Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty2/2015 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

2/2015 (cz. 3)

Barbara Kowrygo, Krystyna Rejman, Anna Drozdowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zachowania nabywcze w zakresie żywności klientów sieci Biedronka i postrzeganie jej placówek sprzedaży

Cel: przedstawienie zachowań nabywczych klientów sieci Biedronka oraz postrzegania jej placówek na tle charakterystyki rozwoju tej sieci handlu detalicznego.
Podejście badawcze: materiał badawczy stanowiły wtórne i pierwotne źródła informacji. Te drugie pozyskano drogą internetowego badania ankietowego, w którym uczestniczyło 169 osób. Autorski kwestionariusz pytań zamieszczony był na portalu www.moje-ankiety.pl w kwietniu 2013 roku.
Główne wyniki badań: stwierdzono, że dzięki konsekwentnej strategii: rozbudowa sieci, dbałość o jakość produktów oraz przystępne ceny, większość klientów lubi robić zakupy żywności w sieci Biedronka i postrzegają te placówki jako oferujące dobrą jakość produktów w niskiej cenie.
Implikacje praktyczne: droga rozwoju sieci Biedronka od dyskontu do formatu o charakterze supermarketu, oferującego wysoką jakość produktów, niskie ceny i dogodną dla klientów lokalizację sklepów kreuje nowe kierunki w rozwoju polskiego handlu.
Implikacje społeczne: poznanie rozwoju największej w Polsce sieci handlu detalicznego Biedronka i rozpoznanie zachowań nabywczych oraz postrzegania tych placówek przez jej klientów jako wkład w wiedzę dotyczącą współczesnego konsumenta żywności.
Słowa kluczowe: sieć handlowa Biedronka, zachowania konsumentów, wizerunek.
Kody JEL: D12, L10

Purchasing Behaviours as Regards Food Displayed by Customers of the Biedronka Sales Network and Perception of Its POS

Aim: to present purchasing behaviours of Biedronka sales network customers and perception of its POS against the background of description of this retail network development.
Research approach: the research material was secondary and primary sources of information. The latter were obtained by way of the Internet survey with 169 participants. The author's questionnaire with questions was placed on the portal named www.moje-ankiety.pl in April 2013.
Main research findings: it was stated that owing to the consistent strategy (network development, concern of quality of products and acceptable prices), most customers like shopping food in the Biedronka sale network and they perceive those POS as the ones offering good quality of products for low price.
Practical implications: the way of development of the Biedronka network from the discount store to the supermarket format, offering high quality of products, low prices and convenient for clients location of shops creates new directions in the Polish trade development.
Social implications: getting acquainted with the development of the biggest in Poland retail network Biedronka and recognition of purchasing behaviours as well as perception of those POS by its customers as a contribution to the knowledge related to the contemporary consumer of food.
Key words: Biedronka sales network, consumers' behaviours, image.
JEL codes: D12, L10

Покупательское поведение в области продуктов питания клиентов торговой сети Biedronka и восприятие ее торговых точек

Цель: представить покупательское поведение клиентов сети Biedronka, а также восприятие ее заведений на фоне характеристики развития этой сети розничной торговли.
Исследовательский подход: исследовательский материал составляли вторичные и первичные источники информации. Последние были получены путем интернет-опроса, в котором приняли участие 169 человек. Авторский вопросник поместили на портале www.moje-ankiety.pl в апреле 2013 г.
Основные результаты исследований: констатировали, что благодаря последовательной стратегии (расширение сети, забота о качестве продуктов и приемлемые цены) большинство клиентов любят делать покупки продуктов питания в сети Biedronka и они воспринимают эти торговые точки как предлагающие хорошее качество продуктов с низкой ценой.
Практические импликации: путь развития сети Biedronka от дискаунтера до формата супермаркета, предлагающего высокое качество продуктов, низкие цены и удобное для клиентов расположение магазинов формирует новые направления в развитии польской торговли.
Социальные импликации: изучение развития самой крупной в Польше сети розничной торговли Biedronka и ознакомление с покупательским поведением, а также восприятия этих точек ее клиентами в качестве вклада в знания насчет современного потребителя продуктов питания.
Ключевые слова: торговая сеть Biedronka, поведение потребителей, имидж.
Коды JEL: D12, L10


