Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty1/2015 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

1/2015 (cz. 3)

Alina Oczachowska
Politechnika Koszalińska

Zachowania konsumpcyjne deklarowane przez studentów WNE Politechniki Koszalińskiej a style życia

Praca zawiera rozważania dotyczące trendów konsumenckich w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Scharakteryzowano ogólnie popularne metody podziału rynku. Analizie poddano zachowania nabywcze konsumentów-studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej i wpisanie ich we współczesne style życia. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako wzór przyjęto segmentację AIO, tworząc twierdzenia głównie z obszaru działania, zainteresowań oraz opinii. Z badań wynika, iż młodzi konsumenci mają zbliżone opinie dotyczące niektórych aspektów życia, także ich działania są podobne. Nieco inna sytuacja dotyczy zachowań konsumpcyjnych. Badani dopiero uczą się wydawać pieniądze i określają swoją tożsamość. Nie ma wśród nich osób zdecydowanie deklarujących wybrany styl życia. Komunikaty perswazyjne zdolnych reklamodawców, zachęcające do zakupu określonych produktów, mogą trafić na podatny grunt. Wpływ technologii i reklamy na badanych jest widoczny w ich życiu i często nieuświadomiony. Artykuł ma charakter badawczy
Słowa kluczowe: zachowania nabywcze, styl życia, zainteresowania, opinie, działania.
Kody JEL: M31

Consumer Behaviours Declared by Students of WNE of the Koszalin University of Technology and Lifestyles

The study includes considerations concerning the consumer trends in advanced market economies. There are generally described the popular methods of market division. An analysis comprised purchasing behaviours displayed by consumers, the students of the Department of Economics (WNE) of the Koszalin University of Technology and assignment thereof in the contemporary lifestyles. The author used the method of diagnostic survey. As the model there was assumed the AIO (Activities, Interests and Opinions) segmentation, forming the statements mainly from the area of activities, interests and opinions. The surveys show that young consumers have similar opinions on some aspects of the life; also their activities are similar. Somewhat different situation concerns consumer behaviours. The individuals surveyed only learn to spend money and define their identity. There are not among them individuals definitely declaring the selected lifestyle. Persuasive messages of skilled advertisers, encouraging buying definite products, may have found fertile ground. The impact of technology and advertising on the individuals surveyed is apparent in their life and often dark. The article is of the research nature.
Key words: purchasing behaviours, lifestyle, interests, opinions, activities.
JEL codes: M31

Потребительское поведение, декларируемое студентами Факультета экономических наук Кошалинской политехники, и стили жизни

Труд содержит рассуждения, касающиеся потребительских трендов в высокоразвитых рыночных экономиках. Дана общая характеристика популярных методов деления рынка. Анализ охватил покупательское поведение потребителей-студентов Факультета экономических наук Кошалинской политехники и определение его места в современных стилях жизни. Использовали метод диагностического зондажа. В качестве образца приняли сегментацию по действиям, интересам и мнениям (англ. AIO), формируя констатации в основном из области действий, интересов и мнений. Обследования показали, что у молодых потребителей близкие мнения о некоторых аспектах жизни, также их действия сходны. Несколько отличная ситуация касается потребительского поведения. Обследуемые лишь учатся тратить деньги и определяют свое тождество. Среди них нет лиц, решительно заявляющих об избранном стиле жизни. Сообщения умелых рекламодателей, преследующие собой цель уговорить потребителя, поощряющие к покупке определенных продуктов, могут попасть на плодотворную почву. Влияние технологии и рекламы на обследуемых заметно в их жизни и часто неосознанное. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: покупательское поведение, стиль жизни, хобби, мнения, действия.
Коды JEL: M31


Arnold Pabian
Politechnika Częstochowska

Kształtowanie zachowań konsumenckich poprzez zrównoważoną komunikację marketingową

