Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty4/2015 (cz. 1)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

4/2015 (cz. 1)

Elwira Dębska
ELWI Spółka z o.o. Sp. K.

Wielopłaszczyznowa współpraca jako szansa rozwoju małych i średnich firm rodzinnych

Celem rozważań jest wskazanie, jak istotne dla rozwoju małych i średnich firm rodzinnych, zajmujących się handlem oraz usługami, jest ich otwarcie się na nowe formy współpracy. W artykule przedstawiono charakterystykę współpracy w ramach networkingu, sieci biznesowych - klastrów oraz uczestnictwa w mediach społecznościowych. Aktywna działalność firm rodzinnych na tych płaszczyznach może przynieść im wiele wymiernych korzyści. Artykuł oparty jest na analizie źródeł wtórnych.
Słowa kluczowe: firmy rodzinne, networking, sieci biznesowe, klaster, media społecznościowe.
Kody JEL: D12, D85, M31, Z13

Multidimensional Cooperation as a Chance for Development of Small and Medium Family Companies

An aim of considerations is to indicate how important for development of small and medium family firms dealing with trade and services their openness to new forms of cooperation is. In her article, the author presented the characteristics of cooperation within the framework of networking, business networks, clusters, and participation in social media. An active operation of family firms in these areas may yield them many measurable benefits. The article is based on an analysis of secondary sources.
Key words: family firms, networking, business networks, cluster, social media.
JEL codes: D12, D85, M31, Z13

Многоплановое сотрудничество - шанс развития малых и средних семейных фирм

Цель рассуждений - указать, насколько существен для развития малых и средних семейных фирм, занимающихся торговлей и услугами, их выход на новые формы сотрудничества. В статье представлена характеристика сотрудничества в рамках организации сетей, формирования бизнес-сетей, кластеров и участия в социальных медиа. Активное действие семейных фирм на этих полях может им принести много измеримых выгод. Статья основана на анализе вторичных источников.
Ключевые слова: семейные фирмы, формирование сетей, бизнес-сети, кластер, социальные медиа.
Коды JEL: D12, D85, M31, Z13


Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński

Koncepcja Open Innovation jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Celem rozważań jest wskazanie zakresu oraz roli innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W zintegrowanej przestrzeni europejskiej innowacje stają się podstawowym budulcem skutecznych i trwałych relacji z klientem, co wymagazwiększenia zainteresowania tematyką innowacyjności. W określeniu istoty innowacji, jako elementu zorientowanego na potrzeby klienta,wykorzystano koncepcję Open Innovation, dzięki której przedsiębiorstwa mogą uświadomić sobie, iż orientacja wprowadzanych w przedsiębiorstwie innowacji na odbiorców może być istotnym czynnikiem osiągania przewagi konkurencyjnej. W artykule wykorzystano metodę dedukcji. We wnioskowaniu oparto się na wybranych pozycjach literaturowych związanych z tematyką innowacyjności, w tym koncepcji Open Innovation.
Słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorstwo, relacje z klientem.
Kody JEL: M31, O31

The Open Innovation Concept as a Source of Enterprise's Competitive Advantage

An aim of considerations is to indicate the scope and role of innovations in building enterprises' competitive advantage. In the integrated European space, innovations become the basic stuff of effective and sustainable relationships with the customer, what requires increasing the interest in the problems of innovativeness. In the definition of the essence of innovation, as an element oriented on the customer's needs, there was used the Open Innovation concept owing to which enterprises can realise that the orientation of the innovations being introduced at an enterprise on customers may be an important factor for achievement of competitive innovation. In his article, the author used the method of deduction. In his reasoning, the author based on the selected literature items connected with the subject matters of innovativeness, including the Open Innovation concept.
Key words: innovations, enterprise, relationships with the customer.
JEL codes: M31, O31

Концепция «open innovation» - источник конкурентного преимущества предприятия

Цель рассуждений - указать диапазон и роль инноваций в формировании конкурентного преимущества предприятий. В интегрированном европейском пространстве они становятся основным материалом для формирования действенных и устойчивых отношений с клиентом, что требует повышения интереса к вопросам инновационности. В определении сути инноваций как элемента, имеющего в виду нужды клиента, использовали концепцию «open innovation», благодаря которой предприятия могут осознать, что ориентировка вводимых на предприятии инноваций на покупателей может быть существенным фактором достижения конкурентного преимущества. В статье использовали метод дедукции. В умозаключении автор использовал избранные разработки, связанные с тематикой инновационности, в том числе концепцию «open innovation».
Ключевые слова: инновации, предприятие, отношения с клиентом.
Коды JEL: M31, O31