Witold Kozirok, Magdalena Sitkiewicz
Akademia Morska w Gdyni

Postawy i zachowania konsumentów wobec herbat i herbatek

Celem badań było określenie postaw i zachowań konsumentów wobec herbat i herbatek oraz analiza ważkości czynników warunkujących wybory tej grupy produktów. Wiedza o zachowaniach konsumentów na rynku herbaty i czynnikach wpływających na zakup konkretnego produktu może stanowić podstawę opracowania skutecznej strategii marketingowej dla podmiotów zajmujących się dystrybucją herbaty, jak również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, objęto nim 115 klientów sklepów z herbatami na terenie Bydgoszczy. Jako zmienne niezależne wybrano m.in.płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Na podstawie wyników stwierdzono, że postawy konsumentów wobec herbaty były w większości pozytywne, co przekładało się na częstość spożycia herbaty. Najwięcej konsumentów sięgało po herbaty czarne i zielone oraz herbatki owocowe, ziołowe i Rooibos. Do głównych determinant wyboru herbat należały kolejno: walory smakowo-zapachowe, gatunek herbaty, właściwości prozdrowotne i przyzwyczajenie. Artykuł ma charakter badawczy
Słowa kluczowe: postawy konsumentów, zachowania konsumentów, herbaty, herbatki,determinanty wyboru.
Kody JEL: D12

Consumers' Attitudes and Behaviours towards Teas

An aim of research was to describe consumers' attitudes and behaviours towards teas as well as to analyse importance of the factors determining choices of this group of products. Knowledge of consumers' behaviours in the market for tea and of the factors affecting the purchase of a specific product may be a basis for development of an efficient marketing strategy for the entities dealing with tea distribution as well as meet social expectations. The research was carried out by the method of diagnostic survey with the use of questionnaire, which covered 115 clients of shops and stores with tea in the area of the city of Bydgoszcz. As the independent variables there were taken, inter alia, sex, age and residence. Based on the findings, there was stated that consumers' attitudes towards tea were mostly positive, what was translated into frequency of tea consumption. Most consumers reached for black and green sorts of tea as well as fruit, herbal teas and Rooibos. The main determinants of the choice of teas were, by turns, taste and flavour qualities, sort of tea, health properties, and habit. The article is of the research nature.
Key words: consumers' attitudes, consumers' behaviours, teas, determinants of choice.
JEL codes: D12

Поведение и отношение потребителей к видам чая

Цель исследований заключалась в определении поведения и отношения потребителей к видам чая, а также в анализе значения факторов, обусловливающих выборы этой группы продуктов. Знания насчет поведения потребителей на рынке чая и факторов, влияющих на покупку конкретного продукта, может представлять собой основание для разработки действеннной маркетинговой стратегии для субъектов, занимающихся распределением чая, а также выходить навстречу общественным ожиданиям. Исследование провели по методу диагностического зондажа с использованием вопросника анкеты; им охватили 115 клиентов магазинов с чаем на территории Быдгощи. В качестве независимых переменных выбрали, в частности, пол, возраст и местожительство. На основе результатов констатировали, что отношение потребителей к чаю в своем большинстве было положительным, что приводило к частотности потребления чая. Самое большое количество потребителей брало черный и зеленый чай, а также фруктовый, травяной чай (фиточай) и ройбуш (Rooibos). К числу основных детерминантов выбора видов чая относились, поочередно: вкусовые и ароматные достоинства, сорт чая, оздоровительные свойства и привычка. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: отношение потребителей, поведение потребителей, чай, виды чая, детерминанты выбора.
Коды JEL: D12


Maria Królak, Marzena Jeżewska-Zychowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zachowania konsumentów na rynku produktów zbożowych pełnoziarnistych i ich uwarunkowania na przykładzie makaronu i herbatników

