Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty2/2015 (cz. 5)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

2/2015 (cz. 5)

Agata Szczebyło, Ewa Halicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Analiza zachowań konsumentów sushi na rynku warszawskim

Celem pracy była analiza zachowań konsumentów sushi na podstawie wyników badania przeprowadzonego w okresie od czerwca do lipca 2013 roku wśród mieszkańców Warszawy. Do czynników determinujących zachowania ankietowanych należą przede wszystkim walory smakowe i jakość sushi oraz wygląd i estetyka podania. W opinii konsumentów, którzy okazali się być w większości osobami młodymi, posiadającymi wyższe wykształcenie oraz dobrze oceniającymi sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego, składniki sushi, w szczególności ryby i owoce morza, zawierają cenne dla zdrowia składniki odżywcze. W świetle ciągle niskiego spożycia ryb w Polsce oraz w przypadku dalszego rozwoju rynku sushi, rosnące zainteresowanie konsumentów może przyczynić się do poprawy wzorca spożycia mieszkańców dużych miast. Ważne jest również podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zaleceń żywieniowych na temat spożycia ryb - zarówno odnośnie ilości, jak i jakości, składu i sposobu przyrządzania.
Słowa kluczowe: sushi, zachowania konsumenckie, ryby, wiedza żywieniowa, rynek, Warszawa.
Kody JEL: D01, D12, O11

Analysis of Behaviours of Consumers of Sushi in the Warsaw Market

An aim of the study was to analyse behaviours of consumers of sushi based on findings of the survey carried out in the period from June to July 2013 among Warsaw inhabitants. The factors determining behaviours of the respondents include, first of all, flavour values and quality of sushi as well as appearance and service aesthetics. In the opinion of consumers who appeared to be mostly young people, with higher education and well evaluating financial condition of their household, the sushi components, particularly fish and seafood, contain valuable for health nutrition ingredients. In the light of the still low fish consumption in Poland and in case of a further development of the market for sushi, the growing interest of consumers may contribute to improvement of the pattern of consumption by big cities inhabitants. Important is also to undertake educational and information measures as regards the nutrition recommendations on fish consumption - both in terms of quantity and quality, composition and way of preparation.
Key words: sushi, consumers' behaviours, fish, nutrition knowledge, market, Warsaw.
JEL codes: D01, D12, O11

Анализ поведения потребителей «суши» на варшавском рынке

Целью разработки был анализ поведения потребителей «суши» на основе результатов обследования, проведенного в период с июня по июль 2013 г. среди жителей Варшавы. К числу факторов, предопределяющих поведение опрошенных, относятся прежде всего вкусовые свойства и качество «суши», а также выгляд и эстетика сервировки. По мнению потребителей, которые в своем большинстве оказались молодыми людьми, с высшим образованием и хорошо оценивающими материальное положение своего домохозяйства, компоненты «суши», а в особенности рыба и морепродукты, содержат ценные для здоровья питательные вещества. В свете все низкого потребления рыбы в Польше и в случае дальнейшего развития рынка «суши», повышающийся интерес потребителей может способствовать улучшению образца потребления у жителей крупных городов. Важно тоже осуществление просветительно-информационных действий в области питательных рекомендаций о потреблении рыбы - как в отношении количества, так и качества, состава и способа приготовления.
Ключевые слова: суши, потребительское поведение, рыба, знания о питании, рынок, Варшава.
Коды JEL: D01, D12, O11


Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni

Akceptacja i wybór produktów spożywczych o smaku miętowym. Badania wstępne

Celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie, jaką popularnością wśród konsumentów cieszą się produkty spożywcze o smaku miętowym. Badania przeprowadzono w roku 2012 na grupie 100 respondentów metodą ankietową za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego, który składał się z 13 pytań o charakterze otwartym i zamkniętym.
Wśród respondentów, którzy wzięli udział w badaniach aż 92 osoby na 100 badanych stwierdziło, że bardzo lubi smak mięty w produktach spożywczych. Produktami o smaku miętowym najczęściej wybieranymi przez respondentów były guma do żucia (80%), dropsy (65%), herbatki miętowe (55%) oraz napoje (39%). Produkty te były częściej wybierane przez kobiety aniżeli przez mężczyzn. Do lubianych produktów o smaku miętowym należą również czekolady i czekoladki (30%), karmelki (24%) oraz lody (21%).
Słowa kluczowe: mięta, produkty spożywcze, badania ankietowe.
Kody JEL: H31, M31, O33, R21