Artykuł ma charakter koncepcyjny. Głównym jego celem jest prezentacja możliwości oraz uwarunkowań kształtowania zachowań konsumenckich w obszarze oddziaływania zrównoważonej promocji mix. Zachowania te zostały uporządkowane i sklasyfikowane w postaci dziesięciu różnych grup. Odnosząc problematykę zrównoważonej promocji mix do przestrzeni europejskiej, wskazano ważniejsze różnice kulturowe występujące między tworzącymi ją społeczeństwami, które mogą zaburzać realizację kampanii promocyjnych w skali międzynarodowej. Kraje europejskie wykazują znaczne zróżnicowanie kulturowe o czym świadczy przyporządkowanie ich do czterech różnych globalnych klastrów (Latin Europe, Eastern Europe, Nordic Europe, Germanic Europe). Przedstawione w artykule rozwiązania mają na celu kształtowanie proekologicznych i prospołecznych postaw konsumentów oraz motywowanie ich do zakupu produktów oraz usług przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. Powinny również pomóc projektantom i realizatorom zrównoważonych kampanii promocyjnych we właściwym doborze środków i form przekazu jak również treści komunikatów marketingowych, które będą kierowane do konsumentów Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój (sustainable development), zrównoważona konsumpcja (sustainablec onsumption), zrównoważona promocja mix (sustainable promotion mix).
Kody JEL: M31

Shaping Consumer Behaviours through Sustainable Marketing Communication

The article is of the conceptual nature. Its main goal is to present the opportunities and determinants of shaping consumer behaviours in the area of impact of sustainable promotion mix. These behaviours are arranged and classified in the form of ten different groups. Referring the problems of sustainable promotion mix to the European space, the author indicated the major cultural differences taking place between the societies forming them, which may disturb implementation of promotional campaigns in the international scale. The European countries display a significant cultural diversity what is manifested by the arrangement of them to the four different global clusters (Latin Europe, Eastern Europe, Nordic Europe, and Germanic Europe). The presented in the article solutions are aimed at shaping proecological and prosocial attitudes of consumers as well as at motivating them to buy the products and services contributing to sustainable development. They should also help designers and performers of sustainable promotional campaigns in a proper choice of means and forms of message as well as contents of marketing messages which will be directed to consumers of the European Union.
Key words: sustainable development, sustainable consumption, sustainable promotion mix.
JEL codes: M31

Формирование потребительского поведения посредством устойчивой маркетинговой коммуникации

Статья имеет концептуальный характер. Основная ее цель - представить возможности и обусловленности формирования поведения потребителей в области воздействия устойчивого продвижения микс. Это поведение упорядочили и классифицировали в виде десяти разных групп. Относя проблематику устойчивого продвижения микс в европейскому пространству, указали более важные культурные отличия, выступающие между создающими их обществами, которые могут мешать проведению мероприятий по продвижению в международном масштабе. Европейские страны демонстрируют значительную культурную дифференциацию, о чем свидетельствует отнесение их к четырем разным глобальным кластерам (Латинская Европа, Востояная Европа, Северная Европа и Германоязычная Европа). Представленные в статье решения преследуют собой цель формировать проэкологическое и прообщественное отношение потребителей, а также мотивировать их к покупке продуктов и услуг, способствующих устойчивому развитию. Они должны тоже помочь проектировщикам и реализаторам устойчивых мероприятий по продвижению в правильной подборке средств и форм передачи, а также содержания маркетинговых сообщений, которые будут направляться потребителям в Европейском Союзе.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое потребление, устойчивое продвижение микс.
Коды JEL: M31


Anna Platta, Waldemar Żyngiel
Akademia Morska w Gdyni

Ocena znajomości regionalnej kuchni kociewskiej przez wybraną grupę kobiet

Cel artykułu: ocena znajomości regionalnej kuchni kociewskiej przez kobiety zamieszkałe na terenie powiatu tczewskiego.
Podejście badawcze: materiał badawczy stanowiły pierwotne źródła informacji. Dane pierwotne pozyskano drogą badania ankietowego, w którym uczestniczyło 100 respondentek.
Główne wyniki badań: spośród tradycyjnych potraw kuchni kociewskiej znane przez badaną grupę kobiet były: grochowinki, fefernuski kociewskie, szandar kociewski, zalewajka, zupa szczawiowa oraz potrawka z kury po kociewsku. Respondentki nie znały takich potrawy, jak: mermecka galaretka z żurawiny, jagodnica po kociewsku, wiejska kociewska drożdżówka kiszona oraz pieróg z gomółką z Kociewia.
Implikacje praktyczne: tradycyjne potrawy kuchni kociewskiej spożywane były podczas imprez masowych (festynów), spotkań rodzinnych oraz w zakładach gastronomicznych. Do głównych czynników decydujących o konsumpcji posiłków w zakładach gastronomicznych, mających w swojej ofercie potrawy regionalne zaliczono: różnorodność i oryginalny smak potraw, przystępne ceny, oryginalny wystrój wnętrz, walor poznawczy i jakość obsługi.
Implikacje społeczne: aktualnie odnotowuje się bardzo intensywny wzrost zainteresowania kuchnią regionalną przez społeczeństwo.
Kategoria artykułu: badawczy.
Słowa kluczowe: kuchnia regionalna, potrawy tradycyjne, zachowania konsumentów.
Kody JEL: M31

