Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6/2014 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6/2014 (cz. 2)

Aleksandra Radziszewska
Politechnika Częstochowska

Innowacyjność rodzinnych przedsiębiorstw usługowych na przykładzie innowacji marketingowych

Celem pracy jest charakterystyka i analiza innowacji marketingowych w działalności rodzinnych firm usługowych. W pracy analizowano serwisy internetowe i fan page w serwisach społecznościowych należące do firm rodzinnych prowadzących działalność usługową. Firmy rodzinne wykorzystują narzędzia marketingu internetowego i są obecne w serwisach społecznościowych, jednak w zbyt małym stopniu stosują interaktywne narzędzia marketingowe. Implikacje praktyczne pracy pozwalają na wskazanie skutecznych narzędzi marketingu internetowego dostępnych dla małych firm rodzinnych. Implikacje społeczne eksponują kreatywność i potencjał innowacyjny firm rodzinnych.
Słowa kluczowe: innowacje marketingowe, e-marketing, social media marketing.
Kody JEL: M3, M31, M1, M13.

Innovativeness of Family Service Enterprises on the Example of Marketing Innovations

An aim of the study is to characterise and analyse marketing innovations in activities carried out by family service firms. In her study, the author analysed Internet services and fan pages in social services belonging to family firms carrying out service activities. Family firms use Internet marketing tools and are present in social services; however, they apply in a too low degree interactive marketing tools. The practical implications of the study allow indicating efficient tools of Internet marketing accessible for small family firms. The social implications expose creativity and innovative potential of family firms.
Key words: marketing innovations, e-marketing, social media marketing.
JEL codes: M3, M31, M1, M13

Инновационность семейных предприятий обслуживания на примере маркетинговых инноваций

Цель работы - дать характеристику и провести анализ маркетинговых инноваций в деятельности семейных обслуживающих фирм. В работе анализировали интернет-сервисы и фан-страницы в общественных сервисах, принадлежащие семейным фирмам, осуществляющим обслуживающую деятельность. Семейные фирмы используют инструменты интернет-маркетинга и они выступают в общественных сервисах, однако в слишком низкой степени применяют интерактивные маркетинговые инструменты. Практические импликации работы позволяют указать результативные инструменты интернет-маркетинга, доступные для малых семейных фирм. Социальные импликации экспонируют креативность и инновационный потенциал семейных фирм.
Ключевые слова: маркетинговые инновации, э-маркетинг, маркетинг социальных медиа.
Коды JEL: M3, M31, M1, M13


Marta Sajdakowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych

Celem badania było określenie sposobu postrzegania pieczywa i kryteriów jego wyboru, jak również poznanie opinii na temat pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik oraz wskazanie, na ile i czy w ogóle konsumenci byliby w stanie zaakceptować pieczywo jasne z podwyższoną ilością błonnika. Badanie zrealizowano w 2013 roku metodą zogniskowanych wywiadów grupowych.
Analiza materiału zgromadzonego w trakcie badań wskazuje, że wśród głównych czynników wyboru pieczywa dużą rolę odgrywają jego walory sensoryczne oraz aspekty związane z wygodą zakupu. Respondenci wyrażali pozytywne opinie na temat pieczywa, a w zakresie możliwości wprowadzania zmian, tj. dodatku błonnika do pieczywa jasnego, w szczególny sposób podkreślano konieczność zachowania jego naturalnego charakteru oraz odpowiedni i rzetelny sposób informowania konsumenta o wprowadzonych w produkcie zmianach. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsument, pieczywo jasne, błonnik.
Kody JEL: D01, D12, O11

