Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6/2014 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6/2014 (cz. 3)

Urszula Kęprowska
Uniwersytet Gdański

Zastosowanie marketingu mobilnego w branży turystycznej

Marketing mobilny staje się ważnym elementem w tworzeniu odpowiedniej strategii marketingowej w branży turystycznej. Wśród konsumentów rośnie trend korzystania z nowoczesnych technologii w życiu codziennym. Stale zwiększa się liczba miejsc turystycznych wykorzystujących nowe technologie i rozwiązania w celu promowania swoich produktów turystycznych i usług. Publikacja ma na celu przybliżenie technologii mobilnych oraz możliwości, które wynikają z ich zastosowania w turystyce. Niniejsze opracowanie określa istotę marketingu mobilnego jako nowej strategii promocji produktów i usług turystycznych. Analiza urządzeń mobilnych oraz możliwości ich wykorzystania pozwalają stwierdzić, że aplikacje mobilne mogą być kluczowym narzędziem marketingu przez natychmiastowe wysyłanie wiadomości do konsumentów w odpowiednim czasie oraz w odpowiednim miejscu. Liczba urządzeń mobilnych stale rośnie, dlatego też stały się one odpowiednim narzędziem do promowania produktów i usług turystycznych.
Słowa kluczowe: marketing mobilny, promocja w turystyce, aplikacje mobilne.
Kody JEL: M31

Application of Mobile Marketing in the Tourist Branch

Mobile marketing becomes an important element in creating an adequate marketing strategy in the tourist branch. Among consumers, there grows the trend of use modern technologies in their daily life. There is constantly growing the number of tourist venues making use of new technologies and solutions for promoting their tourist products and services. The publication is aimed at bringing closer mobile technologies and the opportunities issuing from application thereof in tourism. This study describes the essence of mobile marketing as a new strategy of promoting tourist products and services. An analysis of mobile devices and the possibilities of use thereof allow stating that mobile applications may be the key tool of marketing owing to an immediate sending news to consumers in due time and in due place. The number of mobile devices is still growing; hence they have become an adequate tool for promoting tourist products and services.
Key words: mobile marketing, promotion in tourism, mobile applications.
JEL codes: M31

Применение мобильного маркетинга в туристической отрасли

Мобильный маркетинг становится важным элементом в создании соответствующей маркетинговой стратегии в туристической отрасли. Среди потребителей растет тенденция к пользованию современными технологиями в повседневной жизни. Постоянно увеличивается число туристических мест, использующих новые технологиии и решения для продвижения своих туристических продуктов и услуг. Цель публикации - приблизить мобильные технологии и возможности, которые вытекают из применения их в туризме. Настоящая разработка определяет роль мобильного маркетинга в качестве новой стретегии продвижения туристических продуктов и услуг. Анализ мобильных устройств и возможностей их использования позволяют констатировать, что мобильные аппликации могут быть ключевым инструментом маркетинга благодаря сиюминутному отправлению потребителям сообщений своевременно и в соответствующем месте. Число мобильных устройств постоянно растет, и потому они стали соответствующим инструментом для продвижения туристических продуктов и услуг.
Ключевые слова: мобильный маркетинг, продвижение в туризме, мобильные аппликации.
Коды JEL: M31


Anna Królikowska-Tomczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Politechnika Poznańska

Innowacyjność jako narzędzie kształtowania przewagi konkurencyjnej regionów turystycznych

