Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty1/2015 (cz. 4)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

1/2015 (cz. 4)

Lucyna Witek
Politechnika Rzeszowska

Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Celem rozważań jest charakterystyka zachowań konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz ich determinant, a także wskazanie wpływu zachowań konsumentów na kształtowanie działań marketingowych. Do zrealizowania celu wykorzystano badania wtórne. Rynek produktów ekologicznych należy aktualnie do dynamicznie rozwijających się sektorów rynku w krajach wysoko rozwiniętych. Rozwój podaży jest uwarunkowany zmianami zachodzącymi w zachowaniach konsumentów, którzy w decyzjach nabywczych uwzględniają kryteria związane z ochroną środowiska, co stanowi istotną przesłankę do uwzględnienia kryteriów ekologicznych w działaniach marketingowych. Rozpoznanie badanej problematyki ma znaczenie praktyczne dla polskich przedsiębiorstw działających lub zamierzających działać w tym segmencie, co wiąże się z koniecznością osiągnięcia określonej pozycji na wspólnotowym rynku. Polski rynek produktów ekologicznych ma ogromny potencjał, który niestety wykorzystany jest tylko w bardzo małej części, stąd pilna potrzeba rozpoznania barier ograniczających jego rozwój. Artykuł wpisuje się w nurt badań związanych z trwałym i zrównoważonym rozwojem, co przyczynia się do zaspokojenia najważniejszych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń oraz zachowania zasobów środowiska i jego naturalnej bioróżnorodności. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: konsument, produkty ekologiczne, środowisko naturalne, marketing, typologia konsumentów.
Kody JEL: O43

Consumers' Behaviours in the Market for Ecological Products in Poland and Other European Union Countries

An aim of considerations is to describe consumers' behaviours in the market for ecological products in Poland and in other European Union (EU) countries, their determinants as well as to indicate the impact of consumers' behaviours on formation of marketing activities. To implement the aim the author used secondary research. The market for ecological products now belongs to the dynamically developing market sectors in the highly developed countries. The development of supply is determined by the changes occurring in behaviours of consumers who in their purchasing decisions take into account the criteria connected with environmental protection, what is an important premise for taking into consideration the ecological criteria in marketing activities. The recognition of the problems in question is of the practical importance for Polish enterprises operating or planning to operate in this segment, what is connected with the necessity to achieve a definite position in the community's market. The Polish market for ecological products has an enormous potential which, unfortunately, is used only to a minor part; hence, there is an urgent need to recognise the barriers limiting its development. The article is a part of the stream of surveys connected with permanent and sustainable development, what contributes to meeting the most important needs of the present and future generations as well as to preserve the resources of the environment and its biological variety. The article is of the conceptual nature.
Key words: consumer, ecological products, natural environment, marketing, consumer typology.
JEL codes: O43

Поведение потребителей на рынке экологических продуктов в Польше и в других странах Европейского Союза

Цель рассуждений - дать характеристику поведения потребителей на рынке экологических продуктов в Польше и в других странах Европейского Союза (ЕС) и их детерминантов, а также указать влияние поведения потребителей на формирование маркетинговых действий. Для осуществления цели использовали вторичные исследования. Рынок экологических продуктов относится в настоящее время к динамично развивающимся секторам рынка в высокоразвитых странах. Развитие предложения обусловлено изменениями, происходящими в поведении потребителей, которые в своих решениях о покупке учитывают критерии, связанные с защитой окружающей среды, что является существенной предпосылкой для учета экологических критериев в маркетинговых действиях. Изучение исследуемой проблематики имеет практическое значение для польских предприятий, действующих или намеревающихся действовать в этом сегменте, что связано с необходимостью достичь определенной позиции на рынке ЕС. У польского рынка экологических продуктов огромный потенциал, который, к сожалению, используется лишь в небольшой степени, и потому имеется неотложная необходимость в выявлении барьеров, ограничивающих его развитие. Статья - элемент русла исследований, связанных с постоянным и устойчивым развитием, что способствует удовлетворению основных потребностей нынешних и будущих поколений, а также сохранению ресурсов этой среды и ее естественной биоразновидности. Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: потребитель, экологические продукты, природная среда, маркетинг, типология потребителей.
Коды JEL: O43


Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński

Wyjazdy turystyczne Polaków za granicę jako jeden z przejawów globalizacji społecznej

Celem rozważań jest charakterystyka zmian w zagranicznych wyjazdach turystycznych Polaków od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej do 2012 roku. W artykule wykorzystano dane publikowane przez GUS, Eurostat i CBOS oraz wyniki autorskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 roku. Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy.
Proces globalizacji jest wspomagany działaniami integracyjnymi państw, w tym działaniem Unii Europejskiej. Z procesów integracji i globalizacji korzysta w dużej mierze społeczeństwo. Zagraniczne wyjazdy turystyczne są ważnym przejawem globalizacji społecznej. Na podstawie analizy danych, mimo warunków, które stwarza sytuacja rynkowa w Polsce, zauważalne są jedynie powolne tendencje wzrostu liczby tych wyjazdów. Czynnikami determinującymi decyzje dotyczące wyjazdów zagranicznych są głównie dochody, a także czynniki społeczno-demograficzne, takie jak wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.
Słowa kluczowe: globalizacja, Unia Europejska, wyjazdy turystyczne, polskie społeczeństwo.
Kody JEL: D01, D12, F61, Z13

Poles' Tourist Trips Abroad as One of Symptoms of Social Globalisation

An aim of considerations is to describe the changes in Poles' tourist trips abroad since the moment of its accession to the European Union till the year 2012. In her article, the author used the data published by the CSO, Eurostat and CBOS as well as findings of the author's surveys carried out in 2011. The article is of the conceptual and research nature.
The process of globalisation is supported by states' integration measures, including activities undertaken by the European Union. The processes of integration and globalisation are largely used by the society. Tourist trips abroad are an important symptom of the social globalisation. Based on data analysis, despite the conditions set up by the market situation in Poland, there are only noticeable slow trends of the growth of the number of those trips. The factors determining the decisions concerning trips abroad are mainly incomes as well as socio-demographic factors such as age, education and place of residence.
Key words: globalisation, European Union, tourist trips, Polish society.
JEL codes: D01, D12, F61, Z13

Туристские поездки поляков за рубеж - одно из проявлений социальной глобализации

Цель рассуждений - дать характеристику изменений в зарубежных поездках поляков с момента вступления Польши в Европейский Союз до 2012 г. В статье использовали данные, публикуемые ЦСУ, Евростатом и CBOS (Центром обследования общественного мнения), а также результаты авторских опросов, проведенных в 2011 году. Статья имеет концептуально-исследовательский характер.
Процесс глобализации подкрепляется интеграционными действиями государств, в том числе действиями Евросоюза. Процессами интеграции и глобализации пользуется в большой степени общество. Зарубежные туристские поездки - важное проявление социальной глобализации. На основе анализа данных, несмотря на условия, какие создает рыночная ситуация в Польше, заметны лишь медленные тенденции к росту количества таких поездок. Факторами, предопределяющими решения, касающиеся зарубежных поездок, в основном являются доходы, а также социально-демографические факторы, такие как возраст, образование и местожительство.
Ключевые слова: глобализация, Европейский Союз, туристские поездки, польское общество.
Коды JEL: D01, D12, F61, Z13


Magdalena Wróbel
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Odpowiedzialny konsument jako aktywny interesariusz przedsiębiorstwa

W artykule podjęto rozważania nad kategorią odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw i zachowaniach konsumentów. Przyjęto założenie, iż współczesny konsument jest aktywnym interesariuszem przedsiębiorstwa, który dąży do osiągnięcia realnego wpływu na działalność przedsiębiorstwa. W celu identyfikacji relacji między odpowiedzialnymi działaniami przedsiębiorstw i konsumentów dokonano analizy polskich dobrych praktyk w zakresie CSR i zidentyfikowano grupy odpowiedzialnych działań konsumenckich. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność, odpowiedzialna konsumpcja, społeczna odpowiedzialność biznesu, konsument - interesariusz przedsiębiorstwa.
Kody JEL: A13, A14

