Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty2/2015 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

2/2015 (cz. 1)

Ewa Babicz-Zielińska
Akademia Morska w Gdyni
Marzena Jeżewska-Zychowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie żywności

Celem rozważań jest analiza stanu wiedzy na temat wpływu czynników środowiskowych na wybór żywności. W artykule oparto się na przeglądzie najnowszych doniesień publikowanych w czasopismach naukowych. Wyniki badań wskazują, że czynniki ekonomiczne są bardzo istotną determinantą wyboru żywności, zwłaszcza wśród osób o niskim statusie ekonomicznym. Obserwowano wpływ takich czynników społecznych, jak rodzina i szkoła lub media na zachowania żywieniowe. Były one także silnie zależne od kultury, zwłaszcza w ocenie zdrowej diety przez konsumentów różnych krajów. Na preferencje i wybór produktów czy posiłków istotny wpływ miał również kontekst, a wiec miejsce, czas i towarzystwo, w jakim spożywa się posiłek. Implikacje praktyczne znajomości czynników środowiskowych w wyborze i spożyciu żywności, to możliwość opracowania przez producentów żywności odpowiedniej strategii marketingowej, zmierzającej do zaspokojenia potrzeb konsumenta. Implikacja społeczna to możliwość kształtowania prawidłowych wzorców żywieniowych. Artykuł jest przeglądem literatury.
Słowa kluczowe: czynniki środowiskowe, wybór żywności, spożycie żywności.
Kody JEL: E21, I12

Impact of the Environmental Factors on Food Choice and Consumption

An aim of consideration is to analyse the state of knowledge of impact of the environmental factors on food choice. In their article, the authors used a review of the recent news published in scientific journals. The research findings indicate that the economic factors are a very important determinant of food selection, particularly among individuals with low economic status. The authors observed impact of such social factors as family and school or mass media on nutritional behaviours. They also heavily depended on culture, especially in evaluation of healthy diet by consumers of various countries. The preferences and choice of products or meals were also substantially affected by the context, i.e. the place, time and company with whom the meal is consumed. Practical implications of awareness of the environmental factors in food selection and consumption mean the possibility to develop by food producers a relevant marketing strategy aimed at consumer's needs satisfaction. The social implication is the possibility to shape correct nutritional patterns. The article is a review of the literature.
Key words: environmental factors, food choice, food consumption.
JEL codes: E21, I12

Влияние факторов окружающей среды на выбор и потребление продуктов питания

Цель рассуждений - анализ состояния знаний о влиянии факторов окружающей среды на выбор продуктов питания. В своей статье авторы за основу приняли обзор последних сведений, публикуемых в научных журналах. Результаты исследований указывают, что экономические факторы - весьма существенный детерминант выбора продуктов питания, особенно среди лиц с низким экономическим статусом. Наблюдалось влияние таких социальных факторов, как семья и школа или СМИ, на поведение в отношении продуктов питания. Они тоже в большой степени зависели от культуры, в особенности в оценке здоровой диеты потребителями разных стран. На предпочтения и выбор продуктов или блюд существенное влияние оказывал также контекст, т.е. место, время и компания, в которой принимают пищу. Практические импликации знания факторов окружающей среды в выборе и потреблении продуктов питания - возможность разработать производителями соответствующей маркетинговой стратегии, направленной на удовлетворение потребностей потребителя. Социальная импликация - возможность формировать правильные образцы питания. Статья представляет собой обзор литературы.
Ключевые слова: факторы окружающей среды, выбор продуктов питания, потребление продуктов питания.
Коды JEL: E21, I12