W artykule przedstawiono pojęcia i znaczenie innowacji w kontekście przedsiębiorstw, jak i bardziej złożonych struktur - regionów turystycznych. Nadrzędnym celem jest ukazanie znaczenia innowacji jako narzędzia rozwoju.
Na współczesnym rynku usług turystycznych (i nie tylko) innowacyjność w różnym wymiarze (produktowym, organizacyjnym, marketingowym czy technicznym) jest koniecznością i warunkiem długotrwałego funkcjonowania oraz sukcesu rynkowego. Analiza danych, literatury oraz przypadków doprowadziła do postawienia następujących wniosków:
- Sektor usług turystycznych w Polsce jest umiarkowanie innowacyjny.
- Stosunkowo rzadkie są innowacje technologiczne, zwłaszcza w przypadku sektora biur podróży oraz marketingu strategicznego.
- Innowacyjność jest warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej.
- Innowacyjność regionu turystycznego może wpływać na kształtowanie pozytywnego wizerunku, przyczyniać się do budowania stabilnej marki i przewagi konkurencyjnej.
- Na współczesnym rynku turystycznym działania na rzecz innowacji wydają się być koniecznością.
W artykule poruszono również problem procesu zarządzania innowacyjnością oraz przedstawiono przykładowe modele procesów w różnych organizacjach, które mogą stanowić implikacje praktyczne wdrażania innowacji. Dodatkowo, analiza różnych rodzajów innowacji oraz poziomów ich wdrażania (przedsiębiorstwo, miasto) powinna uświadamiać wielość możliwości podejmowania działań innowacyjnych z punktu widzenia organizacyjnego oraz różnych aspektów nowości, które prowadzą do wspólnego mianownika - rozwoju.
Artykuł ma charakter koncepcyjnej analizy problemu oraz przeglądu literatury. Stanowi wstęp do podjęcia dalszych badań empirycznych, mających na celu obiektywną ocenę innowacyjności sektora turystycznego w Wielkopolsce na podstawie określonych kryteriów i mierników.
Słowa kluczowe: innowacyjność usług turystycznych, innowacyjność usług, region turystyczny.
Kody JEL: A10, F63, H70, O31

Innovativeness as a Tool of Shaping Competitive Advantage of Tourist Regions

In her article, the author presented the notions and importance of innovations in the context of enterprises as well as more complex structures - tourist regions. An overriding aim is to show the importance of innovations as a tool of development.
In the contemporary market for tourist services (and not only), innovativeness in various dimensions (product, organisational, marketing or technical) is the must and condition of long-term functioning and market success. An analysis of data, literature and cases has led to drawing the following conclusions:
- The sector of tourist services in Poland is moderately innovative.
- Relatively seldom are technological innovations, particularly in case of the sector of travel offices and strategic marketing.
- Innovativeness is a condition for enterprise development in the long run.
- Innovativeness of the tourist region may affect formation of a positive image, contribute to building a stable brand and competitive advantage.
- In the contemporary tourist market, measures for innovations seem to be the must.
In her article, the author also touched the problem of the process of innovativeness management as well as she presented exemplary models of processes in various organisations that may be practical implications of innovation implementation. Additionally, an analysis of various types of innovations and levels of implementation thereof (enterprise, town) should help to realise the multiplicity of possibilities to undertake innovative measures from the organisational point of view as well as various aspects of novelties which lead to the common denominator - development.
The article is of the nature of conceptual analysis of the problem and review of literature. It is an introduction to undertaking further empirical surveys aimed at an objective evaluation of innovativeness of the tourist sector in Great Poland based on definite criteria and measures.
Key words: innovativeness of tourist services, innovativeness of services, tourist region.
JEL codes: A10, F63, H70, O31

Инновационность как инструмент формирования конкурентного преимущества туристических регионов