Celem badania było określenie, w jakim stopniu cechy socjodemograficzne, postrzeganie siebie w kontekście stylu życia oraz wiedza żywieniowa determinują częstość spożywania makaronu i herbatników z mąki pełnoziarnistej. Badanie przeprowadzono w 2013 roku w grupie ogólnopolskiej 1000 dorosłych konsumentów.
Prawie 2/5 badanych nigdy nie spożywało makaronu i herbatników z mąki pełnoziarnistej, a około 15% badanych spożywało je z częstością 3 lub więcej razy w tygodniu. Istotnie statystycznie więcej mężczyzn (42,8%) niż kobiet (33,5%), najmniej osób z wykształceniem wyższym (27,1%) oraz osób najbardziej pozytywnie oceniających dochód (25,0%) nigdy nie spożywało makaronu pełnoziarnistego. Osoby deklarujące przywiązywanie uwagi do naturalności charakteryzowało częstsze spożywanie zarówno makaronu (18,8%), jak i herbatników (16,3%).Większą częstość spożywania makaronu deklarowały osoby zorientowane (16,9%) niż nie zorientowane na przyjemność (10,5%). Osoby reprezentujące dużą wiedzę na temat produktów zbożowych i błonnika stanowiły najmniejszy odsetek osób spożywających makaron (7,8%) i herbatniki (5,1%) z mąki pełnoziarnistej z największą częstością.
Zróżnicowanie częstości spożywania produktów pełnoziarnistych wskazuje na konieczność uwzględniania tych różnic w podejmowanych działaniach ukierunkowanych na wzrost konsumpcji produktów zbożowych pełnoziarnistych.
Słowa kluczowe: błonnik, produkty zbożowe pełnoziarniste, zachowania konsumentów.
Kody JEL: H31, M31, O33, R21

Consumers' Behaviours in the Market for Wholegrain Products and Determinants Thereof on the Example of Pasta and Biscuits

An aim of the research was to determine in what degree the socio-demographic traits, self-perception in the context of lifestyle and nutritional knowledge determine frequency of consumption of pasta and biscuits made of wholegrain flour. The research was carried out in 2013 in the whole-Poland group of 1000 adult consumers.
Almost 2/5 of the respondents had never consumed pasta and biscuits made of wholegrain flour and some 15% of the interviewees consumed them with frequency of 3 or more times a week. Statistically significantly more men (42.8%) than women (33.5%), the least number of people with higher education (27.1%) and individuals most positively evaluating their income (25.0%) had never consumed wholegrain pasta. For the people declaring paying attention to naturalness specific was more frequent consumption of both pasta (18.8%) and biscuits (16.3%). The greater frequency of consumption of pasta was declared by the individuals oriented (16.9%) than not oriented at pleasure (10.5%). The individuals representing their great knowledge on grain products and dietary fibre constituted the lowest per cent of individuals consuming pasta (7.8%) and biscuits (5.1%) made of wholegrain flour with higher frequency.
Diversification of frequency of consumption of wholegrain products indicates the need to take into account those differences while undertaking measures aimed at growth of consumption of wholegrain products.
Key words: dietary fibre, wholegrain products, consumers' behaviours.
JEL codes: H31, M31, O33, R21

Поведение потребителей на рынке цельнозерновых продуктов и его обусловленности на примере макаронов и печенья

Целью исследования было определение, в какой степени социально-демографические черты, восприятие самого себя в контексте стиля жизни и знания о питании определяют частотность потребления макаронов и печенья из цельнозерновой муки. Исследование провели в 2013 г. в общепольской группе 1000 взрослых потребителей.
Почти 2/5 опрошенных никогда не потребляли макаронов и печенья из цельнозерновой муки, а около 15% опрошенных потребляли их с частотностью 3 или более раз в неделю. Статистически существенно больше мужчин (42,8%), чем женщин (33,5%), меньше всего лиц с высшим образованием (27,1%) и лиц, наиболее положительно оценивающих свой доход (25,0%), никогда не потребляли цельзерновых макаронов. Для лиц, заявляющих о том, что они обращают внимание на натуральность, свойственно было более частое потребление как макаронов (18,8%), так и печенья (16,3%). О большей частотности потребления макаронов заявляли лица, целеустремленные (16,9%), нежели нецелеустремленные на удовольствие (10,5%). Лица, представляющие большие знания в отношении зерновых продуктов и пищевых волокон, составляли самый низкий процент лиц, потребляющих макароны (7,8%) и печенье (5,1%) из цельнозерновой муки с наибольшей частотностью.
Дифференциация частотности потребления цельнозерновых продуктов указывает необходимость учитывать эти отличия в предпринимаемых действиях, направленных на рост потребления цельнозерновых продуктов.
Ключевые слова: пищевые волокна, цельнозерновые продукты, поведение потребителей.
Коды JEL: H31, M31, O33, R21