Consumers' Opinions on Innovative Pastry in the Light of Qualitative Research

An aim of the research was to define the way pastry is perceived and the criteria of selection thereof as well as to learn opinions on white pastry enriched with fibre and to indicate how much and whether at all consumers would be able to accept white pastry with an increased contents of fibre. The research was carried out in 2013 by the focus group interview method.
An analysis of the material collected in the course of research shows that among the main factors of selection of pastry a great role is played by its sensory values as well as the aspects connected with purchase convenience. The respondents gave their positive opinions on pastry, and as regards the possibilities to introduce changes, i.e. addition of fibre to white pastry, there was particularly emphasised the necessity to retain its natural character and an adequate and fair manner of informing the consumer of the changes introduced in the product. The article is of the research nature.
Key words: consumer, white pastry, fibre.
JEL codes: D01, D12, O11

Мнения потребителей об инновационных хлебобулочных изделий в свете качественных исследований

Цель исследования - определить способ восприятия хлебобулочных изделий и критериев их выбора, узнать мнения о белых хлебобулочных изделиях, обогащенных пищевыми волокнами, а также указать, сумели бы потребители вообще, а если да, то насколько, одобрить белые хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон. Исследование провели в 2013 г. по методу фокус-групп.
Анализ материала, накопленного по ходу исследований, указывает, что в числе основных факторов выбора хлеба большую роль играют его сенсорные качества, а также аспекты, связанные с удобством покупки. Респонденты высказывались положительно о хлебобулочных изделиях, а также в отношении возможности ввода изменений, т.е. добавления в белый хлеб пищевых волокон; особенно подчеркивали необходимость сохранить его естественный характер, а также соответствующий и добросовестный способ информирования потребителя о введенных в продукт изменениях. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребитель, белые хлебобулочные изделия, пищевые волокна.
Коды JEL: D01, D12, O11


Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński

Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora B+R w województwie dolnośląskim w latach 2010-2012

W artykule pokazano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw przemysłowych na terenie regionu Dolnego Śląska. Celem rozważań jest próba określenia wpływu odmiennych determinant w postaci źródeł informacji na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, iż aktywność w sferze innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w województwie dolnośląskim, ponoszących nakłady na B+R, jest zależna od zróżnicowanych uwarunkowań wpływających na te podmioty, przy czym źródła innowacji mogą stymulować tę sferę działalności w sposób różnokierunkowy. W przeprowadzonym badaniu ankietowym wzięło udział 761 przedsiębiorstw przemysłowych z regionu Dolnego Śląska w latach 2010-2012, z czego 118 przedsiębiorstw zadeklarowało poniesienie nakładów na działalność B+R. Przeprowadzone badania pokazały szereg istotnych zależności, dlatego znajomość wpływu źródeł informacji dla działalności innowacyjnej na poszczególne atrybuty innowacyjności jest ważnym elementem poznawczym specyfiki regionu. Wskazane w niniejszym artykule wnioski z zakresu wykorzystywanych źródeł wiedzy i informacji dla działalności innowacyjnej w ramach regionalnego systemu przemysłowego powinny być analizowane oraz uwzględniane przy tworzeniu strategii innowacyjnych.
Słowa kluczowe: innowacje, B+R, przemysł, region.
Kody JEL: L60, O31, O32

Sources of Information for Innovative Activities at Industrial Enterprises of the R&D Sector in the Lower Silesian Province in 2010-2012

In her article, the author showed findings of the survey carried out among industrial enterprises in the area of the Lower Silesia region. An aim of considerations is an attempt to determine the impact of different determinants in the form of sources of information on innovative activity of industrial enterprises incurring outlays on research and development. The research hypothesis is allegation that activity in the sphere of industrial enterprises in the Lower Silesian Province incurring outlays on R&D depends on differentiated determinants affecting those entities, while the sources of innovation may stimulate this sphere of activities in different-direction way. In the carried out survey, there took place 761 industrial enterprises from the Lower Silesian region in 2010-2012, of which 118 enterprises declared incurrence of outlays on R&D. The carried out surveys showed a number of important dependences; therefore, awareness of the impact of sources of information for innovative activities on individual attributes of innovativeness is an important element of cognition of the region's specificity. The conclusions indicated in the article as regards the used sources of knowledge and information for innovative activities within the regional industrial system should be analysed and taken into consideration while creating innovative strategies.
Key words: innovations, R&D, industry, region.
JEL codes: L60, O31, O32

Источники информации для инновационной деятельности на промышленных предприятиях сектора НИОКР в Нижнесилезском воеводстве в 2010-2012 гг.

