Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty3/2015 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

3/2015 (cz. 3)

Beata Reformat
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

„I Con - Ja konsument", czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym

Celem rozważań jest rozpoznanie nowych trendów w zachowaniach polskich konsumentów w handlu detalicznym oraz wskazanie implikacji dla przedsiębiorstw handlowych wynikających ze zmieniających się postaw i zachowań konsumentów. Trendy, te w przekonaniu autorki opracowania, są ważnym czynnikiem wpływającym na sposób funkcjonowania współczesnych podmiotów działających w sektorze handlu detalicznego, które to wyznaczają nowe reguły funkcjonowania placówek detalicznych w warunkach rozwijającej się w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.
W powyższym kontekście rysuje się ważna kwestia wpływu zachowań konsumentów na rozwój handlu detalicznego. Stąd też rozpoznanie wyżej wspomnianych trendów niesie ze sobą ważne implikacje praktyczne i społeczne. Pierwsze ‒ oznaczają wykorzystanie istotnej wiedzy o współczesnym konsumencie, którą potrzebują firmy detaliczne do budowy innowacyjnych ofert i modeli biznesu. Drugie ‒ przekładają się na dyfuzję wiedzy o zachowaniach rynkowych konsumentów, uwzględniającej rzeczywiste (a więc faktyczne) potrzeby polskiego społeczeństwa. Pozwala to z jednej strony podnieść świadomość podmiotów handlowych działających w sferze handlu detalicznego, a z drugiej wzbogaca dotychczasową wiedzę o handlu i jego wyzwaniach. Dzięki temu artykuł ma szansę przyczynić się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, a to stanowi obecnie jedną z głównych polityk kierunkowych Unii Europejskiej. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsument, zachowania konsumenckie, era I Con, handel detaliczny.
Kody JEL: D1, D12, M31

"I Con - I Consumer", or the Era of New, Intelligent, Multi-Channel Consumer in Retail Trade

An aim of considerations is to recognise the new trends in Polish consumers' behaviour in retail trade and to indicate the implications for commercial enterprises issuing from consumers' attitudes and behaviours. These trends, in the author's belief, are an important factor affecting the manner in which contemporary entities operating in the retailing sector are functioning, which set forth new rules of retail outlets functioning under the conditions of the knowledge-based economy developing in Poland.
In the above context, there is outlined an important issue of the impact of consumers' behaviours on retail trade development. Thus, the recognition of the above-mentioned trends entails important practical and social implications. The first mean use of important knowledge on the contemporary consumer, which is needed by retail firms to build their innovative offers and business models. The second translate into diffusion of knowledge on consumers' market behaviours taking into account the real (hence, actual) needs of the Polish society. It allows, on the one hand, raising awareness of trade entities operating in the sphere of retail trade and, on the other hand, expands the hitherto knowledge on trade and its challenges. Owing to this, the article can contribute to the knowledge-based society's development and this is currently one of the main direction policies of the European Union. The article is of the research nature.
Key words: consumer, consumer behaviours, the I Con era, retail trade.
JEL codes: D1, D12, M31

«I Con - я потребитель», или эпоха нового, интеллигентного, многоканального потребителя в розничной торговле

Цель рассуждений - выявить новые тенденции в поведении польских потребителей в розничной торговле и указать импликации для торговых предприятий, вытекающие из изменяющегося отношения и поведения потребителей. Эти тенденции, по мнению автора разработки, являются важным фактором, влияющим на способ функционирования современных субъектов, действующих в секторе розничной торговли, которые определяют новые правила функционирования розничных объектов в условиях развивающейся в Польше экономики, основанной на знаниях.
В вышеприведенном контексте проявляет себя важный вопрос влияния поведения потребителей на развитие розничной торговли. И потому ознакомление с вышеупомянутыми тенденциями несет с собой важные практические и социальные импликации. Первые обозначают использование существенных знаний о современном потребителе, которые нужны розничным фирмам для построения инновационных предложений и моделей бизнеса. Вторые преобразуются в в распространение знаний о рыночном поведении потребителей, учитывающих действительные (следовательно, фактические) потребности польского общества. Это позволяет, с одной стороны, повысить сознание торговых субъектов, действующих в сфере розничной торговли, с другой же обогащает прежние знания о торговле и ее вызовах. Благодаря этому статья может способствовать развитию общества, основанного на знаниях, а это в настоящее время представляет одну из основных направляющих политик Европейского Союза. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, эпоха «я потребитель» (англ. I Con), розничная торговля.
Коды JEL: D1, D12, M31