Szczepan Figiel, Justyna Kufel
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Dominika Kuberska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Regionalne zróżnicowanie potencjału rozwojowego klastrów żywnościowych w Polsce

W warunkach globalnej konkurencji to nie same przedsiębiorstwa, lecz związane z nimi struktury klastrowe mają bardzo istotny wpływ na konkurencyjność sektorów oraz całych gospodarek narodowych. Celem rozważań jest przedstawienie regionalnego zróżnicowania potencjału rozwojowego klastrów w osiągającym ostatnio bardzo dobre wyniki w eksporcie w polskim sektorze rolno-żywnościowym. Oceny potencjału rozwojowego tych klastrów dokonano wykorzystując podejście metodyczne zastosowane w mapowaniu klastrów biznesowych przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (European Cluster Observatory - ECO)uzupełnione o własne modyfikacje analityczne. Stwierdzono, że potencjał rozwojowy klastrów żywnościowych jest w Polsce regionalnie silnie zróżnicowany. Zatem wsparcie rozwoju tych klastrów w ramach interwencji publicznej powinno być ukierunkowane zgodnie z istniejącym w danym regionie potencjałem, uwarunkowanym koncentracją zatrudnienia lub liczbą występujących podmiotów reprezentujących określone branże. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, klastry, sektor rolno-żywnościowy, Polska.
Kody JEL:D29, L69, O25

Regional Differentiation of the Developmental Potential of Food Clusters in Poland

Under the conditions of global competition, it is not the very enterprises but connected with them cluster structures have an important impact on competitiveness of sectors and entire national economies. An aim of considerations is to present the regional differentiation of the developmental potential of clusters in recently successful exports in the Polish agri-food sector. Assessment of the developmental potential of these clusters was made using the methodological approach applied in mapping of business clusters by the European Cluster Observatory, ECO, supplemented by own analytical modifications. It is stated that the developmental potential of food clusters is in Poland regionally strongly diversified. Therefore, support for development of these clusters within the framework of public intervention should be aimed in compliance with the existing in a given region potential determined by concentration of employment or by the number of operating entities representing definite branches. The article is of the research nature.
Key words: competitiveness, clusters, agri-food sector, Poland.
JEL codes: D29, L69, O25

Региональная дифференциация потенциала развития кластеров продуктов питания в Польше

В условиях глобальной конкуренции не сами предприятия, а связанные с ними кластерные структуры оказывают весьма существенное влияние на конкурентоспособность секторов и целых национальных экономик. Цель рассуждений - представить региональную дифференциацию потенциала развития кластеров в достигающем в последнее время хороших результатов экспорте в польском сельскохозяйственно-продовольственном секторе. Оценку потенциала развития этих кластеров провели, используя методический подход, примененный в мапировании бизнес-кластеров Европейской кластерной обсерваторией (англ. European Cluster Observatory, ECO), дополненный собственными аналитическими модификациями. Констатировали, что потенциал развития кластеров продуктов питания в Польше регионально сильно дифференцирован. Следовательно, поддержка развития этих кластеров в рамках публичной интервенции должна быть направлена в соответствии с существующим в данном регионе потенциалом, обусловленном концентрацией занятости или числом имеющихся субъектов, представляющих определенные отрасли. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: конкурентоспособность, кластеры, сельскохозяйственно-продовольственный сектор, Польша.
Коды JEL: D29, L69, O25


Jacek Żbikowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy

Celem rozważań jest próba wyjaśnienia wpływu konkurencyjności na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie ważności tej orientacji dla efektywnego zarządzania tymi jednostkami. Wyjaśniono także takie pojęcia jak: konkurowanie, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, potencjał konkurencyjny oraz instrumenty konkurowania. Określono również wyznaczniki orientacji rynkowej zarządzania jednostek samorządu terytorialnego (jst). W końcowej części artykułu poddano ocenie jakość świadczenia usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł należy zaliczyć do kategorii „przegląd literatury".
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, zarządzanie, marketing terytorialny, konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego.
Kody JEL: M19