The Responsible Consumer as an Enterprise's Active Stakeholder

In her article, the author considers the category of responsibility in enterprises' activities and consumers' behaviours. She assumed that the contemporary consumer is an enterprise's active stakeholder who seeks to achieve a real influence on enterprise's activities. To identify the relationships between responsible activities of enterprises and consumers the author carried out an analysis of Polish good practices in the area of CSR and identified the groups of responsible consumer activities. The article is of the research nature.
Key words: responsibility, responsible consumption, corporate social responsibility, consumer-enterprise's stakeholder.
JEL codes: A13, A14

Ответственный потребитель - активный стейкхолдер предприятия

В статье провели рассуждения о категории ответственности в деятельности предприятий и в поведении потребителей. Предположили, что современный потребитель - активный стейкхолдер предприятия, который стремится достичь реального влияния на деятельность предприятия. Для выявления отношений между ответственными действиями предприятий и потребителей провели анализ польской лучшей практики в области КСО и определили группы ответственных потребительских действий. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: ответственность, ответственное потребление, корпоративная социальная ответственность, потребитель-стейкхолдер предприятия.
Коды JEL: A13, A14


Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska

Nowoczesne instrumenty promocyjne w procesie decyzyjnym młodego konsumenta

Celem rozważań jest zaprezentowanie nowoczesnych instrumentów promocyjnych, jako efektywnych, a zarazem akceptowanych i odpowiadających oczekiwaniom społecznym narzędzi komunikacji z młodymi konsumentami. W artykule, będącym studium przypadku, zastosowano podejście badawcze oparte na kwerendzie piśmiennictwa oraz źródeł internetowych. Ujęto charakterystykę nowoczesnych instrumentów komunikacji wybranych według kryterium możliwości budowania interakcji z klientami. Zasadniczą część opracowania stanowią studia przypadków trzech kampanii promocyjnych adresowanych do młodych konsumentów dokonujących decyzji zakupowych produktów różnych kategorii. W artykule uwzględniono ocenę korzyści i ograniczeń wykorzystania nowych mediów w kampaniach promocyjnych produktów oraz ich znaczenie w procesie podejmowania decyzji o zakupie.
Słowa kluczowe: nowe media, komunikacja marketingowa, reklama, konsument.
Kody JEL: M37

Modern Promotional Instruments in the Young Consumer's Decision-Making Process

An aim of considerations is to present modern promotional instruments as effective and acceptable and corresponding with social expectations tools of communication with young consumers. In her article, being a case study, the author applied the research approach based on inquiry of the literary output and Internet sources. She provides a description of modern communication instruments selected according to the criterion of the possibility to build interactions with customers. The principle part of the article is case studies of the three promotional campaigns addressed to young consumers making their decisions on purchases of products of various categories. In the article, the author took into consideration assessment of benefits and limits in use of new media in promotional campaigns related to products as well as their importance in the process of making decisions on purchases.
Key words: new media, marketing communication, advertising, consumer.
JEL codes: M37

Современные инструменты продвижения в процессе принятия решений молодым потребителем

Цель рассуждений - представить современные инструменты продвижения в качестве эффективных, а заодно одобряемых и отвечающих общественным ожиданиям инструментов общения с молодыми потребителями. В статье, являющейся анализом конкретного случая, применили исследовательский подход, основанный на поиске литературы и просмотре интернет-источников. Представили характеристику современных инструментов коммуникации, избранных по критерию возможности формировать взаимные отношения с клиентами. Основную часть разработки составляют разборы конкретных хозяйственных ситуаций, связанных с тремя мероприятиями по продвижению, направляемых молодым потребителям, принимающим решения о покупке продуктов разных категорий. В статье учли оценку выгод и ограничений в пользовании новыми медиа в мероприятиях по продвижению продуктов, а также их значение в процессе принятия решений о покупке.
Ключевые слова: новые медиа, маркетинговая коммуникация, реклама, потребитель.
Коды JEL: M37


Waldemar Żyngiel, Anna Platta
Akademia Morska w Gdyni

Oczekiwania konsumentów wobec preparatów kosmetycznych pochodzenia naturalnego wykorzystywanych w zabiegach SPA & Wellness