Acceptance and Choice of Food Products with Mint Flavour. Preliminary Studies

An aim of the carried out surveys was to diagnose what popularity among consumers deserve food products with mint flavour. The surveys were carried out in 2012 on the group of 100 respondents by the author's questionnaire method; the questionnaire consisted of 13 questions of the open-end and multiple choice nature.
Among the respondents, who took part in surveys, as many as 92 per 100 surveyed stated they very liked mint flavour in food products. The mint-flavoured products most often chosen by the respondents were: chewing gum (80%), drops (65%), mint teas (55%) and drinks (39%). These products were more often chosen by women than by men. The much-loved products with mint flavour include also chocolates and bonbons (30%), caramels (24%) and ice cream (21%).
Key words: mint, food products, surveys.
JEL codes: H31, M31, O33, R21

Одобрение и выбор продуктов питания с мятным вкусом. Предварительные исследования

Цель проведенных исследований заключалась в выявлении, какой популярностью среди потребителей пользуются продукты питания с мятным вкусом. Исследования провели в 2012 г. на группе 100 респондентов по методу опроса с применением авторского вопросника, который состоял из 13 вопросов открытого и закрытого типа.
Среди респондентов, принявших участие в исследовании, аж 92 человека на 100 опрошенных указали, что они очень любят вкус мяты в продуктах питания. Чаще всего избираемыми респондентами продуктами со вкусом мяты были: жевательная резинка (80%), леденцы (65%), сорта мятного чая (55%) и напитки (39%). Эти продукты чаще выбирались женщинами, нежели мужчинами. К числу любимых продуктов с мятным вкусом относятся также шоколад и шоколадные конфеты (30%), карамель (24%) и мороженое (21%).
Ключевые слова: мята, продукты питания, анкетные опросы.
Коды JEL: H31, M31, O33, R21


Katarzyna Wasilik
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Warszawa

Idea Fair Trade - sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne, jako forma pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa

Zgodnie z danymi ONZ, dla 1/5 światowej populacji dzienna kwota na przeżycie wynosi mniej niż 1,25 dolara. Ponad 1/4 mieszkańców słabo rozwiniętych krajów żyje w skrajnej nędzy. Jednocześnie, według danych Oxfam z 2010 r., 97% zysków z obrotów handlowych trafia do krajów zamożnych. Aby przeciwdziałać dysproporcji między bogatymi i biednymi krajami powstała alternatywa dla handlu konwencjonalnego - oddolny międzynarodowy ruch społeczny Fair Trade, który w swoich działaniach dąży do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju wspierając przy tym producentów i wytwórców w krajach globalnego Południa, aby mogli samodzielnie zarabiać i dzięki temu zapewnić sobie i swoim rodzinom godne życie. Celem rozważań jest przedstawienie idei Fair Trade oraz zaprezentowanie sposobu jej funkcjonowania oraz poziomu rozwoju w Europie i na świecie. W artykule wykorzystano najnowsze raporty międzynarodowych organizacji działających na rzecz ruchu Fair Trade, m.in. organizacji certyfikującej Fairtrade International oraz World Fair Trade Organization.
Słowa kluczowe: Sprawiedliwy Handel, Fair Trade, zrównoważony rozwój, pomoc rozwojowa.
Kody JEL: F13, Q56

Idea Fair Trade - Fair Consumption Behaviours as a Form of Development id for the Global South Countries

According to the UN data, for 1/5 of the world's population the daily amount for survival is less than 1.25 US dollars. More than 1/4 of inhabitants of underdeveloped countries live in extreme poverty. At the same time, according to the data of Oxfam of 2010, 97% of profits from turnover reach wealthy countries. In order to counteract the disproportion between rich and poor countries, there has been established an alternative for conventional trade - the grassroots international social movement called Fair Trade which in its actions pursuits achievement sustainable development supporting, at the same time, producers and manufacturers in the global South countries to enable them independently earn and, owing to that, provide dignified life for themselves and their families. An aim of considerations is to present the idea of Fair Trade and the way of its functioning as well as the level of development in Europe and across the world. In her article, the author used the recent reports of international organisations acting for the Fair Trade movement, inter alia, the certificating organisation, Fairtrade International, and the World Fair Trade Organization.
Key words: Fair Trade, sustainable development, developmental aid.
JEL codes: F13, Q56

Идея справедливой торговли - справедливое потребительское поведение как форма помощи в развитии стран глобального Юга