Competitiveness of Local Self-Governments. The Selected Problems

An aim of considerations is an attempt to explain the impact of competitiveness on functioning of local self-governments as well as to indicate the importance of this orientation for an effective management of those entities. There are also explained such notions as competing, competitiveness, competitive advantage, competitive potential, and instruments of competing. The author also defined the determinants of market orientation of local self-government management. In the final part of the article, the author assessed the quality of public services rendered by local self-governments. The article belongs to the literature review category.
Key words: local self-government, management, territorial marketing, competitiveness of local self-governments.
JEL codes: M19

Конкурентоспособность единиц местного самоуправления. Избранные проблемы

Цель рассуждений - попытка выяснисть влияние конкурентоспособности на функционирование единиц местного самоуправления и указать важность этой ориентировки для эффективного управления этими единицами. Выяснили также такие понятия как конкурирование, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, конкуренционный потенциал и инструменты конкурирования. Определили также детерминанты рыночной ориентации управления единиц местного самоуправления. В последней части статьи провели оценку качества оказания публичных услуг единицами местного самоуправления. Статью следует отнести к категории «обзор литературы».
Ключевые слова: местное самоуправление, управление, территориальный маркетинг, конкурентоспособность единиц местного самоуправления.
Коды JEL: M19


Lucyna Wojcieska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Organizacje non-profit jako beneficjenci procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności „Fundacji Jagniątków"

Celem rozważań jest przedstawienie organizacji non-profit jako beneficjentów procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności Fundacji Jagniątków. Analizie poddano projektową działalność fundacji w latach 2009-2013. Do jej realizacji zastosowano indywidualny wywiad pogłębiony oraz analizę dokumentów. W świetle przedstawionych wyników, Fundacja Jagniątków pełni rolę beneficjenta bezpośredniego i pośredniego, a organizacje non-profit rolę beneficjentów ostatecznych, co ukazano na podstawie faktycznie osiągniętych korzyści, głównie merytorycznych i społecznych. W wyniku realizacji projektów wzrosła m.in. liczba NGO, a tym samym liczba i zakres podejmowanych przez nie działań. Fundusze strukturalne odgrywają obecnie znaczącą rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, społecznego dialogu i społecznych kompetencji. Artykuł należy do kategorii case study.
Słowa kluczowe: NGO, integracja europejska, fundusze strukturalne, Fundacja Jagniątków.
Kody JEL: L31, O17, F15, F36

Non-Profit Organisations as Beneficiaries of the Process of European Integration on the Example of Jagniątków Foundation's Activity

An aim of considerations is to present non-profit organisations as beneficiaries of the process of European integration on the example of activities carried out by the Jagniątków Foundation. The analysis covered the project activities of the foundation in 2009-2013. To perform it the author used applied an individual in-depth interview and an analysis of documents. In the light of the presented findings, the Jagniątków Foundation fulfils the role of direct and indirect beneficiary, while non-profit organisations - the role of final beneficiaries, what is presented on the grounds of actually achieved benefits, mainly substantial and social. In result of projects implementation, there grew, inter alia, the number of NGOs, hence the number and scope of activities being undertaken thereby. The structural funds currently play a significant role in development of the civic society, social dialogue and social competences. The article belongs to the case study category.
Key words: NGO, European integration, structural funds, Jagniątków Foundation.
JEL codes: L31, O17, F15, F36

Некоммерческие организации в качестве бенефициаров процесса европейской интеграции на примере деятельности фонда «Jagniątków»

Цель рассуждений - представить некоммерческие организации в качестве бенефициаров процесса европейской интеграции на примере деятельности фонда «Jagniątków». Провели анализ проектной деятельности фонда в период 2009-2013 гг. Для его осуществления применили индивидуальное углубленное интервью и анализ документов. В свете представленных результатов фонд «Jagniątków» выполняет роль непосредственного и косвенного бенефициара, а некоммерческие организации - роль конечных бенефициаров, что указали на основе действительно достигнутых выгод, в основном по существу и социальных. В результате реализации проектов повысилось, в частности, число неправительственных организаций и, тем самым, число и диапазон предпринимаемых ими действий. Структурные фонды в настоящее время играют значительную роль в развитии гражданского общества, социального диалога и общественных компетенций. Статья относится к категории анализа отдельных проблем (англ. case study).
Ключевые слова: неправительственные организации, европейская интеграция, структурные фонды, фонд «Jagniątków».
Коды JEL: L31, O17, F15, F36