Cel artykułu: ocena efektywności stosowania zabiegów kosmetycznych i odnowy biologicznej na bazie produktów kosmetycznych pochodzenia naturalnego oferowanych w ośrodkach SPA & Wellness w Kołobrzegu w opinii kobiet korzystających z usług w tym zakresie.
Podejście badawcze: materiał badawczy stanowiły wtórne i pierwotne źródła informacji. Dane pierwotne pozyskano drogą badania ankietowego, w którym uczestniczyło 120 respondentek.
Główne wyniki badań: większość ankietowanych osób interesowała się zawartością składników naturalnych i substancji aktywnych w preparatach stosowanych w oferowanych zabiegach kosmetycznych i była skłonna ponieść wyższe koszty finansowe z tym związane. Zabiegami pielęgnacyjnymi z zastosowaniem produktów kosmetycznych pochodzenia naturalnego oraz ich efektywnością i skutecznością były zainteresowane zwłaszcza kobiety w wieku powyżej 30 lat.
Implikacje praktyczne: korzystanie z zabiegów kosmetycznych na bazie preparatów pochodzenia naturalnego wymaga systematyczności ich stosowania wpływającej istotnie na zachowanie efektów kuracji pielęgnacyjnej. Wiąże się to jednak z wyższymi wydatkami finansowymi ponoszonymi przez potencjalnych klientów na usługi w tym zakresie..
Implikacje społeczne: aktualnie odnotowuje się bardzo intensywny wzrost zainteresowania stosowaniem kosmetyków naturalnych i ekologicznych przez społeczeństwo.
Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, zabiegi kosmetyczne, zachowania konsumentów.
Kody JEL: M31

Consumers' Expectations towards the Cosmetic Preparations of the Natural Origin Used in SPA & Wellness Treatments

Article's aim: assessment of effectiveness of application of cosmetic treatments and fitness on the base of cosmetic products of the natural origin offered at SPA & Wellness centres in Kołobrzeg in the opinion of women making use of services in this area.
Research approach: the research material was secondary and primary information sources. The primary data were obtained by way of the survey with 120 female respondents.
Main research findings: most respondents were interested in the contents of natural components and active substances in the preparations used in the offered cosmetic treatments and they were ready to incur higher financial expenses related thereto. In nursing treatments with the use of cosmetic products of the natural origin and in effectiveness thereof were interested especially women aged above 30 years.
Practical implications: the use of cosmetic treatments on the base of natural preparations requires regularity of application thereof significantly influencing retention of effects of nursing therapy. However, it is connected with higher financial expenses incurred by potential clients on services in this respect.
Social implications: at present, there is noted a very intensive growth of interest in application of natural and ecological cosmetics by the society.
Key words: natural cosmetics, cosmetic treatments, consumers' behaviours.
JEL codes: M31

Ожидания потребителей по отношению к косметическим препаратам естественного происхождения, используемым в процедурах SPA & Wellness

Цель статьи: оценка эффективности применения косметических процедур и процедур по биологической регенерации организма на базе косметических продуктов естественного происхождения в центрах SPA & Wellness в Колобжеге по мнению женщин, пользующихся услугами в этой области.
Исследовательский подход: исследовательский материал представляли вторичные и первичные источники информации. Первичные данные получили путем опроса, в котором приняли участие 120 респонденток.
Основные результаты обследований: большинство опрошенных лиц проявляли интерес к содержанию естественных компонентов и активных субстанций в препаратах, применяемых в предлагаемых косметических процедурах, и они были склонны нести более высокие финансовые затраты, связанные с этим. К процедурам по уходу с применением косметических продуктов естественного происхождения и к их эффективности и результативности проявляли интерес особенно женщины в возрасте свыше 30 лет.
Практические импликации: пользование косметическими процедурами на базе препаратов естественного происхождения требует систематичности их применения, существенным образом влияющей на сохранение эффектов лечебных процедур. Это, однако, связано с более высокими финансовыми расходами, которые несут потенциальные клиенты на услуги в этой области.
Социальные импликации: в настоящее время отмечают весьма интенсивный рост общественного интереса к естественной и экологической косметике.
Ключевые слова: естественная косметика, косметические процедуры, поведение потребителей.
Коды JEL: M31