Assessment of the Awareness of the Regional Kociewie Cuisine by the Selected Group of Women

Article's objective: assessment of the awareness of the Kociewie regional cuisine by the women residing in the Tczew District.
Research approach: the research material was the primary sources of information. The primary data were obtained by way of survey with 100 female respondents.
Main research findings: among traditional meals of the Kociewie cuisine, the surveyed group was familiar with angle wings cakes (grochowinki), Kociewie-style iced dumplings with honey, lard and pepper (fefernuski), the Kociewie-style potato cake (szandar), potato soup (zalewajka), sorrel soup, and the Kociewie-style hen casserole. The respondents were not familiar with such meals as Mermet cranberry jelly, the Kociewie-style berries drink, the village pickled bun from Kociewie, and the pie stuffed with cottage cheese and potatoes from Kociewie.
Practical implications: traditional meals of the Kociewie cuisine used to be consumed during mass events (feasts), family meetings, and in eating places. The main factors deciding consumption of meals at catering facilities, having in their offer the regional meals, included: variety and original flavour of meals, acceptable prices, original interior decoration, cognitive value, and quality of service.
Social implications: at present, there is noted the very intensive growth of interest in the regional cuisine by the society.
Article's category: research.
Key words: regional cuisine, traditional meals, consumers' behaviours.
JEL codes: M31

Оценка знания региональной кухни района Котеве избранной группой женщин

Цель статьи: оценка знания региональной котевской кухни женщинами, проживающими на территории тчевского повята.
Исследовательский подход: исследовательский материал составляли первичные источники информации. Первичные данные получили путем опроса, в котором приняли участие 100 респонденток.
Основные результаты исследований: в числе традиционных блюд котевской кухни известными для обследуемой группы женщин были котевские гроховинки, или хрустики (grochowinki), котевские фефернуски (fefernuski kociewskie), котевский шандар (szandar), суп заливайка, щавельный суп и курица фрикасе по-котевски. Респонденткам не были известны такие блюда, как желе из клюквы по-мермецки, ягодница по-котевски, сельская булочка квашеная с гомулкой из Котевя.
Практические импликации: традиционные блюда котевской кухни принимали в пищу во время массовых мероприятий (празднеств), семейных встреч, а также на предприятиях общественного питания. К числу основных факторов, решающих вопрос о потреблении пищи на предприятиях общепита, имеющих в своем предложении региональные блюда, отнесли разновидность и оригинальный вкус блюд, приемлемую цену, оригинальный декор интерьера, познавательную ценность и качество обслуживания.
Социальные импликации: в настоящее время отмечают весьма интенсивный рост заинтересованности общества в региональной кухне.
Категория статьи: исследовательская.
Ключевые слова: региональная кухня, традиционные блюда, поведение потребителей.
Коды JEL: M31


Edyta Rudawska
Uniwersytet Szczeciński

Konsument na jednolitym rynku europejskim - dekada doświadczeń

Celem niniejszego opracowania jest próba oceny postaw polskich konsumentów wobec procesu integracji z Unią Europejską oraz identyfikacja tego, jak rzeczywiście oceniają oni przemiany, które zaszły w Polsce w dekadę po wejściu do Unii Europejskiej. W celu analizy zebranego materiału badawczego powstałego w wyniku badań empirycznych prowadzonych przez różne ośrodki naukowo-badawcze w Polsce w okresie ostatnich dziesięciu lat posłużono się źródłami wtórnymi, jak również źródłami pierwotnymi w postaci badań empirycznych prowadzonych w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania wskazują, że poziom poparcia polskich konsumentów dla procesu integracji z Unią Europejską utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Polscy konsumenci myślą optymistycznie o przyszłości UE. Wejście do wspólnoty i idące za tym wsparcie finansowe w postaci funduszy strukturalnych pozwoliły na restrukturyzację polskiej gospodarki a przez to wzrost poziomu życia polskich konsumentów. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsument, integracja europejska, Polska.
Kody JEL: D12, M31