Monika Kowalska
Uniwersytet Szczeciński

Pilotażowe wdrożenie modelu instytucji i standardów usługi interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością jako przykład zasad marketingowego działania w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

W celu zapewnienia realizacji usług pomocy społecznej na poziomie gwarantującym realizację ich celów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podjęło inicjatywę mającą na celu wypracowanie standardów realizacji usług pomocy społecznej. Docelowo planuje się wdrożenie wypracowanych standardów w życie w drodze stosowanych aktów normatywnych. Celem rozważań jest zaprezentowanie przykładu zastosowania marketingowych zasad działania w kształtowaniu usług pomocy społecznej przez instytucjonalne jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops). W artykule wykazano, iż proponowane w testowanych standardach i w modelu instytucji rozwiązania są zgodne z marketingowymi zasadami działania organizacji. Skutkiem marketingowego podejścia do kształtowania usługi pomocy społecznej jest dostarczenie społeczności lokalnej usług adekwatnych do jej potrzeb. Artykuł jest przeglądem literatury.
Słowa kluczowe: marketing organizacji non-profit, pomoc społeczna.
Kody JEL: M31

Pilot Implementation of the Model of Institutions and Standards of the Crisis Intervention Service and Specialist Consultancy for Handicapped People as an Example of Principles of Marketing Activity at an Organisational Unit Carrying out Social Work Activities

In order to ensure implementation of social work services at the level guaranteeing achievement of their objectives, the Ministry of Labour and Social Policy has undertaken an initiative aimed at working out standards of social work services provision. Ultimately, there is planned implementation of the worked out standard by way of normative acts being applied. An aim of considerations is to present the example of application of marketing principles of activity in formation of social work services by institutional organisational units for social work activities. In her article, the author showed that the proposed in the tested standards and in the model of institutions solutions are compliant with the marketing principles of organisations' activities. A result of the marketing approach to formation of the social work service is provision for the local community of the services adequate to its needs. The article is a review of literature.
Key words: marketing of non-profit organisations, social work activities.
JEL codes: M31

Пилотное внедрение модели учреждений и стандартов услуги кризисного вмешательства и специализированной консультации для инвалидов как пример принципов маркетингового действия в организационной единице социальной помощи

Для обеспечения реализации услуг социальной помощи на уровне, гарантирующем выполнение их целей, Министерство труда и социальной помощи выступило с инициативой, направленной на выработку стандартов осуществления услуг социальной помощи. В конечном счете планируют внедрение выработанных стандартов в жизнь путем применения нормативных актов. Цель рассуждений - представить пример применения маркетинговых принципов действия в формировании услуг социальной помощи институциональными организационными единицами социальной помощи. В статье указали, что предлагаемые в проверяемых стандартах и в модели учреждений решения согласны с маркетинговыми принципами деятельности организаций. Результатом маркетингового подхода к формированию услуги социальной помощи является предоставление местному обществу услуг, адекватных его потребностям. Статья представляет собой обзор литературы.
Ключевые слова: маркетинг некоммерческих организаций, социальная помощь.
Коды JEL: M31


Mirosława Janoś-Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polskie organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy europejskich

Organizacje pozarządowe są w grupie podmiotów kwalifikujących się do otrzymania części pieniędzy z budżetu UE. Celem rozważań jest ukazanie znaczenia funduszy UE dla polskich organizacji pozarządowych. Ukazano miejsce funduszy w strukturze źródeł finansowania organizacji. Dokonano także identyfikacji zakresu korzystania z funduszy. Polskie organizacje pozarządowe są coraz bardziej skuteczne w staraniu się o wsparcie ze środków unijnych. Aktywność w ich pozyskiwaniu jest jednak zróżnicowana. W artykule wykorzystano różne źródła, w tym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor. Artykuł ma charakter przeglądowy.
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, beneficjenci, fundusze europejskie.
Kody JEL: D22, M31

Polish Non-Governmental Organisations as Beneficiaries of European Funds

Non-governmental organisations are in the group of entities eligible to receive a part of money from the EU budget. An aim of considerations is to show the importance of EU funds for Polish NGOs. The author showed the place of funds in the structure of sources of financing organisations. She also identified the scope of the use of funds. Polish NGOs are more and more effective in applying for support from the EU funds. However, activity in achievement thereof is different. In her article, the author used various sources, including those of the Ministry of Regional Development and the Society called Klon/Jawor (Maple/Sycamore). The article is of the review nature.
Key words: non-governmental organisations, beneficiaries, European Union funds.
JEL codes: D22, M31