Urszula Balon
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji

Reklamacja wadliwych produktów jest prawem każdego konsumenta. Jednak nie wszyscy korzystają z tych uprawnień. Celem rozważań jest zaprezentowanie opinii klientów na temat składania reklamacji. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza, który został opracowany i zweryfikowany w badaniu pilotażowym. Z przeprowadzonego badania wynika, że konsumenci są niechętnie nastawieni do składania reklamacji ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia, uważają, że jest to proces długotrwały i frustrujący. Już na samą myśl o reklamacjach denerwują się, że muszą rozmawiać z nieuprzejmym sprzedawcą, który utrudnia i zniechęca do złożenia reklamacji. Ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o złożeniu reklamacji jest cena i odległość do sklepu, w którym należy złożyć reklamację.
Uzyskane dane stanowią uzupełnienie istniejących badań w zakresie reklamacji i są dobrym punktem wyjściowym do formułowania hipotez badawczych w przyszłych badaniach naukowych, jak również do zarządzania reklamacjami zarówno w przedsiębiorstwach, jak i punktach sprzedaży.
Słowa kluczowe: reklamacje, zadowolenie klienta, prawa konsumenta.
Kody JEL: D18, D12

Consumers' Behaviours as Regards Making Complaints

Claiming defective products is the right of each consumer. However, not all make use of their rights. An aim of considerations is to present the customers' opinions on making complaints. In her article, the author used results of surveys carried out on the basis of questionnaire which had been worked out and verified in a pilot survey. The conducted survey shows that consumers have reluctant attitudes towards making complaints having in mind their earlier experience; they consider that as a lengthy and frustrating process. The very thought of making complaints gets them excited that they have to talk to a rude seller who hinders and discourage them to make a complaint. An important criterion while making the decision on lodging a complaint is price and distance to the shop where they have to make a complaint.
The obtained data are a supplement of the existing surveys as regards complaints and they are a good benchmark to formulate research hypotheses in future scientific surveys as well as to manage complaints both at enterprises and at POS.
Key words: complaints, client's satisfaction, consumer's rights.
JEL codes: D18, D12

Поведение потребителей в отношении заявления рекламации

Заявление рекламации на дефектные продукты - право каждого потребителя. Но не все пользуются этим правом. Цель рассуждений - представить мнения клиентов о заявлении рекламаций. В статье использовали результаты опросов, проведенных на основе опросника, который разработали и проверили в пилотажном обследовании. Из проведенного опроса вытекает, что потребители неохотно заявляют рекламации из-за своего прежнего опыта, они считают, что это длительный и раздражающий процесс. Уже на саму мысль о рекламации они нервничают, что им надо будет разговаривать с невежливым продавцом, который мешает и отбивает охоту заявлять рекламацию. Важным критерием при принятии решения о заявлении рекламации является цена и расстояние к магазину, в котором надо заявить рекламацию.
Полученные данные представляют собой дополнение существующих исследований в области рекламаций и они являются хорошей отправной точкой для формулировки исследовательских гипотез в будущих научных исследованиях, а также для управления рекламациями как на предприятиях, так и в торговых точках.
Ключевые слова: рекламации, удовлетворение клиента, права потребителя.
Коды JEL: D18, D12


Anetta Barska
Uniwersytet Zielonogórski

Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności

Skuteczne konkurowanie na rynku żywności wymaga od przedsiębiorstwa właściwego stosowania instrumentów marketingowych, wśród których istotną rolę odgrywa komunikacja marketingowa. Jest to forma komunikacji społecznej, która powinna być rozważana przez pryzmat procesu budowania relacji producentów i dystrybutorów żywności z konsumentami. Celem opracowania jest identyfikacja form komunikacji marketingowej najbardziej preferowanych przez młodych konsumentów na rynku żywności. Ich znajomość może być wykorzystana przez producentów żywności w projektowaniu marketingowej strategii komunikacji. Prezentowane rozważania mają nie tylko implikacje praktyczne, ale również społeczne ‒ współczesne środki komunikacji zmieniły bowiem sposób komunikacji międzyludzkiej, która obecnie wśród młodych konsumentów przesunęła się ze świata realnego do wirtualnego. W postępowaniu badawczym autorka wykorzystała analizę literatury oraz wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród 341 konsumentów w wieku 18-29 lat. Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzi konsumenci za najskuteczniejszą formę promocji produktów żywnościowych uznali dobrą lokalizację w miejscu sprzedaży. Bardzo istotnym kanałem komunikacji z konsumentami stał się również Internet, który może zostać wykorzystany zarówno w komunikacji nieformalnej, jak i formalnej. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, młody konsument, rynek żywności, Internet.
Kody JEL: D12

