Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty3/2015 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

3/2015 (cz. 2)

Bernadeta Królak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Realizacja polityki rozwoju wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie z uwzględnieniem wydatków w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu

Celem rozważań jest przedstawienie sytuacji finansowej w latach 2007-2013, określającej kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu Unii Europejskiej. W artykule przeprowadzono analizę statystyczną danych pobranych ze źródeł zewnętrznych - Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z uwzględnieniem podziału funduszy według interwencji kategorii earmarkingu. W artykule dokonano porównań udziału poszczególnych programów operacyjnych w całości alokacji środków polityki spójności. W opracowaniu wyników badań wykorzystano metody taksonomiczne, w celu uporządkowania liniowego wszystkich kategorii i zobrazowania danych w ujęciu graficznym. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, polityka spójności,earmarking.
Kody JEL: E24, F63, O11, O31

Implementation of the Development Policy Supporting Economic Growth and Employment Taking into Account Expenditures within Particular Categories of Earmarking

An aim of considerations is to present the financial situation in the years 2007-2013, determining the directions of support from the financial means available from the European Union's budget. In her article, the author carried out a statistical analysis of the data received from the external sources - the National Strategic Reference Framework with consideration of distribution of funds by earmarking category intervention. In her article, the author compared the share of individual operational programmes in the whole allocation of means within the cohesion policy. In compilation of research findings the author used taxonomic methods, for the purpose of linear arrangement of all categories and data graphical presentation. The article is of the research nature.
Key words: structural funds, cohesion policy, earmarking.
JEL codes: E24, F63, O11, O31

Осуществление политики развития, поддерживающей экономический рост и занятость с учетом расходов в рамках отдельных категорий предназачения фондов (англ. earmarking)

Цель рассуждений - представить финансовую ситуацию в 2007-2013 гг., определяющую направления поддержки за счет финансовых средств, доступных из бюджета Европейского Союза. В статье проведен статистический анализ данных, взятых из внешних источников - Национальных стратегических рамок единства с учетом распределения фондов по интервенции категории их предназначения. В статье провели сопоставления доли отдельных оперативных программ в совокупности распределения средств политики сплоченности. В разработке результатов исследований использовали таксономические методы для линейного упорядочения всех категорий и представления данных в графическом изображении. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: структурные фонды, политика сплоченности, предназначение фондов.
Коды JEL: E24, F63, O11, O31


Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński

Wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw

Artykuł dotyczy problematyki związanej z działalnością Unii Europejskiej ukierunkowaną na rozwój przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono i poddano ocenie wybrane instrumenty wsparcia podmiotów gospodarczych, oferowane przez Unię Europejską, analizie poddano również skutki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na rynku Wspólnoty. Podjęty temat badawczy został zrealizowany za pomocą metody krytycznej oceny, w tym: analizy literatury, raportów i opracowań wraz z wnioskowaniem. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych empirycznych. Znajomość i umiejętne korzystanie przez przedsiębiorców z dostępnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości przyczynia się do polepszenia konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych. Jednak korzystanie z instrumentów wsparcia wymaga od przedsiębiorców niezbędnej wiedzy. Posiadanie jej może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu, którym będzie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo i jego ciągły rozwój. Z drugiej strony, rozwój przedsiębiorczości w kraju może przełożyć się na dobrobyt społeczeństwa.
Celem rozważań jest ukazanie pozytywnego oddziaływania Unii Europejskiej na różne sfery działalności przedsiębiorstw. Artykuł jest przeglądem literatury.
Słowa kluczowe: sektor MSP, instrumenty finansowe, instrumenty niefinansowe, wsparcie przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, Unia Europejska.
Kody JEL: L26