В статье представили понятия и значение инноваций в контексте предприятий, а также более сложных структур - туристических регионов. Основная цель - указать значение инноваций как инструмента развития.
На современном рынке туристических услуг (и не только) инновационность в разном выражении (продуктовом, организационном, маркетинговом или техническом) - необходимость и условие длительного функционирования и рыночного успеха. Анализ данных, литературы и конкретных случаев привел к следующим выводам:
- Сектор туристических услуг в Польше умеренно инновационный.
- Относительно редки технологические инновации, особенно в случае сектора бюро путешествий и стратегического маркетинга.
- Инновационность - условие развития предприятия на длительную перспективу.
- Инновационность туристического региона может влиять на формирование положительного облика, способствовать формированию стабильной марки и конкурентного преимущества.
- На современном туристическом рынке действия в пользу инноваций представляются необходимостью.
В статье затронули также вопрос процесса управления инновационностью, а также представили примерные модели процессов в разных организациях, которые могут быть практическими импликациями внедрения инноваций. Дополнительно анализ разных видов инноваций и уровней их внедрения (предприятие, город) должен помочь осознать множество возможностей предпринимать инновационные действия с организационной точки зрения и разных аспектов новинок, которые ведут к общему знаменателю - развитию.
Статья имеет характер концептуального анализа проблемы и обзора литературы. Она представляет собой вступление к дальнейшим эмпирическим исследованиям, преследующих собой цель объективной оценки инновационности туристического сектора в Великой Польше на основе определенных критериев и измерителей.
Ключевые слова: инновационность туристических услуг, инновационность услуг, туристический регион.
Коды JEL: A10, F63, H70, O31


Jolanta Mazurek
Politechnika Koszalińska

Praktyczne wykorzystanie badań konsumentów usług turystycznych w przygotowaniu oferty turystycznej i rekreacyjnej Koszalina

Celem opracowania jest ocena dokumentu końcowego, będącego rezultatem analizy przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta w Koszalinie, a dotyczącej atrakcyjności turystycznej miasta. Jest to również próba ukazania przyczyn braku użyteczności raportu. Do przygotowania publikacji wykorzystano jedną z jakościowych metod badawczych, którą jest studium przypadku. Szczegółowej ocenie poddano sprawozdanie z przeprowadzonych badań pod kątem jego zawartości, ale też innowacyjności, praktyczności, jakości danych, jakości analizy i struktury pracy. Niestety, dokument oceniono jako bezwartościowy, zaobserwowano w nim zbyt wiele braków i niedociągnięć. Zawiera informacje nieprzydatne w praktyce i nie wnosi żadnej nowej wiedzy mogącej służyć przygotowaniu programu rozwoju turystyki dla miasta. Odpowiedzialność za wykonanie nieużytecznych analiz spoczywa zarówno na stronie zamawiającej, jak i prowadzących badania.
Słowa kluczowe: badania marketingowe, turystyka, atrakcyjność turystyczna, raport z badań.
Kody JEL: M30

Practical Use of Surveys of Consumers of Tourist Services in Preparing Koszalin's Touristic and Recreational Offer

An aim of the study is to assess the final document being a result of the analysis carried out to the order of the Municipal Council in Koszalin and concerning city's tourist attractiveness. This is also an attempt to present the reasons of lack of report's effectiveness. For preparation of the publication, there was used one of qualitative research methods which is a case study. A detailed assessment comprised the report on carried out surveys from the point of view of its contents but also innovativeness, practicality, data quality, analysis quality and the study structure. Unfortunately, the document is assessed as useless; there were observed in it too many faults and drawbacks. It contains information useless in practice and it does not add any new knowledge that might serve preparation of the programme of tourism development for the city. Responsibility for preparation of useless analyses is both on the contracting party and that carrying out research.
Key words: marketing research, tourism, tourist attractiveness, report on research.
JEL codes: M30

Практическое использование обследования потребителей туристических услуг в приготовлении предложения в области туризма и отдыха Кошалина

Цель разработки - оценить окончательный документ, являющийся результатом анализа, проведенного по заказу Управления города в Кошалине, а касающегося туристической привлекательности города. Это тоже попытка указать причины непригодности отчета. Для подготовки публикации использовали один из качественных методов изучения, каким является анализ конкретного случая. Детальная оценка коснулась отчета о проведенных исследованиях с точки зрения его содержания, но также инновационности, практичности, качества данных, качества анализа и структуры работы. Увы, документ оценили бесполезным, заметили в нем слишком много изъянов и недостатков. Он содержит информацию, непригодную в практиве, и не вносит новых знаний, которые могли бы служить приготовлению программы развития туризма для города. Ответственность за выполнение непригодных анализов лежит как на стороне заказчика, так и реализаторов исследования.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, туризм, туристическая привлекательность, отчет об исследованиях.
Коды JEL: M30


