и единицами самоуправления местного уровня, долю развития сельского пространства. Стремление завоевать и удержать хорошую конкурентоспособную позицию на рынке вынуждает поиск новых путей развития. Указали достижение выгод и возможностей развития слабых, заброшенных сельских районов посредством повышения инновационной разновидности их экономической ткани. Инновационные формы активности становятся основным стимулятором, высвобождающим экономический динамизм местной среды, позволяющим более выгодное использование ее потенциала. На длительную перспективу, в масштабах местной экономики, они тоже способствуют повышению занятости. Анализ возможностей ввести инновации указывает, что в нынешних условиях для развития села важны особенно мелкие современные предприятия, осуществляющие деятельность, базируясь на знаниях и технологиях новой генерации, в самой большой степени стимулирующих это развитие.
Ключевые слова: инновации, пространственные единицы, конкуренция, развитие.
Коды JEL: O18, O31, R11