Impact of the European Union on Polish Enterprise Development

The article concerns the problems connected with the European Union's activities aimed on enterprise development. In his article, the author presented and assessed the selected instruments of support provided for business entities offered by the European Union; he also analysed effects of Polish enterprises functioning in the Community's market. The undertaken research topic was carried out by the method of critical assessment, including literature review, reports and studies, together with drawing conclusions. The analysis was carried out on the basis of available empirical data. Awareness and skilful use by entrepreneurs of the accessible tools of support for enterprise contributes to improvement of competitiveness and innovativeness of economic entities. However, the use of support instruments requires indispensable knowledge from entrepreneurs. Possession thereof may contribute to achievement of success which will be the well prospering enterprise and its permanent development. On the other hand, enterprise development in the country may translate into prosperity of the society.
An aim of considerations is to present the positive impact of the European Union on various spheres of enterprises' activities. The article is a literature review.
Key words: SME sector, financial instruments, non-financial instruments, support for enterprises, entrepreneurship, European Union.
JEL codes: L26

Влияние Европейского Союза на развитие польских предприятий

Статья касается проблематики, связанной с деятельностью Европейского Союза, направленной на развитие предприятий. В статье представили и оценили избранные инструменты поддержки для экономических субъектов, предлагаемые Европейским Союзом; анализ охватил также последствия функционирования польских предприятий на рынке Сообщества. Изученная исследовательская тема была осуществлена с помощью метода критической оценки, в том числе анализа литературы, отчетов и разработок вместе с умозаключением. Анализ провели на основе доступных эмпирических данных. Знание и умелое пользование предпринимателями доступными инструментами поддержки предпринимательства способствует улучшению конкурентоспособности и инновационности экономических субъектов. Однако пользование инструментами поддержки требует от предпринимателей необходимых знаний. Обладание ими может способствовать достижению успеха, которым будет процветающее предприятие и его постоянное развитие. С другой стороны, развитие предпринимательства в стране может привести к зажиточности общества.
Цель рассуждений - указать положительное воздействие Европейского Союза на разные сферы деятельности предприятий. Статья - обзор литературы.
Ключевые слова: сектор МСП, финансовые инструменты, нефинансовые инструменты, поддержка предприятий, предпринимательство, Европейский Союз.
Коды JEL: L26


Marcin Lipowski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Czynniki warunkujące wykorzystanie kanałów sprzedaży usług finansowych w świetle teorii selekcji mediów

Celem publikacji jest próba wyjaśnienia uwarunkowań wykorzystywania określonych kanałów dystrybucji usług w kontekście teorii mediów. Podstawą prowadzonej analizy jest zestawienie teorii selekcji mediów z wynikami badań autora nad zachowaniami konsumentów na rynku usług finansowych. Badania wskazują, że teorie wykorzystania mediów w komunikacji znajdują potwierdzenie w zachowaniach klientów banków. Zasobność kanału komunikacji nie zawsze jest kluczowa w wyborach konsumentów. Poza nią istotne znaczenie mają cele korzystania z usług, postrzegane koszty oraz dostępność pożądanych usług w danym kanale. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: teorie selekcji mediów, dystrybucja usług, usługi bankowe.
Kody JEL: M30, L80, G21

Factors Determining the Use of Channels of Sales of Financial Services in the Light of the Theory of Media Selection

An aim of the article is an attempt to explain determinants of the use of definite channels of services distribution in the context of the media theory. The grounds for the carried out analysis is confrontation of the theory of media selection with the author's research findings in the market for financial services. The research shows that the theories of use of media in communication are confirmed in banks' clients' behaviours. Abundance of the communication channel not always is key in consumers' choices. Besides it of the substantial importance are purposes of the use of services, the perceived costs and availability of the desired services in a given channel. The article is of the research nature.
Key words: media selection theories, service distribution, bank services.
JEL codes: M30, L80, G21

Факторы, обусловливающие использование каналов продажи финансовых услуг в свете теории выбора медиа