Jolanta Mirek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk

W Polsce istnieje w chwili obecnej 45 miejscowości posiadających status uzdrowiska, w których działa wiele podmiotów świadczących usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, a także usługi o innym charakterze. Zmieniające się potrzeby konsumentów oraz turbulentne otoczenie, w którym funkcjonują zarówno przedsiębiorstwa, jak i gminy uzdrowiskowe, wymuszają konieczność wprowadzania innowacji w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji obszarów innowacji w polskich kurortach oraz określenia ich wpływu na rozwój uzdrowisk. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: uzdrowiska, innowacyjność, innowacyjność uzdrowisk.
Kody JEL: I11, O31

Innovativeness as a Factor of Polish Resorts Functioning and Development

In Poland, there are at present 45 localities with the spa status where operate many entities rendering services in the area of spa treatment as well as services of other nature. The changing consumers' needs and the turbulent environment where there operate both enterprises and resort municipalities extort the necessity to introduce innovations in order to achieve competitive advantage. An aim of this study is an attempt to identify the areas of innovation at Polish resorts and to determine their impact on spa development. The article is of the conceptual nature.
Key words: resorts, innovativeness, spa innovativeness.
JEL codes: I11, O31

Инновационность как фактор функционирования и развития польских курортов

В Польше в настоящее время существует 45 местностей со статусом курорта, в которых действует много субъектов, предоставляющих услуги в области курортного лечения, а также услуги другого характера. Изменяющиеся потребности потребителей и турбулентная окружающая среда, в которой действуют как предприятия, так и курортные гмины, вызывают необходимость ввода инноваций для достижения конкурентного преимущества. Цель настоящей разработки - попытка выявить области инноваций в польских курортах и определить их влияние на развитие курортов. Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: курорты, инновационность, инновационность курортов.
Коды JEL: I11, O31


Alina Oczachowska
Politechnika Koszalińska

Miejsce strategii w zapewnianiu przewagi konkurencyjnej na przykładzie Ośrodka Wczasowego ,,Tropicana"

Celem rozważań jest wykazanie, że zastosowanie badań marketingowych oraz intensywnej komunikacji marketingowej, w której główną rolę odgrywa Internet, może przyczynić się do wykreowania właściwej strategii biznesowej na rynku turystycznym. Istotny jest również dobór kadr. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, zbadano wszystkich gości ośrodka. Stwierdzono, że wnikliwe, wyczerpujące badania gości przyczyniają się do podniesienia jakości usług. Wysoki standard wyposażenia i warunki materialne są ważne, lecz konkuruje się usługami dodatkowymi. Do praktycznych implikacji w stosunku do kadry zarządzającej zaliczyć można: zatrudnienie reagującego, kompetentnego i empatycznego personelu, wdrażanie idei nowoczesnego marketingu partnerskiego, położenie nacisku na promocję. Dla turystów najdogodniejszym źródłem informacji i rezerwacji wczasów jest Internet. Nie mniej ważne jest uświadomienie sobie przez nich, że wczasy organizowane są dla ściśle określonych segmentów, np. wczasy rodzinne dla osób o średnich dochodach. Oprócz tego respondenci, przez swoje preferencje, mogą mieć wpływ na kształtowanie produktu usługowego.
Słowa kluczowe: ośrodek wypoczynkowy, turysta, badania marketingowe, Internet, oferta.
Kody JEL: M31

Place of the Strategy in Ensuring Competitive Advantage on the Example of the Holiday Centre "Tropicana"

