Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty3/2015 (cz. 4)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

3/2015 (cz. 4)

Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Jesteśmy u progu nowego rozdania funduszy europejskich na okres 2014-2020. Celem rozważań jest ukazanie efektów i możliwości wykorzystania środków finansowych przez przedsiębiorców. W artykule przedstawiono najważniejsze programy z Unii Europejskiej. Podjęto próbę określenia zainteresowania funduszami unijnymi w nowej perspektywie. Zbadano nastroje przedsiębiorców dotyczące nowego podejścia do przyznawania środków finansowych oraz wpływu ich decyzji na rozwój firm. W pracy uwzględniono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z analizy ankiet wnioskować można, że w nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy z większą determinacją będą aplikować o środki unijne.
Wyniki badań mogą posłużyć jako przykład dla innych podmiotów gospodarczych. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: programy unijne, przedsiębiorcy, rozwój, finanse, perspektywa.
Kody JEL: O31

Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Face of the New Financial Perspective 2014-2020

We are at the threshold of the new assignment of EU funds for the period of 2014-2020. An aim of considerations is to present the effects and opportunities of the use of financial means by entrepreneurs. In her article, the author presented the most important programmes from the European Union. She undertook an attempt to determine the interest in EU funds in the new perspective. She examined the entrepreneurs' sentiments related to the new approach to assigning financial means and to the impact of their decisions on firms' development. In her work, the author took into account findings of the surveys conducted in the sector of small and medium-sized enterprises. The surveys analysis allows concluding that in the new financial perspective entrepreneurs will apply with a greater determination for EU funds. The survey findings may serve as an example for other business entities. The article is of the research nature.
Key words: EU programmes, entrepreneurs, development, finance, perspective.
JEL codes: O31

Развитие малых и средних предприятий перед лицом новой финансовой перспективы 2014-2020 гг.

Мы находимся на пороге нового распределения европейских фондов на период 2014-2020 гг. Цель рассуждений - указать эффекты и возможности использования финансовых средств предпринимателями. В статье представили основные программы Евросоюза. Предприняли попытку определить интерес к фондам Евросоюза в новой перспективе. Изучили настроения предпринимателей, касающиеся нового подхода к присуждению финансовых средств и влияния их решений на развитие фирм. В работе учли результаты проведенных опросов в секторе малых и средних предприятий. Из анализа опросов можно сделать вывод, что в новой финансовой перспективе предприниматели более решительно будут запрашивать средства Евросоюза. Результаты исследований могут послужить в качестве примера для других экономических субъектов. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: программы Евросоюза, предприниматели, развитие, финансы, перспектива.
Коды JEL: O31


Tomasz Wanat
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Akceptowalność automatycznego rozpoznawania twarzy nabywców w handlu detalicznym

Celem rozważań było zbadanie postaw konsumentów dotyczących rozpoznawania twarzy w handlu detalicznym. Na podstawie badania ankietowego obejmującego 129 respondentów wykazano, że postawy nabywców względem rozpoznawania twarzy są słabo ugruntowane. Marginalnie większą skłonnością do akceptacji rozpoznawania twarzy w jednostkach handlowych charakteryzowały się osoby o większej skłonności do akceptacji nowości technologicznych oraz kobiety. Otrzymane wyniki wskazują, że wprowadzenie rozpoznawania twarzy w handlu może zależeć od jasnego przedstawienia korzyści nabywcom przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu prywatności. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: rozpoznawanie twarzy, handel detaliczny,
Kod JEL: M30

Acceptability of the Automatic Recognition of Purchasers' Face in Retailing

An aim of considerations was to examine the consumers' attitudes towards face recognition in retail trade. Based on the questionnaire survey covering 129 respondents, the author showed that the purchasers' attitudes towards facial recognition are poorly grounded. The marginally higher propensity to accept facial recognition at commercial outlets demonstrated individuals with a greater propensity to accept technological innovations and women. The obtained results indicate that the introduction of face recognition in trade may depend on a clear presentation of benefits to purchasers with ensuring them the proper level of privacy. The article is of the research nature.
Key words: face recognition, retail trade.
JEL codes: M30