Krystyna Rejman, Barbara Kowrygo, Małgorzata Janowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wybory konsumentów na rynku ryb, owoców morza i ich przetworów wobec sytuacji w branży rybnej

Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów wyborów konsumenckich dotyczących ryb, owoców morza i ich przetworów na tle ogólnej charakterystyki branży rybnej. Wykorzystano wtórne oraz uzyskane metodą internetowego badania ankietowego pierwotne źródła informacji. Dane wtórne wskazują na niskie spożycie ryb i przetworów w Polsce, tymczasem wyniki własnego badania wykazały dużą popularność ich spożycia. Świadomość konsumentów w zakresie walorów prozdrowotnych ryb, zwłaszcza morskich jest wysoka, a czynnikami wyboru są także chęć urozmaicenia diety i cechy sensoryczne tej żywności. Stwierdzono, że istnieje duży potencjał wzrostu popytu na wyroby sektora rybnego, ale jego wykorzystanie warunkują przekształcenia w branży, zwłaszcza jej konsolidacja i dalsza modernizacja, rozszerzenie i unowocześnienie oferty oraz poprawa dostępności fizycznej i ekonomicznej produktów. Niezbędne jest także wykorzystanie narzędzi marketingowych, w tym marketingu żywieniowego i realizacja programów edukacyjnych. Wobec udowodnionych naukowo korzyści zdrowotnych ze spożywania ryb, owoców morza i przetworów zwiększenie ich spożycia powinno wpłynąć na poprawę wskaźników zdrowia populacji Polski. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: ryby, przetwory rybne, rynek, wybory konsumenckie.
Kody JEL: D1, L1

Consumers' Choices in the Market for Fish, Seafood and Its Products against the Background of the Situation in the Fish Branch

An aim of the work is to present the selected aspects of consumers' choices concerning fish, seafood and its products against the background of overall description of the fish branch. There are used secondary as well as obtained by the method of Internet survey primary sources of information. The secondary data indicate the low level of consumption of fish and fish products in Poland, whereas the results of the authors' own research indicated great popularity of consumption thereof. Consumers' awareness as regards healthy values of fish, especially sea fish, I high, and the factors of choice are also the desire to diversify diet and the sensory features of that food. The authors have stated that there is a great potential of growth of demand for the fish sector's products, though its use is conditioned by the transformations in the branch, particularly its consolidation and a further modernisation, extension and modernisation of the offer as well as improvement of the products physical and economic accessibility. There is also the need to make use of the marketing tools, including nutrition marketing and fulfilment of the educational programmes. Having in mind the scientifically proved healthy benefits of consumption of fish, seafood and their products, an increase of consumption thereof should affect improvement of the Polish population's health indicators. The article is of the research nature.
Key words: fish, fish products, market, consumer choices.
JEL codes: D1, L1

Выборы протребителей на рынке рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки перед лицом ситуации в рыбной отрасли

Цель работы - представить избранные аспекты потребительских выборов, касающихся рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки на фоне общей характеристики рыбной отрасли. Использовали вторичные, а также полученные по методу интернет-опроса первичные источники информации. Вторичные данные указывают низкий уровень потребления рыбы и рыбопродуктов в Польше, тогда как результаты собственного обследования выявили большую популярность их потребления. Сознание потребителей в отношении оздоровительных ценностей рыбы, в особенности морской, высокое, а факторами выбора являются также желание разнообразить диету и сенсорные качества этих продуктов питания. Констатировали, что существует большой потенциал роста спроса на продукты рыбного сектора, но его использование обусловлено преобразованиями в отрасли, особенно ее консолидацией и дальнейшей модернизацией, расширением и повышением современного качества предложения, а также улучшением физической и экономической доступности продуктов. Необходимо тоже использовать маркетинговые инструменты, в том числе маркетинг питания, и осуществление программ обучения. Перед лицом доказанной наукой оздоровительной пользы от потребления рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки повышение уровня их потребления должно повлиять на улучшение показателей здоровья населения Польши. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: рыба, рыбопродукты, рынок, потребительские выборы.
Коды JEL: D1, L1