Marketing Communication with Young Consumers in the Food Market

Efficient competing in the food market requires from an enterprise the proper application of marketing instruments among which an important role is played by marketing communication. This is a form of social communication which should be considered through the prism of building relationships between producers and distributors of food with consumers. An aim of the study is to identify forms of marketing communication, mostly preferred by young consumers in the market for food. Awareness thereof may be used by food producers in designing their marketing strategy of communication. The presented considerations have not only practical implications but also social ones as the contemporary communication means have changed the way of interpersonal communication which at present has moved among young consumers from the real world to the virtual one. In her research approach the author used the literature review and findings of her own surveys carried out among 341 consumers aged 18-29. The carried out surveys show that young consumers considered as the most effective form of food products promotion a good location at the POS. The Internet has also become a very important channel of communication with consumers, which may be used both in informal and formal communication. The article is of the research nature.
Key words: marketing communication, young consumer, market for food, Internet.
JEL codes: D12

Маркетинговая коммуникация с молодыми потребителями на рынке продуктов питания

Эффективное конкурирование на рынке продуктов питания требует от предприятия правильного применения маркетинговых инструментов, в числе которых существенную роль играет маркетинговая коммуникация. Это форма общественной коммуникации, которую следует рассматривать сквозь призму процесса формирования отношений производителей и дистрибьюторов продуктов питания с потребителями. Цель разработки - выявить формы маркетинговой коммуникации, наиболее предпочитаемые молодыми потребителями на рынке продуктов питания. Знание их может использоваться производителями продуктов питания в проектировании маркетинговой стратегии коммуникации. Представляемые рассуждения содержат в себе не только практические импликации, но и социальные, ибо современные средства общения изменили способ коммуникации между людьми, которая в настоящее время среди молодых потребителей передвинулась из реального мира в мир виртуальный. В своем обследовании автор использовала анализ литературы и результаты собственных опросов среди 341 потребителя в возрасте 18-29 лет. Проведенные обследования показывают, что молодые потребители самой результативной формой продвижения продуктов питания признали хорошее их размещение в месте продажи. Весьма существенным каналом общения с потребителями стал также интернет, который может использоваться как в неформальной, так и формальной коммуникации. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, молодой потребитель, рынок продуктов питания, интернет.
Коды JEL: D12


Joanna Bartkowicz
Akademia Morska w Gdyni

Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej

Celem pracy było zbadanie wybranych zachowań konsumentów spożywających kawę naturalną mieloną i w ziarnach, dostępną na rynku. Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów świata i jedna z najpopularniejszych używek (główne źródło kofeiny). Działa pobudzająco i orzeźwiająco, przyspiesza przemianę materii i zwiększa sprawność myślenia. Badani piją ją z przyjaciółmi, znajomymi, ale też w samotności, a wiek był czynnikiem istotnie różnicującym statystycznie. Kawa jest dodatkiem, pretekstem do spotkań z drugim człowiekiem, rozmowy, zwierzeń, dyskusji, czy omówienia bieżących spraw lub planów. Często padają słowa „idziemy na kawę?" lub „umówmy się na kawę", to nie do końca o picie kawy nam chodzi, ale o spotkanie z drugim człowiekiem. Kawę pijemy na różne sposoby i coraz częściej dostrzegamy jej walory sensoryczne.
Słowa kluczowe: kawa naturalna, konsument, zachowania konsumentów, marka.
Kody JEL: D01, D12, I31