Цель публикации - попытка выяснить обусловленности использования определенных каналов распределения услуг в контексте теории медиа. Основа проводимого анализа - сопоставление теории выбора медиа с результатами изучения автором поведения потребителей на рынке финансовых услуг. Изучение показывает, что теории использования медиа в коммуникации находят подтверждение в поведении клиентов банков. Объем канала коммуникации не всегда самый важный в выборах потребителей. Кроме него существенное значение имеют цели пользования услугами, воспринимаемые издержки и доступность желательных услуг в данном канале. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: теории выбора медиа, распределение услуг, банковские услуги.
Коды JEL: M30, L80, G21


Jacek Michalak, Paweł Merło
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców samochodów

Głównym celem badań było określenie wpływu działań promocyjnych na zachowania konsumentów na rynku nowych samochodów. Zostały one przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego. Wynika z nich, że nabywcy aut w procesie decyzyjnym o zakupie najczęściej korzystają z informacji przekazywanych w reklamach telewizyjnych. Popularnymi źródłami są również Internet oraz bezpośredni kontakt z doradcą, jakim jest pracownik salonu samochodowego. Na decyzję o zakupie nowego samochodu mają wpływ tradycyjne formy promocji, do których zaliczyć można promocję sprzedaży, reklamę oraz sprzedaż osobistą. Najbardziej oczekiwaną formą promocji respondenci uznali obniżki cen samochodów stosowane zarówno w ciągu roku, jak i związane z wyprzedażą poszczególnych roczników.
W związku z powyższym sprzedawcy powinni zwrócić baczniejszą uwagę na ww. działania, uwzględniać je w swoich planach marketingowych oraz doskonalić poszczególne formy. Oczekują tego klienci. Działania promocyjne, a szczególnie promocja sprzedaży odgrywają istotną rolę w procesie decyzyjnym nabywcy oraz wpływają na zachowania klienta, pobudzając sprzedaż. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: promocja, proces decyzyjny konsumenta.
Kody JEL: O47

Impact of Promotional Measures on Car Purchasers' Behaviours

The main purpose of research surveys was to determine the impact of promotional measures on consumers' behaviours in the market for new cars. They were carried out by the method of questionnaire-based interview. It issues from them that car buyers in the process of making their decisions on purchases most often use the information conveyed in TV spots. Popular sources are also the Internet and direct contact with a consultant who is the car showroom employee. The decision on purchase of a new car is affected by the traditional forms of promotion including sales promotion, advertising and direct sale. As the most expected form of promotion were considered by respondents discounts on prices of cars applied both during the year and connected with resale of individual vintage cars.
Having the said in mind, salespeople should pay more careful attention to the above-mentioned measures, taking them into account in their marketing plans and improve particular forms. Customers wait for this. Promotional measures, particularly sales promotion, play an important role in the purchaser's decision-making process and influence customer's behaviours, stimulating sales. The article is of the research nature.
Key words: promotion, consumer's decision-making process.
JEL codes: O47

Влияние поощрительных мер на поведение покупателей автомашин

Основной целью обследований было определение влияния поощрительных мер на поведение потребителей на рынке новых автомобилей. Они были проведены по методу интервью с использованием опросника. Из них вытекает, что покупатели машин в процессе принятия решений о покупке чаще всего пользуются информацией, передаваемой в телевизионных рекламах. Популярными источниками являются также интернет и непосредственный контакт с консультантом, которым является работник автосалона. На решение о покупке нового автомобиля оказывают влияние традиционные формы поощрения, к числу которых можно отнести поощрение продажи, рекламу и личную продажу. Наиболее ожидаемой формой поощрения респонденты сочли скидки цен автомобилей, применяемые как в течение года, так и связанные с распродажей машин отдельных лет выпуска.
В этой связи продавцы должны обратить более пристальное внимание на вышеуказанные меры, учитывать их в своих маркетинговых планах и совершенствовать отдельные формы. Этого ожидают клиенты. Поощрительные меры, в особенности же поошрение продажи, играют существенную роль в процессе принятия решений покупателем и влияют на поведение клиента, стимулируя продажу. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: поощрение, процесс принятия решений потребителем.
Коды JEL: O47


