Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty3/2015 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

3/2015 (cz. 1)

Piotr Blicharz, Anna Jędruszak
Politechnika Lubelska

Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim

Artykuł traktuje o nauczaniu z wykorzystaniem szkoleń realizowanych na odległość. Dotychczasowe rozważania wskazują na coraz większe znaczenie e-learningu w nauczaniu, a z analiz studialno-literaturowych wynika, iż na postrzeganie jakości szkoleń e-learningowych wpływa wiele czynników, które decydują o ich ocenie. W publikacji ukazano genezę, klasyfikację, platformy e-learningowe oraz korzyści z e-learningu. Celem zaprezentowanych w artykule badań było określenie, jakie czynniki wpływają na jakość szkoleń e-learningowych, wskazanie barier korzystania z e-learningu oraz preferencji dotyczących komunikacji nauczyciela i ucznia. Badania ankietowe, na podstawie których dokonano wnioskowania, przeprowadzono w latach 2012-2013 na grupie 400 osób.
Słowa kluczowe: e-learning, nauczanie, komunikacja.
Kody JEL: D83, L86

Clients' Expectations towards e-Learning in the European Market

The article treats the teaching with the use of training carried out as distance learning. The previous considerations indicate the growing importance of e-learning in teaching, and the study and literature analyses show that the perception of the quality of e-learning is influenced by many factors which decide assessment thereof. In their article, the authors presented the genesis, classification, e-learning platforms and benefits from e-learning. An aim of the presented in the article surveys was to determine what factors affect the quality of e-learning, indicate the barriers of the use of e-learning and preferences concerning communication of the teacher and the student. The surveys, based on which the authors made their conclusions, were carried out in 2012-2013 on the group of 400 individuals.
Key words: e-learning, teaching, communication.
JEL codes: D83, L86

Ожидания клиентов в отношении э-обучения на европейском рынке

Статья посвящена учебе с использованием дистанционного обучения. Прежние рассуждения указывают все большее значение э-учебы в обучении, а из анализов исследований и литературы вытекает, что на восприятие качества обучения в системе электронной учебы влияют многие факторы, которые решают вопрос об их оценке. В статье указаны генезис, классификация, платформы э-обучения и выгоды от э-обучения. Цель представленных в статье исследований - определить, какие факторы влияют на качество э-обучения, указать барьеры в пользовании э-обучением и предпочтения, касающиеся общения учителя и учащегося. Опросы, на основе которых сделали умозаключение, провели в 2012-2013 гг. на группе 400 лиц.
Ключевые слова: э-обучение, обучение, коммуникация.
Коды JEL: D83, L86


Monika Boguszewicz-Kreft, Jacek Jaworski, Ewa Magier-Łakomy

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Efekt kraju pochodzenia w postrzeganiu usług edukacji wyższej krajów UE. Badania pilotażowe

Celem rozważań jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących występowania efektu kraju pochodzenia w ocenie usług edukacji wyższej oraz ustalenia jego siły i znaczenia przy podejmowaniu decyzji o miejscu studiowania. Dane zebrano wykorzystując technikę audytoryjnych badań ankietowych. Znajomość znaczenia poszczególnych kryteriów oceny usług edukacyjnych może być wykorzystana przez uczelnie w tworzeniu odpowiedniej oferty edukacyjnej, oraz wzbogacona o wiedzę dotyczącą postrzegania wizerunku kraju pochodzenia, do tworzenia programów komunikacji marketingowej. Oferowanie dopasowanych do oczekiwań potencjalnych studentów usług edukacji wyższej i właściwe ich promowanie może przyczynić się do wzrostu międzynarodowej mobilności edukacyjnej. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: efekt kraju pochodzenia, COO, usługi, edukacja wyższa.
Kody JEL: M390

The Country of Origin Effect in Perception of High Education Services of the EU Countries. Pilot Studies