The Selected Behaviours of Consumers in the Market for Natural Coffee

An aim of the article was to research the selected behaviours of consumers consuming natural ground coffee and coffee beans available in the market. Coffee is one of the most popular drinks in the world and one of the most popular stimulants (the main source of caffeine). It has stimulating and refreshing action, accelerates metabolism and enhances thinking skills. The respondents drink it with their friends, acquaintances, but also alone, and the age is the factor significantly differing statistically. Coffee is an addition, pretext to meet someone else, have a chat, to confide, or to discuss the current matters or plans. We can often hear the words: "Let's go for coffee" or "Let's have a coffee date", though it is not only the matter with drinking coffee, but with meeting somebody else. We drink coffee in different ways and we more and more often see its sensory values.
Key words: natural coffee, consumer, consumer behaviours, brand.
JEL codes: D01, D12, I31

Избранные формы поведения потребителей на рынке натурального кофе

Целью работы было изучение избранных форм поведения потребителей, потребляющих натуральный молотый и зерновой кофе, доступный на рынке. Кофе - один из самых популярных напитков мира и один из самых популярных стимуляторов (основной источник кофеина). Он оказывает стимулирующее и освежающее действие, ускоряет метаболизм и поднимает эффективность мышления. Обследуемые пьют его с друзьями, знакомыми, но и в одиночку, а возраст был фактором, в существенной степени дифференцирующим статистически. Кофе - добавка, предлог для встречи с другим человеком, беседы, откровенностей, дискуссии или обсуждения текущих дел или планов. Мы часто проиносим слова: «Пойдем на кофе?» или «Условимся на кофе», что не до конца обозначает, что мы имеем в виду желание выпить кофе, а встречу с другим человеком. Кофе мы пьем по-разному и все чаще мы замечаем его сенсорные качества.
Ключевые слова: кофе натуральный, потребитель, поведение потребителей, марка.
Коды JEL: D01, D12, I31


Katarzyna Biełuszko
Akademia Morska w Gdyni

Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji hotelu z klientami na przykładzie hoteli województwa pomorskiego

Celem rozważań jest scharakteryzowanie możliwości wykorzystania Internetu do kształtowania relacji z klientami hoteli oraz zbadanie, w jakim zakresie z możliwości tych korzystają pomorskie hotele. Jako narzędzie badawcze wykorzystano metodę eksploracji Internetu (przeglądania stron internetowych badanych hoteli) oraz wywiadu telefonicznego.
Przeprowadzone badania pokazują, iż pomorskie hotele w umiarkowanym stopniu wykorzystują Internet do zarządzania relacjami z klientami, przy czym obserwuje się istotną statystycznie zależność pomiędzy kategorią hotelu a wykorzystaniem narzędzi e-CRM. Hotele wyższych kategorii znacznie częściej angażują się w takie działania. Artykuł w warstwie teoretycznej pokazuje menadżerom możliwości wykorzystania narzędzi e-CRM, a w warstwie badawczej pozwala na porównanie ich aktywności w tym zakresie z konkurencją oraz wskazuje tym samym na możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej na analizowanym rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: e-CRM, relacje z klientami hoteli, zarządzanie relacjami z klientem.
Kody JEL: D22

Importance of the Internet in Shaping Hotel's Relationships with Clients on the Example of Pomeranian Province

An aim of considerations is to describe the possibilities of making use of the Internet for shaping relationships with hotels' clients and to examine in what extent those possibilities are used by Pomeranian hotels. As the research tool there was used the method of Internet exploration (browsing Internet sites of the hotels surveyed) and phone interview.
The carried out surveys show that Pomeranian hotels use the Internet moderately for customer relationship management, and there is observed the statistically significant dependence between the hotel category and the use of e-CRM tools. Higher-category hotels significantly more often commit themselves in such actions. The article in the theoretical layer provides managers with the opportunities to make use of the e-CRM tools, and in the research layer it allows for comparison of their activity in this area with competitors as well as thus it indicates the possibilities to gain competitive advantage in the market in question. The article is of the research nature.
Key words: e-CRM, relationships with hotel's clients, customer relationship management.
JEL codes: D22

Значение интернета в формировании отношений гостиницы с клиентами на примере гостиниц Поморского воеводства