Jolanta Mirek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja różnic w zachowaniach konsumentów na rynku usług zdrowotnych w ujęciu przestrzennym na przykładzie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Artykuł ma charakter badawczy i opiera się na analizie danych zastanych. Na ich podstawie przedstawiono rozkład zmiennych powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z zachowaniami w przekroju województw, na obszarze których zlokalizowane są uzdrowiska statutowe. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że w Polsce istnieje zróżnicowana struktura zachowań w odniesieniu do wyboru uzdrowisk.
Słowa kluczowe: uzdrowiska, lecznictwo uzdrowiskowe, zachowania konsumentów, przestrzenne zróżnicowanie zachowań.
Kody JEL: I11, M31

Spatial Differentiation of Consumers' Behaviours in the Market for Health Services on the Example of Health Resort Treatment

An aim of this study is to identify the differences in consumers' behaviours in the market for health services in spatial terms on the example of health resort treatment. The article is of the research nature and is based on an analysis of the existing data. Based on them, the author presented the distribution of variable connected directly or indirectly with behaviours by provinces where the statutory health resorts are located. The carried out analysis allowed statement that there is in Poland a diversified pattern of behaviours towards the choice of health resorts.
Key words: health resorts, health resort treatment, consumers' behaviours, behaviour spatial differentiation.
JEL codes: I11, M31

Пространственная дифференциация поведения потребителей на рынке услуг здравоохранения на примере курортной медицины

Цель настоящей разработки - выявить отличия в поведении потребителей на рынке услуг здравоохранения в пространственном разрезе на примере услуг в области курортной медицины. Статья имеет исследовательский характер и основывается на анализе более ранних данных. На их основе представили распределение переменных, прямо или косвенно связанных с поведением, по воеводствам, на территории которых расположены уставные курорты. Проведенный анализ позволил констатировать, что в Польше существует дифференцированная структура поведения по отношению к выбору курортов.
Ключевые слова: курорты, курортная медицина, поведение потребителей, пространственная дифференциация поведения.
Коды JEL: I11, M31


Sandra Misiak
Uniwersytet Szczeciński

Dotacje unijne jako uwarunkowanie rozwoju samozatrudnienia kobiet w Polsce

Celem rozważań jest ukazanie dotacji unijnych jako uwarunkowania służącego rozwojowi samozatrudnienia kobiet w Polsce przez przedstawienie popularności ubiegania się o dofinansowanie w badanej grupie oraz wybranych przykładów wydatkowania otrzymanych dotacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ilościowych przeprowadzonych przy pomocy anonimowej ankiety kwestionariuszowej wysyłanej drogą elektroniczną oraz wyniki badań jakościowych - studia przypadków.
Samozatrudnione kobiety, stanowiące grupę badawczą, za największą barierę uznały niewystarczające środki finansowe na założenie lub rozwój własnej firmy. Grupa około 56% ankietowanych kobiet ubiegała się o dofinansowanie na założenie firmy lub jej rozwój, przy czym podczas przeprowadzonych wywiadów podkreślane było, że gdyby nie dofinansowanie, nie zdecydowałyby się na prowadzenie firmy. Opisane w artykule studia przypadków mogą stanowić dobry przykład dla innych osób już posiadających firmę lub dopiero planujących ją założyć. Artykuł może też służyć przełamaniu obaw społecznych dotyczących ubiegania się o dofinansowanie spowodowanych między innymi brakiem zaufania do instytucji publicznych. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: samozatrudnienie, kobiety, rozwój, dotacje unijne.
Kody JEL: L26, D22, M13