В статье показали результаты опроса, проведенного среди промышленных предприятий на территории региона Нижней Силезии. Цель рассуждений - попытка определить влияние отличных детерминантов в виде источников информации на инновационную активность промышленных предприятий, которые несут издержки по НИОКР. Исследовательская гипотеза - утверждение, что активность в инновационной сфере промышленных предприятий в Нижнесилезском воеводстве, которые несут расходы по НИОКР, зависит от дифференцированных обусловленностей, влияющих на эти субъекты, причем источники инноваций могут стимулировать эту сферу деятельности в разных направлениях. В проведенном опросе приняло участие 761 промышленное предприятие из региона Нижней Силезии в 2010-2012 гг., из чего 118 предприятий заявили о расходах на НИОКР. Проведенные опросы показали ряд существенных зависимостей, потому знание влияния источников информации для инновационной деятельности на отдельные атрибуты инновационности - важный познавательный элемент специфики региона. Указанные в статье выводы из области использованных источников знаний и информации для инновационной деятельности в рамках региональной промышленной системы должны анализироваться и учитываться при формировании инновационных стратегий.
Ключевые слова: инновации, НИОКР, промышленность, регион.
Коды JEL: L60, O31, O32


Elżbieta Szul
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województw Polski Wschodniej

Celem rozważań jest analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwach Polski Wschodniej na podstawie danych GUS, Banku Danych Lokalnych oraz PARP. Innowacyjność przedsiębiorstw jest jednym z istotnych czynników przewagi konkurencyjnej gospodarek krajowych. Polska gospodarka znajduje się w grupie najmniej innowacyjnych w UE. Jeszcze bardziej niekorzystnie przedstawia się sytuacja województw Polski Wschodniej, zarówno pod względem poziomu przedsiębiorczości, jak i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Konieczne jest zatem podejmowanie działań mających na celu pobudzenie inicjatywy gospodarczej, działalności innowacyjnej, zwiększenie nakładów na rozwój B+R oraz przyciągniecie kapitału zewnętrznego.
Słowa kluczowe: innowacja, innowacyjność, przedsiębiorczość, Polska Wschodnia, sektor MSP.
Kody JEL: Z13

Some Aspects of Enterprises' Innovative Activities on the Example of Provinces of Eastern Poland

An aim of considerations is to analyse innovative activities of enterprises in the provinces of Eastern Poland based on the data of the CSO, the Bank of Local Data and the Polish Agency for Enterprise Development (PARP). Enterprises' innovativeness is one of important factors of national economies' competitive advantage. The Polish economy is in the group of the least innovative in the EU. Still more unfavourably is the situation of provinces of Eastern Poland, both in terms of level of entrepreneurship and enterprises' innovative activities. Therefore, it is necessary to undertake the measures aimed at stimulation of economic initiative, innovative activity, increasing investments in R&D as well as at attracting external capital.
Key words: innovation, innovativeness, entrepreneurship, Eastern Poland, SME sector.
JEL codes: Z13

Избранные аспекты инновационной деятельности предприятий на примере воеводств Восточной Польши

Цель рассуждений - анализ инновационной деятельности предприятий в воеводствах Восточной Польши на основе данных ЦСУ, Банка локальных данных и Польского агентства развития предпринимательства (PARP). Инновационность предприятий - один из существенных факторов конкурентного преимущества национальных экономик. Польская экономика находится в группе наименее инновационных в ЕС. Еще более неблагоприятно представляется ситуация воеводств Восточной Польши как с точки зрения уровня предпринимательства, так и инновационной деятельности предприятий. Следовательно, необходимо предпринимать действия, направленные на стимулирование экономической инициативы, инновационной деятельности, повышение капвложений в НИОКР и привлечение внешнего капитала.
Ключевые слова: инновация, инновационность, предпринимательство, Восточная Польша, сектор МСП.
Коды JEL: Z13


