Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty2/2015 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

2/2015 (cz. 2)

Joanna Dziadkowiec
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych

Głównym celem projektu było sprawdzenie, czy pomiędzy konsumentami usług gastronomicznych występują różnice ze względu na płeć i/lub wiek. W badaniu wykorzystano model RPB (Restaurant Preferences-Behavior Model), który składa się z 34 stwierdzeń pogrupowanych w ramach pięciu czynników determinujących wybory konsumentów na rynku usług gastronomicznych. Badania prowadzono metodą wywiadu bezpośredniego, ankietowani wyrażali swój stopień akceptacji dla każdego ze stwierdzeń w skali 1-5.
Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów różnice ze względu na wiek występują w czterech z pięciu czynników składowych modelu RPB, natomiast ze względu na płeć tylko w jednym. Zidentyfikowano również elementy czynnika (pytania), w zakresie których występuje największa liczba różnic.
Uzyskane dane stanowią uzupełnienie istniejących badań w zakresie preferencji na rynku gastronomicznym i są dobrym punktem wyjściowym zarówno do formułowania hipotez badawczych w przyszłych badaniach naukowych, jak również do segmentacji konsumentów w praktycznej działalności obiektów gastronomicznych.
Słowa kluczowe: preferencje, restauracje, segmentacja.
Kody JEL: D12, M31

Impact of Gender and Age on Catering Service Consumers' Preferences

The main objective of the project was to check whether there take place between catering service consumers differences in terms of gender and/or age. In the survey, there was used the RPB (restaurant preferences-behaviour) model which consists of 34 statements grouped within the framework of five factors determining consumers' choices in the market for catering services. The surveys were carried out by the method of face-to-face interview and the interviewees expressed their degree of acceptance for each of the statements in the scale from 1 to 5.
It was stated that in the surveyed group of respondents the differences in terms of age took place in four of five factors, components of the RPB model, whereas in terms of gender - only in one. There were also identified elements of the factor (question), in terms of which there takes place the biggest number of differences.
The obtained data are a supplement to the existing research as regards preferences in the market for catering services and they are a good starting point both to formulate research hypotheses in future research surveys and to carry out consumers segmentation in the practical activities of catering facilities.
Key words: preferences, restaurants, segmentation.
JEL codes: D12, M31

Влияние пола и возраста на предпочтения потребителей услуг заведений общественного питания

Основной целью проекта была проверка, выступают ли между потребителями услуг заведений общественного питания отличия с точки зрения пола и/или возраста. В исследовании использовали модель RPB (англ. restaurant preferences-behaviour model), которая состоит из 34 утверждений, сгруппированных в рамках пяти факторов, предопределяющих выборы потребителей на рынке услуг предприятий общественного питания. Исследования проводились по методу прямого интервью, а опрашиваемые выражали свою степень одобрения в отношении каждого из утверждений на шкале 1-5.
Констатировали, что в обследуемой группе респондентов отличия по полу выступают в четырех из пяти факторов-компонентов модели RPB, тогда как по возрасту - только в одном. Выявили также элементы фактора (вопроса), в отношении которых выступает самое большое количество отличий.
Полученные данные представляют собой дополнение существующих исследований в области предпочтений на рынке услуг общепита и они являются хорошей отправной точкой как для формулировки исследовательских гипотез в будущих научных исследованиях, так и для сегментации потребителей в практической деятельности объектов общественного питания.
Ключевые слова: предпочтения, рестораны, сегментация.
Коды JEL: D12, M31


Iwona Escher, Joanna Petrykowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów

Tematyka artykułu dotyczy zachowań konsumenckich zaliczanych w literaturze przedmiotu do kategorii zachowań proekologicznych. Głównym celem rozważań jest określenie zakresu oraz częstotliwości takich zachowań przez młodych polskich konsumentów. Dla realizacji założonego celu wykorzystano literaturę z zakresu zachowań nabywców, dane wtórne dostępne w opracowaniach badawczych opisujących proekologiczną aktywność polskich konsumentów oraz dane pozyskane z badania własnego przeprowadzonego w okresie luty-marzec 2014 r. metodą ankiety audytoryjnej na nielosowej próbie 617 respondentów (studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu). Większość z poddanych pomiarowi osób podzieliło pogląd mówiący o tym, że obecny oraz przyszły stan środowiska naturalnego jest zależny od aktywności proekologicznej konsumentów, a jego poprawa nie jest możliwa bez odpowiedniej edukacji ekologicznej. Z drugiej strony, pozyskane dane wskazały, iż nie wszyscy z badanych podejmują zachowania proekologiczne, a jeśli podejmują - to w różnym zakresie i z różną częstotliwością. To stanowi podstawę do wysunięcia wniosku, że poglądy młodych polskich konsumentów nie zawsze idą w parze z działaniami przez nich podejmowanymi. Powodem niespójności może być m.in. typowa dla ich młodego wieku niedojrzałość i niestałość w obszarze ich sfery poznawczej, emocjonalnej oraz behawioralnej. Jej zidentyfikowanie wskazuje na potrzebę intensyfikacji prowadzonej w Polsce edukacji ekologicznej tak, aby w większym stopniu sprzyjała ona wykształceniu u młodych osób (konsumentów) poglądów uznających potrzebę dbałości o środowisko naturalne i spójnych z nimi zachowań proekologicznych.
Słowa kluczowe: młody konsument, zachowania proekologiczne.
Kody JEL: M31, Q57

Pro-Ecological Behaviours of Young Polish Consumers

The subject matter of the article concerns consumer behaviours included in the subject literature to the category of pro-ecological behaviours. The main aim of considerations is to determine the scope and frequency of such behaviours by young Polish consumers. In order to implement the assumed aim the author used the literature concerning purchasers' behaviours, the secondary data accessible in the research works describing pro-ecological activity of Polish consumers as well as the data obtained from own research carried out in the period of February-March 2014 by the method of auditorium questionnaire on the non-random sample of 617 respondents (students of the Nicolaus Copernicus University in Torun and the Torun School of Banking). Most of the persons surveyed shared the opinion that the present and the future condition of the natural environment depends on consumers' pro-ecological activity and its improvement is not possible without the proper ecological education. On the other hand, the obtained data showed that not all respondents undertake pro-ecological behaviours and if they undertake, then in different degree and with different frequency. This is the basis for drawing the conclusion that views of young Polish consumers not always go hand in hand with the activities undertaken thereby. The reason for lack of cohesion may be, inter alia, the typical for their young age immaturity and instability in the area of their cognitive, emotional and behavioural sphere. Identification thereof indicates the need to intensify the carried out in Poland ecological education in such a way that it would be conducive in a greater degree to formation in young people (consumers) of the views recognising the need for concern for the natural environment and pro-ecological behaviours cohesive with them.
Key words: young consumer, pro-ecological behaviours.
JEL codes: M31, Q57

Проэкологическое поведение молодых польских потребителей

Тематика статьи касается потребительского поведения, относимого в литературе предмета к категории проэкологического поведения. Основная цель рассуждений - определить диапазон и частотность такого поведения молодых польских потребителей. Для осуществления принятой цели использовали литературу в области поведения покупателей, вторичные данные, доступные в исследовательских разработках, описывающих проэкологическую активность польских потребителей, а также данные, полученные в результате собственного изучения, проведенного в период февраля-марта 2014 г. по методу аудиторной анкеты на неслучайной выборке 617 респондентов (студентов Университета Николая Коперника в Торуне и Высшей банковской школы в Торуне). Большинство опрошенных разделили мнение, что настоящее и будущее состояние естествнной среды зависит от проэкологической активности потребителей, а его улучшение невозможно без надлежащего экологического обучения. С другой стороны, полученные результаты показали, что не все из опрошенных приступают к проэкологическому поведению, а если они приступают, то в неодинаковой степени и с неодинаковой частотой. Это представляет основу для умозаключения, что взгляды молодых польских потребителей не всегда сочетаются с предпринимаемыми ими действиями. Причиной несоответствия может быть, в частности, типичная для их молодого возраста незрелость и непостоянство в области их познавательной, эмоциональной и бихевиоральной сферы. Ее выявление указывает необходимость в интенсификации проводимого в Польше экологического обучения таким образом, чтобы оно в большей степени способствовало выработке у молодых лиц (потребителей) взглядов, признающих необходимость заботиться об окружающй среде, и отвечающего им проэкологического поведения.
Ключевые слова: молодой потребитель, проэкологическое поведение.
Коды JEL: M31, Q57