EU Subsidies as a Condition for Development of Woman Self-Employment in Poland

An aim of considerations is to present EC subsidies as a condition servicing development of woman self-employment in Poland by way of presentation of the popularity of applying for financial support in the group in question as well as the chosen examples of spending the subsidies received. In her article, the author presented results of quantitative research carried out with the help of an anonymous questionnaire-based survey by electronic way and results of qualitative research - case studies.
The self-employed women, constituting the research group, as the most frequent barrier considered insufficient financial means for establishment or development of their own firm. The group of approx. 56% of respondents applied for financial support for company establishment or development; in the course of interviews carried out, it was emphasised that if not that assistance, they would not have decided to run their business. The case studies described in the article may be a good example for other individuals already having their firm or only planning establishment thereof. The article may also serve overcoming social anxieties concerning applying for financial support caused, inter alia, by lack of confidence in public institutions. The article is of the research nature.
Key words: self-employment, women, development, EC subsidies.
JEL codes: L26, D22, M13

Субсидии ЕС - обусловленность развития работы на себя женщин в Польше

Цель рассуждений - указать субсидии ЕС в качестве обусловленности, которая служит развитию работы на себя женщин в Польше, путем представления популярности ходатайства о финансовой помощи в обследуемой группе, а также избранных примеров расходования полученных субсидий. В статье представили результаты количественных исследований, проведенных с помощью анонимного опроса на основе воспросника, рассылаемого электронным путем, а также результаты качественных исследований - изучения конкретных случаев.
Работающие на себя женщины, представляющие собой исследовательскую группу, в качестве самого серьезного барьера указали недостаточные финансовые средства для основания или развития собственной фирмы. Группа около 56% опрошенных женщин ходатайствовала о финансовой помощи для обоснования фирмы или ее развития, причем по ходу проведенных интервью женщины подчеркивали, что если бы не дополнительные средства, они не решились бы проводить деятельность своей фирмы. Описанные в статье анализы конкретных случаев могут быть хорошим примером для других лиц, уже имеющих фирму или только что думающих о том, чтобы ее основать. Статья может тоже служить преодолению общественных опасений, касающихся ходатайства о финансовой помощи, вызванных, в частности, отсутствием доверия к публичным учреждениям. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: работа на себя, женщины, развитие, субсидии ЕС.
Коды JEL: L26, D22, M13


Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Turystyka zakupowa - istota i uwarunkowania jej rozwoju

Celem rozważań jest zaprezentowanie istoty turystyki zakupowej, przedstawienie uwarunkowań jej rozwoju, zwrócenie szczególnej uwagi na jej rdzeń, tj. centra handlowe, a ponadto na determinanty uczestnictwa w turystyce zakupowej, pozwalające na scharakteryzowanie przeciętnego turysty zakupowego. Realizacji celu posłużyła kwerenda literatury przedmiotu, a do identyfikacji determinant uczestnictwa w turystyce zakupowej wykorzystane zostały wyniki badań bezpośrednich. Posługując się dwumianowym modelem logitowym przedstawiono profil przeciętnego turysty zakupowego, którym okazała się być kobieta w młodym wieku (poniżej 45 lat), posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, osiągająca bardzo korzystną sytuację finansową. W podsumowaniu artykułu nawiązano do realizacji celu oraz wyznaczono kierunki dalszych badań. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: motywy w turystyce, turystyka zakupowa, centra handlowe, uwarunkowania rozwoju turystyki.
Kody JEL: C42, D12, O43

Shopping Tourism - Essence and Determinants of Its Development

An aim of considerations is to present the essence of shopping tourism, the determinants of its development, to pay a particular attention to its core, i.e. shopping centres and, moreover, the determinants of participation in shopping tourism, allowing description of the average shopping tourist. Achievement of the objective was able owing to a search for the subject literature, while in order to identify the determinants of participation in shopping tourism there were used findings of direct surveys. Using the binominal logit model, the author presented the profile of the average shopping tourist who appeared to be a woman of the young age (below 45 years), with at least secondary education, reaching a very favourable financial situation. In the article's conclusion, the author referred to achievement of the objective and defined the directions of further research. The article is of the research nature.
Key words: motives in tourism, shopping tourism, shopping centres, determinants of tourism development.
JEL codes: C42, D12, O43