Agnieszka Maciąg
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyniki finansowe spółek giełdowych na rynku usług turystyczno-wypoczynkowych oraz hotelowych w poszczególnych segmentach działalności

Cel artykułu: opracowanie koncentruje się na analizie wyników finansowych trzech największych spółek z branży turystyczno-wypoczynkowej oraz hotelarskiej notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Omawiając zagadnienia zwrócono uwagę na kondycję finansową firm w poszczególnych segmentach działalności.
Metodyka: podstawę źródłową stanowiły sprawozdania finansowe badanych spółek giełdowych. Do analizy uwzględniono trzy Spółki z branży hotelarskiej: Interferie SA, Orbis SA oraz Rainbow Tours SA. Wyniki przeanalizowano uwzględniając sprzedaż usług w poszczególnych segmentach branżowych w latach 2009-2013.
Wyniki: wszystkie badane Spółki w analizowanych latach poprawiły swoją kondycję finansową w poszczególnych segmentach działalności. Spółki z branży hotelarskiej, takie jak Interferie i Orbis koncentrowały się przede wszystkim na pozyskaniu klienta krajowego, sprzedaż usług na rodzimym rynku stanowiła większość ich przychodów. W przypadku Grupy Rainbow Tours poprawa sytuacji finansowej była uwarunkowana wzrostem sprzedaży imprez turystycznych (podstawowy segment działalności) przez podmiot dominujący. Wyniki analizy wskazują na dużą konsolidację rynku w podstawowych segmentach działalności Spółek.
Implikacje praktyczne i społeczne: praktycznym celem analizy finansowej na danym rynku usług jest ocena i kształtowanie przyszłości, rozwoju i możliwości przetrwania przedsiębiorstw. Umożliwia ocenę wartości firmy i jej pozycji na rynku.
Słowa kluczowe: finanse, hotelarstwo, spółki giełdowe.
Kody JEL: G30, G32, O16

Financial Performance of Stock Exchange Companies in the Market for Tourist, Leisure and Hotel Services in Individual Segments of Activity

Aim of the article: the study is focused on an analysis of financial performance of the three major companies from the tourist, leisure and hotel industry listed on the Warsaw Stock Exchange. Discussing the issues, the author paid attention to financial condition of the firms in individual segments of activity.
Methodology: the source basis was financial statements of the stock exchange companies in question. The analysis comprised three companies from the hotel industry: Interferie SA, Orbis SA and Rainbow Tours SA. The findings were analysed taking into account sales of services in individual branch segments in the years 2009-2013.
Findings: all the companies surveyed improved in the years in question their financial standing in individual segments of activity. The companies from the hotel industry such as Interferie and Orbis focused primarily on winning the national customer, sales of services in the domestic market constituted most their revenues. In the case of the Rainbow Tours Group, improvement of financial condition was determined by growth of sales of tourist events (the basic segment of activity) by the parent company. Results of the analysis indicate a great consolidation of the market in basic segments of activities carried out by the companies.
Practical and social implications: the practical purpose of the financial analysis in the given market for services is to evaluate and shape the future, development and possibilities to survive by enterprises. It enables assessment of goodwill of the firm and its position in the market.
Key words: finance, hotel industry, stock exchange companies.
JEL codes: G30, G32, O16

Финансовые результаты биржевых компаний на рынке услуг туризма, отдыха и гостиничного хозяйства в отдельных сегментах деятельности