Цель рассуждений - дать характеристику возможности использования интернета для формирования отношений с клиентами гостиниц, а также выявить, в какой степени эти возможности используются поморскими гостиницами. В качестве исследовательского инструмента использовали метод исследования интернета (обзора интернет-сайтов обследуемых гостиниц) и интервью по телефону.
Проведенные обследования показывают, что поморские гостиницы умеренно используют интернет для управления отношениями с клиентами, причем наблюдается статистически существенная зависимость между категорией гостиницы и использованием инструментов управления отношениями с клиентами с использованием электронных средств (англ. e-CRM). Гостиницы более высоких категорий значительно чаще включаются в такие действия. Статья в своем теоретическом слое указывает менеджерам возможности использования инструментов e-CRM, а в исследовательском слое позволяет сопоставить их активность в этом отношении с конкурентами, а также указывает тем самым возможности получить конкурентное преимущество на обследуемом рынке. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: e-CRM, отношения с клиентами гостиниц, управление отношениями с клиентом.
Коды JEL: D22


Agnieszka Cholewa-Wójcik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych

Walka przedsiębiorstw o wzrost pozycji konkurencyjnej wpływa na innowacyjność oferty rynkowej, która z czasem staje się jednym z podstawowych wyzwań dla firm branży kosmetycznej. Konkurowanie poprzez innowacje, w połączeniu z zaspokajaniem potrzeb konsumentów i zwiększaniem dla nich wartości dodanej istotnie wpływają na jakość życia konsumentów.
W artykule przedstawiono wyniki badań postaw i zachowań konsumentów wobec innowacji opakowaniowych w branży kosmetycznej. Analiza stanu wiedzy i postaw konsumentów wykazała, że konsumenci, podejmując decyzje zakupowe, w największym stopniu zwracają uwagę na innowacje konstrukcyjne, technologiczne oraz marketingowe. Natomiast mniejszą uwagę zwracają na innowacje materiałowe wprowadzane do opakowań produktów kosmetycznych.
Implikacje praktyczne: zaprezentowano wpływ postaw i zachowań konsumenckich na zakres innowacji opakowaniowych w produktach kosmetycznych wprowadzanych na rynek.
Słowa kluczowe: postawy i zachowania konsumentów, innowacje opakowaniowe, branża kosmetyczna.
Kody JEL: O35

Consumer Assessment of Innovative Packages of Cosmetics

The enterprises' struggle for growth of their competitive position affects innovativeness of their market offer which, over time, becomes one of the basic challenges for firms of the cosmetic branch. Competing through innovations, combined with meeting consumers' needs and increasing the value added for them, significantly affects consumers' quality of life.
In her article, the author presented findings of surveys on consumers' attitudes and behaviours towards packaging innovations in the cosmetic branch. The analysis of the state of consumers' knowledge and attitudes revealed that consumers making purchasing decisions mostly pay attention to construction, technological and marketing innovations. On the other hand, they pay less attention to material innovations being introduced into packages of cosmetic products.
Practical implications: the author presented the impact of consumer attitudes and behaviours on the scope of packaging innovations in cosmetic products being introduced into the market.
Key words: consumers' attitudes and behaviours, packaging innovations, cosmetic branch.
JEL codes: O35

Потребительская оценка инновационной упаковки косметики

Борьба предприятий за повышение конкурентоспособной позиции влияет на инновационность рыночного предложения, которая со временем становится одним из основных вызовов для фирм косметической отрасли. Конкурирование посредством инноваций, наряду с удовлетворением потребностей потребителей и повышением для них добавленной стоимости, существенно влияет на качество жизни потребителей.
В статье представили результаты изучения поведения и отношения потребителей к инновациям в упаковке в косметической отрасли. Анализ состояния знаний и отношения потребителей показал, что потребители, принимая решения о покупке, в самой высокой степени обращают внимание на конструктивные, технологические и маркетинговые инновации, меньше же внимания они обращают на инновации в отношении материалов, вводимых в упаковку косметических продуктов.
Практические импликации: представлено влияние потребительского отношения и поведения на диапазон инноваций в упаковке косметических продуктов, вводимых на рынок.
Ключевые слова: отношение и поведение потребителей, инновации в упаковке, косметическая отрасль.
Коды JEL: O35