An aim of considerations is to present the findings of pilot studies concerning occurrence of the country of origin effect in assessment of high education services and to determine its strength and importance while making decisions on the place of studying. The data were collected using the method of auditorium surveys. Awareness of the importance of specific criteria of education service assessment may be used by universities to create an adequate educational offer and, enhanced by the knowledge concerning perception of the image of the country of origin, to create programmes of marketing communication. The offering of adjusted to the potential students' expectations services of higher education and the proper promotion thereof may contribute to growth of international educational mobility. The article is of the research nature.
Key words: country of origin effect, COO, services, higher education.
JEL codes: M390

Эффект страны происхождения в восприятии услуг высшего образования стран-членов ЕС. Пилотажные исследования

Цель рассуждений - представить результаты пилотажных исследований, касающихся выступления эффекта страны происхождения, в оценке услуг высшего образования и определить его силу и значение при принятии решений о месте обучения. Данные были собраны с использованием техники аудиторных опросов. Знание значения отдельных критериев оценки просветительных услуг может быть использовано вузами в формировании соответствующего предложения в сфере образования, а также, обогащенное знаниями, касающимися восприятия имиджа страны происхождения, для создания программ маркетинговой коммуникации. Предложение приспособленных к ожиданиям потенциальных студентов услуг высшего образования может способствовать росту международной мобильности студентов. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: эффект страны происхождения, страна происхождения, услуги, высшее образование.
Коды JEL: M390


Monika Dobska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dehumanizacja usług medycznych oraz przywracanie symetryczności relacji w kontaktach profesjonalista - pacjent

Celem rozważań jest zdefiniowanie zjawiska asymetrii informacji i wskazanie sposobów jej przezwyciężania, wskazanie konieczności wykorzystania marketingowego zarządzania organizacją usługową w trakcie przywracania symetryczności relacji. Praca ma wymiar konceptualno-prewidystyczny.
Główne wyniki badań: 1) układ lekarz - pacjent nie jest układem równym, chociaż brak równości nie wyklucza wzajemności w relacji; 2) przyjęcie paradygmatu marketingu relacyjnego sprawia, że zasadniczo zmienia się również sposób postrzegania organizacji usługowej. Wybór tej wersji marketingu wskazuje bowiem na model zarządzania marketingowego wpisany w kontekst strategii projakościowej; 3) przywrócenie symetrii relacji jest warunkiem współtworzenia wartości, a będzie to możliwe przy uwzględnieniu nowych kompetencji personelu medycznego.
Implikacje praktyczne: wprowadzenie symetryczności relacji, dzięki marketingowi relacyjnemu, zwiększy satysfakcję klienta wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu leczniczego.
Implikacje społeczne: zapewnienie symetryczności relacji, wpłynie na ich jakość, a tym samym zwiększy poziom obsługi pacjenta.
Słowa kluczowe: relacje, asymetria informacji, pacjent, personel medyczny, profesjonalista, podmiot leczniczy.
Kody JEL: I11

Dehumanisation of Medical Services and Restitution of Symmetry of Relationships in the Professional-Patient Contacts

An aim of considerations is to define the phenomenon of asymmetry of information and to indicate the ways of overcoming thereof, to indicate the need to make use of marketing management of a service organisation in the course of restitution of symmetry of relationships. The study is of the conceptual and predictive dimension.
Main research findings: 1) the physician-patient scheme is not an equal scheme though lack of equality does not exclude reciprocity in the relationship; 2) adoption of the relationship marketing paradigm causes that there basically changes also the way of perception of a service organisation. Selection of this version of marketing indicates the model of marketing management being a part of the pro-quality strategy context; 3) restitution of the symmetry of relationships is a condition of contribution to value and this will be possible while taking into account new competencies of the medical personnel.
Practical implications: introduction of the symmetry of relationships, owing to relationship marketing, will increase satisfaction of the client of internal and external medical entity.
Social implications: assurance of symmetry of relationships will affect their quality, thus increasing the level of patient servicing.
Key words: relationships, information asymmetry, patient, medical personnel, professional, medical entity.
JEL codes: I11

Дегуманизация медицинских услуг и восстановление симметричности отношений в контактах профессионала с пациентом