Anna Rogala
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej

Celem rozważań podjętych w artykule była ocena Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie wytwarzania lokalnych produktów żywnościowych oraz analiza zagadnień związanych z zainteresowaniem konsumentów tą kategorią produktów. Zaprezentowano wyniki badań ilościowych dotyczących decyzji zakupowych mieszkańców Poznania, Lublina i Szczecina w zakresie żywności lokalnej i regionalnej.
Zdecydowane preferencje odnośnie do miejsca pochodzenia żywności ma niecałe 40% respondentów, przy czym większość tej grupy przedkłada produkty krajowe nad zagraniczne. Żywność lokalna największą popularnością cieszy się wśród mieszkańców Lublina i Poznania, a najmniejszą wśród szczecinian. Najczęściej po produkty regionalne sięgają osoby, którym powodzi się przeciętnie lub źle. Takie deklaracje respondentów mogą oznaczać, że żywność pochodzenia lokalnego postrzegana jest jako tańsza.
Analiza danych dowodzi, iż konieczne jest podjęcie działań prowadzących do zwiększenia świadomości konsumentów dotyczących wyrobów lokalnych oraz do ułatwienia producentom ich wytwarzania i ujednolicenia procedur kwalifikowania artykułów żywnościowych do tej kategorii. Przede wszystkim należy jednak opracować i konsekwentnie stosować powszechnie obowiązującą definicję „produktu lokalnego". Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: żywność lokalna, żywność regionalna, Wspólna Polityka Rolna, locavore, zachowania nabywców.
Kody JEL: D12, L66, Q18

Interest in Local Food among Polish Consumers against the Background of European Union's Agricultural Policy

An aim of considerations undertaken in the article was to assess the Common Agricultural Policy as regards manufacturing local food products and to analyse the issues connected with consumers' interest in this category of products. The author presented findings of quantitative surveys on purchasing decisions made by inhabitants of Poznan, Lublin and Szczecin as regards local and regional foods.
The resolute preferences related to the place of food origin are displayed by less than 40% of respondents, while the majority of this group prefers domestic products over foreign ones. Local food is the most popular among inhabitants of Lublin and Poznan, while the least among Szczecin inhabitants. Most often for regional products reach individuals whose financial conditions is average or poor. Such declarations made by respondents may mean that food of the local origin is perceived as cheaper.
The data analysis shows that there is the need to undertake measures leading to greater consumer awareness as regards local products and easing manufacturers production thereof and unification of the procedures of qualifying food articles to this category. However, first of all, it is necessary to work out and consistently apply the commonly binding definition of the local product. The article is of the research nature.
Key words: local food, regional food, Common Agricultural Policy, locavore, purchasers' behaviours.
JEL codes: D12, L66, Q18

Интерес к местным продуктам питания среди польских потребителей на фоне сельскохозяйственной политики Европейского Союза

Целью рассуждений в статье были оценка Единой сельскохозяйственной политики в области производства местных продуктов питания и анализ вопросов, связанных с интересом потребителей к этой категории продуктов. Представили результаты количественных исследований, касающихся решений о покупке локальных и региональных продуктов питания жителями Познани, Люблина и Щецина.
Четко выраженные предпочтения в отношении места происхождения продуктов питания имеют меньше 40% респондентов, причем большинство этой группы предпочитает отечественные продукты, нежели зарубежные. Местные продукты питания наиболее популярны среди жителей Люблина и Познани, а наименее - Щецина. Чаще всего к региональным продуктам обращаются лица, которых финансовое положение находится на среднем или низком уровне. Такие заявления респондентов могут обозначать, что продукты питания местного происхождения воспринимаются в качестве более дешевых.
Анализ данных доказывает, что необходимо предпринять действия, направленные на повышение сознательности потребителей в отношении местных изделий и облегчения производителям их выпуска, а также унифицирования процедур отнесения продуктов питания к этой категории. Прежде всего, однако, следует разработать и последовательно применять общедействующее определение «местного продукта». Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: местные продукты питания, региональные продукты питания, Единая сельскохозяйственная политика, «локаворство», поведение покупателей.
Коды JEL: D12, L66, Q18