Aleksandra Grobelna
Akademia Morska w Gdyni

Satysfakcja zawodowa a poziom wykonania pracy - implikacje dla postrzegania jakości usług przez konsumentów. Przypadek hoteli Trójmiasta

Artykuł ma charakter badawczy, a celem rozważań jest ukazanie roli i znaczenia satysfakcji pracowników dla kształtowania pożądanych postaw i zachowań konsumentów na rynku usług hotelarskich. Problemem badawczym jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między satysfakcją zawodową a kreatywnością zasobów ludzkich, a w jej konsekwencji z poziomem wykonania pracy przez personel badanych hoteli. Powyższa zależność może mieć swoje przełożenie na postrzeganą przez nabywców jakość świadczonych usług, a w rezultacie na satysfakcję i lojalność klientów.
Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury przedmiotu dotycząca podjętej problematyki oraz badania empiryczne przeprowadzone metodą ankiety w dwóch trójmiejskich hotelach. Przeprowadzone badania mają charakter studium przypadku, a ich rezultaty ukazują, że drogą do uzyskania usatysfakcjonowanych i lojalnych odbiorców może być m.in. umacnianie satysfakcji pracowników, którzy, poprzez swoją kreatywność i sposób wykonania pracy, mogą wykreować dodatkową wartość i użyteczność dla klienta.
Wyniki pracy ukazały istotny związek między satysfakcją a kreatywnością zasobów ludzkich, a w jej wyniku z poziomem wykonania pracy. Z udowodnienia tej zależności można wyprowadzić potrzebę i kierunek dalszych badań empirycznych, które pozwoliłyby zweryfikować, postawione w pracy założenie, że istnieje zależność między wykonaniem pracy przez personel hotelu a postrzeganą jakością usług i jej konsekwencjami dla postaw i zachowań konsumentów na rynku.
Słowa kluczowe: personel hotelu, satysfakcja z pracy, wykonanie pracy, jakość usług hotelarskich, satysfakcja klienta.
Kody JEL: J24, J28, M12, M31

Professional Satisfaction and the Level of Job Performance - Implications for Perception of Service Quality by Consumers. Case of Tricity Hotels

The article is of the research nature, and an aim of considerations is to present the role and importance of employees' satisfaction for shaping the desired consumers' attitudes and behaviours in the market for hotel services. The research issue is an attempt to find an answer to the question whether there exist any dependence between professional satisfaction and creativeness of human resources and, as result, with the level of job performance by the personnel of the hotels surveyed. The above-mentioned dependence may be translated into the perceived by purchasers quality of the services being provided and, in result, into clients' satisfaction and loyalty.
The applied research methods are: a critical review of the subject literature concerning the undertaken problems and empirical research carried out by the method of survey at two Tricity hotels. The carried out research is of the case study nature and its results show that the way to win satisfied and loyal customers may be, inter alia, reinforcing satisfaction of employees who, through their creativity and way of job performance, may have created surplus-value and usefulness for the client.
The research findings showed an important connection between satisfaction and creativeness of human resources and, in result thereof, with the level of job performance. Proof of that dependence may provide for the need and direction of further empirical surveys that would allow for verification of the made in the article assumption that there exists dependence between job performance by the hotel personnel and the perceived quality of services and consequences thereof for consumers' attitudes and behaviours in the market.
Key words: hotel personnel, job satisfaction, job performance, quality of hotel services, client's satisfaction.
JEL codes: J24, J28, M12, M31

Профессиональное удовлетворение и уровень выполнения работы - импликации для восприятия качества услуг потребителями. Случай гостиниц Труймяста