Цель рассуждений - определить явление асимметрии информации и указать способы ее преодоления, указать необходимость использования маркетингового управления обслуживающей организацией по ходу восстановления симметричности отношений. Работа имеет концептуально-прогностический аспект.
Основные результаты исследований: 1) система врач-пациент - неравная система, хотя отсутствие равенства не исключает взаимности в отношениях; 2) принятие парадигмы маркетинга отношений приводит к тому, что принципиально меняется также способ восприятия обслуживающей организации. Выбор этой версии маркетинга указывает модель маркетингового управления, являющуюся частью стратегии, направленной на качество; 3) восстановление симметрии отношений - условие совместного создания ценности, а это будет возможным с учетом новых компетенций медицинского персонала.
Практические импликации: введение симметричности отношений, благодаря маркетингу отношений, повысит удовлетворение клиента внутреннего и внешнего лечебных учреждений.
Социальные импликации: обеспечение симметричности отношений повлияет на их качество, тем самым повысит уровень обслуживания пациента.
Ключевые слова: отношения, асимметрия информации, пациент, медицинский персонал, профессионал, лечебное учреждение.
Коды JEL: I11


Beata Dubiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ocena zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych w świetle badań konsumentów w województwie śląskim

Ochrona ubezpieczeniowa na rynku ubezpieczeń katastroficznych powinna być zapewniona w sposób systemowy. Konsumenci, w sytuacji utraty lub zniszczenia mienia w następstwie klęsk żywiołowych, oczekują pomocy i wsparcia finansowego głównie od państwa. Zabezpieczeniem ewentualnych strat katastroficznych powinny być odpowiednie instrumenty ekonomiczne. Celem rozważań jest poznanie oraz ocena świadomości ubezpieczeniowej konsumentów, a także zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 roku wśród konsumentów województwa śląskiego. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsument, ubezpieczenia katastroficzne, ryzyko.
Kody JEL: D18

Evaluation of Demand for Insurance Protection as Regards Disaster Risks in the Light of Consumers Surveys in the Silesian Province

Insurance protection in the market for disaster insurance should be assured in the systems way. Consumers, in the situation of loss or destruction of property as a result of natural disasters, expect assistance and financial support mainly from the state. Adequate economic instruments should be a security for possible disaster losses. An aim of considerations is to recognise and assess consumers' insurance awareness as well as demand for insurance protection as regards disaster risks. In her article, the author presented findings of empirical research carried out in 2013 among consumers of the Silesian Province. The article is of the research nature.
Key words: consumer, disaster insurance, risk.
JEL codes: D18

Оценка потребности в страховой защите в области рисков, связанных со стихийными бедствиями, в свете обследования потребителей в Силезском воеводстве

Страховая защита на рынке страхования от стихийных бедствий должна обеспечиваться системным образом. Потребители в ситуации имущественной потери или ущерба в результате стихийных бедствий ожидают помощи и финансовой поддержки в основном от государства. Защитой от возможных потерь в результате катастроф должны быть соответствующие экономические инструменты. Цель рассуждений - выявить и оценить страховую осведомленность потребителей, а также потребность в страховой защите в области рисков, вызванных стихийными бедствиями. В статье представили результаты эмпирических исследований, проведенных в 2013 г. среди потребителей Силезского воеводства. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребитель, страхование от стихийных бедствий, риск.
Коды JEL: D18


Sebastian Dudziak
Uniwersytet Szczeciński
Urszula Kęprowska
Uniwersytet Gdański

Specyfika zachowań młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych (na podstawie wyników badań własnych)

W czasach, gdy strategie marketingowe przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki zwrócone są ku klientowi, niezwykle ważną rolę odgrywa wiedza na temat preferencji i zachowań nabywczych konsumentów. Szerokie zainteresowanie klientem obserwuje się m.in. w branży turystycznej, która dzięki profilowaniu ofert na podstawie danych behawioralnych konsumentów skuteczniej trafia w oczekiwania różnych grup nabywczych.
Celem artykułu badawczego jest próba przybliżenia wybranych aspektów zachowań konsumpcyjnych na rynku usług turystycznych niezwykle specyficznej grupy klientów, jaką jest młodzież akademicka. W części teoretycznej opracowania przedstawiono specyfikę zachowań konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem globalizacji konsumpcji, a także wybrane cechy charakteryzujące badaną grupę społeczną. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorów metodą reprezentacyjną na próbie 194 studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Koszalińskiej.
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, konsumpcja globalna, rynek usług turystycznych.
Kody JEL: D11, D12, L83