Магазинный туризм - суть и обусловленности его развития

Цель рассуждений - представить суть магазинного туризма и обусловленности его развития, обратить особое внимание на его корень, т.е. торговые центры, кроме того детерминанты участия в магазинном туризме, позволяющие дать характеристику среднего магазинного туриста. Осуществлению цели послужил обзор литературы по предмету, а для выявления детерминантов участия в магазинном туризме использовали результаты непосредственных исследований. Используя биноминальную логитовую модель, представили профиль среднего магазинного туриста, которым оказалась женщина молодого возраста (ниже 45 лет), по крайней мере со средним образованием, достигающая весьма благоприятного финансового положения. В заключение статьи автор сослалась на осуществление цели и определила направления дальнейших исследований. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: мотивы в туризме, магазинный туризм, торговые центры, обусловленности развития туризма.
Коды JEL: C42, D12, O43


Dorota Potwora, Witold Potwora
Uniwersytet Opolski

Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących wpływu realizacji projektów pomocowych na gospodarkę regionu. Naszą uwagę skoncentrowaliśmy na trzech problemach, które jednocześnie wyznaczają strukturę opracowania. W części pierwszej przybliżono główne problemy związane z rozwojem procesów innowacyjnych w gospodarce europejskiej, wskazując m.in. na implikacje kryzysu finansowego z lat 2008-2009. Niekorzystny wpływ otoczenia na wzrost poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, pogłębiająca się biurokracja i niewielkie nakłady na sektor B+R w gospodarce polskiej, to zagadnienia, na które zwrócono uwagę w części drugiej. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków funkcjonowania, dzięki przedsiębiorczości i wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwy jest jednak rozwój, czego przykładem są niektóre przedsiębiorstwa z województwa opolskiego. Artykuł ma charakter badawczy, jest częścią raportu, w którym wykorzystano analizę źródeł zastanych, analizę dokumentacyjną oraz metodę ekspercką.
Słowa kluczowe: innowacje, kryzys gospodarczy, fundusze strukturalne, regionalny program operacyjny.
Kody JEL: O3

Innovativeness of Opole Enterprises and Implementation of the Regional Operational Programme

In their article, the authors presented preliminary results of the surveys concerning the impact of implementation of the aid projects on the region's economy. They focused their attention on the three problems which, at the same time, determine the study's structure. In the first part, they brought closer the main problems related to the development of innovative processes in the European economy, indicating, inter alia, implications of the financial crisis of the years 2008-2009. The unfavourable impact of the environment on the growth of the level of Polish enterprises' innovativeness, the widening bureaucracy and low outlays on the R&D sector in the Polish economy are the issues dealt with in the second part of the article. Despite the extremely unfavourable terms of functioning, owing to enterprise and use of high technologies, the development is, nevertheless, possible, examples of what are some enterprises from the Opole Province. The article is of the research nature and is a part of the report where there were used the analysis of the already existing sources, documentary analysis, and the expert method.
Key words: innovations, economic crisis, structural funds, regional operational programme.
JEL codes: O3

Инновационность опольских предприятий и выполнение региональной операционной программы

В статье представлены предварительные результаты исследований, касающихся влияния осуществления программ предоставления помощи на экономику региона. Свое внимание авторы сосредоточили на трех проблемах, которые одновременно определяют структуру разработки. В первой части они приблизили основные проблемы, связанные с развитием инновационных процессов в европейской экономике, указывая, в частности, импликации финансового кризиса 2008-2009 гг. Неблагоприятное влияние окружающей среды на рост уровня инновационности польских предприятий, углубляющийся бюрократизм и небольшие вложения в сектор НИР в польской экономике - вопросы, на которые обратили внимание во второй части. Несмотря на крайне неблагоприятные условия функционирования, благодаря предпринимательству и использованию современных технологий, все-таки возможно развитие, примером чего являются некоторые предприятия из Опольского воеводства. Статья имеет исследовательский характер, она представляет собой часть отчета, в котором использовли анализ уже существующих источников, документальный анализ и метод экспертных оценок.
Ключевые слова: инновации, экономический кризис, структурные фонды, региональная операционная программа.
Коды JEL: O3