Статья имеет исследовательский характер, a цель рассуждений - указать роль и значение удовлетворения работников для формирования желательного отношения и поведения потребителей на рынке услуг гостиниц. Исследовательской проблемой является попытка найти ответ на вопрос, существует ли зависимость между профессиональным удовлетворением и созидательностью людских ресурсов и, в результате, уровнем выполнения работы персоналом обследованных гостиниц. Вышеуказанная зависимость может отражаться на воспринимаемом покупателями качестве оказываемых услуг и, в результате, на удовлеторении и лояльности клиентов.
Примененные исследовательские методы: критический анализ литературы предмета, касающийся предпринятой проблематики, а также эмпирические обследования, проведенные по методу опроса в двух гостиницах Труймяста. Проведенные обследования имеют характер изучения конкретного случая, а их результаты показывают, что путем к заполучению удовлетворенных и лояльных клиентов может быть, в частности, укрепление удовлетворения работников, которые, благодаря своей созидательности и способу выполнения работы, могут создать дополнительную стоимость и пригодность для клиента.
Результаты работы указали существенную связь между удовлетворением и созидательностью людских ресурсов и в результате с уровнем выполнения работы. Из доказания этой зависимости можно вывести потребность и направление дальнейших эмпирических исследований, которые позволили бы проверить поставленное в работе предположение, что существует зависимость между выполнением работы персоналом гостиницы и воспринимаемым качеством услуг и ее последствиями для отношения и поведения потребителей на рынке.
Ключевые слова: персонал гостиницы, удовлетворение от работы, выполнение работы, качество услуг гостиниц, удовлетворение клиента.
Коды JEL: J24, J28, M12, M31


Hanna Hall
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza

Lojalność studenta względem uczelni - specyfika, korzyści, metodyka badań

Cel artykułu: analiza zjawiska lojalności studentów ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki, generowanych korzyści dla uczelni oraz wybranych elementów metodyki jego badania.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: badania lojalności studentów, których metodyka stanowi jeden z obszarów tematycznych niniejszego artykułu, realizowane są przez autorkę okresowo, metodą ankiety audytoryjnej. W artykule zwrócono uwagę na metodykę badań lojalności studentów, w tym, względem specyficznego obiektu - specjalności. Badania zrealizowano wśród studentów Wydziału Zarządzania PRz w 2014 roku.
Główne wyniki badań/analiz: efektem zrealizowanych badań jest identyfikacja poziomu satysfakcji studentów z wybranej specjalności, poziomu ich lojalności w obszarze wewnętrznych mechanizmów lojalności oraz w sferze behawioralnej, jak również kluczowych elementów procesu decyzyjnego związanego z wyborem specjalności.
Implikacje praktyczne: praktyczny aspekt artykułu ma wyraz w możliwościach wykorzystania doświadczeń i propozycji metodycznych autorki w badaniach lojalności studentów, jak również, dzięki zaprezentowaniu możliwych do uzyskania korzyści z takich badań - w ich popularyzacji.
Implikacje społeczne: popularyzacja badań, będących przedmiotem artykułu, może ułatwić dostosowywanie programów studiów, a szczególnie specjalności oraz innych aspektów usług edukacyjnych szkół wyższych do oczekiwań studentów.
Słowa kluczowe: lojalność klienta, lojalność studenta, lojalność studenta względem specjalności, metodyka badań lojalności studenta.
Kody JEL: M30

Student's Loyalty towards the University - Specifics, Advantages, Research Methodology

Article aim: an analysis of the phenomenon of students' loyalty with a particular consideration of its specificity, generated benefits for the university and the selected elements of the methodology of surveying it.
Type of the used research methodology/approach: the surveys of students' loyalty, which methodology is one of thematic areas of this article, are carried out by the author periodically, by the method of auditorium questionnaire. In her article, the author paid attention to the methodology of surveying students' loyalty, including related to the specific object - the line. The surveys were carried out among students of the Faculty of Management of the Rzeszow University of Technology in 2014.
Main research/analyses findings: an effect of the implemented research is identification of the level of students' satisfaction with the chosen line, the level of their loyalty in the area of internal mechanisms of loyalty and in the behavioural sphere as well as the key elements of the decision-making process related to the line selection.
Practical implications: the practical aspect of the article is expressed in the possibilities to use the author's experience and methodological proposals in students' loyalty research as well as, owing to the presentation of possible benefits to be received from such a research, in popularisation thereof.
Social implications: popularisation of research being the subject of the article may ease the adjustment of curricula, particularly lines and other aspects of educational services of universities to the students' expectations.
Key words: client's loyalty, student's loyalty, student's loyalty towards the line of studies, methodology of research of student's loyalty.
JEL codes: M30

Лояльность студента по отношению к вузу - специфика, выгоды, методика исследований