Wojciech Argasiński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Korzyści z partnerstwa w turystyce (na przykładzie programu marketingowego Karta Tatrzańska)

Celem rozważań jest przedstawienie współpracy przedsiębiorstw turystycznych w zakresie tworzenia wspólnej oferty dla klienta. Główną tezą jest twierdzenie, że partnerstwo w turystyce oznacza przewagę konkurencyjną dla uczestników sieci. W toku procesu badawczego wyjaśniono istotę partnerstwa sieciowego w ramach regionu turystycznego oraz wskazano przesłanki jego nawiązania i korzyści z jego funkcjonowania. Weryfikacja tezy głównej nastąpiła na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród partnerów współpracujących w projekcie Karty Tatrzańskiej (będącej przykładem współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną w regionie Podhala). Wyniki badania wykazały, że partnerstwo w turystyce umożliwia tworzenie unikatowych produktów turystycznych. Pozwala również na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz zacieśnia relacje wśród partnerów sieci. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: partnerstwo, turystyka, kooperacja, współpraca, region, Karta Tatrzańska.
Kody JEL: C38, P13, Q13

Benefits of Partnership in Tourism (on the Example of the Tatry Card Marketing Programme)

An aim of considerations is to present cooperation of tourist enterprises as regards creation of the joint offer for the client. The main thesis is allegation that partnership in tourism means a competitive advantage for network members. In the course of the research process, the author explained the essence of network partnership within the framework of tourist region and indicated the premises of its establishment as well as benefits from its functioning. Verification of the main thesis took place on the basis of findings of the surveys carried out among partners cooperating in the Tatry Card project (being an example of cooperation of entrepreneurs carrying out tourist activities in the Podhale region). The research findings showed that partnership in tourism enables creation of unique tourist products. It also allows building a competitive advantage and strengthens relationships among the network partners. The article is of the research nature.
Key words: partnership, tourism, cooperation, collaboration, region, Tatry Card.
JEL codes: C38, P13, Q13

Выгоды от партнерства в туризме (на примере маркетинговой программы «Татранская скидочная карта»)

Цель рассуждений - представить сотрудничество туристических предприятий в области формирования совместного предложения для клиента. Основной тезис - утверждение, что партнерство в туризме обозначает конкурентное преимущество для участников сети. По ходу исследовательского процесса выяснили суть сетевого партнерства в рамках туристического региона, а также указали предпосылки его заключения и выгоды от его действия. Верификация основного тезиса наступила на основании результатов анкетных опросов, проведенных среди партнеров, сотрудничающих в проекте «Татранской скидочной карты» (являющейся примером сотрудничества предпринимателей, осуществляющих туристическую деятельность в регионе Подгалья). Результаты исследования показали, что партнерство в туризме предоставляет возможность создавать уникальные туристические продукты. Оно тоже позволяет формировать конкурентное преимущество, а также укрепляет отношения между партнерами сети. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: партнерство, туризм, кооперирование, сотрудничество, регион, «Татранская скидочная карта».
Коды JEL: C38, P13, Q13


Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Uniwersytet Szczeciński
Arkadiusz Nędzarek, Agnieszka Tórz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Walory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Ińskiego oraz jezior Woświn i Ińsko jako czynniki determinujące aktywność turystyczną