Anna Dąbrowska
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Warszawa

Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji

Celem rozważań jest identyfikacja postaw polskich konsumentów - czy bardziej właściwy jest im konsumpcjonizm, czy raczej aspirują do nowoczesnych, odpowiedzialnych zachowań, czyli zmierzają w kierunku zrównoważonej konsumpcji? W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego kompetencji polskich konsumentów. Przez kompetencje konsumentów rozumie się wiedzę teoretyczną i umiejętność praktyczną, wyróżniającą daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji potrzeb niższego i wyższego rzędu przy zachowaniu odpowiedzialności za dokonywane wybory. Badanie typu omnibus przeprowadzono na reprezentatywnej 1000 osobowej próbie dorosłych Polaków w wieku 15-74 lata. Próba miała charakter losowo-kwotowy. Głównym celem badania była identyfikacja kompetencji konsumentów i ich znaczenia dla stymulowania innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji. Postawiono hipotezę, że kompetencje konsumentów, zarówno miękkie jak i twarde stymulują innowacyjne zachowania i kształtują postawy konsumentów zgodnie z koncepcją zrównoważonej konsumpcji. Badania dowiodły, że postawy Polaków są zróżnicowane, ale przeważają postawy związane z kultem posiadania. Uzyskane wyniki mają charakter poznawczy i aplikacyjny. Wyniki badania mogą być użyteczne dla praktyki gospodarczej i kształtowania polityki społecznej. Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy.
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, konsumpcjonizm, zrównoważona konsumpcja, badania.
Kody JEL: D11, D12

Polish Consumers' Attitudes - from Consumerism to Sustainable Consumption

An aim of considerations is to identify Polish consumers' attitudes: What is more proper for them: consumerism or rather they aspire to modern, responsible behaviours, i.e. aim at sustainable consumption? In her article, the author presented findings of the research on Polish consumers' competencies. Consumers' competencies mean theoretical knowledge and practical ability distinguishing a given person with an ease of efficient, effective, answering the quality expectations fulfilment of needs of the higher and lower rank while maintaining responsibility for the choices being made. The survey of the omnibus type was carried out on the representative 1000-person sample of adult Poles aged 15-74. The sample was of the random and quota nature. The main objective of the research was to identify consumers' competencies and their importance for stimulating innovative behaviours and sustainable consumption. There is put the hypothesis that consumers' competencies, both soft and hard, stimulate innovative behaviours and shape consumers' attitudes in accordance with the concept of sustainable consumption. The research proved that Poles' attitudes are diversified, though there prevail attitudes connected with the cult of possession. The obtained results are of the cognitive and applicative nature. The research findings may be useful for the economic policy and for social policy formation. The article is of the theoretical and research nature.
Key words: consumers' behaviours, consumerism, sustainable consumption, research.
JEL codes: D11, D12

Отношение польских потребителей - от потребительства к устойчивому потреблению

Цель рассуждений - выявить отношения польских потребителей: что им более свойственно - потребительство или, скорее всего, они нацелены на современное, ответственное поведение, т.е. идут по направлению к устойчивому потреблению? В статье представили результаты изучения, касающегося компетенций польских потребителей. Под компетенциями потребителей подразумеваются теоретические знания и практическое умение, выделяющие данное лицо простотой четкой, действенной, отвечающей качественным ожиданиям реализации потребностей более низкого и более высокого уровня при сохранении ответственности за совершенные выборы. Обследование типа всеобъемлющего обзора (англ. omnibus) провели на представительной выборке в 1000 человек взрослых поляков в возрасте 15-74 лет. Выборка имела случайно-квотный характер. Основной целью обследования было выявление компетенций потребителей и их значения для стимулирования инновационного поведения и устойчивого потребления. Поставили гипотезу, что компетенции потребителей, как «мягкие», так и «твердые», стимулируют отношения потребителей в соответствии с концепцией устойчивого потребления. Обследования показали, что отношения поляков дифференцированы, но преобладают отношения, связанные с культом обладания. Полученные результаты имеют познавательный и прикладной характер. Результаты изучения могут быть полезными для хозяйственной практики и формирования общественной политики. Статья имеет теоретико-исследовательский характер.
Ключевые слова: поведение потребителей, потребительство, устойчивое потребление, изучение.
Коды JEL: D11, D12