Цель статьи: анализ явления лояльности студентов с особым учетом его специфики, генерированных выгод для вузов и избранных элементов методики его изучения.
Вид использованной исследовательской методологии/исследовательского подхода: изучение лояльности студентов, методика которого представляет собой одну из тематических областей данной статьи, выполняется автором периодически, по методу аудиторного опроса. В статье обратили внимание на методику изучения лояльности студентов, в том числе по отношению к специфическому объекту - специальности. Изучение провели среди студентов Факультета управления Жешувской политехники в 2014 году.
Основные результаты исследований/анализов: результатом проведенных исследований является выявление уровня удовлетворения студентов от избранной специальности, уровня их лояльности в области внутренних механизмов лояльности и в бихевиоральной сфере, а также основных элементов процесса принятия решений, связанного с выбором специальности.
Практические импликации: практический аспект статьи выражается в возможностях использования опыта и методических предложений автора в изучении лояльности студентов, а также, благодаря представлению возможных для получения выгод из такого изучения - в его популяризации.
Социальные импликации: популяризация изучения, являющегося предметом статьи, может облегчить приспособление программ обучения, особенно специальности, а также других аспектов услуг по образованию в вузах к ожиданиям студентов.
Ключевые слова: лояльность клиента, лояльность студента, лояльность студента по отношению к специальности, методика изучения лояльности студента.
Коды JEL: M30


Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska, Katarzyna Staniewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Postawy i zachowania dzieci w wieku szkolnym względem żywności i żywienia - wyniki badań jakościowych

Cel artykułu: w pracy przedstawiono wyniki badań jakościowych dotyczących komponentów poznawczego, emocjonalnego oraz behawioralnego postaw dzieci w wieku szkolnym względem żywności i żywienia.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: w celu poznania sposobu myślenia, oceniania i reagowania dzieci na zagadnienia związane z żywnością i żywieniem zastosowano metody jakościowe, z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupowych.
Główne wyniki badań: stwierdzono, że dzieci potrafią prawidłowo zidentyfikować produkty spożywcze korzystne dla ich zdrowia, jak również poprawnie wskazać żywność, której spożywanie należy ograniczyć, jednakże wykazano trudności we wprowadzeniu tej wiedzy w codzienne zachowania dzieci.
Implikacje praktyczne: potrzeba zmian zachowań dzieci w wieku szkolnym przez opracowanie propozycji działań, które uwzględnią złożoność ich postaw i zachowań wobec żywności i żywienia, a także potrzeby zarówno te emocjonalne, jak i żywieniowe.
Implikacje społeczne: zrozumienie sposobu postrzegania i znaczenia prawidłowego żywienia dla dzieci w wieku szkolnym może pomóc w opracowaniu działań, które spowodują, że żywność o wysokich walorach zdrowotnych będzie bardziej dostępna dla dzieci, postrzegana jako bardziej atrakcyjna, a jej spożywanie traktowane jako norma w grupie rówieśniczej.
Słowa kluczowe: prawidłowe odżywianie, postrzeganie żywności, dzieci.
Kody JEL: D1, D01, I12

Attitudes and Behaviours of School-Age Children towards Food and Diet - Qualitative Research Findings

Article aim: in their study, the authors presented qualitative research findings concerning the cognitive, emotional and behavioural components of attitudes displayed by school-age children towards food and diet.
Type of the used research methodology: in order to learn the way of children's thinking, evaluation and reaction to the issues related to food and diet, the authors applied the qualitative methods with the use of focus groups.
Main research findings: the authors stated that children were able to correctly identify the food products beneficial to their health as well as to correctly indicate the food whose consumption should be reduced; however, there were revealed difficulties in introduction of that knowledge to children's daily behaviours.
Practical implications: the need to introduce changes in school-age children's behaviours through development of the proposal of measures, which will take into account the complexity of their attitudes and behaviours towards food and diet, as well as the needs, both emotional and nutritional.
Social implications: understanding the way of perception and importance of the correct diet for the school-age children may help in development of the measures that will cause that food of high health qualities will be more accessible to children, perceived as more attractive, and its consumption will be treated as the standard in the peer group.
Key words: correct diet, food perception, children.
JEL codes: D1, D01, I12