Grażyna Rosa, Kamila Peszko, Urszula Chrąchol
Uniwersytet Szczeciński

Zachowania konsumentów a budowanie relacji na rynku edukacji wyższej

Celem rozważań jest przedstawienie zależności między zachowaniami konsumentów szkół wyższych a budowaniem relacji przez te podmioty. Rozważania rozpoczęto od wprowadzenia teoretycznego dotyczącego budowania relacji uczelni z otoczeniem i ich wpływu na decyzje konsumentów na rynku szkół wyższych, wspartymi o propozycje własnego podejścia marketingowego opartego na relacjach.
Następnie przedstawione zostały wybrane wyniki badań nawiązujące do czynników i narzędzi determinujących zachowania konsumenckie oraz skuteczność działań determinujących budowanie dalszych relacji z konsumentami. W ramach publikacji zaprezentowano determinanty wyboru uczelni przez dwie badane grupy (studentów i doktorantów), które miały zobrazować, jakie działania wpływają na dalsze zachowania konsumentów. Ponadto, prezentując narzędzia promocji, które stosują uczelnie, a które są zauważane przez potencjalnych zainteresowanych, autorki pokazują, na ile skuteczne są działania dotarcia do przyszłych studentów w celu budowania z nimi relacji. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsument, zachowanie konsumentów, budowanie relacji, rynek edukacji wyższej.
Kody JEL: M31, M39

Consumers' Behaviours and Building Relationships in the Market for High Education

An aim of considerations is to present relationships between consumers' behaviours and building relationships by those entities. The considerations start from the theoretical introduction concerning building relationships of a high school with the environment and their impact on consumers' decisions in the market for high school services, supported by proposals of one's own relationship marketing approach.
Next, the authors presented the selected results of surveys referring to the factors and tools determining consumers' behaviours and efficacy of the measures determining building further relationships with consumers. Within the article, the authors presented the determinants of the selection of high schools by the two groups surveyed (students and postgraduates), which had to illustrate what actions affect further consumers' behaviours. Moreover, presenting the promotional tools applied by high schools, which are noticed by potential users, the authors show how much effective are the activities aimed at reaching prospective students in order to build relationships with them. The article is of the research nature.
Key words: consumer, consumers' behaviour, building relationships, market for higher education.
JEL codes: M31, M39

Поведение потребителей и формирование отношений на рынке высшего образования

Цель рассуждений - представить зависимости между поведением потребителей услуг вузов и формированием отношений этими субъектами. Свои рассуждения авторы начали с теоретического введения, касающегося формирования отношений вуза с окружающей средой и их влияния на решения потребителей на рынке вузов, подкрепленные предложениями собственного маркетингового подхода, основанного на отношениях.
Затем они представили избранные результаты исследований, относящиеся к факторам и инструментам, предопределяющим потребительское поведение, а также результативность действий, предопределяющих формирование дальнейших отношений с потребителями. В рамках публикации представили детерминанты выбора вуза двумя обследуемыми группами (студентов и аспирантов), которые должны были показать, какие действия влияют на дальнейшее поведение потребителей. Кроме того, представляя инструменты поощрения, применяемые вузами и замечаемые потенциальными участниками, авторы показывают, насколько результативны действия по отысканию будущих студентов для построения отношений с ними. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребитель, поведение потребителей, формирование отношений, рынок высшего образования.
Коды JEL: M31, M39


Łukasz Skowron
Politechnika Lubelska

Pomiar motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów. Badania empiryczne na przykładzie lubelskiego sektora centrów handlowych