Przemysław Dmowski
Akademia Morska w Gdyni
Sylwia Sieńkowska
J.S. Hamilton Poland S.A.

Konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej dostępnej na trójmiejskim rynku

Celem pracy była konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej oraz ocena uwarunkowań procesów zakupu herbaty w odniesieniu do opinii trójmiejskich konsumentów. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze herbaty były: cena, wartość prozdrowotna, opakowanie, rodzaj herbaty, kraj pochodzenia oraz odpowiednia jakość sensoryczna. Ankietowani deklarowali, że przy zakupie herbaty nie zwracają uwagi na reklamę i w przypadku braku ulubionego produktu nabywają inny, podobny. Wyniki oceny sensorycznej wskazały, że najbardziej akceptowana była herbata marki Dilmah, która charakteryzowała się aromatycznym zapachem, dużą klarownością i nieznacznym nasyceniem barwy brązowej naparu oraz intensywnością i rześkością smaku.
Uzyskane wyniki badania mogą służyć do opracowywania, przez podmioty zajmujące się importem, konfekcjonowaniem i sprzedażą herbaty, mieszanek herbaty spełniających oczekiwania współczesnego konsumenta.
Słowa kluczowe: handel, jakość, herbata czarna, ocena konsumencka.
Kody JEL: D12, P23, P46, Q13

Consumer Assessment of Sensory Quality of Black Tea Available in the Tricity Market

Ai aim of the article was consumer assessment of sensory quality of black tea and assessment and assessment of the determinants of the processes of buying tea as related to opinions of Tricity consumers. The main factors deciding the choice of tea were: price, health-related value, packaging, sort of tea, country of origin, and the relevant sensory quality. The respondents declared that while buying tea they did not pay attention to advertising and in case of absence of the favourite product they were buying another, similar one. The sensory assessment's results showed that the most acceptable was tea of the Dilmah brand which was characterised by aromatic flavour, high clarity and insignificant saturation of the infusion with dark colour as well as intensity and briskness of flavour.
The obtained research findings may serve to preparation by the entities dealing with tea importing, packaging and customizing and selling of blends of tea meeting expectations of the contemporary consumer.
Key words: trade, quality, black tea, consumer assessment.
JEL codes: D12, P23, P46, Q13

Потребительская оценка сенсорного качества черного чая, доступного на рынке Труймяста

Целью работы была потребительская оценка сенсорного качества черного чая и оценка обусловленностей процессов покупки чая по отношению к мнениям потребителей из Труймяста. Основными факторами, решающими вопрос о выборе чая, были: цена, оздоровительная ценность, упаковка, вид чая, страна происхождения и соответствующее сенсорное качество. Опрашиваемые заявляли, что при покупке чая они не обращают внимания на рекламу и в случае нехватки их любимого продукта они приобретают другой, похожий. Результаты сенсорной оценки показали, что наиболее одобрялся чай марки Dilmah, которому был свойствен ароматический запах, большая ясность и незначительная насыщенность чайной настойки коричневого цвета, а также интенсивность и бодрость вкуса.
Полученные результаты исследования могут служить разработке субъектами, занимающимися импортом, расфасовкой и продажей чая, его смесей, удовлетворяющих ожиданиям современного потребителя.
Ключевые слова: торговля, качество, черный чай, потребительская оценка.
Коды JEL: D12, P23, P46, Q13