An aim of considerations is to demonstrate that application of marketing research and an intense marketing communication, where the main role is played by the Internet, may contribute to creating the relevant business strategy in the tourist market. Important is also the personnel selection. In her study, the author used the method of diagnostic survey, surveyed all guests of the centre. She stated that thorough, exhaustive surveys of guests contribute to raising the quality of services. A high standard of equipment and material conditions are important, though additional services ensure competitive advantage. The practical implications in respect of the managerial staff include: hiring a responsive, competent and empathic personnel, implementation of the idea of modern partner marketing, emphasis put on promotion. For tourists, the most convenient source of information and holidays booking is the Internet. No less important is to realise by them that holidays are organised for strictly definite segments, e.g. family holidays for people with average incomes. Besides, respondents, due to their preferences, may affect formation of the service product.
Key words: holiday centre, tourist, marketing research, Internet, offer.
JEL codes: M31

Место стратегии в обеспечении конкурентного преимущества на примере центра отдыха «Тропикана»

Цель рассуждений - доказать, что применение маркетинговых исследований и интенсивной маркетинговой коммуникации, в которой главную роль играет интернет, может способствовать формированию надлежащей бизнес-стратегии на туристическом рынке. Существенным является также подбор кадров. В работе использовали метод диагностического зондажа, обследовали всех гостей курорта. Констатировали, что дотошные, исчерпывающие обследования гостей способствуют повышению качества услуг. Высокий стандарт оборудования и материальные условия важны, но конкурируют дополнительными услугами. К числу практических импликаций по отношению к управляющему персоналу можно отнести трудоустройство отзывчивого, компетентного и эмпатического персонала, внедрение идеи современного партнерского маркетинга, упор на продвижение. Для туристов самым удобным источником информации и бронировки отдыха является интернет. Не менее важно осознание ими, что отдых организуется для четко определенных сегментов, например, семейный отдых для лиц со средними доходами. Кроме того, респонденты по своим предпочтениям могут оказывать влияние на формирование продукта услуг.
Ключевые слова: центр отдыха, турист, маркетинговые исследования, интернет, предложение.
Коды JEL: M31


Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Uniwersytet Szczeciński
Paweł Eider
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Innowacyjność w animacji czasu wolnego szansą rozwoju wybranych destynacji turystycznych

Animacje hotelowe organizowane w różnych zakątkach świata odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu turystów, jak i hotelarzy czy też organizatorów turystyki. Dlatego celem rozważań jest ukazanie nowych sposobów kreowania wizerunku tejże usługi.
Artykuł stanowi studium teoretyczne. Posłużono się metodą analizy dokumentów, którą stanowiły katalogi biur podróży. Są one narzędziem wykorzystywanym podczas transakcji kupna-sprzedaży, jak również stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych między organizatorem turystyki a potencjalnym turystą.
Animacjom hotelowym przypisuje się zasługi na polu organizacji czasu wolnego gości hotelowych i troskę o ich aktywny wypoczynek. Ma to na celu z jednej strony edukację zdrowotną i wykształcenie potrzeby aktywnego wypoczynku, z drugiej zaś prowadzi do zwiększenia liczby turystów w odwiedzanym resorcie, a idąc dalej staje się szansą rozwoju wybranej destynacji. Nowy wizerunek animacji tworzony przez touroperatorów staje się magnesem przyciągającym tłumy klientów. Wizerunek tej aktywności wzbogacany jest często o maskotki charakterystyczne dla określonych biur podróży. Bogata informacja nt. organizowanej animacji w katalogach jest narzędziem pracy pracowników biur podróży, a jednocześnie zapewnieniem określonego poziomu jakości obsługi.
Słowa kluczowe: animacja, destynacja, hotel, innowacyjność, touroperator.
Kody JEL: I31

Innovativeness in Leisure Animation as a Chance for Development of the Selected Tourist Destinations