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autora, których celem było rozpoznanie poziomu motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów lubelskiego sektora centrów handlowych. Do wyznaczania opisanych w artykule zjawisk marketingowych została wykorzystana metodologia modelowania ścieżkowego. Wyniki przeprowadzonych analiz dowodzą, że omawiane procesy przebiegają w odmienny sposób w przypadku poszczególnych podmiotów rynkowych. Sugeruje to, iż w rzeczywistości rynkowej kierownictwo każdego z badanych podmiotów handlowych powinno koncentrować się na innych zagadnieniach problemowych celem zbudowania długookresowych, pozytywnych relacji na płaszczyznach firma-klient oraz firma-pracownik. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: satysfakcja klientów, motywacja pracowników, satysfakcja pracowników, modelowanie ścieżkowe.
Kody JEL: E2, M31

Measurement of Employees' Motivations and Customers' Satisfaction.Empirical Studies on the Example of Lublin Sector of Shopping Centres

In his article, the author presented findings of his own surveys whose aim was to recognise the level of employees' motivation and customers' satisfaction in the Lublin sector of shopping centres. To determine the marketing phenomena described in the article the author used the methodology of path modelling. Findings of the carried out research prove that the analysed processes run in a different way in case of individual market entities. This suggests that in the market reality managers of each of the commercial entities in question should focus on other problem issues in order to build long-term positive relations on the firm-customer and firm-employee planes. The article is of the research nature.
Key words: customers' satisfaction, employees' motivation, employees' satisfaction, path modelling.
JEL codes: E2, M31

Измерение мотивации работников и удовлетворения клиентов. Эмпирические исследования на примере люблинского сектора торговых центров

В статье представлены результаты собственных исследований автора, цель которых заключалась в выявлении уровня мотивации работников и удовлетворения клиентов люблинского сектора торговых центров. Для обозначения описанных в статье маркетинговых явлений использовали методологию моделирования по методу пути. Результаты проведенных анализов доказывают, что обсуждаемые процессы протекают по-другому в случае отдельных рыночных субъектов. Это внушает, что в рыночной действительности руководство каждого из обследуемых торговых субъектов должно сосредоточиваться на других проблемных вопросах для формирования долгосрочных положительных отношений на плане фирма-клиент и фирма-работник. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: удовлетворение клиентов, мотивация работников, удовлетворение работников, моделирование по методу пути.
Коды JEL: E2, M31


Sławomir Smyczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych w zintegrowanej przestrzeni europejskiej

Celem rozważań jest identyfikacja nowych kierunków zmian w zachowaniach polskich konsumentów na rynkach finansowych, które pojawiają się w coraz bardziej zintegrowanej przestrzeni europejskiej. Podstawą źródłową opracowania były wyniki badań o charakterze jakościowym przeprowadzonych metodą wywiadu bezpośredniego, wśród menadżerów instytucji finansowych działających w Polsce we wrześniu 2013 roku. Badania wskazują na następujące zmiany w zachowaniach konsumentów w świetle pogłębiającej się integracji rynków finansowych w Europie: globalizacja i ekologizacja zachowań, dekonsumpcja, konsumpcjonizm. Ponadto, eksperci przewidują wzrost znaczenia wirtualizacji i domocentryzmu wśród konsumentów, zmniejszenie stopnia wykluczenia finansowego konsumentów i jednocześnie zwiększenie homogenizacji konsumpcji na rynkach finansowych. Wskazują także na wzrost tendencji prosumenckich oraz znaczenia segmentu kobiet, ludzi starszych i dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone badania mogą być wykorzystane do budowy strategii marketingowych instytucji finansowych. Ponadto, mogą służyć do aktywnego kształtowania zachowań konsumentów i ich edukacji rynkowej. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, rynki finansowe, integracja europejska.
Kody JEL: D12

Changes in Consumer Behaviours in the Financial Markets in the Integrated European Space

