Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaGospodarkaSzanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.Jan Przystupa
Szukaj:   
 

 
Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
Dylematy zrównoważonego rozwoju
Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Krzysztof Marczewski
Janusz Sawicki
Jan Przystupa
Janusz Chojna
Polska gospodarka przed wielką zmianą?

 

Jan Przystupa

dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

W niedzielę, 5 lipca Grecja powiedziała wyraźne „nie" czerwcowej wersji porozumienia z wierzycielami. Co to oznacza dla Polski? Czy konieczne są korekty prognoz gospodarczych?
Zacznijmy od kursu złotego, który reaguje najszybciej, a jego deprecjacja oznaczałaby wzrost cen (aktualnie byłby to pozytywny efekt), poprawę, i tak obecnie wysokiej, konkurencyjności cenowej eksportu oraz działające w kierunku osłabienia koniunktury większe obciążenie osób prywatnych i firm kosztami transakcji zagranicznych i spłatą kredytów walutowych.
Ceny i konkurencyjność cenowa eksportu: przy niskim, rzędu 0,07, efekcie przeniesienia zmian kursu na inflację oraz relatywnie niedużym wpływie kursu na wolumen eksportu (kurs wyjaśnia 15-20% zmian wolumenu) jedynie duża, np. 20%, deprecjacja wpłynęłaby w sposób istotny na ceny i eksport. Moim zdaniem mało prawdopodobna jest nawet 5% trwała deprecjacja kursu. Natomiast prawie pewne jest znaczące zwiększenie zmienności kursu złotego w stosunku do euro - z 3,1% w 2014 r. do 9% w pierwszym półroczu 2015 r. i nie mniej w kolejnych okresach. Nie wpłynie to na ceny, ale utrudni handel zagraniczny i spłatę kredytów walutowych.
W 2015 r. zostanie utrzymane wysokie tempo wzrostu spożycia w gospodarstwach domowych (3,4%) związane ze wzrostem płac nominalnych netto, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia i systematycznym spadku cen (od połowy 2014 r.)
W 2014 r. inwestycje wzrosły o 9,4%. Był to wynik potwierdzający wiarę przedsiębiorstw w trwałość popytu krajowego oraz pozytywna ocena koniunktury w krajach będących głównymi partnerami Polski i korzystny kurs złotego oraz niskie stopy procentowe. Czynniki te w krótkim okresie przeważyły negatywny wpływ spadku cen produkcji sprzedanej przemysłu obserwowany od początku 2013 r. W sytuacji rosnącej niepewności utrzymanie w 2015 r. i 2016 r. tak wysokiego tempa inwestycji jest mało realne - należy spodziewać się spadku do 6-7% rocznie.
Oczekiwana w 2015 r. duża zmienność kursu hamująca przyrosty wolumenu eksportu zostanie zniwelowana przez poprawę (nieznaczną) popytu zewnętrznego. Wypadkową tych tendencji będzie utrzymanie przyrostów wolumenu eksportu na poziomie 5-6% rocznie i spadek tempa wzrostu importu z 9,1% w 2014 r. do 7-8% w latach następnych. W efekcie, przy nieco niższym tempie wzrostu obrotów, wkład eksportu netto w przyrost PKB pozostanie ujemny.
Oznacza to wzrost PKB o 3,5% w 2015 r. i o 3,4% w 2016 r., czyli wpływ greckiego referendum na polską gospodarkę zmieści się w granicach błędu statystycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2013-2016" (2015, ISSN: 1426-790X)

Zamawianie ekspertyz i opracowań celowych wykonywanych przez Instytut na zlecenie (kontakt)