Отношение и поведение детей школьного возраста по отношению к продуктам питания и к питанию - результаты качественных исследований

Цель статьи: в работе представили результаты качественных исследований, касающихся познавательного, эмоционального и бихевиорального компонентов отношения детей школьного возраста к продуктам питания и к питанию.
Вид использованной исследовательской методологии: для того, чтобы узнать способ мышления, оценки и реакции детей на вопросы, связанные с продуктами питания и питанием, применили качественные методы с использованием фокус-групп.
Основные результаты исследований: констатировали, что дети умеют правильно выявить продукты питания, благоприятные для их здоровья, а также правильно указать пищу, потребление которой следует ограничить. Тем не менее указали на трудности во введении этих знаний в повседневное поведение детей.
Практические импликации: необходимость в изменении поведения детей школьного возраста путем разработки предложений действий, которые учтут сложность их отношения и поведения по отношению к продуктам питания и к питанию, а также потребности - как эмоциональные, так и связанные с питанием.
Социальные импликации: понятие способа восприятия и значения правильного питания для детей школьного возраста может помочь в разработке действий, которые приведут к тому, что продукты питания с высокими оздоровительными ценностями будут более доступны для детей, воспринимаемые как более привлекательные, а их потребление восприниматься как норма в группе сверстников.
Ключевые слова: правильное питание, восприятие продуктов питания, дети.
Коды JEL: D1, D01, I12


Marzena Jeżewska-Zychowicz, Maria Królak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zachowania konsumenckie na rynku pieczywa i ich wybrane uwarunkowania

Celem badania była diagnoza zachowań konsumenckich na rynku pieczywa oraz ich uwarunkowań. Badanie ankietowe zrealizowano w 2012 roku w grupie 254 osób z wykształceniem wyższym. Ocenie poddano między innymi częstość i rodzaj nabywanego pieczywa oraz czynniki decydujące o zakupie pieczywa.
Większość badanych kupowała pieczywo kilka razy w tygodniu. Codzienne zakupy pieczywa deklarowało istotnie więcej mężczyzn, osób w wieku 46-55 lat oraz pozytywnie oceniających dochód. Im starsze były osoby, tym bardziej ujawniały się u nich preferencje zakupowe dotyczące jednego rodzaju pieczywa. Bardziej popularne były zakupy pieczywa pszennego niż żytniego, także jasnego w porównaniu z ciemnym, przy czym płeć i wiek istotnie statystycznie różnicowały zachowania nabywcze. Kobiety preferowały zakupy pieczywa ciemnego, a osoby starsze - pieczywa mieszanego. Zakup pieczywa był najsilniej determinowany oceną smaku, zawartością błonnika i ceną.
Uczestnicy badania wykazywali na rynku pieczywa duże zróżnicowanie opinii i zachowań, co wskazuje na konieczność uwzględniania tych różnic w ofercie produktowej oraz w sposobie informowania o produktach. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: zachowania konsumenckie, pieczywo, determinanty zachowań.
Kody JEL: H31, M31, O33, R21

Consumer Behaviours in the Market for Bread and Their Selected Determinants

An aim of the research survey was to diagnose consumer behaviours in the market for bread and determinants thereof. The survey was carried out in 2012 in the group of 254 people with higher education. There were assessed, inter alia, the frequency and type of bread being bought as well as the factors deciding the issue of bread purchase.
The majority of respondents were buying bread several times a week. Daily purchases of bread were declared by significantly more men, individuals aged 46-55, and those positively assessing their income. The elder were the individuals, there more often they displayed purchasing preferences concerning one type of bread. More popular were purchases of wheat bread than rye, also white than dark, and sex and age statistically significantly differentiated purchasing behaviours. Women preferred purchases of dark bread, while elder people - mixed bread. Bread purchase was most strongly determined by assessment of flavour, fibre content and price.
The research participants displayed in the market for bread great diversity of opinions and behaviours, what indicate the need to take into account those differences in the product offer as well as in the way of advising of products. The article is of the research nature.
Key words: consumer behaviours, bread, determinants of behaviours.
JEL codes: H31, M31, O33, R21