An aim of considerations is to identify new directions of changes in Polish consumer behaviours in the financial markets, which appear in the more and more integrated European space. The source base for the article was findings of surveys of the qualitative nature carried out by the method of face-to-face interview among managers of the financial institutions operating in Poland in September 2013. The surveys indicate the following changes in consumer behaviours in the light of deepening integration of the financial markets in Europe: globalisation and ecologisation of behaviours, deconsumption, and consumerism. Moreover, experts anticipate the growth of importance of virtualisation and domocentrism among consumers, reduction of the degree of consumers' financial exclusion and, at the same time, increase of homogenisation of consumption in the financial markets. They also indicate the growth of prosumer tendencies and importance of the segment of women, elder people, children and disabled people. The carried out surveys may be used to build marketing strategies of the financial institutions. Moreover, they can serve to active formation of consumer behaviours and their market education. The article is of the research nature.
Key words: consumer behaviours, financial markets, European integration.
JEL codes: D12

Изменения в поведении потребителей на финансовых рынках в интегрированном европейском пространстве

Цель рассуждений - выявить новые направления изменений в поведении польских потребителей на финансовых рынках, которые появляются во все более интегрированном европейском пространстве. Основными источниками разработки были результаты обследований качественного характера, проведенных по методу непосредственного интервью среди менеджеров финансовых учреждений, действующих в Польше, в сентябре 2013 г. Обследования указывают следующие изменения в поведении потребителей в свете углубляющейся интеграции финансовых рынков в Европе: глобализация и экологизация поведения, уменьшение объема потребления, консьюмеризм. Кроме того, эксперты прогнозируют рост значения виртуализации и домоцентризма среди потребителей, снижение степени финансового отчуждения потребителей и, одновременно, повышение гомогенизации потребления на финансовых рынках. Они тоже указывают рост просьюмерских тенденций и значения сегмента женщин, пожилых людей и детей, а также инвалидов. Проведенные обследования могут использоваться для построения маркетинговых стратегий финансовых учреждений. Кроме того, они могут служить активному формированию поведения потребителей и их рыночному обучению. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: поведение потребителей, финансовые рынки, европейская интеграция.
Коды JEL: D12


Piotr Sulikowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tomasz Zdziebko
Uniwersytet Szczeciński

Uwarunkowania lojalności, retencji i churnu klientów na przykładzie branży telekomunikacyjnej

Zasadniczym celem rozważań jest zdefiniowanie i powiązanie ze sobą podstawowych zagadnień lojalności, utrzymania i rezygnacji, ze szczególnym uwzględnieniem branży telekomunikacyjnej. Dokonano usystematyzowania wybranych pojęć z tego obszaru oraz przedstawiono typologię rezygnacji klientów ze świadczonych usług we wspomnianej branży. Zaprezentowane wyniki oparte są na analizie literatury przedmiotu, a zawarte w artykule rozważania mogą stanowić punkt wyjścia dla badaczy i praktyków zajmujących się analizą przyczyn rezygnacji klientów oraz projektujących rozwiązania im przeciwdziałające. Artykuł jest przeglądem literatury.
Słowa kluczowe: klient, lojalność, rezygnacja, churn, retencja, telekomunikacja.
Kody JEL: L96, D03, D11.

Determinants of Customers' Loyalty, Retention and Churn on the Example of the Telecommunication Branch

The principal aim of considerations is to define and combine with one another the basic issues of loyalty, retention and churn, with a particular consideration of the telecommunication branch. The authors systemised the selected notions from this area and presented the typology of customers' churn from the provided services in the branch in question. The presented results are based on an analysis of the subject literature and the considerations contained in the article may be a basis for researchers and practicians dealing with the analysis of the reasons of customers' churn as well as designing the solutions counteracting them. The article is a review of literature.
Key words: customer, loyalty, churn, retention, telecommunication.
JEL codes: L96, D03, D11

Обусловленности лояльности, удержания и оттока клиентов на примере телекоммуникационной отрасли