Польские неправительственные организации в качестве бенефициаров европейских фондов

Неправительственные организации находятся в группе субъектов, которые могут рассчитывать на получение части денег из бюджета ЕС. Цель рассуждений - указать значение фондов ЕС для польских неправительственных организаций. Указано место фондов в структуре источников финансирования организаций. Выявили также диапазон пользования фондами. Польские неправительственные организации все более эффективны в ходатайствовании о поддержке из средств ЕС. Активность в их получении однако неодинакова. В статье использовали разные источники, в том числе Министерства регионального развития и общества «клен/явор». Статья имеет обзорный характер.
Ключевые слова: неправительственные организации, бенефициары, европейские фонды.
Коды JEL: D22, M31


Artur Gnat
Uniwersytet Szczeciński

Rola mieszkańców w komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne

Celem rozważań jest wskazanie na szczególną rolę mieszkańców w strukturze odbiorców procesu komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej. Analizując rolę mieszkańców autor podpiera się ustaleniami zaczerpniętymi z literatury przedmiotu oraz odwołuje się do własnych doświadczeń nabytych w trakcie prac nad strategią komunikacji marketingowej gminy Tarnowo Podgórne. Podstawowe wnioski pozwalają rozpatrywać mieszkańców pod kątem trzech zasadniczych funkcji w procesie komunikacji: jako finalnych beneficjentów wszelkich korzyści osiąganych przez gminę w toku realizacji komunikacji marketingowej, jako grupę docelową generującą wartości niezbędne jednostce terytorialnej oraz jako element środowiska, z którego korzystać będą wszystkie inne grupy docelowe określone w strategii. Ta ostatnia funkcja warunkuje efektywność każdego procesu komunikacji marketingowej i musi być uwzględniona w planowaniu działań adresowanych także do turystów lub inwestorów. Należycie zaplanowana i zrealizowana komunikacja z mieszkańcami może wpłynąć nie tylko na zwiększenie efektywności realizowanych kampanii marketingowych, ale i na wzmocnienie tożsamości mieszkańców a także na zwiększenie kapitału społecznego uzależnionego m.in. od jakości procesów komunikacji w obrębie jednostki.
Słowa kluczowe: mieszkańcy, marketing terytorialny, idea rozwoju, jednostka samorządu terytorialnego, Tarnowo Podgórne.
Kody JEL:

The Role of Inhabitants in Marketing Communication of the Local Self-Government on the Example of Tarnowo Podgórne Municipality

An aim of considerations is to indicate a specific role of inhabitants in the structure of recipients of the process of marketing communication of the local self-government. Analysing the role of dwellers, the author supports himself with the conclusions taken from the subject literature and he refers to his own experience gained in the course of work on the strategy of marketing communication of the Tarnowo Podgórne municipality. The basic conclusions allow seeing inhabitants from the point of view of three principal functions in the process of communication: as final beneficiaries of whatever benefits gained by the municipality in the course of implementation of marketing communication, as the target group generating the values indispensable for the local self-government, and as an element of the environment to be used by all other target groups described in the strategy. The latter function determines effectiveness of every process of marketing communication and must be taken into account in planning of the measures addressed also to tourists or investors. The properly planned and implemented communication with dwellers may affect not only an increase of effectiveness of the implemented marketing campaigns but also reinforcement of the identity of dwellers as well as an increase of social capital depending, inter alia, on the quality of communication processes within the self-government.
Key words: inhabitants, territorial marketing, development idea, local self-government, Tarnowo Podgórne.
JEL codes:

Роль жителей в маркетинговой коммуникации единицы местного самоуправления на примере гмины Тарново Подгурне

Цель рассуждений - указать особую роль жителей в структуре адресатов процесса маркетинговой коммуникации территориальной единицы. Анализируя роль жителей, автор основывается на информации, почерпнутой из литературы предмета, а также ссылается на собственный опыт, приобретенный по ходу работ по стратегии маркетинговой коммуникации гмины Тарново Подгурне. Основные выводы позволяют рассматривать жителей с точки зрения трех основных функций в процессе коммуникации: как конечных бенефициаров любых выгод, достигаемых гминой по ходу осуществления маркетинговой коммуникации, как целевую группу, генерирующую ценности, необходимые для территориальной единицы, а также как элемент среды, которым будут пользоваться все другие целевые группы, определенные в стратегии. Последняя функция обусловливает эффективность каждого процесса маркетинговой коммуникации и должна учитываться в планировании действий, направляемых также туристам или инвесторам. Надлежащим образом спланированная и осуществленная коммуникация с жителями может повлиять не только на повышение эффективности осуществляемых маркетинговых кампаний, но и на укрепление тождества жителей, а также на увеличение общественного капитала, зависимого, в частности, от качества процессов коммуникации в пределах единицы.
Ключевые слова: жители, территориальный маркетинг, идея развития, единица местного самоуправления, Тарново Подгурне.
Коды JEL:


Ewa Kasperska
Politechnika Koszalińska

Muzea jako produkt turystyczny. Implikacje wynikające z integracji Polski z Unią Europejską

Celem opracowania o charakterze badawczym jest próba analizy sytuacji polskich muzeów, postrzeganych jako produkt turystyczny. Przedstawiono tu podstawy prawne i zasady finansowania muzeów, a także nowości w sposobie prezentacji oferty muzealnej, charakterystyczne dla ostatnich lat. Omówiono tendencje w podejściu muzeów do swoich dotychczasowych, tradycyjnych funkcji, zwłaszcza w kontekście rosnących wymagań nabywców. Obszerną część artykułu zajmuje analiza źródeł wtórnych, którymi są statystyki, bazy muzeów polskich, a także raporty z obszaru kultury. Analizy dokonano dla zobrazowania liczby i charakteru muzeów. Nie mniej ważna dla ich sytuacji jest, dostępna dopiero w ostatnim dziesięcioleciu, możliwość wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie muzeów przewiduje większość programów operacyjnych, jednak, jak wykazała analiza, najistotniejszym źródłem dotacji są regionalne programy operacyjne. Należy przy tym zauważyć, że pozyskiwane przez muzea środki są w poszczególnych województwach bardzo zróżnicowane. Programy dedykowane bezpośrednio instytucjom kultury mają natomiast we wsparciu muzeów wręcz marginalny udział. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: muzeum, produkt turystyczny, kultura, dotacje unijne.
Kody JEL: Z11

Museums as a Tourist Product and the Implications Issuing from the Integration of Poland with the European Union

An aim of the elaboration of the research nature is an attempt to analyse the situation of Polish museums perceived as a tourist product. There are presented here the legal bases and principles of museums financing as well as novelties in the way of presentation of the museum offer, characteristic for the recent years. The author discussed the trends in the museums' approach to their hitherto, traditional functions, particularly in the context of growing demands of customers. An ample part of the articles is an analysis of secondary sources which are statistics, Polish museums' bases as well as reports from the area of culture. The analysis was carried out to illustrate the number and nature of museums. No less important for their situation is, accessible only in the recent decade, the opportunity to support financially by European Union's funds. Financial support for museums is envisaged in most operational programmes; however, as the analysis has shown, the most important source of grants is regional operational programmes. It is proper to note here that the funds museums are achieving in individual provinces are highly diversified. And the programmes dedicated directly to cultural institutions have in museums support just a marginal share. The article is of the research nature.
Key words: museum, tourist product, culture, EU grants.
JEL codes: Z11

Музеи как туристический продукт и импликации, вытекающие из интеграции Польши с Европейским Союзом

Цель разработки исследовательского характера - попытка провести анализ ситуации польских музеев, воспринимаемых как туристический продукт. Здесь представлены юридические еосновы и принципы финансирования музеев, а также новинки в способе презентации предложения музеев, характерные для последних лет. Автор обсудила тенденции в подходе музеев к их прежним, традиционным функциям, в особенности в контексте растущих требований покупателей. Большую часть статьи занимает анализ вторичных источников, какими являются статистики, базы польских музеев, а также отчеты из области культуры. Анализ проведен для проиллюстрирования числа и характера музеев. Не менее важна для их ситуации, доступная лишь в последнем десятилетии, возможность финансовой поддержки за счет средств Евросоюза. Финансовая помощь для музеев предусмотрена в большинстве операционных программ, однако, как показал анализ, самым существенным источником субсидии являются региональные операционные программы. Следует притом отметить, что получаемые музеями средства весьма дифференцированы в отдельных воеводствах. Программы же, направленные непосредственно заведениям культуры, составляют в помощи для музеев лишь ничтожную долю. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: музей, туристический продукт, культура, субсидии ЕС.
Коды JEL: Z11