В соответствии с данными ООН для 1/5 мировой популяции дневная сумма для проживания составляет меньше 1,25 доллара. Более 1/4 жителей слаборазвитых стран живут в крайней бедности. Одновременно, по данным Oxfam из 2010 г., 97% прибыли с торгового оборота попадает в зажиточные страны. Чтобы противодействовать диспропорции между богатыми и бедными странами, создали альтернативу для конвенциональной торговли - низовое международное общественное движение Fair Trade, которое в своих действиях стремится достичь устойчивого развития, поддерживая при этом производителей в странах глобального Юга, чтобы они могли самостоятельно зарабатывать и благодаря этому обеспечить себе и своим семьям достойную жизнь. Цель рассуждений - представить идею справедливой торговли (англ. Fair Trade) и способ ее функционирования, а также уровень развития в Европе и в мире. В статье использовали новейшие отчеты международных организаций, действующих на благо движения Fair Trade, в частности, организации, занимающейся сертификацией, Fairtrade International, а также World Fair Trade Organization.
Ключевые слова: справедливая торговля, Fair Trade, устойчивое развитие, помощь в развитии.
Коды JEL: F13, Q56


Aleksandra Wilczyńska
Akademia Morska w Gdyni

Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów

„Żywność gwarantowanej jakości" to określenie produktów, które zostały wytworzone w systemach gwarantujących ich szczególne cechy (łącznie z procesem produkcyjnym) lub szczególną jakość, posiadające stosowne certyfikaty oraz oznaczenie. Do produktów takich zalicza się m.in. produkty rolnictwa ekologicznego, produkty tradycyjne i regionalne, produkty mięsne posiadające certyfikaty QAFP, PQS, QMT i inne.
Cel pracy: określenie poziomu wiedzy młodych konsumentów na temat produktów gwarantowanej jakości oraz ich oznakowania.
Metodyka: badania metodą ankietową przeprowadzono wiosną 2014 roku wśród 254 osób w wieku 20-31 lat. Zastosowano autorski kwestionariusz ankietowy zawierający odpowiedzi zamknięte z opcjami jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Pytania dotyczyły m.in. znajomości oznakowania oraz produktów gwarantowanej jakości, rodzajów i częstotliwości spożywania takiej żywności oraz motywów, którymi kierują się konsumenci, wybierający tego rodzaju produkty.
Wyniki i wnioski: z przeprowadzonych badań wynika, iż większość młodych konsumentów nie zna pojęcia „żywność gwarantowanej jakości", nie zna także oznakowania tej żywności oraz nie potrafi przypisać produktom stosownego oznakowania. Większość z nich nie kupuje i nie spożywa tego rodzaju produktów, a wynika to głównie z braku znajomości tych produktów oraz wiedzy na temat możliwości ich zakupu.
Implikacje społeczne: uzyskane wyniki wskazują na konieczność edukacji młodych konsumentów w zakresie żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania.
Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, żywność gwarantowanej jakości.
Kody JEL: D12, D83

Awareness of Food of Guaranteed Quality and of Its Marking among Young Consumers

"The guaranteed-quality food" is a definition of products that are manufactured in the systems guaranteeing their specific properties (together with the production process) or specific quality, possessing relevant certificates and marking. Such products include, inter alia, products of organic agriculture, traditional and regional products, and meat products possessing the QAFP, PQS, QMT, and other certificates.
Aim of the study: to determine the level of young consumers' awareness of the guaranteed-quality products and their marking.
Methodology: the surveys were carried out in the spring 2014 among 254 individuals aged 20-31. There was applied an author's survey questionnaire including closed-ended questions with the options of one-off and multiple choice and open-ended questions. The questions concerned, inter alia, the awareness of marking and guaranteed-quality products, types and frequency of consumption of such food as well as the motives guiding the consumers choosing such products.
Findings and conclusions: the carried out surveys show that most young consumers are not familiar with the term "guaranteed-quality food", they are not aware of marking of such food, either, and they cannot assign the products with relevant marking. Most of them do not buy or consume such products, and this stems mainly from lack of awareness of those products and knowledge of opportunities to buy them.
Social implications: the obtained results indicate the need to educate young consumers as regards the guaranteed-quality food and marking thereof.
Key words: young consumers, guaranteed-quality food.
JEL codes: D12, D83

Знакомство с продуктами питания гарантированного качества и с их маркировкой среди молодых потребителей