Praca łączy aspekty klasycznych badań limnologicznych z wieloaspektowymi czynnikami determinującymi aktywność turystyczną. Dla realizacji tak ujętego problemu dokonano 1) oceny ruchu turystycznego na tle analizy stanu zagospodarowania turystycznego, 2) oceny istniejących walorów przyrodniczych i antropogenicznych okolic dwóch największych jezior Pojezierza Ińskiego: Woświn i Ińsko, 3) wskazano kierunki dalszego rozwoju potencjału turystycznego. Wykorzystano informacje dostępne w masowych środkach przekazu oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród turystów wypoczywających nad badanymi jeziorami.
Pojezierze Ińskie to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych, umożliwiających uprawianie różnych form turystyki. W rejonie tym istnieje jednak duża dysproporcja w zagospodarowaniu turystycznym. Głównym centrum turystycznym jest gmina Ińsko - posiada ona największą i najatrakcyjniejszą bazę noclegowo-gastronomiczną i rekreacyjną. Za istotną przeszkodę w rozwoju ruchu turystycznego należy postrzegać ogólnie słabe zagospodarowanie turystyczne obszaru poza głównym centrum turystycznym tego rejonu. Baza noclegowa jest słabo rozwinięta, występują duże braki w zakresie usług gastronomicznych i usług rekreacyjno-sportowych. Mimo wykazanych braków rejon ten, w dobie kształtowania nowych trendów w turystyce związanych z chęcią przebywania w nieskażonym, mało przekształconym środowisku naturalnym, posiada duży potencjał turystyczny, który jest w stanie sprzyjać podejmowaniu aktywności fizycznej przez turystów. Ważnym czynnikiem dalszego rozwoju turystyki Pojezierza Ińskiego powinna być mało inwazyjna dla środowiska przyrodniczego wiejska agroturystyka, jednocześnie sprzyjająca rekreacji ruchowej oraz rozwojowi ekonomicznemu regionu.
Słowa kluczowe: Pojezierze Ińskie, jezioro Woświn, jezioro Ińsko, walory turystyczne.
Kody JEL: Q5

Natural Values and Tourist Development of the Ińsko Lakeland and Woświn and Ińsko Lakes as Factors Determining Tourist Activity

The study combines the aspects of classical limnological surveys with multi-aspect factors determining tourist activity. To resolve the so treated problem the author 1) assessed tourism against the background of analysis of the tourist development status, 2) assessed the existing natural and anthropogenic values of the environs of the two biggest lakes of the Ińsko Lakeland: Woświn and Ińsko, 3) indicated the directions of a further development of the tourist potential. He used the information accessible in the mass media and carried out surveys among tourists resting at the lakes in question.
The Ińsko Lakeland is an area of outstanding natural values enabling exercising various forms of tourism. However, there is in this region a great disproportion in terms of tourist development. The main tourist centre is Ińsko Municipality - it has the biggest and the most attractive lodging, catering and recreational base. As a major obstacle in tourism development there should be perceived a generally poor tourist development of the area beyond the main tourist centre of this region. The lodging base is underdeveloped; there are serious deficits in the field of catering, recreational and sport services. Despite the indicated deficiencies, this region, in the period of formation of new trends in tourism connected with the desire to stay in an unpolluted, low-transformed natural environment, has got a great tourist potential which enables undertaking by tourists physical activity. An important factor of a further development of tourism in the Ińsko Lakeland should be the rural low-invasive agritourism, facilitating at the same time physical recreation and the region economic development.
Key words: Ińsko Lakeland, Woświn Lake, Ińsko Lake, tourist values.
JEL codes: Q5

Природные ценности и туристическое использование Иньского Поозерья, а также озер Восьвин и Иньско как факторы, определяющие туристическую активность