Цель статьи: разработка сосредоточена на анализе финансовых результатов трех крупнейших обществ из отрасли туризма, отдыха и гостиничного хозяйства, котирующихся на варшавской фондовой бирже. Обсуждая вопросы, автор обратила внимание на финансовое положение фирм в отдельных сегментах деятельности.
Методика: первоисточниками были финансовые отчеты обследуемых биржевых компаний. Для анализа приняли три общества из отрасли гостиничного хозяйства: Interferie SA, Orbis SA и Rainbow Tours SA. Результаты анализировались с учетом продаж услуг по отдельным отраслевым сегментам в 2009-2013 гг.
Результаты: все обследуемые компании а анализируемые годы улучшили свое финансовое положение в отдельных сегментах деятельности. Компании из отрасли гостиничного хозяйства, такие как Interferie и Orbis, сосредоточивались прежде всего на завоевании национального клиента, продажа услуг на внутреннем рынке составляла большинство их доходов. В случае группы Rainbow Tours улучшение финансового положения было обусловлено ростом продаж туристических мероприятий (основной сегмент деятельности) основным субъектом группы. Результаты анализа указывают большую консолидацию рынка в основных сегментах деятельности компаний.
Практические и социальные импликации: практической целью финансового анализа на данном рынке услуг является оценка и формирование будущего, развития и возможностей проживания предприятий. Это дает возможность оценить стоимость фирмы и ее позиции на рынке.
Ключевые слова: финансы, гостиничное хозяйство, биржевые компании.
Коды JEL: G30, G32, O16


Justyna Majchrzak-Lepczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zachowania konsumentów na rynku e-commerce - wybrane zagadnienia

Współczesną gospodarkę charakteryzuje coraz większa konkurencyjność na rynku dóbr i usług, skracający się cykl życia wielu produktów oraz intensywność zmian rynkowych. Firmy, starając się wyprzedzać konkurencję, zapewniają swoim produktom/usługom zestaw unikalnych cech, oferując najnowsze rozwiązania technologiczne i funkcjonalne. Ostatnie lata przyniosły gwałtowny rozwój branży e-commerce, jak również wzrost świadomości i wiedzy konsumentów na ten temat. Zatem też i wymagania dotyczące tego obszaru stają się coraz większe. Zmieniające się zwyczaje zakupowe konsumentów prowadzą do znacznych przeobrażeń rynkowych. Świadomość potrzeb i możliwości współczesnego konsumenta, dostęp do informacji i pozyskiwania treści osiągnęły poziom dotychczas nieznany. W tym kontekście warto zastanowić się, jak zmieniające się nieustannie zachowania współczesnych konsumentów wpływają na rosnący w siłę rynek e-commerce.
Słowa kluczowe: konsument, Internet, e-commerce, zmiana.
Kody JEL: M31, M39

Consumers' Behaviours in the e-Commerce Market - the Selected Issues

The contemporary economy is characterised by the growing competitiveness in the market for goods and services, the decreasing life cycle of many products as well as the intensity of market changes. Firms, trying to outpace competitors, provide their products/services with a set of unique features, offering the latest technological and functional solutions. The recent years brought a rapid development of the e-commerce branch as well as growth of consumers' awareness and knowledge of this topic. Hence, also the demands concerning this area become greater and greater. The consumers' changing purchasing habits lead to significant market transformations. Awareness of the needs and abilities of the contemporary consumer, access to information and contents obtainment have achieved the hitherto unknown level. In this context, it is worthwhile to consider how the constantly altering behaviours of contemporary consumers affect the ever growing market for e-commerce.
Key words: consumer, Internet, e-commerce, change.
JEL codes: M31, M39

Поведение потребителей на рынке э-коммерции - избранные вопросы

Современная экономика характеризуется все бόльшей конкурентоспособностью на рынке благ и услуг, сокращающимся жизненным циклом многих продуктов и интенсивностью рыночных изменений. Фирмы, стараясь опережать конкурентов, обеспечивают своим продуктам/услугам набор уникальных свойств, предлагая новейшие технологические и функциональные решения. Последние годы принесли бурное развитие отрасли э-коммерции, а также рост осведомленности и знаний потребителей на эту тему. Следовательно, и требования, касающиеся этой области, становятся все бόльшими. Изменяющиеся привычки потребителей в отношении покупок приводят к значительным преобразованиям на рынке. Сознание потребностей и возможностей современного потребителя, доступ к информации и заполучению содержания достигли до сих пор неизвестного уровня. В этом контексте стόит задуматься, как постоянно изменяющееся поведение современных потребителей влияет на растущий в силу рынок э-коммерции.
Ключевые слова: потребитель, интернет, э-коммерция, изменение.
Коды JEL: M31, M39