Потребительское поведение на рынке выпечки и его избранные обусловленности

Целью изучения был диагноз потребительского поведения на рынке выпечки и его обусловленностей. Опрос провели в 2012 году в группе 254 лиц с высшим образованием. Оценивали, в частности, частотность и вид покупаемой выпечки, а также факторы, решающие покупку выпечки.
Большинство опрошенных покупали выпечку несколько раз в неделю. На ежедневную покупку выпечки указывало существенно больше мужчин, лиц в возрасте 46-55 лет и положительно оценивающих свой доход. Чем старше были лица, тем более у них проявлялись покупочные предпочтения, касающиеся одного рода выпечки. Более популярны были покупки пшеничной выпечки, нежели ржаной, а также белого хлеба по сравнению с темным, причем пол и возраст статистически существенно дифференцировали покупательское поведение. Женщины предпочитали темную выпечку, пожилые же лица - выпечку смешанного типа. Покупка выпечки была сильнее всего предопределена оценкой вкуса, содержанием пищевых волокон и ценой.
Участники опроса демонстрировали на рынке выпечки большую дифференциацию мнений и поведения, что указывает на необходимость учитывать эти отличия в предложении продуктов и в способе информирования о них. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребительское поведение, выпечка, детерминанты поведения.
Коды JEL: H31, M31, O33, R21


Katarzyna Kolasińska-Morawska
Społeczna Akademia Nauk

Wirtualna przestrzeń Internetu miejscem zakupów dóbr FMCG

W erze informacji oraz Internetu przy postępującej internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa są uzależnione od utrzymywania kontaktów z otoczeniem w tym szczególnie z klientami. Ostatnie lata wskazują dynamiczny wzrost sprzedaży w Internecie, głównie w kategorii B2C. W artykule przedstawiona została, na podstawie wyników badań własnych, charakterystyka klienta, który kupuje on-line dobra codziennego użytku. Główne wyniki przeprowadzonych badań własnych odnoszą się do najczęściej wybieranego asortymentu w zakupach on-line oraz czynników, dla których klienci decydują się na zakupy w sieci Internet dóbr codziennego użytku. Niniejszy materiał skutkuje implikacjami praktycznymi w postaci szeregu rekomendacji dla sprzedawców detalicznych, którzy zamierzają wykorzystywać kanał on-line. Z kolei implikacje społeczne odnoszą się do zmian w przyzwyczajeniach zakupowych konsumentów w kierunku zakupów on-line. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: Internet, e-konsument, proces zakupowy, determinanty wyboru.
Kody JEL: M30

Virtual Internet's Space as the Venue for Shopping FMCG

In the era of information and internetisation, with the ongoing internationalisation and globalisation, enterprises depend on keeping in touch with the environment, particularly with customers. The recent years indicate the dynamic growth of sales on the Internet, mainly in the B2C category. In her article, the author presented, based on her own research findings, characteristics of the customer who buys on-line fast moving consumer goods. The main results of the carried out author's own research refer to the most often chosen assortment in on-line shopping as well as to the factors for which customers decide to buy on the Internet fast moving consumer goods. This material results in practical implications in the form of a number of recommendations for retailers who intend to use the on-line channel. In turn, social implications refer to the changes in consumers' shopping habits towards on-line shopping. The article is of the research nature.
Key words: Internet, e-consumer, purchasing process, determinants of choice.
JEL codes: M30

Виртуальное пространство интернета - место покупок товаров повседневного спроса

В эпоху информации и распространения интернета, при поступающей интернационализации и глобализации, предприятия ставятся в зависимость от поддержания контактов с окружающей средой, в том числе, в особенности, с клиентами. Последние годы указывают динамичный рост продаж в интернете, в особенности в категории B2C («бизнес для потребителя»). В статье представили, на основе результатов собственных исследований, характеристику клиента, который покупает в интернете товары повседневного спроса. Основные результаты проведенных собственных исследований относятся к чаще всего избираемому ассортименту в покупках онлайн, а также к факторам, для которых клиенты решаются на покупки в сети интернет товаров повседневного спроса. Материал статьи ведет к практическим импликациям в виде ряда рекомендаций для розничных продавцов, которые намереваются использовать канал онлайн. В свою очередь, социальные импликации относятся к изменениям в закупочных привычках потребителей по направлению покупок онлайн. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: интернет, э-потребитель, процесс совершения покупки, детерминанты выбора.
Коды JEL: M30