Работа объединяет аспекты классических лимнологических исследований со многаспектными факторами, определяющими туристическую активность. Для осуществления так выраженной проблемы провели: 1) оценку туристического движения на фоне анализа состояния туристического использования, 2) оценку существующих природных и антропогенных ценностей двух крупнейших озер Иньского Поозерья: Восьвин и Иньско, а также 3) указали направления дальнейшего развития туристического потенциала. Использовали информацию, доступную в средствах массовой информации, и провели опросы среди туристов, отдыхающих на исследуемых озерах.
Иньское Поозерье - территория с великолепными природными ценностями, предоставляющими возможность заниматься разными формами туризма. В этом районе, однако, существует большая диспропорция в туристическом использовании. Основным туристическим центром является гмина Иньско - она располагает самой большой и наиболее привлекательной базой с точки зрения гостиничного хозяйства, общественного питания и отдыха. Существенным препятствием в развитии туризма следует признать в общем слабое туристическое использование территории за пределами основного туристического центра этого района. Ночлежная база слабо развита, выступает большой дефицит в области услуг общепита и услуг отдыха и спорта. Несмотря на указанные недостатки, этот район, в период формирования новых тенденций в туризме, связанных с желанием пребывать в незагрязненной, в небольшой степени преобразованной естественной среде, имеет большой туристический потенциал, который в состоянии способствовать занятиям туристами физической активностью. Важным фактором дальнейшего развития туризма Иньского Поозерья должен быть необременительный для природной среды агротуризм, заодно способствующий активному отдыху и экономическому развитию региона.
Ключевые слова: Иньское Поозерье, озеро Восьвин, озеро Иньско, туристические достоинства.
Коды JEL: Q5


Joanna Dyczkowska
Politechnika Koszalińska

Bariery logistyczne rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej Pomorza

Celem rozważań jest ocena funkcjonowania systemów transportowo-logistycznych w województwach zachodniopomorskim i pomorskim w stosunku do innych wskaźników potencjału turystycznego. Metody zastosowane w opracowaniu to analiza danych wtórnych i analiza porównawcza. W opracowaniu scharakteryzowano bazę komunikacyjną w badanych województwach oraz na podstawie danych wtórnych przeprowadzono analizę transportu lądowego oraz zakwaterowania i gastronomii na obszarze obu województw. Rola dostępności komunikacyjnej została porównana według rodzaju transportu: kołowego, kolejowego, morskiego i lotniczego oraz ich infrastruktury. Na podstawie wskaźników potencjału turystycznego porównano potencjał województw północnej Polski i określone bariery logistyczne w rozwoju turystyki Pomorza. O przewadze konkurencyjnej Pomorza decydują nie tylko walory i atrakcje turystyczne, ale też w dużym stopniu dostępność komunikacyjna opierająca się na dwóch rodzajach transportu - drogowym i kolejowym.
Słowa klucze: transport, infrastruktura, logistyka, turystyka, bariery, Pomorze.
Kody JEL: R10, R40

Logistic Barriers for Development of Pomeranian Maritime and Coastal Tourism

An aim of considerations is to assess functioning of the transport and logistic systems in the Zachodniopomorskie (West Pomeranian) and Pomorskie (Pomeranian) Provinces vis-à-vis other indicators of tourist potential. The methods applied in the study are an analysis of secondary data and a comparative analysis. In the study, there are characterised the transportation basis in the provinces surveyed and, based on the secondary data, carried out an analysis of the road transport as well as lodging and catering in the area of both provinces. The role of transportation accessibility was compared by the type of transport: road, railways, maritime and air as well as their infrastructure. Based on the indices of tourist potential, there was compared the potential of the provinces of northern Poland and determined the logistic barriers in Pomeranian tourism development. The Pomerania's competitive advantage is decided not only by tourist values and attractions but also, to a great degree, the transportation accessibility based on the two types of transport - road and railway.
Key words: transport, infrastructure, logistics, tourism, barriers, Pomerania.
JEL codes: R10, R40

Логистические барьеры развития морского и приморского туризма Поморья

Цель рассуждений - оценить действие транспортно-логистических систем в Западнопоморском и Поморском воеводствах по отношению к другим показателям туристического потенциала. Методы, примененные в разработке - анализ вторичных данных и сопоставительный анализ. В разработке дана характеристика транспортной базы в обследуемых воеводствах, а также на основе вторичных данных проведен анализ сухопутного транспорта, гостиничного хозяйства и общественного питания на территории обоих воеводств. Роль доступности транспорта сопоставили по видам транспорта: дорожного, железнодорожного, морского и воздушного, а также их инфраструктуры. На основе показателей туристического потенциала сопоставили потенциал воеводств северной Польши и определенные логистические барьеры в развитии туризма Поморья. Конкурентное преимущество Поморья решают не только туристические достоинства и атракционы, но и в большой степени транспортная доступность, основанная на двух видах транспорта: дорожном и железнодорожном.
Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, логистика, туризм, барьеры, Поморье.
Коды JEL: R10, R40