«Продукты питания гарантированного качества» - определение продуктов, которые были произведены в системах, гарантирующих их особые свойства (включая производственный процесс) или особое качество, обладающие соответствующими сертификатами и маркировкой. К таким продуктам относятся, в частности, продукты экологического сельского хозяйства, традиционные и региональные продукты, мясопродукты, имеющие сертификаты QAFP, PQS, QMT и другие.
Цель работы: определить уровень знаний молодых потребителей насчет продуктов гарантированного качества и их маркировки.
Методика: исследования по методу опроса провели весной 2014 г. среди 254 лиц в возрасте 20-31 лет. Применили авторский анкетный вопросник, содержащий закрытые ответы с опционами разового и многократного выбора, а также открытые вопросы. Вопросы касались, в частности, знакомства с маркировкой, а также с продуктами гарантированного качества, видов и частотности потребления таких продуктов питания, а также мотивов, которыми руководствуются потребители, выбирающие такого рода продукты.
Результаты и выводы: из проведенных исследований вытекает, что большинству молодых потребителей неизвестно понятие «продукты питания гарантированного качества», они тоже незнакомы с маркировкой этих продуктов питания и не умеют наделить продукты соответствующей маркировкой. Большинство из них не покупает и не потребляет такого рода продуктов, а это в основном вытекает из отсутствия знакомства с этими продуктами и знаний насчет возможностей их покупки.
Социальные импликации: полученные результаты указывают необходимость обучения молодых потребителей в области продуктов питания гарантированного качества и их маркировки.
Ключевые слова: молодые потребители, продукты питания гарантированного качества.
Коды JEL: D12, D83


Romuald Zabrocki
Akademia Morska w Gdyni

Poradnictwo żywieniowe, jako innowacyjny komponent pakietu usługowego gabinetów kosmetycznych

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące idei wdrożenia usług poradnictwa żywieniowego jako innowacyjnej składowej oferty gabinetów kosmetycznych. Omówiono specyfikę innowacji w sektorze usług. Wskazano wzajemne korelacje między żywieniem człowieka a zdrowiem i urodą. Zaprezentowano efekty badań dotyczących postaw właścicieli i klientów gabinetów kosmetycznych wobec proponowanych zmian innowacyjnych. Badania przeprowadzone zostały metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród 68 właścicieli i 684 klientek gabinetów kosmetycznych z rejonu Trójmiasta. Stwierdzono pozytywne postawy respondentów wobec proponowanej formy innowacji. Według badanych, wzbogacenie oferty gabinetów kosmetycznych o usługi poradnictwa żywieniowego może przynieść wymierne korzyści zarówno ich właścicielom, jak i klientom. Korzystne implikacje mogą mieć charakter marketingowy (poprawa wizerunku rynkowego, wzrost konkurencyjności firmy, poprawa efektywności zabiegów kosmetycznych), ekonomiczny (wzrost dochodów), jak i społeczny (oszczędność czasu, wzrost świadomości żywieniowej, propagowanie zasad racjonalnego żywienia).
Słowa kluczowe: innowacje w usługach, usługi kosmetyczne, żywienie w kosmetyce.
Kody JEL: F17, O30, O31, O33

Nutrition Consultancy as an Innovative Component of the Beauty Salons' Service Package

In his article, the author presented considerations on the idea of implementation of nutrition consultancy services as an innovative component of the beauty salons' offer. He discussed the specificity of innovations in the service sector indicating correlations between human nutrition and health and beauty. He presented the effects of research on attitudes of owners and clients of beauty salons towards the proposed innovative changes. The research was carried out by the method of questionnaire-based survey among 68 owners and 684 clients of beauty salons in the area of Tricity. He ascertained respondents' positive attitudes towards the proposed form of innovation. In the respondents' opinion, enhancement of the offer of beauty salons with nutrition consultancy services may yield measurable benefits to both their owners and clients. Favourable implications may be of the marketing (improvement of the market image, growth of firm's competitiveness, improvement of effectiveness of cosmetic procedures), economic (growth of incomes), and social (time economy, growth of nutrition awareness, promotion of the principles of rational nutrition) nature.
Key words: innovations in services, cosmetic services, nutrition in cosmetology.
JEL codes: F17, O30, O31, O33

Консультация по вопросу питания как инновационный компонент пакета услуг косметических кабинетов

В статье представили рассуждения, касающиеся идеи внедрения услуг консультации по вопросу питания в качестве инновационной составляющей предложения косметических кабинетов. Обсудили специфику инноваций в секторе услуг. Указали взаимоотношения между питанием человека и здоровьем и красотой. Представили эффекты исследований, касающихся отношения владельцев и клиентов косметических кабинетов к предлагаемым инновационным изменениям. Исследования провели по методу анкетного интервью среди 68 владельцев и 684 клиенток косметических кабинетов из района Труймяста. Констатировали положительное отношение респондентов к предлагаемой форме инноваций. По мнению опрошенных обогащение предложения косметических кабинетов услугами консультации по вопросам питания может принести измеримые выгоды как их владельцам, так и клиентам. Благоприятные импликации могут иметь маркетинговый (улучшение рыночного имиджа, рост конкурентоспособности фирмы, повышение эффективности косметических процедур), экономический (рост доходов), а также социальный характер (экономия времени, рост осведомленности в вопросах питания, популяризация принципов рационального питания).
Ключевые слова: инновации в услугах, косметические услуги, питание в косметике.
Коды JEL: F17, O30, O31, O33