Consumer in the Single European Market - the Decade of Experience

An aim of this study is an attempt to assess attitudes of Polish consumers towards the process of integration with the European Union as well as to identify how they really assess the transformations taken place in Poland within the decade upon its admission to the European Union. For the purpose of analysis of the collected research material, appeared in result of empirical studies carried out by various research centres in Poland during the last ten years, the author used the secondary sources as well as the primary sources in the form of empirical studies conducted in the Department of Marketing of the University of Szczecin. The research shows that the level of support by Polish consumers for the process of integration with the European Union has remained relatively high. Polish consumers think optimistically of the future within the EU. The accession to the community and the accompanying financial support in the form of structural funds have allowed for restructuring of the Polish economy and, owing to that, for the growth of the Polish consumers' living standard. The article is of the research nature.
Key words: consumer, European integration, Poland.
JEL codes: D12, M31

Потребитель на общем европейском рынке - десять лет опыта

Цель настоящей разработки - попытка оценить отношение польских потребителей к процессу интеграции с Европейским Союзом, а также выявить, как они действительно оценивают перемены, произошедшие в Польше десять лет после вступления в Европейский Союз. Для анализа накопленного исследовательского материала, полученного в результате эмпирических исследований, осуществляемых разными научно-исследовательскими центрами в Польше в период последних десяти лет, использовали вторичные источники, а также первоисточники в виде эмпирических исследований, проводимых на Кафедре маркетинга Щецинского университета. Исследования показывают, что поддержка со стороны польских потребителей процесса интеграции с Европейским Союзом удерживается на относительно высоком уровне. Польские потребители оптимистически думают о будущем ЕС. Присоединение к сообществу и последовавшая финансовая поддержка в виде структурных фондов позволили реструктурировать польскую экономику и, благодаря этому, достичь роста уровня жизни польских потребителей. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребитель, европейская интеграция, Польша.
Коды JEL: D12, M31


Adam Rudzewicz, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Aleksandra Wojtkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wizerunek kobiety w reklamie internetowej w zależności od płci adresatów przekazu

Celem rozważań jest określenie wizerunku kobiety przedstawianej w reklamach internetowych, skierowanych do rożnych grup odbiorców (kobiety i mężczyźni).
Badanie polegało na analizie reklam wyświetlanych na pięciu portalach internetowych skierowanych do kobiet oraz pięciu skierowanych do mężczyzn.
Na stronach kierowanych do płci żeńskiej częściej można było zobaczyć kobiety w roli nietradycyjnej. Zazwyczaj były to postacie atrakcyjne fizycznie, kobiety nowoczesne, dbające o swój wygląd oraz pewne siebie. Z kolei na portalach dla mężczyzn kobieta znacznie częściej występowała w rolach tradycyjnych. Z reguły pokazywana była jako dekoracja lub obiekt seksualny.
Stereotypy na temat kobiet są powszechnie wykorzystywane w reklamach internetowych. Twórcy umieszczają w swoich przekazach symbole i stereotypy oraz wzorce zachowań pożądane w danej grupie docelowej. Artykuł ma charakter studium przypadku.
Słowa kluczowe: reklama, Internet, wizerunek, kobieta, stereotyp.
Kody JEL: L86, M14, M37, P46

Woman's Image in Internet Commercials Depending on the Sex of Message Addressees

An aim of considerations is to define the image of the woman presented in Internet commercials addressed to various groups of recipients (women and men).
The survey consisted in an analysis of commercials displayed on the five Internet portals addressed to women and on the five ones addressed to men.
On the sites addressed to females, one could more often see women in the non-traditional role. Usually they were physically attractive figures, modern women, taking care of their appearance, and self-confident. In turn, on the portals for men, the woman considerably more often appeared in traditional roles. As a rule, she was shown as a decoration or a sexual object.
The stereotypes related to women are commonly used in Internet commercials. Authors of advertisements put in their messages the symbols and stereotypes as well as patterns of behaviour desired in a given target group. The article is of the case study nature.
Key words: advertising, Internet, image, woman, stereotype.
JEL codes: L86, M14, M37, P46