Jerzy Eider, Elżbieta Sieńko-Awierianów
Uniwersytet Szczeciński

Nowe produkty na rynku turystyki uzdrowiskowej

Moda na zdrowy styl życia oraz starzenie się społeczeństwa powodują wzrost znaczenia turystyki zdrowotnej, do której zaliczamy turystykę uzdrowiskową. Turystyka uzdrowiskowa może w istotny sposób wspomóc rozwój turystyki, zapewniając dynamiczny rozwój miejscowości uzdrowiskowych. Przyszłość wielu polskich uzdrowisk leży w odchodzeniu od wyłącznie leczniczo-zabiegowego profilu terapii i wprowadzeniu nowych usług.
Celem pracy było przedstawienie nowych produktów turystyki uzdrowiskowej, wprowadzanych w uzdrowisku Świnoujście S.A. oraz wykazanie jaki wpływ mają one na zmieniającą się strukturę turystów uzdrowiskowych.
Badania wykazały, że kuracjusze komercyjni, w pełni finansujący swój pobyt, którzy odwiedzili obiekty Uzdrowiska Świnoujście S.A. w latach 2011-2013, stanowili prawie 23% turystów uzdrowiskowych. Byli to w większości Polacy (ponad 75%), reprezentujący głównie województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie, korzystający przeważnie z pakietów: dla seniora oraz kardiologicznego, trwających 7 i 14 dni.
Słowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, lecznictwo uzdrowiskowe, produkt turystyczny.
Kody JEL: I11, I15

New Products in the Market for Resort Tourism

The fashion for healthy lifestyle and ageing of the society cause the growth of importance of health tourism which includes spa tourism. Spa tourism may substantially support tourism development, ensuring a dynamic development of resort localities. The future of many Polish resorts in in the departure from the exclusively medical and procedural profile of therapy and in introduction of new services.
An aim of the study was to present the new products of spa tourism, being introduced in the resort Świnoujście S.A., as well as to indicate what impact they have on the changing structure of spa tourists.
The surveys showed that commercial spa clients, fully financing their stay, who visited the facilities of the resort Świnoujście S.A in 2011-2013, accounted for almost 23% of spa tourists. They were mostly Poles (more than 75%), representing mainly the following provinces: Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie and Śląskie, using primarily the packages for the senior and the cardiologic ones, lasting 7 and 14 days.
Key words: spa tourism, spa therapy, tourist product.
JEL codes: I11, I15

Новые продукты на рынке курортного туризма

Мода на здоровый образ жизни и старение общества вызывают рост значения оздоровительного туризма, к которому относится курортный туризм. Курортный туризм может существенным образом поддержать развитие туризма, обеспечивая динамичное развитие курортных местностей. Будущее многих польских курортов - в отхождении от исключительно лечебно-процедурного профиля терапии и во введении новых услуг.
Цель работы - представить новые продукты курортного туризма, вводимые в курорте Свиноуйсьце АО, и выявить, какое влияние они оказывают на изменяющуюся структуру курортных туристов.
Исследования показали, что коммерческие курортники, полностью финансирующие свое пребывание, которые посетили объекты санатория Свиноуйсьце АО в 2011-2013 гг., составляли почти 23% туристов-курортников. Ими были в большинстве случаев поляки (свыше 75%), представляющие в основном следующие воеводства: Любушское, Великопольское, Нижнесилезское и Силезское, пользующиеся преимущественно пакетами для пожилых людей и кардиологическим, продолжающимися 7 и 14 дней.
Ключевые слова: курортный туризм, курортная терапия, туристический продукт.
Коды JEL: I11, I15