Anna Murawska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Krystyna Gutkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekonomiczne uwarunkowania poziomu spożycia artykułów żywnościowych w aspekcie regionalnym

Cel artykułu: charakterystyka roli uwarunkowań ekonomicznych w zakresie spożycia żywności w gospodarstwach domowych w aspekcie regionalnym w Polsce. W szczególności scharakteryzowano podstawowe czynniki makro i mikroekonomiczne wpływające na preferencje ludności w zakresie poziomu spożycia żywności, takie jak PKB per capita, poziom wynagrodzeń i dochody ludności. Następnie dokonano analizy współzależności pomiędzy uwarunkowaniami ekonomicznymi a poziomem spożycia artykułów żywnościowych.
Materiał i metody: do realizacji celu wykorzystano najnowsze dane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych, roczników statystycznych oraz innych materiałów źródłowych. Analizie poddano szesnaście województw w Polsce. Aby ocenić zależności pomiędzy czynnikami ekonomicznymi a poziomem spożycia artykułów żywnościowych obliczono współczynniki korelacji.
Główne wyniki badań: dochód jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom i strukturę zaspokajania potrzeb żywnościowych. W województwach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i dochodach ludności istotnie więcej spożywa się produktów spożywczych otrzymywanych w wyniku przetwarzania surowców i umożliwiających konsumentom natychmiastowe spożycie lub szybkie przygotowanie posiłku. Natomiast w województwach o niższym poziomie wskaźników ekonomicznych konsumuje się więcej produktów o charakterze podstawowym, takich jak pieczywo, mąka, mleko jaja lub cukier.
Implikacje praktyczne i społeczne: wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że regionalne różnice w sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wpływają na poziom i strukturę spożycia artykułów żywnościowych, co w konsekwencji może znaleźć odzwierciedlenie w strukturze energetycznej diety lub bezpieczeństwie żywnościowym ludności.
Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, dochód, wydatki, żywność, spożycie, regiony, zróżnicowanie, zależności.
Kody JEL: D12, D14, I31, O11

Economic Determinants of the Level of Consumption of Foodstuffs in the Regional Aspect

Aim of the article: characteristic of the role of economic determinants in the area of consumption of food in households in the regional aspect in Poland. Particularly there were characterised the basic macro- and microeconomic factors affecting population's preferences in the area of food consumption such as per capita GDP, the level of wages and incomes of the population. Next, there was carried an analysis of correlations between the economic determinants and the level of consumption of foodstuffs.
Material and methods: to achieve the goal the authors used the recent data from household budget surveys, statistical yearbooks and other original materials. The analysis covered sixteen provinces in Poland. To assess the relationships between the economic factors and the level of consumption of food products they calculated the correlation coefficients.
Main research findings: income is an important factor affecting the level and structure of meeting food needs. In the provinces with a high level of economic development and population's income, there are substantially more consumed food products received in result of processing primary materials and enabling consumers immediate consumption or fast meal preparation. On the other hand, in the provinces with a lower level of economic indices, there are consumed more products of the basic character such as bread, flour, milk, eggs or sugar.
Practical and social implications: the carried out research findings show that regional differences in the economic situation of households affect the level and pattern of consumption of foodstuffs what in consequence may be reflected in the energetic structure of diet or food security of the population.
Key words: economic development, income, expenditure, food, consumption, regions, diversity, dependences.
JEL codes: D12, D14, I31, O11

Экономические обусловленности уровня потребления продуктов питания в региональном аспекте