Имидж женщины в интернет-рекламе в зависимости от пола адресатов сообщения

Цель рассуждений - определить имидж женщины, представляемой в интернет-рекламах, направленных разным группам получателей (женщинам и мужчинам).
Изучение заключалось в анализе реклам, демонстрируемых на пяти интернет-порталах, направленных женщинам, и на пяти, направленных мужчинам.
На сайтах, направляемых представителям женского пола, чаще можно было увидеть женщин в нетрадиционной роли. Как правило, это были персонажи, привлекательные в физическом смысле, современные женщины, заботящиеся о своей внешности и самоуверенные. В свою очередь, на порталах для мужчин женщина намного чаще выступала в традиционных ролях. Как правило, ее показывали в качестве декора или сексуального объекта.
Стереотипы в отношении женщин часто используются в интернет-рекламах. Их авторы помещают в своих сообщениях символы и стереотипы, а также образцы поведения, желательные в данной целевой группе. Статья имеет характер анализа конкретного случая.
Ключевые слова: реклама, интернет, имидж, женщина, стереотип.
Коды JEL: L86, M14, M37, P46


Ewa Sadowska
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Satysfakcja i lojalność klientów jako determinanta zachowań konsumentów na rynku telefonii mobilnej

Celem rozważań jest przedstawienie czynników wpływających na decyzje konsumenckie związane z satysfakcją z usług mobilnych oraz lojalnością klientów wobec usługodawców. W tym celu autorka dokonała analizy wyników badań własnych, przeprowadzonych metodą ankietową. Z przeprowadzonych badań wynika, że zachowania konsumenckie w dużej mierze nadal podyktowane są czynnikami ekonomicznymi, jednak zauważa się, że czynniki psychologiczne mają równie duży wpływ na zachowania klientów na rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: satysfakcja i lojalność klientów, zachowanie konsumentów, rynek telefonii mobilnej.
Kody JEL: M31

Customers' Satisfaction and Loyalty as a Determinant of Consumers' Behaviours in the Market for Mobile Telephony

An aim of considerations is to present the factor affecting consumers' decisions related to satisfaction with mobile services and customers' loyalty towards service providers. For this purpose, the author carried out an analysis of findings of her own research conducted by the method of questionnaire-based survey. The carried out surveys show that consumers' behaviours are still to a great extent dictated by economic factors; however, it can be seen that psychological factors have equally great impact on customers' behaviours in the market. The article is of the research nature.
Key words: customers' satisfaction and loyalty, consumers' behaviour, mobile phone market.
JEL codes: M31

Удовлетворение и лояльность клиентов как детерминант поведения потребителей на рынке сотовых телефонов

Цель рассуждений - представить факторы, влияющие на решения потребителей, связанные с удовлетворением услугами мобильной телефонной связи и с лояльностью клиентов по отношению к услугодателям. Для этого автор провела анализ результатов собственных обследований, проведенных по методу опроса. Из проведенных обследований вытекает, что поведение потребителей в большой степени по-прежнему продиктовано экономическими факторами; однако отмечается, что психологические факторы оказывают столь же большое влияние на поведение клиентов на рынке. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: удовлетворение и лояльность клиентов, поведение потребителей, рынок сотовых телефонов.
Коды JEL: M31


Arkadiusz Stajszczak
Akademia Leona Koźmińskiego - Warszawa
Helm Polska Sp. z o.o.