Hotel animations being organised in various corners of the world play a greater and greater role both in life of tourists and hoteliers or tourist operators. Therefore, an aim of considerations is to present the new ways of creating the image of the very service.
The article is a theoretical study. The authors used the method of analysis of documents in the form of travel agencies' catalogues. They are the tool used in the course of sale transaction as well as they are an integral part of the contract of tourist services provision between the tour operator and the potential tourist.
Hotel animations are assigned merits in the area of organisation of leisure of hotel guests and care of the active rest. It is, on the one hand, aimed at health education and formation of the need for active rest, while, on the other hand, it leads to an increase of the number of tourists in the resort being visited; going further, it becomes an opportunity of development of the selected destination. The new image of animation being created by tour operators becomes a magnet attracting crowds of clients. The image of this activity is often enriched by mascots specific for definite travel agencies. The comprehensive information on the animation being organised in the catalogues is a working tool of travel agencies workers and, at the same time, assurance of a definite level of service quality.
Key words: animation, destination, hotel, innovativeness, tour operator.
JEL codes: I31

Инновационность в анимации досуга - шанс развития избранных направлений турпоездок

Гостиничные анимации, организуемые в разных уголках мира, играют все бóльшую роль как в жизни туристов, так и хозяев гостиниц или туроператоров. Поэтому цель рассуждений - указать новые способы формирования имиджа этой же услуги.
Статья представляет собой теоретический анализ. Авторы использовали метод анализа документов в виде каталогов бюро путешествий. Они - инструмент, используемый по ходу сделки купли-продажи, а также составляют интегральную часть договора о предоставлении туристических услуг между туроператиром и потенциальным туристом.
Гостиничным анимациям приписывают заслуги в области организации досуга гостей гостиницы и заботу об их активном отдыхе. Это, с одной стороны, преследует собой цель обучения в области здравоохранения и сформирования потребности в активном отдыхе, с другой же стороны ведет к повышению числа туристов в посещаемом курорте; кроме того, появляется шанс развития избранного направления турпоездки. Новый облик анимации, создаваемый туроператорами, становится магнитом, привлекающим большое количество туристов. Имидж этой активности часто обогащается талисманами, характерными для определенных бюро путешествий. Богатая информация об организуемой анимации в каталогах - инструмент труда работников бюро путешествий, а заодно - обеспечение определенного уровня качества обслуживания.
Ключевые слова: анимация, направление турпоездки, гостиница, инновационность, туроператор.
Коды JEL: I31


Michał Roman
Warsaw University of Life Sciences

Taxes on Agritourist Services

In his article, the author presents the selected forms of taxation imposed on agritourist services. In the case of personal income tax, the law envisages several methods of taxation on income from agritourist services, e.g. personal income tax paid in accordance with general rules, flat rate tax, tax card, and lump-sum tax on registered revenue. As far as value added tax is concerned, in general, agritourist farms are exempt from this tax.
Key words: tax, agritourist business, tax on agritourist services.
JEL codes: L83

Podatki od usług agroturystycznych

W swym artykule autor przedstawia wybrane formy opodatkowania usług agroturystycznych. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych ustawa przewiduje kilka metod opodatkowania dochodów z usług agroturystycznych, np. podatek dochodowy od osób fizycznych płacony zgodnie z ogólnymi przepisami, podatek liniowy, kartę podatkową i podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli chodzi o podatek od wartości dodanej (VAT), to z reguły gospodarstwa agroturystyczne są zwolnione z tego podatku.
Słowa kluczowe: podatek, agroturystyka, podatek od usług agroturystycznych.
Kody JEL: L83