Одобрение автоматической идентификации лица покупателей в розничной торговле

Цель рассуждений - изучить отношение потребителей к идентификации лица в розничной торговле. На основе опроса с участием 129 респондентов выявили, что отношение покупателей к распознаванию личности не имеет прочной основы. Чуть большей склонностью одобрить идентификацию личности в торговых заведениях характеризовались лица с большей склонностью к одобрению технологических новинок и женщины. Полученные результаты указывают, что ввод идентификации лица в торговле может зависеть от четкого представления покупателям выгод при одновременном обеспечении надлежащего уровня неприкосновенности их личной жизни. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: идентификация лица, розничная торговля.
Коды JEL: M30


Agnieszka Werenowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wpływ działań merchandisingowych na zachowania nabywcze konsumentów

Merchandising jest nieodłączną częścią marketingu. Nazywany jest „cichym sprzedawcą", a jego istotą jest umiejętne zarządzanie powierzchnią i odpowiednia prezentacja produktów. W artykule dokonano prezentacji wybranych technik stosowanych w merchandisingu oraz określono wpływ działań merchandisingowych na zachowania nabywcze konsumentów produktów z branży FMCG. Wykorzystano wewnętrzne badania poziomu sprzedaży przeprowadzone przez dział marketingu koncern Stock Spirits Group (SSG) oraz sondaż diagnostyczny.
Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać trzy czynniki wpływające na podejmowane decyzje zakupowe: gratisy, cenę i umiejscowienie produktu na półce. Najskuteczniejszym było stosowanie gratisów. Bardzo istotny wpływ na decyzje zakupowe miała również cena produktu. Większość podejmowanych działań w punktach sprzedaży została oceniona bardzo dobrze. Sugeruje się jednak ograniczenie liczby akcji degustacyjnych. Nie była to forma preferowana przez konsumentów. Dodatkowo za rezygnacją z tej techniki przemawiają wysokie koszty jej stosowania. Artykuł jest studium przypadku.
Słowa kluczowe: konsument, merchandising, branża alkoholowa.
Kody JEL: M31

Impact of Merchandising Actions on Consumers' Purchasing Behaviours

Merchandising is an intrinsic part of marketing. It is called a ‘silent seller' and its essence is a skilful management of the sales floor and an adequate presentation of products. In her article, the author presented the selected techniques applied in merchandising and determined the impact of merchandising activities on purchasing behaviours of consumers of products from the FMCG branch. She made use of internal surveys of the level of sales carried out by the marketing department of Stock Spirits Group (SSG) as well as the diagnostic survey.
The carried out surveys allowed indicating the three factors affecting the purchasing decisions being made: free copies, price and product placement on the shelf. The most effective was the use of free copies. Also product's price had a very important impact on the purchasing decisions. Most undertaken measures at POS were assessed very well. However, there were suggestions to reduce the number of tasting actions. It was not the form preferred by consumers. Additionally, in favour of the resignation from this technique speak high costs of its application. The article is a case study.
Key words: consumer, merchandising, alcoholic branch.
JEL codes: M31

Влияние мерчендайзинговых действий на покупательское поведение потребителей

Мерчендайзинг - неотъемлемая часть маркетинга. Его называют «тихим продавцом», а его суть заключается в умелом управлении площадью и в соответствующем представлении товаров. В статье провели презентацию избранных техник, применяемых в мерчендайзинге, а также определили влияние мерчендайзинговых действий на покупательское поведение потребителей продуктов из группы товаров повседневного спроса. Использовали внутренние исследования уровня продаж, проведенные отделом маркетинга концерна Stock Spirits Group (SSG), а также диагностический зондаж.
Проведенные исследования позволили указать три фактора, влияющих на принимаемые решения о покупке: даровые предметы, цена и расположение продукта на полке. Самым эффективным было применение выдачи даровых товаров. Весьма существенное влияние на решения о покупке имела также цена продукта. Большинство предпринимаемых действий в торговых точках оценили очень хорошо. Однако подсказывалось ограничение количества мероприятий по дегустации. Это не была форма, предпочитаемая потребителями. Дополнительно в пользу отказа от этой техники говорят высокие издержки по ее применении. Статья - изучение конкретного случая.
Ключевые слова: потребитель, мерчендайзинг, отрасль алкогольных напитков.
Коды JEL: M31