Znaczenie ceny jako punktu odniesienia w kształtowaniu preferencji nabywczych

Celem rozważań jest praktyczna weryfikacja jednego z założeń teorii perspektywy dotyczącego punktu odniesienia podczas podejmowania decyzji. Na wstępie przedstawiono wpływ sposobu prezentacji informacji na podejmowane decyzje. Autor zwrócił szczególną uwagę na zjawisko punktu odniesienia, różne jego kryteria oraz cenę jako najbardziej wymierny z nich. Na podstawie własnych badań ilościowych na rynku środków ochrony roślin, wykazał asymetrię preferencji cenowych polskich rolników, niechęć nabywców do ponoszenia wyższych nakładów na produkty przedstawiane jako droższe oraz konieczność znacznego dyskonta cenowego na produkty przedstawiane jako tańsze. Niniejszy artykuł badawczy oraz wyniki badań autora znajdują praktyczne zastosowanie przy pozycjonowaniu produktów oraz w komunikacji marketingowej przy budowaniu przekazów reklamowych. Jako metody badawcze zastosowano: ankietę ilościową, analizę danych wtórnych, badania literaturowe.
Słowa kluczowe: zachowania nabywcze, teoria perspektywy, punkt odniesienia, cena.
Kody JEL: M31

Importance of Price as a Benchmark in Shaping Purchasing Preferences

An aim of considerations is a practical verification of one of the assumptions of the theory of perspective concerning the benchmark while making decisions. Initially, the author presented the impact of the way of presentation of information on the decisions being made. He paid a particular attention to the phenomenon of benchmark, its various criteria and price as the most quantifiable of them. Based on his own quantitative surveys in the market for pesticides, he showed an asymmetry of price preferences among Polish farmers, purchasers' reluctance to incur higher expenses on the products being presented as more expensive, and the need for a considerable price discount for the products being presented as cheaper. This research article as well as authors' surveys findings can be practically applied while positioning products and in marketing communication when constructing advertising messages. As the research methods there were applied: a quantitative survey, an analysis of secondary data, literature studies.
Key words: purchasing behaviours, theory of perspective, benchmark, price.
JEL codes: M31

Значение цены - ориентир в формировании покупательских предпочтений

Цель рассуждений - практическая верификация одной из предпосылок теории перспективы, касающейся ориентира при принятии решений. В начале представили влияние способа презентации информации на принимаемые решения. Автор обратил особое внимание на явление ориентира, разные его критерии и цену как наиболее измеримый из них. На основе собственных количественных исследований на рынке средств защиты растений он выявил асимметрию ценовых предпочтений польских земледельцев, нежелание покупателей нести более высокие расходы на продукты, представляемые как более дорогие, а также необходимость значительной скидки цены на продукты, представляемые как более дешевые. Настоящая исследовательская статья и результаты исследований автора находят практическое применение при позиционировании продуктов и в маркетинговой коммуникации при формировании рекламных сообщений. В качестве исследовательских методов применили количественный опрос, анализ вторичных данных, изучение литературы.
Ключевые слова: покупательское поведение, теория перспективы, ориентир, цена.
Коды JEL: M31


Jadwiga Stobiecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Paweł Stobiecki
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu

W artykule autorzy zwrócili uwagę na gamifikację jako ciekawą formę komunikacji marketingowej, zwłaszcza w kontekście relacji z młodym konsumentem. Głównym celem była prezentacja gamifikacji jako narzędzia przeciwdziałającego zjawisku osłabienia przywiązania do firmy i marki. Za cel szczegółowy przyjęto próbę klasyfikacji młodego pokolenia Polaków pod kątem możliwości tworzenia dla nich zgamifikowanych systemów komunikacyjnych. Wykazano dużą zbieżność pomiędzy rolami preferowanymi przez osoby badane w grach realizowanych w świecie wirtualnym i świecie realnym, co pozwala przypuszczać, że doświadczenia zdobyte przez przemysł gier wideo można będzie, przy pewnej modyfikacji, wykorzystać przy budowie systemów zgamifikowanych.
Słowa kluczowe: marketing relacji, gamifikacja, typologia graczy, segmentacja, analiza skupień.
Kody JEL: M31

Gamification as a New Tool of Relation Marketing - an Attempt to Classify Message Recipients

In their article, the authors paid attention to gamification as an interesting form of marketing communication, especially in the context of relationships with the young consumer. The main goal was to present gamification as the tool counteracting the phenomenon of abatement of attachment to the firm and brand. As a particular objective there was adopted an attempt to classify the young generation of Poles from the point of view of opportunities to set up for them gamified communication systems. They demonstrated a high convergence between the roles preferred by the individuals surveyed in the games implemented in the virtual world and in the real world, what allows supposing that it will be possible to make use of the experience gained by the video games industry, with a certain modification, while building the gamified systems.
Key words: relationship marketing, gamification, gamesters typology, segmentation, cluster analysis.
JEL codes: M31