Налоги на услуги агротуризма

В своей статье автор представляет избранные формы налогообложения услуг агротуризма. В случае налогов на доходы физических лиц законом предусматривается несколько методов налогообложения доходов от услуг агротуризма, напр., налог на доходы физических лиц, оплачиваемый в соответствии с общими правилами, пропорциональное налогообложение, налогообложение в виде налоговой карты и фиксированного налога на регистрированный доход. Что же касается налога на добавленную стоимость, то, как правило, агротуристские хозяйства освобождены от этого налога.
Ключевые слова: налог, агротуристская предпринимательская деятельность, налог на доходы с агротуризма.
Kody JEL: L83


Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie)

Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest określenie wizerunkowego znaczenia innowacyjnych produktów w turystyce. Wykorzystując wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie, empirycznie potwierdzono tezę, że innowacje produktowe szybko stają się dla znacznego odsetka odwiedzających obszar recepcji główną atrakcją pobytu. Stosując test U Manna-Whitneya pozytywnie zweryfikowano też dwie hipotezy badawcze, związane z rolą innowacji w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji - H1: Korzystający z innowacyjnych produktów wyżej niż pozostali odwiedzający oceniają pobyt w destynacji, H2: Korzystający z innowacji produktowych częściej niż pozostali odwiedzający są skłonni polecić obszar recepcji znajomym. Są to ważne wnioski dla władz destynacji i funkcjonujących tam podmiotów - w warunkach ostrej rywalizacji na współczesnym rynku wprowadzanie innowacji jest kwestią niezbędną. Analizy empiryczne poprzedziła kwerenda literatury, poruszającej kwestie innowacyjności i wizerunku obszaru recepcji.
Słowa kluczowe: innowacje produktowe, obszar recepcji turystycznej, muzea interaktywne, wizerunek.
Kody JEL: L83, O18, O31, R11

The Role of Innovative Tourist Products in Creating the Image of Reception Area (on the Example of the Main Square Underground in Cracow)

The article is of the research nature. Its aim is to define the image importance of innovative products in tourism. Making use of results of tourism research in Cracow, the author empirically confirmed the thesis that product innovations quickly become for a considerable per cent of those visiting the reception area the main attraction of their stay. Applying the Mann-Whitney U test, she also positively verified the two research hypotheses connected with the role of innovation in creating the image of the reception area - H1: Users of innovative products better than other visitors assess their stay at destination; H2: Users of product innovations more frequently than other visitors are ready to recommend the reception area to their acquaintances. These are important conclusions for authorities of the destination and functioning there entities - under the conditions of sharp rivalry in the contemporary market, introduction of innovations is an indispensable issue. The empirical analyses were preceded by research of the literature touching the issues of innovativeness and image of the reception area.
Key words: product innovations, tourist reception area, interactive museums, image.
JEL codes: L83, O18, O31, R11

Роль инновационных туристических продуктов в создании имиджа территории приема (на примере Подземелий Главного рынка в Кракове)

Статья имеет исследовательский характер. Ее цель - определить значение с точки зрения имиджа инновационных продуктов в туризме. Используя результаты изучения туристического движения в Кракове, эмпирически подтвердили тезис, что продуктовые инновации быстро становятся для значительной доли посещающих территорию приема основным атракционом пребывания. Применяя U-критерий Манна-Уитни, положительно верифицировали также две исследовательские гипотезы, связанные с ролью инноваций в формировании имиджа терртории приема - H1: Пользующиеся инновационными продуктами выше, нежели остальные посетители, оценивают пребывание в месте, куда они направляются; H2: Пользующиеся продуктовыми инновациями чаще, нежели остальные посетители, склонны рекомендовать территорию приема знакомым. Это важные выводы для властей места, куда направляются приезжие, и действующих там субъектов - в условиях острого соперничества на современном рынке ввод инноваций - неотложный вопрос. Эмпирическим анализам предшествовал поиск литературы, затрагивающей вопросы инновационности и имиджа территории приема.
Ключевые слова: продуктовые инновации, территория туристического приема, интерактивные музеи, имидж.
Коды JEL: L83, O18, O31, R11