Цель статьи: характеристика роли экономических обусловленностей в отношении потребления продуктов питания в домохозяйствах в региональном аспекте в Польше. В особенности дали характеристику основных макро- и микроэкономических факторов, влияющих на предпочтения населения в отношении уровня потребления продуктов питания, таких как ВВП на душу населения, уровень зарплаты и доходы населения. Затем провели анализ взаимозависимостей между экономическими обусловленностями и уровнем потребления продовольственных товаров.
Материал и методы: для осуществления цели использовали новейшие данные, полученные из обследований бюджетов домохозяйств, статистических ежегодников и других первоисточников. Анализ охватил шестнадцать воеводств в Польше. Чтобы оценить зависимости между экономическими факторами и уровнем потребления продуктов питания, рассчитали коэффициенты корреляции.
Основные результаты исследований: доход - существенный фактор, влияющий на уровень и структуру удовлетворения потребностей в продуктах питания. В воеводствах с высоким уровнем экономического развития и доходов населения существенно больше потребляют продуктов питания, получаемых в результате переработки сырья и предоставляющих потребителям возможность сиюминутного потребления или быстрого приготовления пищи. В воеводствах же с более низким уровнем экономических показателей потребляют больше продуктов основного характера, таких как продукты выпечки, мука, молоко, яйца или сахар.
Практические и социальные импликации: результаты проведенных исследований показывают, что региональные отличия в экономическом положении домохозяйств влияют на уровень и структуру потребления продуктов питания, что в результате может отразиться в энергетической структуре диеты или пищевой безопасности населения.
Ключевые слова: экономическое развитие, доход, расходы, продукты питания, потребление, регионы, дифференциация, зависимости.
Коды JEL: D12, D14, I31, O11


Joanna Newerli-Guz, Agnieszka Rybowska
Akademia Morska w Gdyni

Produkt tradycyjny i regionalny ‒ luksus od święta czy na co dzień?

Świadomość konsumentów oraz konsumencka ocena jakości produktów kształtowana jest przez rynek i obecne na nim produkty. Ograniczony dostęp do produktów tradycyjnych i regionalnych oraz ich wysoka cena są głównymi wyróżnikami łączącymi te produkty z produktami luksusowymi. Produkty luksusowe oraz tradycyjne i regionalne łączy ponadto podkreślana indywidualność i specyficzny charakter. W artykule przedstawiono definicje produktów tradycyjnych, regionalnych i luksusowych oraz zidentyfikowano podobieństwa je łączące. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie opisowo-eksplanacyjne pozwalające odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żywność tradycyjna/regionalna jest produktem luksusowym oraz czy takie jej pozycjonowanie przez producentów i postrzeganie przez konsumentów jest właściwe. Artykuł ma charakter przeglądowy.
Słowa kluczowe: produkty luksusowe, tradycyjne, regionalne.
Kody JEL: D12

Traditional and Regional Product - Luxury only on Special Occasions or Every Day?

The consumer awareness and consumer evaluation of the quality of products if shaped by the market and the products present in it. The limited access to traditional and regional products as well as their high price are the main determinants combining these products with luxurious products. Luxurious products and traditional and regional ones have also common the emphasised individuality and the specific character. In their article, the authors presented the definitions of traditional, regional and luxurious products as well as they identified the similarities combing them. For the purpose of the article the authors carried out a descriptive and explanatory research allowing answer to the question why traditional/regional food is a luxurious product and whether such positioning thereof by producers and perception by consumers is proper. The article is of the review nature.
Key words: luxurious, traditional, regional products.
JEL codes: D12

Традиционный и региональный продукт - роскошь только по праздникам или же повседневно?

Сознание потребителей и потребительская оценка качества продуктов формируются рынком и находящимися на нем продуктами. Ограниченный доступ к традиционным и региональным продуктам, а также их высокая цена - главные определители, объединяющие эти продукты с предметами роскоши. Предметы роскоши, а также традиционные и региональные продукты объединяют, кроме того, подчеркиваемые индивидуальность и специфический характер. В статье представили определения традиционных и региональных продуктов и предметов роскоши, а также указали объединяющие их сходства. Для нужд статьи провели описательно-объяснительное изучение, которое позволяет ответить на вопрос, почему традиционные (региональные) продукты считают предметом роскоши, и правильно ли такое позиционирование их производителями и восприятие потребителями. Статья имеет обзорный характер.
Ключевые слова: предметы роскоши, традиционные продукты, региональные продукты.
Коды JEL: D12