Specificity of Academic Youth's Behaviours in the Market for Tourist Services (Based on Own Research Findings)

At times when marketing strategies of enterprises operating in various sectors of the economy are directed to the customer, of an extremely important role is knowledge of consumers' purchasing preferences and behaviours. The wide interest in the customer is observed, inter alia, in the tourist branch which, owing to profiling offers based on consumers' behavioural data, and more efficiently gets one's way to expectations of various groups of purchasers.
An aim of the research article is an attempt to bring closer the selected aspects of consumer behaviour in the market for tourist services of an extremely specific group of customers, i.e. the academic youth. In the theoretical part of the study, the authors presented the specificity of consumer behaviours with a particular consideration of consumption globalisation as well as the selected traits characterising the social group in question. In the empirical part, they presented findings of the surveys carried out by them by the representative method on the sample of 194 students of the University of Gdańsk and the Koszalin University of Technology.
Key words: consumers' behaviours, global consumption, market for tourist services.
JEL codes: D11, D12, L83

Специфика поведения студентов на рынке туристических услуг (на основе результатов собственных исследований)

Во время, когда маркетинговые стратегии предприятий, действующих в разных секторах экономики, обращены к клиенту, особенно важную роль играют знания в отношении покупательских предпочтений и поведения потребителей. Широкий интерес к клиенту наблюдается, в частности, в туристической отрасли, которая благодаря профилированию предложений на основе бихевиоральных данных о потребителях более эффективно попадает в ожидания разных групп покупателей.
Цель исследовательской статьи - попытка приблизить избранные аспекты потребительского поведения на рынке туристических услуг чрезмерно специфической группы клиентов, какой являются студенты. В теоретической части разработки представили специфику потребительского поведения с особым учетом глобализации потребления, а также избранные черты, характеризующие обследуемую социальную группу. В эмпирической части представили результаты опросов, проведенных авторами по представительному методу на выборке 194 студентов Гданьского университета и Кошалинского политехнического университета.
Ключевые слова: поведение потребителей, глобальное потребление, рынок туристических услуг.
Коды JEL: D11, D12, L83


Radosław Folga
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Specyfika konsumenta produktu edukacyjnego Miejsca Pamięci Auschwitz

Celem rozważań jest przedstawienie charakterystyki odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz w ujęciu marketingowym. Zastosowano podejście eksploracyjne, metodologia badań opierała się na krytycznej analizie wtórnych materiałów źródłowych, w tym wyników dotychczasowych badań naukowych oraz realizacji badań pierwotnych jakościowych w postaci wywiadów indywidualnych pogłębionych. Badania wykazały niepowtarzalny i wyjątkowy charakter konsumenta odwiedzającego Miejsce Pamięci Auschwitz wobec równie szczególnego produktu edukacyjnego tego miejsca. Konsekwencją jest wniosek o konieczności zachowania troski o realizację celów pedagogiki pamięci wobec zagrożeń współczesnego świata. Artykuł można zaklasyfikować do kategorii artykułu badawczego opartego na studium przypadku.
Słowa kluczowe: konsument, Auschwitz, produkt edukacyjny, edukacja miejsc pamięci.
Kody JEL: D12

Specificity of the Consumer of the Educational Product of the Auschwitz Memorial

An aim of considerations is to present the characteristics of the visitors to the Auschwitz Memorial in the marketing approach. The author applied the explorative approach; the research methodology was based on a critical analysis of secondary source materials, including results of the hitherto research surveys and accomplishment of primary qualitative surveys in the form of in-depth face-to-face interviews. The surveys showed a unique and exceptional nature of the consumer visiting the Auschwitz Memorial towards the equally specific educational product of this place. A consequence is the conclusion to necessarily take care of achievement of the objectives of pedagogy of memory in face of threats of the contemporary world. The article can be classified to the category of research article based on case study.
Key words: consumer, Auschwitz, educational product, memorial education.
JEL codes: D12