Ewa Prymon-Ryś
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit

Celem rozważań jest prezentacja postaw młodych konsumentów wobec działalności wolontariatu i organizacji non-profit, na tle danych dotyczących innych krajów Unii Europejskiej. Zagadnienie to zilustrowane zostało wynikami własnych badań sondażowych, dotyczących zaangażowania młodych ludzi w działalność wolontariatu i organizacji non-profit oraz wcześniejszych badań postaw dorosłych Polaków wobec wolontariatu. Stwierdzono, że młodzi konsumenci są bardzo zaangażowani w działalność organizacji non-profit, a także innych form wspierania osób potrzebujących pomocy. Pragnienie nabycia nowych doświadczeń, poznania nowych osób i pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego to główne motywatory zaangażowania młodych wolontariuszy. Dzięki przeprowadzonym badaniom można dokonać oceny zachowań i motywacji młodych konsumentów, którzy podejmują działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Artykuł może też stanowić punkt wyjścia do dyskusji, na ile kampanie społeczne promujące organizacje non-profit i wolontariat oraz akceptacja społeczna zjawiska przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tego rodzaju działalnością. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: wolontariat, organizacje non-profit, młodzi konsumenci, badania.
Kody JEL: D64, L30, L39

Young Consumers' Attitudes towards Volunteering and Non-Profit Organisations Supporting

An aim of considerations is to present the young consumers' attitudes towards activities carried out by volunteering and non-profit organisations against the background of the data related to other countries of the European Union. This issue was illustrated with findings of own surveys concerning young people's involvement in activities of volunteering and non-profit organisations as well as of earlier surveys of adult Poles' attitudes towards volunteering. The authors stated that young consumers were highly involved in activities carried out by non-profit organisations as well as in other forms of supporting people who need assistance. The desire to gain new experience, to get acquainted with new people and to usefully exploit leisure is the main motivators of young volunteers' involvement. Owing to the carried out surveys one may assess the behaviours and motivations of young consumers who undertake activities for NGOs. The article can also be a starting point to discussion how much the social campaigns promoting non-profit organisations and volunteering as well as the social acceptance of the phenomenon are conducive to the growth of interest in such activities. The article is of the research nature.
Key words: volunteering, non-profit organisations, young consumers, research.
JEL codes: D64, L30, L39

Отношение молодых потребителей к волонтариату и к поддержке некоммерческих организаций

Цель рассуждений - представить отношение молодых потребителей к деятельности волонтариата и некоммерческих организаций на фоне данных, касающихся других стран Евросоюза. Этот вопрос проиллюстрировали результатами собственных зондажных обследований, касающихся вовлеченности молодых людей в деятельность волонтариата и некоммерческих организаций, а также более ранних обследований отношения взрослых поляков к волонтариату. Констатировали, что молодые потребители весьма вовлечены в деятельность некоммерческих организаций, а также других форм поддержки людей, нуждающихся в помощи. Желание получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми и полезно провести досуг - основные мотиваторы вовлечения молодых волонтариев. Благодаря проведенным обследованиям можно дать оценку поведения и мотивировок молодых потребителей, которые берутся за деятельность в пользу неправительственных организаций. Статья может тоже представлять собой отправную точку для дискуссий, насколько общественные мероприятия, поощряющие некоммерческие организации и волонтариат, а также общественная поддержка явления способствуют росту интереса к такого вида деятельности. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: волонтариат, некоммерческие организации, молодые потребители, исследования.
Коды JEL: D64, L30, L39