Основная цель рассуждений - определить и увязать друг с другом основные вопросы лояльности, удержания и оттока клиентов, с особым учетом отрасли телекоммуникации. Авторы провели систематизирование избранных понятий из этой области и представили типологию отказа клиентов от оказываемых им услуг в упомянутой отрасли. Представленные результаты основаны на анализе литературы предмета, а содержащиеся в статье рассуждения могут собой представлять отправную точку для исследователей и практиков, занимающихся анализом причин оттока клиентов, а также проектирующих решения, противодействующие им. Статья - обзор литературы.
Ключевые слова: клиент, лояльность, отказ, отток, удержание, телекоммуникация.
Коды JEL: L96, D03, D11


Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Tomasz Holecki, Marta Mazur
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Reklama leków OTC jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej i jej wpływ na zachowania konsumentów na rynku ochrony zdrowia

Postępująca globalizacja nasila konkurencję między uczestnikami rynku farmaceutycznego. Wymusza to zintensyfikowanie działań marketingowych w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Ich podstawowym narzędziem jest reklama. Celem opracowania jest identyfikacja opinii konsumentów odnośnie do reklamy leków OTC i jej wpływu na ich decyzje zakupowe. W 2013 roku przebadano za pomocą kwestionariusza ankiety 510 dorosłych osób. Wyniki opracowano statystycznie. Co 5 konsument ocenia reklamę jako nierzetelne źródło informacji. Głównym źródłem informacji o lekach są lekarze lub farmaceuci. Czynnikiem decydującym o zakupie leków jest przekonanie o jego skuteczności. Tradycyjne formy reklamy leków OTC w nieznacznym stopniu wpływają na decyzje zakupowe konsumentów dlatego warto poszukiwać innych metod promocji. Społeczeństwo nie przyjmuje bezkrytycznie przekazów reklamowych pozostawiając pole komunikatom promocyjnym opartym na rzetelnej informacji. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: reklama, decyzje konsumenta, przewaga konkurencyjna, rynek farmaceutyczny.
Kody JEL: M31, I11

Advertising of OTC Medicines as a Tool for Building Competitive Advantage and Its Impact on Consumers' Behaviours in the Healthcare Market

The progressing globalisation is reinforcing competition among the pharmaceutical market's participants. This forces intensification of marketing activities for the purpose of building competitive advantage. Their basic tool is advertising. An aim of the article is to identify consumers' opinions on advertising of OTC medicines and its impact on their purchasing decisions. In 2013, there were surveyed, with the use of questionnaire, 510 adults. Findings were worked out statistically. Every fifth consumer assesses advertising as an unreliable source of information. The main source of information of medicines is doctors or pharmacists. The factor deciding the issue of medicine purchase is conviction of its efficacy. The traditional forms of advertising OTC medicines slightly affect consumers' purchasing decisions; therefore, it is worthwhile to look for other methods of promotion. The society does not accept indiscriminately advertising messages leaving the room for promotional messages based on reliable information. The article is of the research nature.
Key words: advertising, consumers decisions, competitive advantage, pharmaceutical market.
JEL codes: M31, I11

Реклама лекарств, отпускаемых без рецепта врача, в качестве инструмента формирования конкурентного преимущества и ее влияние на поведение потребителей на рынке здравоохранения

Развивающаяся глобализация усилила конкуренцию между участниками фармацевтического рынка. Это вынуждает интенсифицирование маркетинговых действий для формирования конкурентного преимущества. Их основным инструментом является реклама. Цель разработки - выявить мнения потребителей о рекламе лекарств, отпускаемых без рецепта врача, и ее влиянии на их решения о покупке. В 2013 г. обследовали с помощью анкеты 510 взрослых лиц. Результаты обработали статистически. Каждый пятый потребитель оценивает рекламу в качестве недобросовестного источника информации. Основной источник информации о медикаментах - врачи или фармацевты. Фактором, решающим покупку лекарств, является убеждение об их действенности. Традиционные формы рекламы лекарств, отпускаемых без рецепта, в незначительной степени влияют на решения потребителей о покупке, следовательно, стóит вести поиск других методов поощрения. Общество не принимает бескритично рекламных объявлений, оставляя место для сообщений по продвижению, основанных на добросовестной информации. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: реклама, решения потребителя, конкурентное преимущество, фармацевтический рынок.
Коды JEL: M31, I11