Специфика потребителя просветительного продукта Мемориала Аушвиц

Цель рассуждений - представить характеристику посетителей Мемориала Аушвиц в маркетинговом выражении. Применили исследовательский подход, методология исследований основывалась на критическом анализе вторичных материалов, в том числе результатов прежних научных исследований и осуществления первичных качественных исследований в виде индивидуальных углубленных интервью. Исследования показали неповторимый и уникальный характер потребителя, посещающего Мемориал Аушвиц, по отношению к столь же особому просветительному продукту этого места. Последствием является вывод о необходимости сохранить заботу об осуществлении целей педагогики памяти перед лицом угроз современного мира. Статью можно отнести к категории исследовательской статьи, основанной на анализе конкретного случая.
Ключевые слова: потребитель; Аушвиц; просветительный продукт; образование, связанное с местами памяти.
Коды JEL: D12


Marcin Gąsior
Politechnika Lubelska

Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlowych

Celem rozważań jest zaprezentowanie wybranych wyników badania stosunku konsumentów do zakupów w centrach handlowych. Przedstawiona została (prowadzona z konsumenckiego punktu widzenia) ocena istotności celów odwiedzin tego typu placówek oraz analiza wybranych zagadnień reprezentujących preferowany przez konsumenta sposób dokonywania transakcji.
Badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 1375 respondentów, wskazało między innymi na silne zróżnicowanie badanych, zarówno pod względem celów odwiedzin rozważanych placówek, jak również stosunku do tego typu zakupów. Wykazano, iż podstawowym celem wizyt w centrum handlowym są wyłącznie zakupy odzieży, podczas gdy pozostałe możliwe przyczyny wydają się mieć znaczenie drugorzędne, które jest dodatkowo wysoce zmienne wśród różnych grup ankietowanych. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: centra handlowe, zachowanie konsumenta, cele, preferencje konsumenckie.
Kody JEL: M30

Purposes and Some Consumers' Preferences Connected with Purchases at Shopping Centres

An aim of considerations is to present some findings of the research of consumers' attitudes towards purchases at shopping centres. There is presented (carried out from the consumer's point of view) assessment of the relevance of purposes of visits to such outlets as well as an analysis of the selected issues representing the preferred by the consumer way of carrying out transactions.
The survey, carried out on the sample of 1375 respondents, indicated, inter alia, the strong differentiation of the respondents, both in terms of the purposes of visiting the outlets in question and attitude to such shopping. The author exhibited that the basic purpose of visits to the shopping centre is exclusively purchasing of apparels, whereas other possible reasons seem to be of minor importance which is additionally highly volatile among various groups of respondents. The article is of the research nature.
Key words: shopping centres, consumer's behaviour, purposes, consumers' preferences.
JEL codes: M30

Цели и избранные потребительские предпочтения, связанные с покупками в торговых центрах

Цель рассуждений - представить избранные результаты изучения отношения потребителей к покупкам в торговых центрах. Представили (осуществляемую с потребительской точки зрения) оценку существенности целей посещения таких заведений и анализ избранных вопросов, представляющих предпочитаемый потребителем способ осуществления сделок.
Опрос, проведенный на выборке 1375 респондентов, указал, в частности, сильную дифференциацию обследуемых как с точки зрения целей посещения обсуждаемых объектов, так и отношения к такого рода покупкам. Выявили, что основная цель посещения торгового центра - исключительно покупка одежды, тогда как остальные возможные причины, как представляется, имеют второстепенное значение, которое к тому же в высокой степени изменяется в разных группах опрашиваемых лиц. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: торговые центры, поведение потребителя, цели, потребительские предпочтения.
Коды JEL: M30


Mariola Grzybowska-Brzezińska, Joanna Klepacka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej

Celem rozważań jest zdefiniowanie modelu atrybutów produktu żywności tradycyjnej wyodrębnionego na podstawie dyskusji wyników badań zrealizowanych w wybranych krajach europejskich, prezentowanych w literaturze. Do zdefiniowania modelu atrybutów produktu żywności tradycyjnej wyodrębniono atrybuty sensoryczne, funkcjonalne i symboliczne. Wyniki wskazują, że konsumenci, mimo wysokiej ceny tej żywności i czasochłonności przygotowania, cenią specyficzny smak, wygląd, wartość odżywczą, zdrowotność i bezpieczeństwo. Artykuł ma charakter koncepcyjny
Słowa kluczowe: ?ywno?? tradycyjna, atrybuty produktu ?ywno?ciowego.
żywność tradycyjna, atrybuty produktu żywnościowego.
Kody JEL: L86, M14, M37, P46

Perception of Attributes of the Traditional Food Product

An aim of considerations is to define the model of attributes of the traditional food product separated on the grounds of discussion of results of surveys carried out in the selected European countries, presented in the literature. For the purpose to define the model of attributes of the traditional food product the authors separated the sensory, functional and symbolic attributes. The results indicate that consumers, despite high price of that food and time consumption of preparation, appreciate its specific flavour, appearance, nutrition value, health and safety. The article is of the conceptual nature.
Key words: traditional food, attributes of the food product.
JEL codes: L86, M14, M37, P46

Восприятие атрибутов традиционного продукта питания

Цель рассуждений - определить модель атрибутов традиционного продукта питания, выделенного на основе обсуждения результатов исследований, осуществленных в избранных европейских странах, представленных в литературе. Для определения модели атрибутов традиционного продукта питания выделили сенсорные, функциональные и символические атрибуты. Результаты показывают, что потребители, несмотря на высокую цену этих продуктов питания и трудоемкость приготовления, ценят специфический вкус, выгляд, питательную ценность, оздоровительные качества и безопасноть. Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: традиционные продукты питания, атрибуты продукта питания.
Коды JEL: L86, M14, M37, P46


Marzena Jeżewska-Zychowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Czynniki determinujące gotowość konsumentów do nabywania żywności prozdrowotnej

Celem badania była diagnoza gotowości konsumentów do nabywania produktów o zmodyfikowanym składzie, na przykładzie produktów o obniżonej zawartości tłuszczu i soli oraz czynników ją warunkujących. Badanie ankietowe zostało zrealizowane w 2011 roku na ogólnopolskiej grupie 1000 dorosłych Polaków. Wykazano relatywnie niewielką chęć nabywania produktów o zmodyfikowanym składzie. Informowano o raczej małych korzyściach, ale również zagrożeniach ze strony tych produktów. Większe znaczenie w formułowaniu deklaracji o zamiarze spożywania miały opinie o korzyściach niż zagrożeniach. Cechy socjo-demograficzne oraz postawa względem walorów zdrowotnych żywności różnicowały opinie badanych o zagrożeniach i korzyściach oraz o zamiarze spożywania badanych produktów. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: żywność prozdrowotna, konsument, zachowania, przemysł spożywczy.
Kody JEL: H31, M31, O33, R21

The Factors Determining Consumers' Readiness to Buy Pro-Health Food

An aim of the survey was diagnosis of the readiness of consumers to buy products with a modified composition, on the example of products with reduced contents of fat and salt as well as the factors determining it. The survey was carried out in 2011 on the nation-wide group of 1000 adult Poles. There was exhibited a relatively low willingness to buy products with the modified composition. The respondents informed of rather low benefits but also of the threats on the side of those products. Of a greater importance in formulating declarations on the intent to consume were opinions on benefits than threats. The socio-demographic traits and attitude towards health values differed respondents' opinions on threats and benefits as well as on the intent to consume the products in question. The article is of the research nature.
Key words: pro-health food, consumer, behaviours, food processing industry.
JEL codes: H31, M31, O33, R21

Факторы, предопределяющие готовность потребителей покупать продукты питания, способствующие здоровью