Игрофикация - новый инструмент маркетинга отношений; попытка провести классификацию получателей сообщения

В статье авторы обратили внимание на игрофикацию в качестве интересной формы маркетинговой коммуникации, особенно в контексте отношений с молодым потребителем. Основной целью было представление игрофикации в качестве инструмента, противодействующего явлению ослабления привязанности к фирме и марке. В качестве уточненной цели приняли попытку провести классификацию молодого поколения поляков с точки зрения возможности создавать для них игрофицированные коммуникационные системы. Указали на большое сходство между ролями, предпочитаемыми обследуемыми лицами, в играх, проводимых в виртуальном мире и в мире реальном, что позволяет предполагать, что опыт, накопленный индустрией видеоигр, можно будет, при определенной модификации, использовать при постройке игрофицированных систем.
Ключевые слова: маркетинг отношений, игрофикация, типология игроков, сегментация, анализ кластеров.
Коды JEL: M31


Beata Tarczydło
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Oddziaływanie na zachowania nabywców poprzez program lojalnościowy w zintegrowanej przestrzeni europejskiej

Celem rozważań jest przybliżenie roli programu lojalnościowego w oddziaływaniu na zachowania nabywców w zintegrowanej przestrzeni europejskiej z perspektywy dekady doświadczeń. Rozważania prowadzone będą wokół tezy: w warunkach nasilającej się konkurencji istotnym narzędziem zarządczym, skutecznie oddziałującym na zachowania nabywców w UE, jest program lojalnościowy, który ewoluuje adekwatnie do rozwoju technologii informacyjnej i zmian oczekiwań interesariuszy. Przeprowadzone studium przypadku koncernu BP pokazało, że program lojalnościowy jest ważnym narzędziem zarządczym przedsiębiorcy w procesie budowania relacji z interesariuszami oraz pełni istotną rolę społeczną, m.in. przyczyniając się do długofalowej współpracy z oferentem, angażując klienta w działania marketingowe i generując wartość dla uczestników.
Słowa kluczowe: zachowania nabywców w UE, program lojalnościowy, oddziaływanie na zachowania nabywców.
Kody JEL: M31

Influencing Purchasers' Behaviours through the Loyalty Programme in the Integrated European Space

An aim of considerations is to bring closer the loyalty programme in influencing purchasers' behaviours in the European space from the perspective of the decade of experience. The considerations will be carried out around the thesis: under the conditions of ever growing competition, an important managerial tool, effectively influencing purchasers' behaviours in the EU, is the loyalty programme which evolves adequately to the development of information technology and to the changes in stakeholders' expectations. The conducted case study of the BP concern showed that the loyalty programme is an important managerial tool of the entrepreneur in the process of building relationships with stakeholders and it plays an important social role, inter alia, contributing to a long-run cooperation with the offerer, involving the customer in marketing activities and generating value for the participants.
Key words: purchasers' behaviours in the EU, loyalty programme, influencing purchasers' behaviours.
JEL codes: M31

Воздействие на поведение покупателей посредством программы лояльности в интегрированном европейском пространстве

Цель рассуждений - приблизить роль программы лояльности в воздействии на поведение покупателей в интегрированном европейском пространстве в перспективе десятилетнгего опыта. Рассуждения сосредоточены вокруг тезиса: в условиях обостряющейся конкуренции существенным инструментом управления, эффективно воздействующим на поведение покупателей в ЕС, является программа лояльности, которая эволюирует адекватно развитию информатики и изменениям ожиданий стейкхолдеров. Проведенный анализ деятельности концерна BP показал, что программа лояльности - важный инструмент управления предпринимателя в процессе формирования отношений со стейкхолдерами, и он играет существенную социальную роль, в частности, способствуя долгосрочному сотрудничеству с оферентом, вовлекая клиента в маркетинговые действия и генерируя ценность для участников.
Ключевые слова: поведение покупателей в ЕС, программа лояльности, воздействие на поведение покупателей.
Коды JEL: M31