Целью исследования был диагноз готовности потребителей покупать продукты с видоизмененным составом на примере продуктов с пониженным содержанием жира и соли, а также факторов, обусловливающих ее. Опрос провели в 2011 на общепольской группе 1000 взрослых поляков. Указали относительно небольшую охоту покупать продукты с видоизмененным составом. Информировали скорее всего о небольших выгодах, но и об угрозах со стороны таких продуктов. Большее значение в формулировке заявлений о намерении потреблять имели мнения о пользах, нежели об угрозах. Социально-демографические черты и отношение к оздоровительным ценностям продуктов питания дифференцировали мнения обследуемых об угрозах и пользах, а также о намерении потреблять исследуемые продукты. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: продукты питания, способствующие здоровью; потребитель; поведение; пищевая промышленность.
Коды JEL: H31, M31, O33, R21


Małgorzata Kieżel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zaufanie konsumentów do banków detalicznych oraz jego determinanty w dobie kryzysu w zintegrowanej przestrzeni europejskiej

Celem rozważań jest identyfikacja, jak kryzys oraz czynniki związane z działaniami samych banków wpłynęły na poziom zaufania klientów wobec tych instytucji w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. We wprowadzającej części teoretycznej artykułu wykorzystano analizę literatury przedmiotu, a w części praktycznej ‒ metodę dokumentacyjną dla analizy źródeł wtórnych z sektora. Badania wykazały, że kryzys i nie zawsze etyczne działania banków w Polsce nie wpłynęły na obniżenie zaufania tak mocno jak w innych krajach europejskich. Ponadto, dla klientów bardzo ważna jest rzetelna informacja o ofercie, uwzględniająca potencjalne ryzyko. To ważna wskazówka dla banków, w jakim kierunku powinny zmieniać działania, aby wzmocnić poziom zaufania konsumenckiego (implikacje praktyczne). Implikacje społeczne to szansa na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów banków, dzięki wprowadzeniu działań istotnych z punktu widzenia nabywców.
Słowa kluczowe: banki detaliczne, zaufanie i postawy klientów, kryzys.
Kody JEL: D10, D14, G21

Consumers' Confidence in Retail Banks and Its Determinants in the Epoch of Crisis in the Integrated European Space

An aim of considerations is to identify how the crisis and factors related with actions carried out by banks have affected the level of clients' confidence in these institutions in Poland and in some European countries. In the introductory theoretical part of the article, the author used an analysis of the subject literature, while in the practical part ‒ the documentary method for an analysis of the secondary sources from the sector. The studies showed that the crisis and not always ethical actions of banks in Poland did not affected reduction of confidence as strongly as in other European countries. Moreover, very important for clients is fair information about the offer considering the potential risk. This is an important hint for banks how they should alter their actions in order to strengthen the level of consumer confidence (practical implications). Social implications means a chance for better satisfaction of the needs of clients of banks, owing to introduction of the measures important from the purchasers' point of view.
Key words: retail banks, clients' confidence and attitudes, crisis.
JEL codes: D10, D14, G21

Доверие потребителей к розничным банкам и его детерминанты во время кризиса в интегрированном европейском пространстве

Цель рассуждений - выявить, как кризис и факторы, связанные с действиями самих банков, повлияли на уровень доверия клиентов к этим учреждениям в Польше и в избранных европейских странах. Во вводной, теоретической части статьи использовали анализ литературы по предмету, а в практической части ‒ документационный метод для анализа вторичных источников из сектора. Исследования показали, что кризис и не всегда этичные действия банков в Польше не повлияли на снижение доверия настолько сильно, как в других странах Европы. Кроме того, для клиентов весьма важна надежная информация о предложении, учитывающая потенциальный риск. Это важная подсказка для банков, в каком направлении они должны менять действия, чтобы повысить уровень доверия потребителей (практические импликации). Социальные импликации - шанс на лучшее удовлетворение потребностей клиентов банков, благодаря введению действий, существенных с точки зрения покупаталей.
Ключевые слова: розничные банки, доверие и отношение клиентов, кризис.
Коды JEL: D10, D14, G21